در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
محمد شوری

 

نام:محمد

شهرت:شوری

شغل روزنامه نگاربیکار

من یکی ازاعضای سابق باندسیدمهدی هاشمی هستم که درتمام سالهای پس ازپیروزی انقلاب۵۷ درایران،فقط درحوزه‌ی امور فرهنگی، انتشاراتی وروزنامه نگاری فعالیت داشته ام؛ به جزسه سال فعالیت در سپاه پاسداران (ازابتدای سال۵۹ تاآخرسال۶۱)که فعالیت اجرایی همراه بافعالیت فرهنگی که آنهم فقط درحوزه جنگ بودو اصلن درمسائل داخلی هیچ نقشی نداشتم و تاالان که درخدمت شماهستم فقط یک شغل دارم وآن هم روزنامه نگاری ست؛که البته این رانیزسالهاست که  ازمن  گرفته اند وبیکارم کرده که عَمله ظلمه باشم!

دادگاه ویژه روحانیت(دادگاهی که خلاف قانون اساسی ست ووجه قانونی نداردوخودم نیز دو دفعه دراین دادگاه محکوم شده ام)دربیانیه خود در پاسخ به اظهارات احمدمنتظری(که ازاین پس چون ایشان را به خلع لباس محکوم کرده اندبجای حجت الاسلام، بایدبگوئیم مهندس احمدمنتظری)نوشته است:

«از سوی دیگر تکرار این فتنه انگیزی ها و تلاشهای منافقانه بازماندگان باند مهدی هاشمی معدوم که در پرونده سیاه شان در کنار منافقین کوردل،دستشان به خون مردم بی گناه آلوده است،حکایت از آن دارد که این اقدام درادامه نفوذ جریان نفاق و بعد ازگذشت 27 سال با هدف انتقام گیری از امام راحل (ره)  شکل گرفته و اعلام مواضع آشکار فراریان ضد انقلابِ خارج نشین  و صدور بیانیه رسمی  از سوی سازمان منافقین در حمایت آشکار از متهم طی روزهای اخیر،حکایت از اهداف پشت پرده و مشترک آنان دارد».

من که پپشت پرده‌ی خانه ام خیابانی ست که هرروز روزمره گی این مردم رامی بینیم،اما ظاهراپشت پرده شما آقایان –که  از ولایت مطلقه فقیه فربه شده-خوابشان آشفته و نازشان پرپر!!

ری شهری(همان وزیراسبق اطلاعات)درسال65،درمصاحبه ای درارتباط بادستگیری باند«مهدی هاشمی»-که سیدی اش راهم گرفتند!!-همان زمان گفت:

« حدود 40 نفردراین رابطه دستگیرشدند.که البته تعداددیگری هم بایددستگیر شوند...»حالاماچربش می کنیم سرراست 50نفر!،همه ای باند سیدمهدی ست!!

تا آنجاکه من برخی را ازدور و نزدیک می شناسم این افرادبدلیل فشارها،کلن عمل سیاسی-که ازاعمال صالحات یک مومن است ورکن رکین فعالیت  اجتماعی است-_رابوسیده اند وگذاشته اندکناروبه کاری عادی مشغولند.

این جانب نیز  بدلیل آزارواذیت های «شنود»ی وغیره وازجمله بیکارکردنم (که کارمطبوعاتی هم در ایران فقط مال یک عده خاص شده است.عده ای که فقط درچارچوبند ودرحوزه ی رانت امنیتی  هستند وازآن برخوردار.افرادی که خیلی هاشان چندشغل دارندوازجمله مثلن استادی دانشگاه وغیره..وچپ وراست هم شما شاهدانتشار هرروزه نوشته هایشان درچند روزنامه همزمان باهم درمطبوعات برای عموم هستید؛که این آقایان می خواهند«حق الناس» را ایفاکنندو«حقوق بشر»را تامین!!ا و یا فقط عده ای خاص هستند از آدم های آنطرف که باآدم های خاص این طرف در زمینه ای مختلف از جون آدمیزاد بگیر تا گربه و سگ فلان فعال حقوق حیوانات و بشر!! مصاحبه می شودو همین آقایان هم البته باواسطه وبی واسطه، آنهم بافشار و اشاره‌ی شما حقوق حقه اینجانب راضایع کرده وبه ادامه محرومیت شغلی به شما توان ویاری رسانده اند!؟وحتی کاری کرده اید که همان چندرغازی هم که گاه  گاه ازبیت مرحوم آیت الله منتظری  (آنهم بیشتردر زمان حیات خود ایشان به من کمک می شد) بافشار واشاره شما ازمن دریغ شود! تاشایدبنده عمله ظلمه شما شوم ویابروم پی کارم و دیگرننویسم وگیر سه پیچ نشوم!؟

وگرنه کدام فرد می تواند باماهی ۵۰۰هزارتومان در تهران زندگی کندکه بایدبتواندازهمین مقدارهم پس اندازکندتاسال بعدبگذاردروی رهن خانه اش؟

به اشاره همین دادگاه ویژه(وهمین آقای رازینی که می گوید پای هرحکم اعدامی راکه امضاء کرده ام افتخارمی کنم ودوبارتوسط ایشان محاکمه شده ام.)مرادرتمام این سالها،خصوصا پس ازتعطیلی روزنامه سلام -که ازمیان آنهمه کارمندوخبرنگارش فقط سراغ من آمدند ودستگیرم کردند وزندان؛-وبعدهم پس ازآزادی ازشغل اصلی ام به کمک همین افرادی که(حالا یاباتهدیدیابافشاریاتطمیع والبته به اضافه نوچه هایی که ازهمان زمان داشتندترییت می کردند وکلن الان  هرکدام یک روزنامه واسه  خودشان دارندوکلی هم سردبیرومدیرمُسئولند!!)  وادعاهاشان درزمینه حق الناس وحقوق بشروازاین حرفها،کون خرراداردپاره می کند،می خواهیدازنظرمعیشتی وامنیت بهداشتی واقتصادی ازحیز انتفاع بیاندازید.(دراین مورد پیشترهم نوشته ام به  آدرس های ذیل یادداشت رجوع شودودراین جااطاله کلام نمی کنم).

مگرمن جز انتشار چند مطلب دراین و آنجا_که آنهم باانواع حیل می خواهید مانع شوید تارویت نشود و یا منتشر شود...)چکاری کرده ام که ازسال ۶۵تاآلان بایددائم ازسوی حکومت عدل جمهوری اسلامی ایران  آزارواذیت بشوم؟(برای همه ی این ها مستنداتی هست که نمی توانید منکر شوید).

آن زمان خلاف قانون ماجزانتشارچند اعلامیه وارسال آن برای خواص و نه عوام ومردم عادی؟!که اگرمطبوعات آزادبوداحتباج به  آنکار هم نبود! چه کارخلاف به اصطلاح رایج امروز:«اقدام علیه امنیت ملی»،(که ظاهراهروقت امنیت ونشیمنگاه آقایان می سوزداین اتهام رابه همه می زنندوبرخرمرادسوار می شوند)چه اقدام ویژه ای کرده ام؟چندتاقتل درپرونده من هست؟تاهرقت تقی به توقی می خوردوهراتفاقی می افتدآنرابه باندسیدمهدی هاشمی وچندقتل که دراین پرونده هست -که همانهاراهم شماحقیتش رابه مردم نمی گوئید-وصل می کنید؟

مگرباندسیدمهدی هاشمی چندباندست که همه راهها به آن ختم می شود؟

بروبداینترنت راباجمله ی«باندسیدمهدی هاشمی»سرچ وجستجوکنیدببینیدچه مزخرفاتی وچه دروغ های شاخ داری وچه جفنگیاتی –که ازدست هم دیکته وکپی کرده اند-بخوردخلق الله می دهند؟!

آیاگذاشته اید وامنیت داده ایدکه آنهاهم بتوانندراحت حرفهایشان به سهولت  برنند؟

اماکنون  که به کمک رسانه های جمعی وشبکه های اجتماعی یک نوارآنهم نواری که مطالبش قبلن چاپ شده،خواب شماراآشفته کرده،دوباره به همان حربه قدیمی وفُسبل شده رو می آوردبد ووصلش می کنیدبه باندسیدمهدی هاشمی وچندفتل وسازمان  مجاهدین خلق؟

چرا؟

آیاافشای«مک فارلین» اینقدر«فیهاخالدون»شما را سوزانده  است که هنوز که هنوز است بخاطر آن ما را می خواهید از حیّز انتفاع بیندازید؟

اینجا وآنجاشنیده ام که گفته شده است حکم افشاکنندگان«مک فارلین» اعدام بوده است.

خُب،سید مهدی رابه جرم چند قتل و امید نجف آبادی را به جرم لواط توانستید یک اتهامی بتراشید وسمبل کنیدواعدامشان کنید؛ الباقی رابهانه ای نداشته اید،لذاتاالان باید کاری کنیدتاازهمه حقوق یک شهروند عادی هم محروم شوند...

چرا؟

چون درانتشار نوارصوتی صداهای دیگرهم هست واین صداهاتاپیش ازاین منکرآن  بوده اندکه دستشان درواقعه قتل عام سال67 آلوده است واینک که صدایشان دراخذ تاییدحکم برای قتل واعدام بیشتر ازآیت الله منتظری شنیده می شود که ایشان وخمینی رابه جنایتکاردرتاریخ موصوف می کند،حالا که بافراربه جلوبه آن افتخارمی کنید،پس از چه می ترسید که این همه وحشت وهراس خود رابااین حکم متوجه ی  احمد منتظری کرده ایدکه اتفاقا  فردی مظلوم  و دارای حُسن اخلاق اعتدال گونه(نه تندروی های باصطلاح مثل من)است؟

 به قرآن تفال زدم این آیه آمد:

وقالوا لاتخف و ولاتحزن انامنجوک واهلک

فواره چون بلند شود،سرنگون شود!

فاعتبروایااولی الابصار 

محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار بیکار)

18آذر1395

این آدرسها:

سایت تریبون زمانه[M1] :

https://www.tribunezamaneh.com/

 اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! 
محمد شوری

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-73491.html

 

دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده 
محمد شوری

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-68165.html

روزشمارمن و روزنامه سلام 
محمد شوری

اینجاک

پژواک ایران

 http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-79713.html

واینجا:

اخبارروز

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=74493

واینجا

گویا نیوز:

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/214528.php

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]