ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
محمد شوری

 

آیا جمهوری اسلامی ایران بدون«ولایت فقیه»بقا خواهدداشت؟!

پرسشی که پاسخش هم می تواندمثبت و هم منفی باشد.

آنهاکه زندان ج.ا.ا ایران راتجربه کرده اند،می دانندبازجو سعی دارد برای زندانی خود نمایش ترتیب دهد.لذا برخی نقش بازجوی خوب و برخی نقش بازجوی بد را بازی می کنند؛زندانی اگرهوش وفراست وتیزبین باشد،می داندبازجو، بازجوست؛خوب و بد ندارد؛ او آنجاست تا ترا تخلیه کند،پرونده بسازد وبسپارد دست قاضی!

حکایت ولایت فقیه خوب وولایت فقیه بد هم همین است.

این روزها اسطوره سازی از«سیدمحمدخاتمی»،نشانه ای ازهمین پروسه  است که پدرخوانده(هاشمی رفسنجانی)به کمک دوستان اصلاح طلب و هواداران، درصدداست به سرانجام برساند.

آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه  مفصل خود با روزنامه جمهوری اسلامی به صراحت می گوید:«اگر فردا آیت الله خامنه ای نباشد چه کسی را دارید که رهبری را بر عهده بگیرد»؟!

اوکه خود«سیدعلی خامنه ای»را به کرسی رهبری نشاند،ولی بازی سیاست و قدرت،جایگاهش را به توسط همان رهبرمتزلزل کرد،تاجایی که نظرات یک فرد مجهول الهویه ای مثل«محموداحمدی نژاد»به رهبری نزدیک تراست،لذا وی این بارسعی داردپدرخواندگی خودرابرای«سیدمحمدخاتمی»به بار بنشاند.

 نظام ج.ا.ا بر پایه ایدئولوژی-آنهم قرائت رسمی روحانیت دولتی-استوار است. و بدون ولایت فقیه مصونیت نخواهدداشت.

هویت این نظام ولایت فقیه است.ازاین رو سعی دارند پروسه ولایت فقیه خوب برای بعداز«خامنه ای»رقم بخورد.

هاشمی شاهرودی-که تاچندی پیش قراربودولایت فقیه جمهوری اسلامی عراق بشود-شخص وگزینه مورد نظرسنت گرایان و مخالفان اصلاح طلبان برای رهبری بعدازخامنه ای است.

اوعلاوه بر10سال مدیریت برقوه قضائیه وعضوشورای نگهبان ومجلس خبرگان رهبری،ازنظر سنی وازنظرعلمی درجه مقبولی داردو اصولگرایان وجناح راست می توانند در پشت وی سنگر بگیرند.

سیدمحمد خانمی نیزعلاوه بر8سال ریاست جمهوری ومشاغل دیگر محبوب جناح اصلاح طلبان است.آنها براحتی می توانند درپشت سراو براستمرار قدرت درسالهای بعد،امیدوار باشند.

«خاتمی»با«سیدمحمودهاشمی»دریک چیزمشترک است وآن «سیادت»است. موضوعی که نظام ج.ا.ا تاکید (پنهان)داردتا ولایت ورهبری از سادات باشد!؟

ازآنجاکه مصائب ومشکلات فعلی ناشی از حکومت بلامنازع ویکسویه بیش ازربع قرن حاکمیت ودیدگاه های«سیدعلی خامنه ای»است،خانواده حاکمیت (اعم از اصول گرایان واصلاح طلبان)که سالهاست با لنگر انداختن درساحل ولایت فقیه درحال کنگر خوردن هستند،برای بعدازاو سعی دارند ولایت فقیه مطلوب خود را به نحوی براین صندلی بنشانند تا خیال خویش آسوده شود.

هرکدام که دراین بازی و جنگ قدرت بُرد،بی تردید آن دیگر مطیع رهبری جدید خواهدبود.

هرچندانقلاب57رامی توان باهمین قانون اساسی وحذف اصول مربوط به ولایت فقیه حفظ کردوآنرابه اصل وریشه خودبرگرداند؛منتهانه جناح اصلاح طلب ونه جناح اصولگرابه این امرتن درنخواهدداد؛حیات همه آنهابه وجود ولایت فقیه گره خورده است!

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/اول اسفند1393

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت