34سالگی انقلاب بهمن 57
محمد شوری

«تلک الایام نداولهابین الناس ولیعلم الله الذین امنواویتخذمنکم شهداء والله لایحب الظالمین:مااین روزگاررامیان مردم می گردانیم تاخداگروندگان رامعلوم دارد.وازمیان شماگواهانی گیرد.وخدادوستی نمی ورزدبامردمان ستم پیشه».(قرآن/آل عمران/ 140).

درپایان 34سالگی انقلاب بهمن 57،عظیم ترین انقلاب آرام ومردمی تاریخ معاصر، در شُرف مرگ وحیات،روزهای احتضاررامی گذراند!

این نقل قول معروف از«روح الله الموسوی الخمینی»راهمه شنیده ایم:«یاران من در گهواره هاهستند».

من در فروردین 1340بدنیاآمدم...

«پس بپرسیدش که این احوال خوش

که برونَست ازحجاب پنج وشش

گاه سرخ وگاه زردوگه سپید

می شودرؤیت،چه حالست ونوید؟

می کشی بوی وبه ظاهرنیست گُل

بی شک ازغَیبست وازگلزارکل(مثنوی مولوی/دفترچهارم).

* نان شب از براندازی بهتراست

«به نظرمی رسید مزرعه بدون آنکه ساکنان خودراثروتمندکند،ثروتمندشده بود.البته خوک هاوسگ هاازاین قاعده مستثنابودند.تااندازه ای کثرت جمعیت سگ ها وخوک ها دراین امر دخیل بود».(قلعه حیوانات/جورج اورول).

«یکی گفت:می دانی عاشقی چیست؟،آن دیگری گفت:درکوچه تنگ وتاریک تنگت نگرفته تاعاشقی ازسرت بپرد!».

موافق و مخالف این وضعیت،همه شان دریک قول کاملاباهم اتحاددارند:همه ازقول مردم حرف می زنندومردم،مردم به ناف مردم می بندند،بالاخص درایام احتیاج!

یکی نیست به اینابگه:شماکه این همه مردم،مردم می کنید،چقدردر بالا رفتن «آگاهی»-این دشمن دیکتاتوری و استبداد-سهم داشته اید؟!آیافقط برای این نبود که فقط و فقط حرف،حرف خودت باشه واونوتوی کلِّه ومغزاین مردم بکنی ودرزمان مقررسوارکارشوی؟آیاتابحال دراین 34سال یک سوزن به خودت زده ای!؟

سلطنت رفت،جمهوری به اضافه قبض وبسط اسلام حکومتی آمد؛تاآنجاکه به مرورافراد خاص خودشان رافَربه کردند:لُمپنیسم سیاسی واقتصادی سوارکار شد.تا جایی که درمهم ترین مرکزاداره کشوریعنی«واجا»،برای خودشان هم تَره خُرد نکردند.کارهایی شدیاحرف هایی زده شدکه آدم شرمش می آیدحتی آنهارا واگویه کند!برویدبازجویی(ببخشیدگفتمان)خودشان راباهمسرسعیدامامی ودیگران رادر یوتوپ ببینیدکه ازچه اخلاق وخوی حسنه ای اینهابرخوردارشده اند!!؟

گوشه وکنارزیادشنیده ام که گفته اند:اگردوست داریدنظام سرنگون بشه،بذارید همین«احمدی نژاد»وتیمش همچنان باشه!هیچکس بهترازایشون خوب تیشه به ریشه انقلاب نمی زنه؟اونهایی هم که مذهبی تروسنتی ترند،این حدیث راازیکی از معصومین(ع)نقل می کنند:«اللهم الشغل الظالمین بالظالمین».میگن ببینیداینی که می یونه همه رؤسای جمهوری گذشته،نظرش به نظررهبری نزدیکتربود،چه جوری داره پنبه همه رو می زنه؟

 * دوپا خوب،سپاه بهتر

«ظاهراآنهاکاملاشبیه یکدیگرشده بودند،حیوانات داخل حیاط نگاهشان راازچهره ی خوکهابه چهره ی انسانها وازچهره ی انسانهابه چهره ی خوک متوجه ساختند،ولی این بارتشخیص چهره انسانهاازچهره خوکهاغیرممکن بود»(قلعه حیوانات/جورج اورول).

دراین 34سال،مدیران واداره کنندگان اصلی انقلاب بهمن 57همیشه معدودوانگشت شمار بوده است.

حتی منتقدینش درمطبوعات هم،یک عده خاص هستندکه همیشه حرف وسخنان آنهاست که  شنیده می شود!

یعنی ماهمه اش آدم های تکراری رادرمصاحبه های صداوسیما،مطبوعات،دربحبوبه انتخابات وغیره می بینیم.هیچکس هم نمی گوید:«ماست من ترش است».همه خود راحق ودرست و سالم معرفی می کنند!

همیشه همین آدم های تکراری همه جا بوده اند،این جانشد،جای دیگر،چپ بودن، خریدارنداشت،اصلاح طلب،اصلاح طلب کارگرنیفتاد،نقش اپوزیسیونی؛راست نشد،اصولگرا؛اصولگرایی هم صرف نکرد،بهتره که«برم نقش ریجستوری»(به قول شهرقصه)بازی کنم...

مثلا،حالاکه ازبابت چندشغلی ومدرک دکترای تقلبی ورانتی،واسه خودشان انواع شرکت خصوصی،تعاونی ودولتی وبنیاد خیریه وغیرانتفاعی وn.g.o. تأسیس     کرده وحساب بانکیش در سوئیس وکاناداوانگلیس بهره اش بیش از تمامی حقوق چندشغلش است،چراکه نه؟!حالادیگه بایست واسه این مردم یه پُزی دادقانون تصویب کردکه هرکه بیش ازیک شغل دارد جریمه می شود..!ای بابامهریه راکی داده و کی گرفته...

یاوقتی به سوابق نمایندگان مجلس،دولت،قوه قضائیه،ارتش،سپاه،نیروی انتظامی، شرکت های باصطلاح خصوصی وغیردولتی!!نگاه کنید،همه راه هابه افرادی معدودوبالاخص برادران سپاهی واطلاعاتی ختم می شود!

آنزمان شاه فقط خودش تاج گذاری کرد؛!و37سال حکومت؛امادرعوض،اکنون کلی «تاج»داریم؛الان هرطلبه ای که«شرح امثله ولعمتین»راخوانده باشدودراستخدام دولت رود،یعنی درهمه مراکز، مساجد،مدارس،دانشگاه،مهدکودکها،ارتش،و هکذا الخ...خودش یک پاولایت مطلقه فقیه است وحرف،بایدحرف اوباشد،ومثل شورای نگهبان نظارت حراستی واستصوابی می کند!چون که«دین ماعین سیاست ما،و سیاست ماهم عین دیانت ماست»وچون فقط آنهامتخصص دراحکام اسلام هستند،لذابایستی درسیاست هم فقط آنها دخالت کنند!

«درست درهمین لحظه،گوسفندهاهمصداشعارچهارپاخوب،دوپا بهتر، چهارپاخوب، دوپابهتر،چهارپاخوب،دوپابهترسردادند».(قلعه حیوانات/جورج اورول).

«صحبت ازموساوعیساومحمدنابجاست

قرن موساچومبه هاست(فریدون مشیری).

* اینجاچهارزندان است

دراینجاچارزندان است

به هرزندان دوچندان نقب

درهرنقب چندین حجره،

درهرحجره چندین مرد

درزنجیر...(احمدشاملو).

اصلا احتیاجی به آمارواین حرفهانیست؛بی شک اکثریت قاطع مردم ایران،یازندان رفته وزندانی کشیده هستند،یاجانبازداده وشهیدداده.

توی «خانواده»خودم هم،هم شهیدداده ایم وهم جانباز.ازتوشون فقط من یکی،که قبل ازانقلاب کلّه شقی انقلابی داشتم،اینک،بعدازانقلاب،ضد انقلاب شدم.هرچند زندان شاه رادرک نکردم،اماعوضش،چندین بارزندان جمهوری اسلامی،انفرادی و بدترازانفرادی را چشیده ام...روی سفیدساواک شاه را عینا بعداز شاه باتمام وجودم  حس کردم.الآن هرچندعلی الظاهر آزادم،امادر واقع درگور انقلاب،زنده بگور شده ام...!

الآن تمامی زورگیران،تمامی سارقان،تمامی فواحش،تمامی معتادان،سن شان ازسن انقلاب هم کمتراست.انقلابی که همیشه ازبلندگویش موعظه شنیده شدوبس.

حالاتمام اسلام خلاصه شددراینکه قاضی(چون مستقل است)به رأی خودش یکی رابه جُرم سرقت،انگشت دست قطع کند،ودیگری را بخاطر فقراعدام،وسومی را باز هم بخاطر فقر،سنگسار...

چه زمانه ای است ...هیچکس نگفت:«الناس علی دین ملوکهم».

هیچکس نگفت:ای قاضی القضات:این آدمهایی که تو داری اونهارابه اشدِّ مجازات و به حکم شرع و فقه به دار می کشی، اینهاهمه شان دست پرورده این نظامند...

مردم مایازندانی زندان سیاستمداران نقابدارویازندانی زندان افیون،ویا زندانی جنایت ومکافات خودند...

«من اما هیچکس را

درشبی تاریک وطوفانی نکشتم.

من اماراه برمردی رباخواری نبستم

من امانیمه های شب زبامی برسربامی نجستم.»(احمد شاملو).

* پاتک به یک کیلو گلابی

«درآوریل،مزرعه حیوانات جمهوری اعلام شد.وانتخاب رئیس جمهوری ضرورت پیدا نمود.یک کاندیدوجودداشت.ناپلئون باآرای کلیه حیوانات به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد».(قلعه حیوانات/جورج اورول).

این حرفهای اخیر«غلامحسن کرباسچی»کاملادرست ومنطقی است:

«كدام حزبی در كجای دنياودرچه زمانی،برای رسيدن به اهداف و برنامه‌های خود اينچنين ازرقيب كمك گرفته است؛اينكه به هرحال اين سيستم موجودحكومتی  اجرایی ديدگاه‌های متفاوتی باماداردومابه بخش‌های عمده‌ای ازآن به چشم رقيب می‌نگريم،آيااين معقول است كه ازرقيب بخواهيم كه خواسته‌های نهايی مارامحقق كندتامادرمسابقه ازاو ببريم؟».

اماآقاغلام!خودمانیم،به غیرازاون سال اول ویک کمی هم سه چهارسال بعد،ماکه هرقت رفتیم توی سوپرانتخابات،فقط دیدیم یک کلیو گلابی برای فروش هست.

البته اون موقع هامی شدازهمین یک کلیلوگلابی،که یکیش کال ویکیش گندیده و لک زده وچندتاییش هم سالم بود،سالماشو جداکرد.اماحالاچی؟!

سخنان«آذری قمی»یادتون هست؟اودروصف وتوصیف«حکومت اسلامی»گفت:«ما فقط یک کیلوگلابی داریم ومردم هم فقط باید همان را بخرند.»!

خدابیامرزدش،بعدهاخودش منکرشدوفهمیدکه چی به چیست!ووقتی که سازش، کوک مخالف زد،مثل همین«حبیب آقا»ی مسلمان خودمان،حالاکه دیده«آفتاب لب بوم»است،وزده زیرهمه چیزوگفته میرحسین وکروبی فتنه گرنیستند،وکلی ناسزا و ریچارد شنید،اونم ازدایره خودی ها پرت شد بیرون...

امابااین احوال،باجناب«کرباسچی»کاملاموافقم؛چون حق گرفتنی است.بایداز همین روزنه،بهترین وبهینه ترین استفاده رابرد.

بایدبه انتخابات پاتک زد،آنرا گرفت و تغییرکاربری داد.ولی شرط دارد.اینکه اگر انتخاب شدید،نخواهیدمردم مثل دوره8ساله«آسیدمحمدخاتمی»،دریک دوره باطل،باهمین یک کیلوگلابی سرکنندو زندگی.ولله دیگر رمقی نداریم؛همش که نمیشه گلابی خورد!

اصلامی دونیدچیه؟بخش مهمی ازوضع موجود،موجبش همین اصلاح طلبانی هستندکه شش دانگ اصلاحات هم بنامشان هست.

بانازوقمیش،توبمیری ومن بمیرم،وکمی هم پُزِروشنفکری(اونهم دینی اش)ونقش اپوزیسیون رابازی کردن که نمیشه همیشه درصدربود؟!

مقصرش،خودشونند؟آخه یکی نیست بگه مرد حسابی!مگه این همه در8سال پیش برای«آسیدمحمدخاتمی»قربون وصدقه رفتیدتاکاندیداشود،چه شد؟تاجایی که بین مردم،جوک شده بودکه:«شایداین جمعه بیاید»!!او آمد؛ولی تاآمد،میرحسین هم،که سالهاخاموش بود(به هردلیل)،اوهم آمد!؟خُب بازم آقای«خاتمی»لوطی گری کردوکنارکشید،اماآیابهترنبودبین آقای«کروبی»و«میرحسین»هم فقط یکی را برمی گزیدندودورش جمع می شدندتارأی هاهم شکسته نشودواین بازی های بعد ازانتخابات هم هیچ وقت بوجود نیاید؟!

میگیم خُب،حالاضررراازهرجاکه بگیریدمنفعت است.اینبارهمه شون کاندیدا شوند، مثل«غلامحسین کرباسچی»،«عبدالله نوری»،«احمدمنتظری»،«اکبراعلمی»، «سعیدحجاریان»وهرکدوم که ازفیلترحراست واستصواب آقایان عاقبت بخیر شد، روی یک نفرش اتحادپیداکنند،شایددوره 76 تکرار شود.البته نه اینکه بعد ازانتخاب بخواهندهمان شیوه«خاتمی»راپیش بگیرند.باید بتوانندباپشتوانه رأی بالای خود، خیلی چیزهارا تغییرواقعی دهند.مثلاتوی بروشوی انتخاباتی حتمااعلان کنند:قانون اساسی تغییرخواهدکرد؛زندانی سیاسی آزادخواهدشدونخواهیم داشت.سانسور ازکتاب ومطبوعات برداشته خواهد شد!وهمه انقلابیون داخل وخارج می توانندوارد گود شوند والخ...این یعنی«انقلاب درانقلاب»*.واین یعنی تعمیر انقلاب بهمن 57 و این یعنی همان اصلاحات واقعی.

اما واقعیت این است که برخی از این اصلاح طلبان،گلابی هم نیستند،سیب زمینی شده اند...

باید بقول مولوی در مثنوی،ابتدا:

«اندرین ره ترکن طاق و طُرنب///تاقلاووزت نجنبد تو مَجُنب».

وگرنه بازبقول مولوی در ادامه همین مصرع:

«هرکه بی سر بجنبد دُم بود///جنبشش چون جنبش کَژ دُم بود».

* یه شب مهتاب ماه میاد توی خواب

امام تازه اومده بودواوضاع معلوم نبود.شب داشتم با گَرده زغال وگَرده گوگردوگَرده کُلرات پِتاسیم،ازترکیب اونها،بمب دست سازمی ساختم که یکیش ترکیدتودستم. انگشتان دست راستم آش ولاش شد.مرحوم بابام نصف شب مرابردنزدیکترین بیمارستان،که اتفاقا،درجنب کلانتری بود،و وقت هم،وقت حکومت نظامی.به دکتر گفت که مهتابی توی دستش ترکیده.امادکترکه خوب میدونست قضیه ازچه قرار است او لاپوشانی کردوهیچ چیز نگفت وباصطلاح مرا لونداد...

خیلی درد دادشتم.دکترم گفت:انگشت شصتت بایدجراحی پلاستیک شود.آخه خیلی چاک خورده بود؛بهم وصل نمی شد.بی خیالش شدم؛ولی خیلی درد داشتم؛هرچندمُسکِّن هایی می خوردم،اماخیلی دردمی کشیدم؛خواب به چشمم نمی آمد؛تاآنکه یک دوست،آمپولی بمن زدکه 48سال خواب بودم.واتفاقادراین 48 ساعت که روزهای 21 و22 بهمن بود؛همه چیزپایان یافته بودوآغازی دیگرشروع...!

ازخواب که پاشدم شهر راآشفته دیدم.همان دوست گفت:«شاه رفت،تاج رفت، سلطنت رفت؛خمینی آمد...اماحالابعداز34...

«ناپلئون ادامه داد:فقط دریک موردباآقای پیل کینگتون موافق نیستم.آقای پیل کینگتون درطول سخنرانی اش به مزرعه حیوانات اشاره نمودند.البته ایشان نمی دانستندومن برای اولین باراست که اعلام می کنم نام«مزرعه حیوانات» دیگر وجود خارجی ندارد.زیراازاین به بعدقصددارم نام اصلی مزرعه،«مزرعه مانر»رامورداستفاده قراردهم»(قلعه حیوانات/جورج اورول).

یه شب مهتاب

ماه میاد تو خواب

منو می بره از توی زندون

مث شب پره

با خودش بیرون

می بره اونجا

که شب سیاه

تا دم سحر

شهیدای شهر

با فانوس خون

جار می کشن

تو خیابونا

سرمیدونا

عمویادگار

مردکینه دار

مستی یاهشیار؟

خوابی یابیدار؟(احمدشاملو).

* افضل الجهاد کلمه الحق عندسلطان جائر

اون موقع ها،قبل ازانقلاب رامیگم.توی همون یکسال شروشور انقلابی،همیشه از زبان روحانیت،بالای منبر،جمله فوق را می شنیدم.یعنی بهترین،برترین،بالاترین و بزرگترین جهاد،بیان حرف حق نزدسلطان ستمگروظالم است.

اخیراسخنانی از«هاشمی رفسنجانی»(رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) در موردپذیرش قطعنامه598که درجمع فرماندهان سپاه گفته بودراخواندم.او تأکید مؤکَّدکرده بودکه:

«انقلابی گری کلّه شقی متحجرانه نیست.تحول پذیری منطقی است،انسان انقلابی مقتدراست،امّاجمودندارد،تعصب ندارد.وقتی حق راتشخیص داد-حتی خلاف نظرش-درمقابل حق خاضع است ومی پذیرداین بهترین مصداق انقلابی گری است...».همچنین نقل کرده اندکه«هاشمی رفسنجانی»بخاطرعملکردگذشته اش پیش خدا استغفارکرده است!

به آسانی می شوددانست که انتشاراین حرفها،اینم حالا،منظورکیست و مقصد چیست؟!اماخودمانیم،آیاتشخیص حق،درمصلحتِ معدودافرادانگشت شمارست که سالهاست چهره هاشان راتکراری درمدیریت های کلان و کلیدی می بینیم؟

سلطان جائرکارش چیست؟وچه جوری می شودکه یکی سلطان جائرمی شود. سلطان جائرخودش راحق مطلق می داند.وگاهی خودش را نماینده بلافصل خدا و وا می داردکه همه جا،جارزنندکه حرف من،حرف خداست وهرکه غیرآن گفت،باید او را قل وزنجیرکردوبه حکم خدا،اوراشمع آجین...

سلطان جائرجلوی انتشاررامی گیرد،سانسوررابرقرارمی کند.وثروت کشوررادر اختیارافرادخاص(متملقان،چاپلوسان وریاکاران)می گذارد؛تافقط خودوخودی هافَربه شوند،تاهمیشه سوارکارباشند.آنهاپیکرلاغرونحیف وگرسنه گرسنگان رانمی بینند. بقول قرآن«صم بکم عمی»می شوند؛ومی گویند:اناربکم اعلی»!

آقای«هاشمی رفسنجانی»حتمامی دانیدکه نمی شودآزادی افرادراباهرنوع توجیه تشخیصی شخصی،گرفت؛بقول«آلبرکامو»:«هرکه آزادی ات را بدزد،نانت رادزدیده است».ودزدنان است.حتمامی دانیدکه اینگونه امورجزوحقوق ملت است وحق الناس محسوب می شود.حق الناس هم که بایدرضایت ذی حق را داشته باشی گرفت تاخدا هم ببخشد و گرنه به خلوت شبانه نمی شود.کلّه شقی نکنید!

آزادی حق همه است.نه فقط عده ای خاص.خودم رامی توانم به ضرس قاطع مثال بزنم:«دزدان»آزادی ام رادزدیده اند،الآن نان هم ندارم!

چه خوب می شدمثل سال نخست انقلاب،آزادی دزدیده نمی شد،وانقلاب، استصوابی نمی شد،وخواص و خودی وبی خودی ونخودی درست نمی شد،چقدر دلم واسه اون موقع تنگ شده است...یادش به خیر...!

محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)/ بهمن91

*ن.ک.به روزنامه سلام/2خرداد77/گزارشی ازهمین نویسنده باعنوان«دوم خرداد؛ انقلاب درانقلاب)که به خاطرش ازنوشتن بانام اصلی محروم؛وبعدش هم بخاطر چاپ ونوشتن گزارش«خط قرمز»/20آبان77/بانام مستعار«علی میثمی»کلاازنوشتن درسلام محروم شدم.وروزبعدتعطیلی روزنامه سلام هم دستگیر وبه جرم نوشتن زندانی شدم!

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]