انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟
محمد شوری

چرا رهبرنظام ولایت فقیه(سیدعلی خامنه ای)از40سال بعدحرف می زندو40سال دوم نظام ولایت فقیه را بهتر از چهل سال اول می داند؟!!
چراباوجودوضعیت فلاکت باری که دامن ایران ومردم راگرفته وبااین همه مخالف_که درفضای مجازی ورسانه هادر حال بمباران تبلیغاتی ومخالف خوانی خودهستند_ عیلرغم نارضایتی ازاستبداد دینی وحکومت فردی ولایت فقیه،مردم ساکت وخاموش هستند!؟
تابعضی وبرخی مسائل جمع وجورنشود،این دورباطل سرگردانی هم هست!
قبل ازآنکه پاسخی به پرسش فوق بدهم،یک سوال دیگرراطرح می کنم:
چگونه انقلاب می شودوانقلاب بهمن57 چگونه وچطوردرمدت یک سال،سلطنت مقتدرپهلوی راساقط کرد؟
پهلوی ها(هم پدروهم پسر)آمدن ورفتن شان بادخالت بیگانگان انجام شد.فکرنکنم دراین موضوع شبهه وشک وجودداشته باشد.اماعلیرغم تمام کارهای مثبت و عمرانی رضاشاه وپسرش(محمدرضا)، نظام شاهی درایران سقوط کرد.
محمدرضاپهلوی،اصلاحات فرهنگی و اجتماعی،اقتصادی گسترده ای رادر کشورانجام دادولی راه ورودبه قدرت سیاسی رابرای همگان بست.
گفت:هرکه نمی تواندونمی خواهدعضو حزب رستاخیزشودازایران برود...آن اصلاحات انجام شده توسط شاه،اصلاحات سیاسی هم می خواست.اصلاسنتزآن است!اماشاه همه قدرت رابرای خودمی خواست واین همان دلیل آنتریک شدن بوجودآمدن انقلاب بود.
همین سرنوشت راهم بن سلمان ولیعهد وجانشین آل سعود(باتوجه به سرعت و خیزش وی برای انجام اصلاحات مدرن در عربستان سعودی)نصیبش خواهدشد.وآن همه خریدهای نظامی پس ازسقوط آل سعودمعلوم نیست بدست شبهه داعش والقاعده خواهدافتادویااسلامیست های دیگر..؟!وزمانی اتفاق می افتد که تاریخ مصرف نظام ولایت ففیه بسرآمده باشد وقرارباشدباصطلاح یک حکومت سکولارو مدرن جایگزبن آن شود.
درحال حاضر آمریکاومتحدانش دوست ندارندنظام ولایت فقیه سرنگون شود. چون بیشترین فروش تسلیحات نظامی رادراین 40سال داشته اند.وعلاوه براین اتحادکشورهای عرب واسلامی علیه ایران.که می بایست علیه اسرائیل باشد.
یک پارامتروعامل مهم سقوط شاه خود شاه بود
شاه بابالارفتن قیمت نفت،احساس قدرت افزوده کردودراواخرسلطنت خودبه آمریکاومتحدانش «انارجل» گفت!
به صرف انتشاریک یادداشت درروزنامه اطلاعات سال56 که نوشته بود:خمینی هندی زاده است وشاعر(ودرست هم بودو آنزمان مردم نمی دانستند)نمی توانست عامل انقلاب باشد.امابهانه انقلاب می توانست باشد،که شد.
همانطورکه دردوره مصدق ازیک منبع واحدبه عده ای پول داده شدکه همزمان راه بیفتندوبگویند مرگ ودرودبرمصدق،جرقه شروع انقلاب هم که باگردآمدن عده ای درقم وشعاردادن به نفع خمینی شروع شدوچندکشته داشت وسپس چهلم درچهلم برای کشته شدگان، این حادثه ورویدادهم می تواندمشابه همان دوره مصدق باشد.
پس ازاین مقدمه،به آن چراپاسخ می دهیم:
1-اتفاق واتحاددرحذف اصل ولایت فقیه اولی ترین اصل مبارزه درداخل ایران بایدباشد.که باحذف آن،حذف نظارت استصوابی وانتصابی بودن مسئولین و مجلس(بی خاصیت وهزینه زای)خبرگان هم هست!
2-عبورازاصل ولایت فقیه بایدمحور مشترک اصلاح طلبان حکومتی وغیر حکومتی واپوزیسیون اعم ازبراندازو تحول خواه باشد.که این خودهم اصلاحات است وهم انقلاب!
3-درتمام گفت وگوها،مصاحبه ها،مناظره هاونظرات کارشناسی که در داخل وخارج ازایران انجام می شود باید همان ابتدای سخن،مساله عبوراز ولایت فقیه وگره خوردن همه اموربه اصل ولایت فقیه گفته شود!یعنی همه فریاد های مخالف خوان ومنتقدوتحول خواه و براندازبایدبرمحورعبورازاصل ولایت باشد.این راه اصلی ومشترک همه آنها بایدباشدکه متاسفانه آنطورکه شایدوباید نیست وازهمه چیزسخن می گویندامادر مورداینکه گره کورایران ومردمش که اصل ولایت فقیه است،سخنی به میان نمی آیدویااگرهست کم صداست ویا صدایش به جایی نمی رسد!
4-تحول،اصلاح یاانقلاب وحتی براندازی، ابتدادرداخل بایدصورت می گیردوبایداز داخل شروع شود،ونقطه آغازی برای فراگیرشدن آن،دربیرون مرزها.ایرانیان خارج ازوطن،دنباله روی ازداخل می کنند.بیرون گودایران_باتمام هارت و پورت وگسترش رسانه_(جداازآن که بخشی ازآنهاآلوده به رانت نظام ولایت فقیه هستندومخالف خوانی وحتی براندازی آنهانیزمهندسی شده است) نقطه آعازنیست!
5-برخی معتقدندتااین اپوزیسیون هست،نظام ولایت فقیه خیالش آسوده است.وبرخی هم اعتقاددارندبخش بزرگی ازاپوزیسیون علیرغم بیان وسخن شان مبنی بربراندازی،ته دلشان نمی خواهند نظام ولایت فقبه سقوط کندچون باخود می گویندمااینجاهستیم وخوشیم وعلاوه برآن داریم نان شهرت سیاسی که بوسیله پمپاژرسانه ای انجام می شودرا می خوریم،پس چه مرگ مان هست که برویم داخل؟که چه بشود؟!!
لذاتاشروع ازداخل نباشد،همچنان دراین دایره بسته سرگردان هستیم.
6-اگردربین اصلاح طلبان(اعم ازحکومتی وغیرحکومتی واعم ازسیاستمداران و روشنفکران وروحانیون ودانشگاهیان و هنرمندان واحزاب)افرادصالحی باشد_که هست_تاآنهامتفق ومتحدبرحذف اصل ولایت فقیه نشوندوازآن عبورازآن نکنند، هررویکردی یافریب است ویادور باطلی ازهمان آش وهمان کاسه!
7-درپرانتز:(علیرغم آنکه اصلاح طلبان می دانندتااصل ولایت فقیه برچیده نشود، اصلاحات کوراست،ولی بااین وجودحرفی نمی زنند؟این برمی گرددبه اینکه خیلی ازاین اصلاح طلب هاپای ثابت فدرت بوده اند،وازرانت اقتصادی وسیاسی آن به هر حال بهره برده ومی برند!!ودرصورت حذف ولایت فقیه احتمال زیادی هست که ازدایره بازی سیاست دربازارسیاست حذف شوندومردم دیگرازساندویچ سیاسی* آنهامصرف نکنند.
8-نظام ولایت فقیه مسروروخرسنداست که اپوزیسیون وبراندازندارد!دردوره سلطنت پهلوی مخالفین رژیم، ازدرون نهادهای حکومتی وامنیتی بیرون نیامده بودندواکثرآنهابه لحاظ اقتصادی، وابسته به نهادهای قدرت درداخل وخارج ازایران نبودندوباصطلاح نمک گیرنشده بودند!
نیروهای تازه وارد(اعم ازپرتاب شده های نهادهای امنیتی وحکومتی وآنهاکه واقعا مستقل هستند)وقتی به خارج ازایران می آیند،دوهدف عمده دارند:
برخی ازآن ها قراراست بدیل نظام ولایت فقیه(در اصل)«دولت سایه»(یاهمان دولت پنهان) باشند.یعنی نظام ولایت فقیه برای پس ازسقوط خودهم برنامه ریزی کرده است.تادرصورتی که این بدیل(یابخشی ازآن) جایگربن شود،برخی ازمجازات معاف ویابرخی جنایت هاومسائل مهم نظام همچنان مخفی ویاماست مالی ویا استحاله وبه فراموشی سپرده شود!
هدف دیگرابن نیروهای پرتاب شده وصادراتی نظام،نفوذ دراپوزیسیون اصیل واستخواندارو با سابقه است:بابه صورت کارشناس(بادراختیارگرفتن ودراختیار داشتن رانت داده هاواطلاعات خاص)و یابافعالیت های شغلی درهمین جهت.ومهندسی کردن تحلیل ها و...حتی نظام باپرستوهای ارسالی خود_که درهمه جاوهمه چیزهمیشه پای یک زن درمیان است_کارخودرابه پیش می برد!
بااین وجود،چه بایدکردوازکجا آغازکنیم؟
9-درداخل:اتحادبرمحورجربانی که به صراحت بخواهدواعلان کندکه راه اصلاحات فقط باعبوراراصل ولایت فقیه بازمی شود.تااین سدشکسته نشودواین گفتمان شروع نشودمردم به هیچ جریانی اعتمادنمی کنندوهرعکس العمل مردمی یاکوراست باازسرسختی معیشت ویک امرشخصی!؟
10-اتحادبریک فردبرای آلترناتیو،همان بازگشت وارتجاع به ولایت شاه وفقیه است.
تمام نیروهایی که قصددارنددرحکومت ویادولت گذارنقش داشته باشندبایدحزب (اگر ندارند)تشکیل دهند.هرحزبی بایداعضایش رابرای افکارعمومی معرفی کندومنابع مالی خودرابطورشفاف وباصراحت بیلان دهند.اتحاداین احزاب واتفاق آنهاباجریان داخل ایران که محورش حذف اصل ولایت فقیه است، برای نوشتن یک قانون اساسی جدید ونوع رژیم وفرصت کافی،برای مردم هدف مشترک باشد.
*بازی سیاست(19مرداد85)،بازاسیاست(25مرداد85)وساندویچ سیاست (8مرداد85)ازجمله یادداشت های اینجانب درمورد سیاست است که بانام مستعار«محمدزمانی»درروزنامه مردم سالاری منتشر شده است.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
هشتم شهریورنودوهشت
 
 
 
انقلاب یا اصلاح؟چه باید کرد؟ازکجاآغازکنیم؟
 چرارهبرنظام ولایت فقیه(سیدعلی خامنه ای)از40سال بعدحرف می زندو40سال دوم نظام ولایت فقیه رابهترازچهل سال اول می داند؟!!
چراباوجودوضعیت فلاکت باری که دامن ایران ومردم راگرفته وبااین همه مخالف_که درفضای مجازی ورسانه هادر حال بمباران تبلیغاتی ومخالف خوانی خودهستند_ عیلرغم نارضایتی ازاستبداد دینی وحکومت فردی ولایت فقیه،مردم ساکت وخاموش هستند!؟
تابعضی وبرخی مسائل جمع وجورنشود،این دورباطل سرگردانی هم هست!
قبل ازآنکه پاسخی به پرسش فوق بدهم،یک سوال دیگرراطرح می کنم:
چگونه انقلاب می شودوانقلاب بهمن57 چگونه وچطوردرمدت یک سال،سلطنت مقتدرپهلوی راساقط کرد؟
پهلوی ها(هم پدروهم پسر)آمدن ورفتن شان بادخالت بیگانگان انجام شد.فکرنکنم دراین موضوع شبهه وشک وجودداشته باشد.اماعلیرغم تمام کارهای مثبت و عمرانی رضاشاه وپسرش(محمدرضا)، نظام شاهی درایران سقوط کرد.
محمدرضاپهلوی،اصلاحات فرهنگی و اجتماعی،اقتصادی گسترده ای رادر کشورانجام دادولی راه ورودبه قدرت سیاسی رابرای همگان بست.
گفت:هرکه نمی تواندونمی خواهدعضو حزب رستاخیزشودازایران برود...آن اصلاحات انجام شده توسط شاه،اصلاحات سیاسی هم می خواست.اصلاسنتزآن است!اماشاه همه قدرت رابرای خودمی خواست واین همان دلیل آنتریک شدن بوجودآمدن انقلاب بود.
همین سرنوشت راهم بن سلمان ولیعهد وجانشین آل سعود(باتوجه به سرعت و خیزش وی برای انجام اصلاحات مدرن در عربستان سعودی)نصیبش خواهدشد.وآن همه خریدهای نظامی پس ازسقوط آل سعودمعلوم نیست بدست شبهه داعش والقاعده خواهدافتادویااسلامیست های دیگر..؟!وزمانی اتفاق می افتد که تاریخ مصرف نظام ولایت ففیه بسرآمده باشد وقرارباشدباصطلاح یک حکومت سکولارو مدرن جایگزبن آن شود.
درحال حاضر آمریکاومتحدانش دوست ندارندنظام ولایت فقیه سرنگون شود. چون بیشترین فروش تسلیحات نظامی رادراین 40سال داشته اند.وعلاوه براین اتحادکشورهای عرب واسلامی علیه ایران.که می بایست علیه اسرائیل باشد.
یک پارامتروعامل مهم سقوط شاه خود شاه بود
شاه بابالارفتن قیمت نفت،احساس قدرت افزوده کردودراواخرسلطنت خودبه آمریکاومتحدانش «انارجل» گفت!
به صرف انتشاریک یادداشت درروزنامه اطلاعات سال56 که نوشته بود:خمینی هندی زاده است وشاعر(ودرست هم بودو آنزمان مردم نمی دانستند)نمی توانست عامل انقلاب باشد.امابهانه انقلاب می توانست باشد،که شد.
همانطورکه دردوره مصدق ازیک منبع واحدبه عده ای پول داده شدکه همزمان راه بیفتندوبگویند مرگ ودرودبرمصدق،جرقه شروع انقلاب هم که باگردآمدن عده ای درقم وشعاردادن به نفع خمینی شروع شدوچندکشته داشت وسپس چهلم درچهلم برای کشته شدگان، این حادثه ورویدادهم می تواندمشابه همان دوره مصدق باشد.
پس ازاین مقدمه،به آن چراپاسخ می دهیم:
1-اتفاق واتحاددرحذف اصل ولایت فقیه اولی ترین اصل مبارزه درداخل ایران بایدباشد.که باحذف آن،حذف نظارت استصوابی وانتصابی بودن مسئولین و مجلس(بی خاصیت وهزینه زای)خبرگان هم هست!
2-عبورازاصل ولایت فقیه بایدمحور مشترک اصلاح طلبان حکومتی وغیر حکومتی واپوزیسیون اعم ازبراندازو تحول خواه باشد.که این خودهم اصلاحات است وهم انقلاب!
3-درتمام گفت وگوها،مصاحبه ها،مناظره هاونظرات کارشناسی که در داخل وخارج ازایران انجام می شود باید همان ابتدای سخن،مساله عبوراز ولایت فقیه وگره خوردن همه اموربه اصل ولایت فقیه گفته شود!یعنی همه فریاد های مخالف خوان ومنتقدوتحول خواه و براندازبایدبرمحورعبورازاصل ولایت باشد.این راه اصلی ومشترک همه آنها بایدباشدکه متاسفانه آنطورکه شایدوباید نیست وازهمه چیزسخن می گویندامادر مورداینکه گره کورایران ومردمش که اصل ولایت فقیه است،سخنی به میان نمی آیدویااگرهست کم صداست ویا صدایش به جایی نمی رسد!
4-تحول،اصلاح یاانقلاب وحتی براندازی، ابتدادرداخل بایدصورت می گیردوبایداز داخل شروع شود،ونقطه آغازی برای فراگیرشدن آن،دربیرون مرزها.ایرانیان خارج ازوطن،دنباله روی ازداخل می کنند.بیرون گودایران_باتمام هارت و پورت وگسترش رسانه_(جداازآن که بخشی ازآنهاآلوده به رانت نظام ولایت فقیه هستندومخالف خوانی وحتی براندازی آنهانیزمهندسی شده است) نقطه آعازنیست!
5-برخی معتقدندتااین اپوزیسیون هست،نظام ولایت فقیه خیالش آسوده است.وبرخی هم اعتقاددارندبخش بزرگی ازاپوزیسیون علیرغم بیان وسخن شان مبنی بربراندازی،ته دلشان نمی خواهند نظام ولایت فقبه سقوط کندچون باخود می گویندمااینجاهستیم وخوشیم وعلاوه برآن داریم نان شهرت سیاسی که بوسیله پمپاژرسانه ای انجام می شودرا می خوریم،پس چه مرگ مان هست که برویم داخل؟که چه بشود؟!!
لذاتاشروع ازداخل نباشد،همچنان دراین دایره بسته سرگردان هستیم.
6-اگردربین اصلاح طلبان(اعم ازحکومتی وغیرحکومتی واعم ازسیاستمداران و روشنفکران وروحانیون ودانشگاهیان و هنرمندان واحزاب)افرادصالحی باشد_که هست_تاآنهامتفق ومتحدبرحذف اصل ولایت فقیه نشوندوازآن عبورازآن نکنند، هررویکردی یافریب است ویادور باطلی ازهمان آش وهمان کاسه!
7-درپرانتز:(علیرغم آنکه اصلاح طلبان می دانندتااصل ولایت فقیه برچیده نشود، اصلاحات کوراست،ولی بااین وجودحرفی نمی زنند؟این برمی گرددبه اینکه خیلی ازاین اصلاح طلب هاپای ثابت فدرت بوده اند،وازرانت اقتصادی وسیاسی آن به هر حال بهره برده ومی برند!!ودرصورت حذف ولایت فقیه احتمال زیادی هست که ازدایره بازی سیاست دربازارسیاست حذف شوندومردم دیگرازساندویچ سیاسی* آنهامصرف نکنند.
8-نظام ولایت فقیه مسروروخرسنداست که اپوزیسیون وبراندازندارد!دردوره سلطنت پهلوی مخالفین رژیم، ازدرون نهادهای حکومتی وامنیتی بیرون نیامده بودندواکثرآنهابه لحاظ اقتصادی، وابسته به نهادهای قدرت درداخل وخارج ازایران نبودندوباصطلاح نمک گیرنشده بودند!
نیروهای تازه وارد(اعم ازپرتاب شده های نهادهای امنیتی وحکومتی وآنهاکه واقعا مستقل هستند)وقتی به خارج ازایران می آیند،دوهدف عمده دارند:
برخی ازآن ها قراراست بدیل نظام ولایت فقیه(در اصل)«دولت سایه»(یاهمان دولت پنهان) باشند.یعنی نظام ولایت فقیه برای پس ازسقوط خودهم برنامه ریزی کرده است.تادرصورتی که این بدیل(یابخشی ازآن) جایگربن شود،برخی ازمجازات معاف ویابرخی جنایت هاومسائل مهم نظام همچنان مخفی ویاماست مالی ویا استحاله وبه فراموشی سپرده شود!
هدف دیگرابن نیروهای پرتاب شده وصادراتی نظام،نفوذ دراپوزیسیون اصیل واستخواندارو با سابقه است:بابه صورت کارشناس(بادراختیارگرفتن ودراختیار داشتن رانت داده هاواطلاعات خاص)و یابافعالیت های شغلی درهمین جهت.ومهندسی کردن تحلیل ها و...حتی نظام باپرستوهای ارسالی خود_که درهمه جاوهمه چیزهمیشه پای یک زن درمیان است_کارخودرابه پیش می برد!
بااین وجود،چه بایدکردوازکجا آغازکنیم؟
9-درداخل:اتحادبرمحورجربانی که به صراحت بخواهدواعلان کندکه راه اصلاحات فقط باعبوراراصل ولایت فقیه بازمی شود.تااین سدشکسته نشودواین گفتمان شروع نشودمردم به هیچ جریانی اعتمادنمی کنندوهرعکس العمل مردمی یاکوراست باازسرسختی معیشت ویک امرشخصی!؟
10-اتحادبریک فردبرای آلترناتیو،همان بازگشت وارتجاع به ولایت شاه وفقیه است.
تمام نیروهایی که قصددارنددرحکومت ویادولت گذارنقش داشته باشندبایدحزب (اگر ندارند)تشکیل دهند.هرحزبی بایداعضایش رابرای افکارعمومی معرفی کندومنابع مالی خودرابطورشفاف وباصراحت بیلان دهند.اتحاداین احزاب واتفاق آنهاباجریان داخل ایران که محورش حذف اصل ولایت فقیه است، برای نوشتن یک قانون اساسی جدید ونوع رژیم وفرصت کافی،برای مردم هدف مشترک باشد.
*بازی سیاست(19مرداد85)،بازاسیاست(25مرداد85)وساندویچ سیاست (8مرداد85)ازجمله یادداشت های اینجانب درمورد سیاست است که بانام مستعار«محمدزمانی»درروزنامه مردم سالاری منتشر شده است.
 
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
هشتم شهریورنودوهشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]