در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
محمد شوری

 

نام:محمد

شهرت:شوری

شغل روزنامه نگاربیکار

من یکی ازاعضای سابق باندسیدمهدی هاشمی هستم که درتمام سالهای پس ازپیروزی انقلاب۵۷ درایران،فقط درحوزه‌ی امور فرهنگی، انتشاراتی وروزنامه نگاری فعالیت داشته ام؛ به جزسه سال فعالیت در سپاه پاسداران (ازابتدای سال۵۹ تاآخرسال۶۱)که فعالیت اجرایی همراه بافعالیت فرهنگی که آنهم فقط درحوزه جنگ بودو اصلن درمسائل داخلی هیچ نقشی نداشتم و تاالان که درخدمت شماهستم فقط یک شغل دارم وآن هم روزنامه نگاری ست؛که البته این رانیزسالهاست که  ازمن  گرفته اند وبیکارم کرده که عَمله ظلمه باشم!

دادگاه ویژه روحانیت(دادگاهی که خلاف قانون اساسی ست ووجه قانونی نداردوخودم نیز دو دفعه دراین دادگاه محکوم شده ام)دربیانیه خود در پاسخ به اظهارات احمدمنتظری(که ازاین پس چون ایشان را به خلع لباس محکوم کرده اندبجای حجت الاسلام، بایدبگوئیم مهندس احمدمنتظری)نوشته است:

«از سوی دیگر تکرار این فتنه انگیزی ها و تلاشهای منافقانه بازماندگان باند مهدی هاشمی معدوم که در پرونده سیاه شان در کنار منافقین کوردل،دستشان به خون مردم بی گناه آلوده است،حکایت از آن دارد که این اقدام درادامه نفوذ جریان نفاق و بعد ازگذشت 27 سال با هدف انتقام گیری از امام راحل (ره)  شکل گرفته و اعلام مواضع آشکار فراریان ضد انقلابِ خارج نشین  و صدور بیانیه رسمی  از سوی سازمان منافقین در حمایت آشکار از متهم طی روزهای اخیر،حکایت از اهداف پشت پرده و مشترک آنان دارد».

من که پپشت پرده‌ی خانه ام خیابانی ست که هرروز روزمره گی این مردم رامی بینیم،اما ظاهراپشت پرده شما آقایان –که  از ولایت مطلقه فقیه فربه شده-خوابشان آشفته و نازشان پرپر!!

ری شهری(همان وزیراسبق اطلاعات)درسال65،درمصاحبه ای درارتباط بادستگیری باند«مهدی هاشمی»-که سیدی اش راهم گرفتند!!-همان زمان گفت:

« حدود 40 نفردراین رابطه دستگیرشدند.که البته تعداددیگری هم بایددستگیر شوند...»حالاماچربش می کنیم سرراست 50نفر!،همه ای باند سیدمهدی ست!!

تا آنجاکه من برخی را ازدور و نزدیک می شناسم این افرادبدلیل فشارها،کلن عمل سیاسی-که ازاعمال صالحات یک مومن است ورکن رکین فعالیت  اجتماعی است-_رابوسیده اند وگذاشته اندکناروبه کاری عادی مشغولند.

این جانب نیز  بدلیل آزارواذیت های «شنود»ی وغیره وازجمله بیکارکردنم (که کارمطبوعاتی هم در ایران فقط مال یک عده خاص شده است.عده ای که فقط درچارچوبند ودرحوزه ی رانت امنیتی  هستند وازآن برخوردار.افرادی که خیلی هاشان چندشغل دارندوازجمله مثلن استادی دانشگاه وغیره..وچپ وراست هم شما شاهدانتشار هرروزه نوشته هایشان درچند روزنامه همزمان باهم درمطبوعات برای عموم هستید؛که این آقایان می خواهند«حق الناس» را ایفاکنندو«حقوق بشر»را تامین!!ا و یا فقط عده ای خاص هستند از آدم های آنطرف که باآدم های خاص این طرف در زمینه ای مختلف از جون آدمیزاد بگیر تا گربه و سگ فلان فعال حقوق حیوانات و بشر!! مصاحبه می شودو همین آقایان هم البته باواسطه وبی واسطه، آنهم بافشار و اشاره‌ی شما حقوق حقه اینجانب راضایع کرده وبه ادامه محرومیت شغلی به شما توان ویاری رسانده اند!؟وحتی کاری کرده اید که همان چندرغازی هم که گاه  گاه ازبیت مرحوم آیت الله منتظری  (آنهم بیشتردر زمان حیات خود ایشان به من کمک می شد) بافشار واشاره شما ازمن دریغ شود! تاشایدبنده عمله ظلمه شما شوم ویابروم پی کارم و دیگرننویسم وگیر سه پیچ نشوم!؟

وگرنه کدام فرد می تواند باماهی ۵۰۰هزارتومان در تهران زندگی کندکه بایدبتواندازهمین مقدارهم پس اندازکندتاسال بعدبگذاردروی رهن خانه اش؟

به اشاره همین دادگاه ویژه(وهمین آقای رازینی که می گوید پای هرحکم اعدامی راکه امضاء کرده ام افتخارمی کنم ودوبارتوسط ایشان محاکمه شده ام.)مرادرتمام این سالها،خصوصا پس ازتعطیلی روزنامه سلام -که ازمیان آنهمه کارمندوخبرنگارش فقط سراغ من آمدند ودستگیرم کردند وزندان؛-وبعدهم پس ازآزادی ازشغل اصلی ام به کمک همین افرادی که(حالا یاباتهدیدیابافشاریاتطمیع والبته به اضافه نوچه هایی که ازهمان زمان داشتندترییت می کردند وکلن الان  هرکدام یک روزنامه واسه  خودشان دارندوکلی هم سردبیرومدیرمُسئولند!!)  وادعاهاشان درزمینه حق الناس وحقوق بشروازاین حرفها،کون خرراداردپاره می کند،می خواهیدازنظرمعیشتی وامنیت بهداشتی واقتصادی ازحیز انتفاع بیاندازید.(دراین مورد پیشترهم نوشته ام به  آدرس های ذیل یادداشت رجوع شودودراین جااطاله کلام نمی کنم).

مگرمن جز انتشار چند مطلب دراین و آنجا_که آنهم باانواع حیل می خواهید مانع شوید تارویت نشود و یا منتشر شود...)چکاری کرده ام که ازسال ۶۵تاآلان بایددائم ازسوی حکومت عدل جمهوری اسلامی ایران  آزارواذیت بشوم؟(برای همه ی این ها مستنداتی هست که نمی توانید منکر شوید).

آن زمان خلاف قانون ماجزانتشارچند اعلامیه وارسال آن برای خواص و نه عوام ومردم عادی؟!که اگرمطبوعات آزادبوداحتباج به  آنکار هم نبود! چه کارخلاف به اصطلاح رایج امروز:«اقدام علیه امنیت ملی»،(که ظاهراهروقت امنیت ونشیمنگاه آقایان می سوزداین اتهام رابه همه می زنندوبرخرمرادسوار می شوند)چه اقدام ویژه ای کرده ام؟چندتاقتل درپرونده من هست؟تاهرقت تقی به توقی می خوردوهراتفاقی می افتدآنرابه باندسیدمهدی هاشمی وچندقتل که دراین پرونده هست -که همانهاراهم شماحقیتش رابه مردم نمی گوئید-وصل می کنید؟

مگرباندسیدمهدی هاشمی چندباندست که همه راهها به آن ختم می شود؟

بروبداینترنت راباجمله ی«باندسیدمهدی هاشمی»سرچ وجستجوکنیدببینیدچه مزخرفاتی وچه دروغ های شاخ داری وچه جفنگیاتی –که ازدست هم دیکته وکپی کرده اند-بخوردخلق الله می دهند؟!

آیاگذاشته اید وامنیت داده ایدکه آنهاهم بتوانندراحت حرفهایشان به سهولت  برنند؟

اماکنون  که به کمک رسانه های جمعی وشبکه های اجتماعی یک نوارآنهم نواری که مطالبش قبلن چاپ شده،خواب شماراآشفته کرده،دوباره به همان حربه قدیمی وفُسبل شده رو می آوردبد ووصلش می کنیدبه باندسیدمهدی هاشمی وچندفتل وسازمان  مجاهدین خلق؟

چرا؟

آیاافشای«مک فارلین» اینقدر«فیهاخالدون»شما را سوزانده  است که هنوز که هنوز است بخاطر آن ما را می خواهید از حیّز انتفاع بیندازید؟

اینجا وآنجاشنیده ام که گفته شده است حکم افشاکنندگان«مک فارلین» اعدام بوده است.

خُب،سید مهدی رابه جرم چند قتل و امید نجف آبادی را به جرم لواط توانستید یک اتهامی بتراشید وسمبل کنیدواعدامشان کنید؛ الباقی رابهانه ای نداشته اید،لذاتاالان باید کاری کنیدتاازهمه حقوق یک شهروند عادی هم محروم شوند...

چرا؟

چون درانتشار نوارصوتی صداهای دیگرهم هست واین صداهاتاپیش ازاین منکرآن  بوده اندکه دستشان درواقعه قتل عام سال67 آلوده است واینک که صدایشان دراخذ تاییدحکم برای قتل واعدام بیشتر ازآیت الله منتظری شنیده می شود که ایشان وخمینی رابه جنایتکاردرتاریخ موصوف می کند،حالا که بافراربه جلوبه آن افتخارمی کنید،پس از چه می ترسید که این همه وحشت وهراس خود رابااین حکم متوجه ی  احمد منتظری کرده ایدکه اتفاقا  فردی مظلوم  و دارای حُسن اخلاق اعتدال گونه(نه تندروی های باصطلاح مثل من)است؟

 به قرآن تفال زدم این آیه آمد:

وقالوا لاتخف و ولاتحزن انامنجوک واهلک

فواره چون بلند شود،سرنگون شود!

فاعتبروایااولی الابصار 

محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار بیکار)

18آذر1395

این آدرسها:

سایت تریبون زمانه[M1] :

https://www.tribunezamaneh.com/

 اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! 
محمد شوری

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-73491.html

 

دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده 
محمد شوری

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-68165.html

روزشمارمن و روزنامه سلام 
محمد شوری

اینجاک

پژواک ایران

 http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-79713.html

واینجا:

اخبارروز

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=74493

واینجا

گویا نیوز:

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/214528.php

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت