چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
محمد شوری

 

 از زمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛و دمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!

نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.

مطالب زیرعینا از روزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.

درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و...دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.

متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!

همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.

دربخش پایانی تیتراخبارمرورشده است.

محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار)بهمن1394

16دی ماه1357روزنامه کیهان

شکنجه گاه مخفی ساواک در تهران کشف شد:

«خانه یک سرهنگ ساواک درجریان زدوخوردرهای خیابانی تهران به آتش کشیده شد.این خانه که مردم به آن خانه وحشت نام نهاده اند،درخیابان بهار،خیابان جهان قرارداشت.شاهدان عینی به خبرنگارکیهان گفتند:هنگامی که واردخانه شدیم ابتدافکرکردیم که یک محل مسکونی است ولی باکمال تعجب متوجه شدیم که این خانه به یک شکنجه گاه بیشتر شبیه است.به اتفاق عده ای ازمردم که به داخل خانه هجوم آورده بودند،شروع به بازرسی این محل کردیموبه یک زیرزمین که توسط تونل بزرگی به خانه دیگری درفاصلخه تقرذیبی 150 متری راه داشت رسیدیم.دراین تونل انواع وسایل شکنجه دیده می شد.بعضی ازاین وسایل شکنجه هنوز خون آلودبود.ومعلوم بود که به تازگی مورد استفاده قرارگرفته است.درگوشه دیگر این تونل مقدارریادی لباس های زیرزنانه ومردانه که مملوازخون بودروی هم انباشته شده بودوچندتکه ازاستخوان های قسمت مختلف بدن هم دیده می شد...تصویرپوسترهای ناخن های لاک زده ودخترانی که شکنجه شده بودندبه دیواراتاقهانصب شده بودوتصویرهای دیگری هم بودکه چندنفرراهم درحالت شکنجه شدن نشان می داد.این تصاویرظاهرابرای شکنجه روانی بکارمی رفته است.سرهنگ زیبایی که صاحب این خانه است هنگام آتش زدن خانه فرارکرد».

 غرض ورزی در لیست نام ماموران ساواک؛توضیح سازمان امنیت درباره خانه وحشت درخیابان بهار:

«به جناب نخست وزیر،ازسازمان اطلاعات وامنیت کشور:درصفحه 8روزنامه کیهان وصفحه 2روزنامه اطلاعات درج گردیده که شکنجه گاه مخفی ساواک درتهران درخانه ای متعلق به یک نفرسرهنگ کارمندساواک پس از زدودخوردهای خیابانی وبه آتش کشیدن آن خانه کشف گردیده است ومتذکرشده انداینجازمانی خانه تیموربختیاررئیس وقت ساواک بوده که پس ازفراردرسال1963یک سرهنگ که کارشناس شکنجه ساواک بوده درآنجا مقیم شده است.وازقول شاهدان عینی درج گرده ند که دراین خانه مقدارزیادی لباس های زنانه ومردانه که مملوازخون بودروی هم انباشته شده است و...مطالب بدلایل زیردروغ وکذب محض است.1-این خانه متعلق به سرهنگ بازنشسته علی زیبایی می باشدکه اززمان تیموربختیارافسرسازمان امنیت بوده وقریب 10سال است که ازخدمت بازنشسته شده است وحتی درسال های آخرریاست تیموربختیاردرماموریت های خارج ازکشوربسرمی برده است.واینک نیزبقراراطلاع سالهاست که درکشورآمریکا زندگی می کند.2-ایجادشکنجه خانه بفرض صحت درقلب شهرودریک خانه شخصی باموازین عقلی منطبق نیست.3-بازهم بفرض صحت ازعقل سلیم بدوراست که فردی وسایل شکنجه رامدتی چنین مدیدذرخانه مسکونی خودنگهداری نماید.4-بازهم بفرض اینکه این خانه شکنجه گاه مخفی ساواک بوده باشد،سازمان اطلاعات امنیت کشورمی توانست آنرابلافاصله تعظیل ووسائل وادوات شکنجه موردادعاراجمع آوری نماید.تبدیل چنین خانه ای به صورت یک نمایشگاه وکشاندن مردم وخبرنگاران خارجی به تماشای آن درروزهای پیاپی ازسوی افرادی صورت گرفته است که هدف شان مشوب کردن اذهان مردم،تضعیف روحیه ملی،صحنه سازی برلی تحریک اشخاص به انقلاب وخونریزی ودرنتیجه بهم زدن استقلال وتمامیت کشوراست.توضیحابه استحضارمی رساندکه افسرمذبوردرزمان تصدی خوددرتدوین کتابی تحت عنوان«کمونیزیم درایران»شرکت داشته که دراین کتاب مشت دشمنان  استقلال کشوربازشده است.واینک عناصرکمونیست پشتیابنان آنها وعموال آشوب طلب خواسته اندباایجادچنین صحنه هایی مشوئزکننده ازوی وسازمان اطلاعات وامنیت کشورکه یکی از اهداف آن مبارزه باکمونیزم درایران بوده است،انتقام جویی نمایند».

17دی ماه1357روزنامه کیهان

سازمان اطلاعات وامنیت:

«مجرمان ساواک محاکمه می شوند».

17دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«تعقیب شکنجه گران ساواک درصلاحیت دادگستری نیست».

«حس لیف مقام پیشین سازمان سیای آمریکافاش کرد«:سیا»معلم ساواک در شکنجه دادن بود».

«تیراندازی ازاتومبیل ساواک شد».

«ساختمان ساواک فیروزآبادویران شد».

19دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«بیانیه عذرخواهی ساواک ازکارهای گذشته خودموردتائیدقرارنگرفت-نامه ساواک به نخست وزیر».

20دی ماه1357روزنامه آیندگان

40بازداشتی کمیته آزادشدند:

«40نفرازبازداشتی های سیاسی که طی دوماه اخیر بیشترآنها توسط ساواک وحکومت نظامی دستگیر شده بودند،اززندان های کمیته مشترک ساواک وشهربانی آزادشدند...آنهاگفتند:کسی ما راشکنجه نداد».

گزارش روزنامه لوموند:ساواک وحشت پوشالی

«ماموران ساواک به هیچ کس جز شاه حساب پس نمی دهندوحق دارند هرایرانی راتاهزرمان که لازم تشخیص بدهنددرزندان نگاه بدارند...ساواک درسراسرایران آپارتمان ها،خانه هایی به ظاهر عادی داردکه برای بازجویی های بسیار ویژه ازآن ها استفاده می شود».

حسن روشن ساواکی نیست

«یک میهمان ویک نامه توضیحی که:حسن روشن ساواکی نیست.پدرحسن روشن آمده بودپیش ماتاآنجه راکه این روزها درمورد پسرش سرزبانها افتاده تکذیب کند».

22دی ماه1357روزنامه کیهان

«زندانیان آزادشده از شکنجه های ساواک می گویند».

23دی ماه1357روزنامه آیندگان

ناصرحجازی  وروشن زاده می گویند:

«ساواکی نیستیم!».

24دی ماه1357روزنامه کیهان

«حجت الاسلام حاج غلامحسین بهرامی(روحانی مجاهدهمدانی)درتماسی باکیهان،به رفتارخشونت آمیزساواک وشهربانی این شهراعتراض کردوگفت:ماموران ساواک وشهربانی باشکنجه مرانقص العضوکردند».

 24دی ماه1357روزنامه آیندگان

حرفهای مردم،تلفن:663173:

ساواکی نیستم!

«من حسن شماعی زاده هستم.اخیراطی یک اعلامیه دست نویس وبدون امضائ نام مرا درردیف افرادساواکی ذکر کرده اند.ازطریق این ستون اعلام می کنم:اتهام خودرا قبول ندارم.من باارائه ترانه هایی چون:ماباهم برادریم واجاق،حرفهای سیاسی خودم رازده وبازجوئی اش راهم پس داده ام.».

25دی ماه1357روزنامه کیهان

«مردم ساواک آباده رامصادره کردند»

«ساواک کرمان طعمه حریق شد».

25دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«درحمله به ساواک مسجدسلیمان یک نفرشهیدشد».

25دی ماه1357روزنامه آیندگان

یادداشتی ازیک همکار:نصیری،رئیس سابق ساواک هم ساواکی نبوده است؟

«چندی پیش لیستی ازوابستگان ساواک منتشرشدکه نام جماعتی ازورزشکاران وممبلغین ورزشی ونیزعملجات طرب درآن ذکرشده بودوحتی درمیان تعجب وشگفتی مردمی که اشخاص اعلام شده درلیست به نظرشان می رسیدنام آن عده ازعملجات طرب مذکور از طبقه نسوان ومخدرات بیشترمورث شگفتی واعجاب وتاسف گردید.بدنبال انتشار لیست که این چندتن ازورزشکاران بقرارمعلوم بانامه ای برائت آمیز به آن روزنامه آندندوضمن اعلام پاک وتمیز بودن،صحبتهایی هم کرده وحتی عکس وتفصیلاتی هم چاشنی آن کرده بودن که امیدواریم صحت داشته باشد...اما مخلص وشایدخیلی ازخوانندگان روزنامه مشتاقانه درانتظار آنیم که علیا مخدرات وحضرات خواننده ونوازنده  وختیاگر که نام نامیشان زیب لیست شده بودیگایگ به روزنامه بیایند وبرائت نامه بچاپ برسانند که گویا به علت مسافرت بخارج کشور،این کارفعلا انجام نشده است.شاید درآینده بشود...».

علی پروین:

«راه ماورزشکاران همان راه جهان پهلوان تختی است...من ازبین مردم زحمتکش وقشرپائین شهربرخاسته ام وهرچه دارم ازآنهاست.کدام قهرمانی می تواندبرعلیه مردمی که اورا به اوج افتخار رسانده اندو همه چیزش زآنهاست عملی غیر انسانی انجام دهد؟».

«علی پروین،کاپیتان تیم ملی ایران،برای تکذیب واعاده حیثیت ازآیت الله طالقانی خواست تانکذیب نامه ای برای او درخبرنامه جبهه ملی بنویسند که ما عین آنرا چاپ کره ایم...مادرعلی پروین نیز که ازاین عمل عده ای یاوه گوناراحت به نظرمی رسیدگفت:پسرمن مدت زیادی درپیداکردن شغل مناسبی دریکی ازادارات دولتی بود که موفق نشد وحالا هم به کمک چندتن ازدوستانش نمایشگاه اتومبیل درمحله قدیمیمان دست وپاکرده است.وسرش هم توی زندگی وزن وبچه است.اصلا من نمی دانم ساواک یعنی چه/پسرمن به این حرفها نمی خورد.واین کاردشمنان اوست.که می خواهنداورادرپیش مردم بدنام کنند».

مادرعلی پروین:«ساواک چیست؟».

26دی ماهر1357روزنامه کیهان

«درحمله ساواک مسجدسلیمان عده ای کشته ومجروح شدند».

28دی ماه1357روزنامه کیهان

«مردم ساواک خیابان ثریارااشغال کردند».

کیهان وشما(305172):

30دی ماه1357روزنامه کیهان

«دفاع ازشرف:چندی قبل روزنامه کیهان خبرازبرکناری34تن ازمقامات بلندپایه ساواک رامنتشر کرد،درمیان اسامی این افرادبرکنارشده شخصی بنام  «محمودعسگریان» وجود داشت.تشابه اسمی این مامورساواک بااینجانب اسباب زحمت من گردید.وموجب شد تاموردتهدیدوآزاراین وآن قرارگیرم.وحتی پاره ای ازدوستان وهمشهریانم بامن قطع رابطه کنند».

حرفهای مردم:تلفن663173:

1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«زندگی ام متلاشی می شود!:محمداسماعیل افشاری(بازنشسته شهربانی کشور):عده ای ازخدابی خبروبی دین دراعلامیه دست نویس وبدون امضاءنام مراهم جزومامورین ساواک قید کرده وزندگی ام درحال متلاشی شدن است».

3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

پرویزبادپا:

«من ساواکی نیستم»

8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

محمدرضاظالقانی:خادم ودارودسته اش دیگر جائی درورزش ماندارند.

«...وقتی ساواک مستقرشد،خادم هرروزیک بارصبح ویک بارشب من رامی خواست وتمام گزارش هایی راکه بچه های ساواک داده بودند،موبه مووباتعجب تمام بروی ما می زد».9

بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

سخنگوی آیت الله طالقانی:تجریک نشوید!

«سخنگوی آیت الله طالقانی دی شب ضمن تاکیدبراینکه خواهران وبرادران بایداطزهرگونه تحریک پذیری وانتقام های شخصی احترازجویند.هشدادادکه هرگونه لغزش دراین ایام به جنبش ایران لطمه واردخواهدساخت..وی هم چنین گفت:درچندروزگذشته بعضی ازعناصرساواکی وفروخته شده به دام گروهی ازجوانان های هشیاروغیورافتاده اند،چنانکه پاره ای ازآنا رادرحال ارتکاب به اعمال خلاف وضرب وجرح مردم دستگیروبه منزل ایت الله طالقانی آورده اند...».

10بهمن ماه1357روزنامه کیهان

ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاعیم

«گروهی دیگرازخانواده هاباراسال پیام ومراجعه به کیهان اعلام کردند:مدتهاست ارفرزندانشان که به اتهام واهی تحت تعقیب ساواک بوده اند،بی خبرهستند.خانواده هایکمنوچهرعزیریدرسال52فمحمدفتوحی ازسال54،امیرهوشنگ نیک وقت،دانش آموز15ساله ازمرداد54ناپدیدشده است،فاطمه جعفری ومرتضی واعظی دهنوی اعضای گروه مهدویون،امان الله فائق،ابوالفضل شیخ زاده»

قبراین شهیدکجاست؟

فتحعلی پناهیان عضوسازمان چریک های فدایی خلق از54/10/3به هنگام درگیری باماوران ساواک شهیدشد.مادرش اقدس شاهگلی بامراجعه به کیهان خواستار...».

حرفهای مردم؛تلفن:663173

10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«تکذیب ساواکی بودن؛من سروان بازنشسته ماشاءالله هداوند هستم.کتاب شاهنشاهنامه هداراسروده ودرسه چاپ انتشاردادم.درحوزه علمیه وبعضی از مساجدتهران به ساواکی بودن متهم شده ام.بااین توضیح که خدمت اینجانب درزمینه علمی  وادبی معینی بوده است.ضمن اعلام همبستگی باملت ایران ساواکی بودن خودراتکذیب می کنم».

11بهمن ماه1357روزنامه کیهان

ازسرنوشت بستگان مان بی اطلاعیم؛فرزندان ماناپدیدوشهیدشده اند:

«خانواده های علی اصغرعظیمی فردفمهدی یوسفی،یعقوب سعیدی،سیروس حامی،جلال دهقان،پروین ره انجام،حمیدسعیدی زاده،محمدعلی لشگری،غلامرضا شهیدی زادی،علی محمدنیری،علی(حمید)عرب».

اعلام جرم خانواده شهیدعلینقی ارش(مرتضوی)علیه سازمان عضوسازمان چریک های فدایی خلق

14بهمن1357روزنامه اطلاعات

نامه به سردبیر(زین العابدین بوذرجمهری):چراساواکی های موثرمعرفی نمی شوند؟

«چندی پیش یک لیست 34نفری زیرعنوان ساواکی های اخراجی ازطرف رئیس ساواک منتشرشد.که به عقیده من انتشاراین لیست فقط به منظورگمراه کردن افکارعمومی بوده است.زیرادربین این عده جزثابتی که سال مقام امنیتی ومعاون تیمسارنصیری وبعدهاجانشین وی درکارهارامنیت داخلی،یعنی مسئول همه بگیروییندهاوهمه این بدبختی هایی که امروزمملکت گرفتارآن است بوده،بقیه یک مشت پیرمردمفلوک ازکارافتاده وبازنشسته بودندکه کارهای دفتری ومالی داشته اند.چراماموران شکنجه ودستیاران قسم خورده پرویزثابتی راکه مردم به ویژه زندانیان ازادشده همه آنهارابه اسم می شناسند.ازکاربرکنارومعرفی می نمایند.وچراکسی ازعطاپور،معروف به دکترحسن زاده سرتیپ ودیعی سرتیپ سجده ای،ناصری،کاویانی وازقندی،که اززجردادن وشکنجه کردن مردم لذت می برندودرموردعنایت خاصی بوده وهستنددرمیان نیست».

15بهمن ماه1357روزنامه کیهان

پرویزقلیچ خانی:من بدام توطئه ساواک افتادم!

«پرویزازخلق کبیرایران می خواهم من کوچک راببخشد».

«پرویزقلیچ خانی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران درنامه ای تحت عنوان فوتبال ایران درنامه ای تحت عنوان:پوزش ازخلق وجانبازانش ازچگونگی همکاری وعلل همکاری اش بارژیم پرده برداردوخواستارعفومردم است...واقعیت این است کهع من دریک لحظه شوم فریب دشمن راخورده وباطلب بخشایش نمودن ازشاه به خلق خودخیانت کردم.من در13آذرماه24درخانواده ای زحمتکش وازنظرفرهنگی،مذهبی بدنیاآمدم...دردوران دبیرستان گرایش شدیدی به مذهب داشتم...درسال43پدرم به اتهام واهی دستگیرشدو11ماه دربندبودکه اثرات بسیاردرروحیه من گذاشت.وقتی تیم ایران اول شد،اعضای تیم به اصطلاح شرفیاب شد...دراین شرف به باددهی کلیه سرپرستان ومربیان واعضای تیم تاکمرخم شده وبردستان شاه بوسه زدند.ولی من ازانجام این کارخودداری کردم.به همین دلیل ازسوی تیمسارخسروانی وهاشمی نژادموردبازجویی قرارگرفتم....بعدازورودبه دانشگاه(دانشسرا)،باکتاب وسیاست آشناواین آشنایی به هنگام رستاخیزسیاهکل دراواثرمهمی بجای گذاشت که منجربه دستگیریش شد...در21بهمن50حدودساعت5/12پس ازگشتن خانه مراباخودبه کمیته بردند...باتزریق چندآمپول اورامنگ کردند...شخص هیکل داری بنام پرویز،زنم را جلوی کمیته بمن نشان دادوگفت اگرآنچه راکه می گویم انجام ندهی زنت رامی آوریم تو،ومتعاقبش شنیع ترین ووقیحانه ترین کلمات رابرزبان راند،که قلم ازنوشتن شرم دارد...سرانجام بدون آنکه بدرستی وبه عاقبت ونتیجه این خیمه شب بازی ننگین فکری کرده باشم،باتائید خویش،برعهده گرفتن آن ره مسخره درخمیه شب بازی وقاحت مقام امنیتی رضادهم وپس رضادادم وننگ...برای فرارازآلودگی هاوتبلیغ علنی تصمیم به رفتن به خارج ازکشوررامی گیرد...به آمریکارفتم.ودرتیم های آمریکایی فوتبال بازی کردم.مسابقات جهانی فوتبال آرژانتین پیش آمدواین فرصت مناسبی بودکه من ماهیت رژیم رابرملا سازم و10روزقبل ازمسابقات دریک مصاحبه تلویزیونی مطالبی علیه رژیم عنوان کردم...»

15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«گاردصنعت نفت باساواک رابطه ندارد».

19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

دکترسیدرحمت اله پیرحقانی:

«پزشکی قانونی شعبه ای از ساواک بود».

17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

مقاله اردشیرلارودی درموردقلیچ خانی:پرویز آمده است برای جبران آن«خطا»:

«...تختی هم ازدست شاه بازوبندپهلوانی گرفت.روزبه نیزدردوران جوانی وآن روزهاکه خوب نمی دانست چه باید بکندکارهایی کرده است.برادران رضایی وخواهرش نیزکارهایی کرده اندکه هرجوانی ونوجوانی می کند.دعواباهمسالان وکارهای دیگر .جزنی،صفائی،پویان،سعیدمحسن،حنیف نژادوتماشهداکه افتخارملت مابه شمارمی روند،نیزکارهایی که شباهتی به کارهای زمان بلوغ فکری  شان نداشت کرده اند،اما به این ترتیب وبااین دلایل نمی توان آنهراضدانقلابی ویامعمولی وسربهوادانست.آن عکس هم که ازپرویزچاپ شد وآرم تاج رابرسینه اونشان می داد،مثل همه ی چیزهاست.یک واقعیت دیگر ازگذشته که ارتباطی به بسیاری از مسائل مهم ندارد...».

24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

شورای سردبیری آیندگان:

«دربرنامه خبری تلویزیون دی شب فیلمی ارمصاحبه باارتشبدنصیری نشان دادندکه بسیارنامعقول بود.مردی راکه ازنوک هرناخنش یک جوی خون جاریست درهیات مظلومی مجروح که قدرت حرف زدن نداشت زیرسوال هایی گرفته بودندکه همه ابتدایی بودوپرده از هیچ جنایتی ازجنایات ساواک وارتش آن خبری داشت.اگرملت انقلاب کردوساواک رانابود کردبخاطروحشی پری وجنایات بی حساب آن بود.امابانمایش این طرز برخوردبایک مجرم یامتهم حتی این دژخیم دیوسیرت درشان انقلاب نیست.نصیجت کنیدکه این نوع عنان گسیختگی هارا به حساب انقلاب نگذاردیودرسطح جهانی علیه انقلاب ایران تبلیغ نکنند..».

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]