فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
محمد شوری

 

از لانه جاسوسی تا آمدن«مک فارلین»باشاه کلیدکیک،تاتوافق برجام، باکلید تدبیر وامید!

برای فتح روابط با ایران آمده بود؛باکیکی که شبیه کلید بود!

اما آمدنش برای عده ای تلخ شد؛عده ای که بقول ریگان درصددرابطه مثل قبل ازانقلاب بودند وحاضرند تا قعر جهنم هم با آنان چای بنوشند وتلخ تربرای کسانی که این ملاقات ها و رابطه های بی رابطه را برای افکارعمومی آشکارکردند؛آخر خمینی درشرف مرگ بود خاتمه جنگ و جانشین خمینی باید سریع رقم می خورد!

آمدن مخفیانه ی «مک فارلین»مشاورامنیتی رئیس جمهوری آمریکا(رونالدریگان) و افشای آن، دو اعدامی داشت (سیدمهدی هاشمی و امید نجف آبادی)؛وبرخی هم بدون محاکمه(محکمه ی غیابی وبدون حضورمتهم وشنیدن دفاعیات)،جنایتی بدتر از اعدام....

پرسش این است:

آیامبارزه علیه آمریکا(کشوری بامرز جغرافیایی معلوم)سرنوشت ملت مارارقم می زند؟

آنطور که خامنه ای در سخنان امروزش(12آبان1395)گفته اند:«سازش باآمریکاهیچ مشکلی راحل نخواهدکرد».

وهمانطورکه برخی دیگران،ازجمله موسوی خوئینی( هدایت کننده ی دانشجویان پیروخط امام درتصرف سفارت امریکا درتهران(همان لانه ی جاسوسی)که:«جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد»ومعتقدندکه دروپنجره ها راباید بست؟

یا مبارزه علیه آمریکا،به عنوان قدرت،سرمایه داری وامپریالیسم(بدون مرز خاص جغرافیایی)اصل واستراتژی وهدف است؟

علی الظاهر پاسخ مثبت همه به پرسش دوم است؛اما درحیطه ی عمل واقدام،37سال در تدابیری بدون تدبیر،منابع ملی ومنافع ملی هدررفت.

بقول مولانا:

چون ندیدش مغز و تدبیر رشید

در سیاست پوستش از سر کشید 

سرمایه داری ایدئولوژی ندارد،ولاجرم اخلاق ندارد.

فقط عرضه وتقاضامی شناسدو صرفابدنبال کسب منافع بیشتراست،لذاتدابیری به کارمی برد؛ازهوش وذکاوت ابنای بشرهم درهرنقطه ازجهان استفاده ی بهینه می کندتاثروت اندوزی بیشترکندوگاه دراین راه تزویرهم  می کند وباصطلاح«غش درمعامله»وبامغبون کردن وفریب دادن،براموال دیگران مسلط می شودوگاه زوراست که حرف اول وآخرمی زندوجنگ راه می اندازد.

خیلی از کشورهاهستندکه باآمریکارابطه ی سیستماتیک دارند؛ولی درسلطه ی آمریکانیستندوحتی کشوری مثل چین(باایدئولوژی مارکسیستی)قدرت اقتصادی آمریکا در رویدادهای  بین المللی رابه چالش می کشد...

سران وحاکمیت جمهوری اسلامی در مبارزه باآمریکا(نظام امپریالیسم سرمایه داری،نظام قدرت وثروت)سالهاست که  به ترکستان می روند؛جمهوری اسلامی ایران  وحاکمان اصلی اش برای حفظ نظام وخود، ولوبه هرقیمت،یعنی حفظ قدرت وحفظ منافع شخصی،مملکت را به ثُمن بَخس فروخته اند.

دائم شعارشان این است:آمریکالولوست!

ازآن یک»تابو»ی کاذب ودهشناک وخطرناک ترسیم کرده اند.آنچنان که امروز(12آبان1395)خامنه ای درسخنانش به مناسبت سالروز13آبان1358که به روزملی مبارزه بااستکبارجهانی درتقویم تبلیغ شده،دوباره همان حرف های تکراری رازد.

آنچه می خوانید البته همه حرفهانیست؛اماخلاصه ی همه حرفهامی تواند باشد؛حرفهایی که گویاست...

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)13آبان1395

تماس های قبل ازپیروزی انقلاب بهمن1357

روزنامه کیهان۱۶بهمن۱۳۵۷

مجله تایم:دیپلمات های آمریکایی بااطرافیان امام تماس گرفتند.

«ویلیام سولیوان»(سفیرآمریکادرتهران)به زیردستاتش توصیه کرده است بارهبران مخالف ونزدیکان آیت الله خمینی تماس هایی برای گفت وشنود برقرارکنند.

پیشگویی های کیسینجر؛ظرف2سال آزادی درایران پر!

روزنامه اطلاعات۱۷بهمن۱۳۵۷

کیسینجر(وزیراسبق امورخارجه آمریکا):

چنانچه آیت الله خمینی حکومت ایران رابدست گیردظرف دوسال آزادی درایران کمترخواهدشد،روابط با آن کاهش خواهدیافت وهم چنین همکاری این کشور با غرب وکوشش برای احیاء،ضعیف ترخواهد شد.

اولین تصرف سفارت آمریکاقبل از13آبان58

روزنامه کیهان۲۵بهمن۱۳۵۷

افرادمسلح سفارت آمریکاراتصرف کردند.کلیه اعضای سفارت تسلیم شدند.

تصرف سفارت برای دومین بار

13آبان1358

سفارت آمریکا درتهران توسط تعدادی دانشجو(پیروخط امام)به تصرف درآمد.

انقلاب دوم

نقل از سایت بازتاب19مردا138

«موسوی خوئینی ها»درپاسخ به این پرسش دانشجویان(پیروخط امام)-که قصدتصرف سفارت آمریکادرتهران راداشتند-که آیا حضرت امام باچنین اقدامی موافق خواهند بودیاخیر،می گوید:

«من به نظرم آمدکه کاربسیارصحیحی است؛وبه آنهاگفتم که من هم باشم همکاری می کنم.درموردامام هم گفتم درمجموعه ی  حرکت امام دراین سال ها فکرمی کنم امام قلبا به این کارراضی باشند،امادرعین حال صحبت کردن باامام لازم نیست؛چون ممکن است اگرامام درواقع مایل هم باشند،امامحضوراتی داشته باشندکه نتواننداین تمایل راخیلی اعلام کنندوناگزیرباشندیابه سکوت برگزارکنندیابگویندصحیح نیست.درنتیجه ماسوال نمی کنیم،یادرعمل ایشان موافقت می کندیامخالفت؛که دراین صورت قبل ازآنکه مخالفت خودرااعلام کنندبه مااطلاع می دهندکه این کارصحیح نیست وماهم بیرون خواهیم آمد».

بعدازشاه نوبت آمریکاست؛شعارسازمان مجاهدین خلق

روزنامه بامداد۱۴آبان۱۳۵۸

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق درارتباط باتسخیرسفارت آمریکادرتهران:

بنام خداوبنام خلق قهرمان ایران!

هنوزآخرین فریادهای شهیدان درگوش هاطنین دارد:

بعدازشاه نوبت آمریکاست.

سازمان مجاهدین خلق ضمن ابرازنهایت خرسندی انقلابی ازاوج گرفتن مجددشورانقلابی مردمی برعلیه امپریالیزم آمریکاطاغوت بزرگ جهان که مبین سیراصولی وبدورازانحراف انقلاب مادرمسیرراستین مردمی،انقلابی واسلامی است.

باقطع رابطه،راه نفوذهمچنان باز است

روزنامه انقلاب اسلامی۱۵آبان1358

دکتریزدی(درمقام وزارت خارجه)درمصاحبه باخبرنگاران:

من به هیچ وجه قطع روابط راتوصیه نمی کنم.معتقدنیستم که قطع روابط به معنی قطع نفوذخواهدبود.

خبرنگاردیگری پرسید:آیاامام تاکنون ازشماخواسته اندکه درموردقطع رابطه باآمریکاگزارشی تهیه کنید؟

دکتریزدی:بله چندین دفعه خواسته اندوماهم گزارش داده ایم.

کودتای خزنده ی آمریکا

روزنامه انقلاب اسلامی۷اردیبهشت۱۳۵۹

آمریکانقشه وسیعی برای سقوط دولت ایران چیده است.سیاست آمریکاآزادی گروگان هانیست،بلکه انهدام انقلاب ایران است.طرح کودتای خزنده بدست آمده

است.

 ترورت می کنیم اگه درخط آمریکاباشی

روزنامه کیهان۲۱اردیبهشت۱۳۵۸

هادی غفاری(درنطق مجلس):

اگرنماینده ای بخواهددرخط امریکاگام بردارددرخودمجلس ترورش خواهیم کرد.

هم درهاو هم پنجره هاراببندید

مجله اطلاعات بانوان،20آبان1359ش16

محسن  میردامادی:«آمریکاراازدربیرون کنیم،ازپنجره واردمی شود.امامابایدهمه راهها راببنیدیم که از هیچ راهی نتواندواردبشود».

نقشه های کیسینجر،خواب هایی که دیدند

روزنامه انقلاب اسلامی۹خرداد۱۳۶۰

ابوالحسن بنی صدر(درمقام ریاست جمهوری)سخنرانی درسفربه شیراز:

اماآمریکا؛بقول کیسینجر(که بعدازمراجعت ازخاورمیانه درانجمن یهودیان آمریکا نطق کرده است)که گفته است انقلاب ایران برای آنکه بتواند صادربشودبایدازموانع ومشکلات بسیاری عبورکند.

آن"موانع  کدامند؟واین هفت خوانی که آقای کیسینجر برای مادرست کرده است کدامند؟خودایشان می گوید:

بحران های سیاسی واقتصادی،منازعات قومی ومذهبی، اختلافات مرزی باعراق وتازه اگراینهاراحل بکنند،درخلیج فارس باهمسایگان خودمشکلات بزرگی خواهدداشت وبرفرض اینکه درحل آن مشکلات هم موفق بشود،زمانی موفق خواهدشدکه اسرائیل به همه هدف های خودرسیده راست.

پس ازنظراو(کیسینجر)آنچه درکشورمابصورت جنگ های داخلی کردستان،گنبد،وجاهای دیگر،چه درگذشته وچه درحال بروزکرده اندجزئی ازنقشه عمومی آمریکا برای خفه وخاموش کردن انقلاب اسلامی مادرزادگاه  این انقلاب، یعنی ایران است...

موانع کیسنجربرای صدورانقلاب وپیروزی اسرائیل

روزنامه انقلاب اسلامی۱۴خرداد۱۳۶۰

بنی صدر:

ازکارنامه رئیس جمهور۱۹تا۲۶اردیبهشت:اماگزارش دیگرمربوط به صحبت آقای هنری کیسینجراست.مطلب بسیارمهمی است.

آقای کیسینجرگفته است:

اگرانقلاب ایران بخواهدبه خارج مرزهای خودصادرشودبایدموانع بسیاری که درپیش روی هستندراحل کرده سپس به اهداف خودبرسد. این موانع بسیارند،ازجمله:اختلافات مذهبی وقومی،بحران های اقتصادی وسیاسی، اختلافات مرزی باعراق،درنهایت  اگرازتمام این موانع سالم عبورکند،بایدمسائل خودراباکشورهای خلیج فارس حل نماید.ولی اطمینان داشته باشید(خطاب به یهودیان عضوانجمن، این سخنرانی را درانجمن یهودیان  واشینگتن کرده است)
که تاآنروزاسرائیل به اهداف نهایی خوددست یافته است.

خوب خیلی صریح وروشن می گویدکه اختلاف های قومی ومذهبی درایران راآنهابراه انداختندوبوجودآوردند،برای اینکه انقلاب ما نتواندصادرشود.

عطسه آمریکا وتب کردن برخی

روزنامه کیهان۱۴آبان۱۳۶۵

سخنان هاشمی رفسنجانی درمراسم سالگردلانه جاسوسی:

بعدازاشغال جاسوسخانه وحوادث بعدازآن دونظرکاملارو در رودرمحیط خودمان ودر دنیادیدیم که یکی نظرمخالفین ولیبرال هابودکه به اعتقادآنان این حرکت مضرودرجهت تضعیف کشورومایه عقب ماندگی درامورمادی است.وتاکنون هرروزکه مطلبی پیش آمده ومشکلی ایجادکرده است این هافورانتیجه گیری کرده وگفته اندکه این ثمره اسراف کاری هایی است  که آنروزانجام شده است.البته این هاکسانی هستندکه اصولاپنبه فکری شان باغرب آنچنان گره خورده است که نمی تواند حرکت مستقل وآزادی رادردنیاتصورکنندوفکرمی کنندکه واقعااگرآمریکاعطسه بکندآدم بابدتب کندواگرآمریکانهیب بزندآدم مجبور است که بمیرد.

هویت ما درقطع رابطه است

روزنامه سلام۵مرداد۱۳۷۳

علی اکبرمحتشمی پور:

بنده معتقدم هرگونه رابطه ی تجاری واقتصادی باآمریکاباعث انتقال بحران داخلی آمریکابه کشورمان می شود.دراثربرقراری رابطه ی تجاری باآمریکاشخصیت،هویت وپرستیژانقلابی جمهوری اسلامی دردنیاودرداخل زیرسوال خواهدرفت.

رابطه با آمریکابه دمکراسی درایران ضربه می زند

نشریه پیام هاجر،12/8/77

 عباس عبدی:

«ازنظر من مهم ترین مساله جامعه ما نهادینه کردن دمکراسی درداخل کشوراست.ورابطه با آمریکابه این نیاز لطمه می زند».

قتل های زنجیره ای ورابطه باآمریکا

روزنامه آبان۱۷آذر۱۳۷۷

گروهی باعنوان"فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب(که بعدامعلوم شدنیروهایی ازوزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده اندومصطفی نواب هم همان مصطفی کاظمی ازمدیران وعاملین اصلی قتل های زنجیره ای است.نوشته درداخل پرانتزازماست،نه روزنامه):مسئولیت حمله به۱۳گردشگرآمریکادرتهران رابرعهده گرفتند.

بچه ها حمله  کنید

روزنامه کیهان۱۳آبان۱۳۶۵

یکی ازاعضای شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت:

شعارمرگ برآمریکابایدازحالت کلی خارج شودوعوامل  مشخص آمریکادرهرنطقه بایدموردحمله قرارگیرند.مادانشجویان حداقل این توان راداریم که باهماهنگی نیروهای انقلابی منافع آنهارادرکل جهان مورد حمله قراردهیم.

رگه های ضعف

نقل ازسایت بازتاب22شهریور1382

موسوی خوئینی ها(درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارکیهان):

«من فکر می کنم یکی ازراه هایی که آمریکاپس ازشکست درهمه زمینه هابدان دل می بندد،کشاندن جمهوری اسلامی به محافل بین المللی است.مسئولان جمهوری اسلامی بایدبدانندکه سازمان ملل فریبی بیش نیست.وهرزمانی که به آنجا رفتندباید حزب اللهی عمل کنند.وباورنداشته باشندکه این سازمان محل رفع مشکلات ملت هااست.ومانباید همدردی بسیاری ازکشورهارابامابه حساب موافق بودن آنهاباانقلاب اسلامی بدانیم...اینکه گاهی بعضی می گوینداین مجالس تریبونی برای جمهوری اسلامی است وافرادشرکت کننندهمه آمریکایی نیستند،این حرف ها نشاندهنده ی وجودرگه های ضعف دربعضی ازمااست».

ازاول مخالف بودیم،مگرجرات داری بگی؟

روزنامه آریا۲اسفند۱۳۷۷(به نقل ازروزنامه کیهان):

مخالفت بایستن سفارت آمریکا

روزنامه کیهان نوشت:چندی پیش یکی ازهفته نامه هاخبرداده بودکه آقای مهدوی کنی(رئیس دانشگاه امام صادق)درکلاس درس اخلاق این دانشگاه پیرامون اشغال لانه جاسوسی آمریکاگفته است:"سفارت ملک وخانه یک کشوراست،گرفتن وبستن یک سفارت اعلام جنگ است.ما ازاول باگرفتن سفارت آمریکامخالف بودیم ومخالفت کردیم!

هفته نامه مذبوردرادامه خبرخودازقول ایشان نوشته بود:

"نگهداشتن گروگان هابه مدت۴۴۴روز،کاردرستی نبودوتاوان زیادی بابت آن دادیم!"

درپاسخ به اظهارات آیت الله مهدوی کنی،بایدگفت که براساس مدارک واسنادغیرقابل انکار،اعضای  سفارت آمریکادرایران دیپلمات نبوده اندونه فقط به کارجاسوسی درچمهوری اسلامی ایران مشغول بودند،بلکه سازماندهی گروه های ضدانقلاب،غائله آفرینی درداخل کشوروطرح کودتاعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،ازجمله ماموریت های آنان بوده است.

اکنون بایدازحضرت آیت الله مهدوی پرسیدکه آیامی توان کانون جاسوسی یک کشوربیگانه راسفارتخانه نامید؟وآیابازداشت جاسوسان درتمامی  کشورها،یک اقدام قانونی وضروری نیست؟

گفتنی است که حضرت آیت الله مهدوی کنی درهمین جلسه تاکیدکرده اندکه بایستی بابیگانگانی که به قصدجاسوسی واردکشورمی شوند،به شدت برخوردکردوسوال این است که آیاعلی رغم آن همه اسنادمعتبرکه ازلانه جاسوسی آمریکابدست آمده است،می توان دراین نکته بدیهی که گروگان های آمریکایی جاسوس بوده اند،کمترین تردیدداشت؟

به یقین آقای مهدوی کنی می دانندکه هنوزهم دولت آمریکابه شدت ازورودسلسله کتاب های حاوی اسنادلانه جاسوسی به آمریکاجلوگیری می کند.

علاوه براسنادقابل انکارکه ازجاسوس بودن اعضای سابق سفارت آمریکادرایران حکایت می کنند،امام راحلمان"رضوان الله تعالی علیه"نیزتسخیرلانه جاسوسی رانه فقط تائیدفرمودندکه آنراانقلاب دوم نامیدند.بنابراین،عقل ونقل هردوبرحکیمانه وانقلابی بودن تسخیرلانه جاسوسی آمریکاتاکیدمی ورزند.

آیت الله مهدوی کنی دربخشی ازاظهارات خویش گفته اندکه"رهبرانقلاب مخالف رابطه باآمریکاهستندمانیزتدبع ولایت هستیم.ومی گوئیم هرچه اوگفته بایداجراشود.وسوال این است که مگرحضرت امام(س)ورهبرمعظم انقلاب،تسخیرلانه جاسوسی راتائیدنکرده اند؟اگرچنین ایت،_که چنین است_چرادراین موردازمقام ولایت تبعیت نفرموده اید؟

درصداقت وخلوص حضرت آیت الله مهدوی کنی کمترین تریدیدنداریم،وایشان راهمواره درکنارامام،رهبرانقلاب وهمراه بامردمدیده ایم؛وانتظارآن است که دراظهارات خویش دقت بیشتری داشته باشند مخصوصاآنکه،خودش ایشان نیز،درتوضیح پیرامون مطلبی که چندوقت قبل درنمازجمعه تهران مطرح کرده بودندبرضرورت همین دقت تاکیدکرده بودندوخالصانه وخاضعانه ازمطلبی که بابی دقتی بیان داشته بودندعذرخواهی کردند.

تاآدم شدن آمریکاچقدرمونده؟

راه مجاهد.ش۴۰

هاشمی رفسنجانی درخطبه نمازجمعه(۱۶آبان۱۳۶۵):

مابخاطراسلحه اصولمان رازیرپانمی گذاریم.عده ای ازسلاح های ما،لوازم اف۴واف۱۴و...منحصرادست اآمریکاست وماققط ازاسرائیل نمی خریم.

خط سیاسی ماازاول مشخص بوده.امام گفتندآمریکاتاآدم نشودبااورایطه برقرارنمی کنیم.

هم درپنهان وهم درآشکار

روزنامه کیهان8آذر1365

هاشمی رفسنجانی:«ماحاضرنیستیم باآمریکا(شیطان بزرگ)درپنهان یا آشکار وارد مذاکره شویم».

جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد

نقل ازسایت بازتاب22شهریور1382

موسوی خوئینی ها:

«آمریکا شیطان بزرگ است وملت ما هرتوطئه ای راکه خنثی کند،آمریکابه فکر توطئه بزرگتری می افتد.ملت مابدون مبارزه به حیات خودنمی تواندادامه دهدوملت وهمه مستضعفین جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد..ای همه آنهایی که می خواهیدآدم وانسان مستقل باشیدوزیربارذلّت  نروید،بدانید این پیمان را باانقلاب اسلامی بسته ایم که هرگز تسلیم امریکا نشویم.هرگز فریب آمریکارا نخوریم.هرگزدرشعاع وسوسه های آمریکا قرارنگیریم.هرگزدشمنی آمریکا رافراموش نکنیم....شما چه کسی راپیدا می کنید که جرات بکندوبگوید آمریکا خیلی هم بدنیست.هیچکس چنین جراتی راندارد.اما ته دلشان این است که خیلی هم بد نیست.اگرببینندمی شود گفت ازهمان خیلی بدنیست شروع می کنندوکم کم می گویندبدنیست،بعد می گویندخیلی خوب نیست.بعدمی گویندخوب است وآنوقت دوباره می بینیم رفیق ما شد».

پیشنهادکردند،نپذیرفتیم

روزنامه بامداد۲۲آبان۱۳۵۸

بنی صدر(درمقام سرپرست وزارت خارجه)دریک گفت وگواعلام کرد:

برخی ازشخصیت های آمریکایی برای حل مشکل،استردادشاه ۳پیشنهادارائه داده بودندکه آمریکاشاه رااخراج کندیااموالش راپس دهدیااینکه شاه دریک دادگاه بین المللی محاکمه شود.

بنی صدرافزود:مااین پیشنهادرانپذیرفتیم.

دفع فاسد به افسد

انقلاب اسلامی۱۲خرداد۱۳۶۰

کارنامه رئیس جمهور(ابوالحسن بنی صدر):

به امام عرض کردم که ماهرقدم  دربرابرآمریکاعقب بنشینیم اوده قدم پیش خواهدآمد.

خریداسلحه خوب،می آیدبه اینکه مانمی توانیم خریداسلحه راکاهش بدهیم.اولاتااین زمان به مااسلحه عمده ای نفروخته اند تابخربم وبه استنادآن مجبورباشیم این همه نفت صادرکنیم.وپولهایش رادربانک های خارجی ذخیره کنیم!

ثانیاتبلیغ این جنگ وادامه آن درماورای مرزهارابه چه قیمت عملی کنیم؟وقتی مابنارابگذاریم برجنگ باعراق درماورای مرزهای ایران به قیمت افزایش وابستگی به اربابان عراق،وابستگی ازلحاظ بودجه،وابستگی ازلحاظ ارزآیااین دفع فاسدبه افسدنیست،خلاف عقل ومنطق نیست؟ ..افزایش عوارض جنگ به بهای افزایش وابستگی هایی که بعدادیگرازچنک آنهانخواهیم گذشت رهیدن،آیاهمه اینهااسمش جنگ بخاطراسلام است؟

قراردادالجزایرقانونی نیست

انقلاب اسلانی۹خراد۱۳۶۰

احمدسلامتیان(نماینده ی مجلس اول)نطق مجلس:

به نظرمن بیانیه الجزایردارای قانونیت واعتبارقانونی نیست.

خیانت به مردم

انقلاب اسلامی۹خراد۱۳۶۰

بنی صدر(درکارنامه رئیس جمهور):

درضمن حرف ونقل هایی که آقای وزیرمشاور(بهزادنبوی)گفته اندمعلوم شدکه گناه بزرگ آقای نوبری چیست؟

آن گناه این است که چرااو(نوبری)موافق نیست اموال این ملت مفت ورایگان به آمریکائی ها داده بشود!؟واین موافقتنامه را خیانت می داندکه این ازنظرآقایان گناه اصلی اوست.

قردادالجزایر؛یعنی اختلاس ازجیب ملت

روزنامه انقلاب اسلامی۲خرداد۱۳۶۰

 اعلام جرم رئیس جمهورعلیه رجائی ونبوی راجع به نقض اصول قانون اساسی واختلاس ازاموال ملت(درنامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

مواففتامه الجزایرحاکمیت ملی ایران رامخدوش می نمایدوبااصول بسیاری ازقانون اساسی درتناقض قرارداد.

چگونه دولت آقای رجایی بخودجرات می دهدکه دم از قطع وابستگی وکوتاه کردن دست امپریالیسم بزند،حال آنکه به هیات حکمیت اجازه می دهدباقانونی متفاوت ازقانون ایران درمورددعاوی حل وفصل نشده تصمیم گیری نماید.

علاوه برآمریکائیان،به غیرآمریکایی هانیزازبابت موافقتامه الجزایرپول پرداخت شده است.

قراردادالجزایریاقرادادوثوق الدوله؟

روزنامه  انقلاب اسلامی۵خرداد۱۳۶۰

نامه علیرضانوبری رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگان مجلس:

بصدای بلند اعلام می کنیم که اگرگناه ماناهماهنگی بانوع جدیدقراردادوثوق الدوله است،مابدین ناهماهنگی افتخارمی کنیم.

بایدگفت وبه صراحت بسیارنیزبایدگفت که باصطلاح  بیانیه الجزایربه منافع اقتصادی این جمهوری لطمه شدیدی زده وحاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است.

موافقنامه الجزایرموردرسیدگی واظهارنظرمجلس قرارگیرد.

نوارسخنان آقای نبوی درجلسه غیرعلنی دراختیارگذاشته شود.

اگراصرارماپذیرفته می شدمی توانستیم ابزارومهمات جنگی راکه مدتهاقبل خریده وپولش راپرداخت کرده بودیم درالجزیره دریافت می کردیم.

دلال اسلحه،درسال نخست انقلاب

انقلاب اسلامی۳خرداد۱۳۶۰

ازکارنامه ی ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر:

کارنامه ۱۲تاجمعه۱۸اردیبهشت:گزارش مفصلی درباره همان خریدوشخصی که به اسم "حیدری" واسطه ی خریدهای نظامی بوده که ۵۶میلیون دلارراربوده.

درباره آن دستوراتی دادم.

درهمان روزهای اول که "آیت اللهی"ازپاریس آمده بود،گزارشی راجع به این شخص دادم که آدم فاسدوتباهی است واین مردبرای خریداسلحه نماینده شده است وبایدزودهشداردادوتاحساب رازیادنکرده کارراازدست اوگرفت.من نیزعینا به وزارت دفاع پاراف کردم. ظاهراآنهاهم کوشیده اند،اماگویادیرشده بوده است.

ازجیب ملت ایران برای ضدانقلابیون نیکاراگوئه

روزنامه کیهان16 آذر۱۳۶۵

دانیل اورتگارئیس جمعوری نیکاراگوئه کمک۳۰میلیون دلاری آمریکابه ضدانقلابیون نیکاراگوئه رامحکوم کرد

ادوین میس  دادستان کل آمریکاروزگذشته درواشتگتن صریحااعلام کردکه بین ۱۰تا۳۰میلیون دلارسودناشی ازفروش محرمانه اسلحه به ایران به حساب ضدانقلابیون نیکاراگوئه دربانک های سوئیس واریزشده است.

15میلیون دلار پول دادیم

روزنامه کیهان۱۵آذر۱۳۶۵

توسط سخنگوی شورای عالی دفاع نکات تازه ای درباره جنگ،خریداسلحه وشکست آمریکادرمذاکرات باایران اعلام شد.

حدود۱۵میلیون دلارازآنچه دلال اسلحه قیمت گذاشته بود،پرداختیم.درتمام این چهارپنج سال قطعات یدکی آمریکایی خودراازدلالها خریدیم حتی گاهی هواپیماهای اف ۴واف۵راازجاهایی پیداکردیم وخریدیم.

روزنامه کیهان۱آذر۱۳۶۵

ریگان به سوالات روزنامه نگاران درزمینه ی بحران جاری واشینگتن دربرخوردباایران پاسخ داد:

مصاحبه ریگان درخصوص آمدن مک فارلین به ایران وگزارش امروزکیهان ازنیویورک پیرامون مواضع نشریات آمریکادرقبال کنفرانس مطبوعاتی ریگان واظهارنظرهای متناقض مقامات بلندپایه آمریکایی درباره بحران کاخ سفید.

ویلیام کیسی رئیس سازمان سیای آمریکاجزئیات پنهانی یک معامله تسلیحاتی این کشورراباایران روزگذشته درکنگره آمریکاافشاکرد.

جیم رایت رهبردمکرات درمحلس نمایندگان آمریکا:این سلاح هابرای ایران ۱۲میلیون دلارتمام شد.

امام درجریان است؛نیست؟

روزنامه انقلاب۲خرداد۱۳۶۰

ابوالحسن بنی صدر(درمقام ریاست جمهوری درپاسخ به سوالات):

سوال:چه اعمالی رهبری راتضعیف می کند؟این رفتاری که درحال حاضردرجامعه می شودوضربات هم می زنداگرگفته نشودوبیان نشودودرباره آنهاتوضیحی داده نشودآیافکرنمی کنیدهمین اعمال درنهایت رهبری راتضعیف کند؟

رئیس جمهوری:به نظرمن چرا.

برای اینکه من یک موردرابرای شمامی گویم:

چندنوبت پرسیدم که چه جورشدکه مساله گروگان هابه این صورت انجام شد؟

گفتندکه ماموردبه موردباامام صحبت کردیم وایشان موافقت کردندوگفتندکه بگوئید.

همین دوروزپیش من اززایشان(امام)پرسیدم که این کارموردبه موردبه شما گفتند،امام گفتند:خیر.

خوب،اگراینهاآشکارادرجامعه بیان شده بوداحتمالابه ین صورت حل نمی شد؛ ومن هم باورندارم که آقای ریگان ازآقای کارترتوانایی بیشتری داشت ویک مثالی هم که دراین موردمی توانم برای شمابیاورم این است که وقتی دوگل درفرانسه زمامدارشدبه الجزایری هاگفتندکه حالایک آدم قوی آمد،الجزایری هاگفتندکه این آدم قوی غیرازآن چیزی که داشت چه داردکه به الجزایربیاورد؟تمام نیروهای مسلحش درآنجامی جنگندد.همه عملا دیدیدکه قضیه الحزایرهم باهمان دوگل حل شد.پس مابه  حرف اینکه کارتررفته است وریگان آمده است نمی بایدبه خواسته های آنهاتسلیم می شدیم.بنابراین بایداین مطالب بامردم درمیان گذاشته می شدوازاین مواردفراوان است.

اگر  خمینی باخبر می شد!؟

راه مجاهدش۶۱سال۱۳۶۹

سخنان پخش شده ی ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا درشبکه تلویزیونی "ا.بی.سی."و"س.ام اس"و"ان.بی.سی"و"سی.سی.اس":

 بایدبگویم افرادی که ازایران باماتماس گرفتندکسانی که ماباآنهامراوده داشتیم،هرگاه رازآنهابرملامی شدواگرآیت الله خمینی باخبرمی شد،زندگی آنان تاقبل ازفرودآمدن شب نیزبه طول نمی انجامید.این افرادعناصری بودندکه مایل بودندحکومتی داشته که مابانوعی ازآن روزی روابط بسیارنزدیک داشتیم وبه همین دلیل بودکه مامراوده خودراباآنهاآغازکردیم.

خبری که به« الشراع»رسید

روزنامه کیهان،15آبان1365

«الشراع»،نشریه لبنانی طرفدارسوریه،درآخرین شماره اش که روزدوشنبه انتشاریافت،گزارش دادکه«مک فارلین»درماه سپتامبربه تهران رفته ودرهتل استقلال اقامت داشته است...».

پخش اعلامیه هایی درافشای ورود مک فارلین

نقل از کتاب واقعیت هاوقضاوت ها،ص666

چراملاقاتهای قائم مقام رهبری لغوشده است؟:

«...طیق اخباررسیده چه ازبعضی از مسئولین وچه دریک سری مطبوعات اروپایی ملقات دکترنجف آبادی(محمدعلی هادی نجف آبادی،نماینده تهران)با« رابرت مک فارلین» مشاور امنیتی «ریگان» بر سر حل مساله« جنگ»....».

ماجرای آمدن«مک فارلین» به ایران،اززبان آیت الله منتظری

نقل از کتاب خاطرات آیت الله منتظری

سوال:يكي ازمسائلي كه درارتباط باجنگ ايران وعراق دررسانه های داخلی و خارجی انعكاس وسيعی يافت ماجرای سفر محرمانه مقامات آمريكايی به ايران و پيامدهای پس از آن بود؛لطفابفرماييدآياحضرتعالي ازاين سفر اطلاع داشتيدياخير؟ چه كساني در اين ماجرا نقش داشتند و چگونه خبر آن فاش گرديد؟
پاسخ آیت الله منتظری:«اين ماجرا يك جريان سرِّی بود،شخصي به اسم«منوچهر قربانی فر»اهل ايران دلال و واسطه خريد اسلحه و آدم ثروتمندی بود،اين شخص رفته بودخارج وباهمه اينهامربوط بود،باآمريكاوكشورهای خارج ارتباط داشت.اين شخص با«مك فارلين»نماينده ريگان آمده بودايران،اينطوركه من شنيدم دكتر محمدعلی هادی هم ازطرف مسئولين باآنان تماس ميگيرد،من اينهاراخبرنداشتم، مامورخريداسلحه هم يك نفربه اسم«محسن كنگرلو»يكی ازاعضاي سپاه بود،او واسطه بوده كه«منوچهرقربانی فر»برای آنهااسلحه وقطعات خريداری كند،اين اسلحه و قطعات را آمريكا داشته،و آمريكا م خواسته بدين وسيله با ايران رابطه برقرار كند. قرباني فر به ضمانت كنگرلو پول اجناس راداده بوده و كنگرلو در وقتي كه ميبايست پول را بدهد نداده بود و كار آنان به مشاجره كشيده بود.بعد آقای قرباني فر دوتا نامه به آقاي كنگرلو مينويسد كه يكي ده صفحه و ديگري نوزده صفحه بود و فتوكپي آنها را خود آقاي قرباني فر به عنوان اينكه من قائم مقام رهبري هستم به وسيله مرحوم آقاي اميد نجف آبادي براي من فرستاد و در واقع با نوشتن اين دو نامه جريان را لو داد، چون آقاي محسن كنگرلو به وعده هايي كه به او داده بود عمل نكرده بود، البته محسن كنگرلو هم يك واسطه بوده؛بعد از اينكه اين نامه ها دست من رسيد تازه فهميدم كه يك چنين جريان و قرارداد و ارتباطي بوده است و مك فارلين و هيات آمريكايي با قرباني فر به تهران آمده اند و سلاح آورده اند بالاخره چون اينها حرفشان شده بود من فهميدم كه چنين قضيه اي هست و در اين ميان معلوم شد پاي اسرائيل هم در ميان بوده است و اصلا اشكال من اين بود كه چرا بايد كار به جايي برسد كه ما خواسته باشيم با اسلحه اسرائيلي با عراق بجنگيم.بعد آقاي هاشمي رفسنجاني كه پيش من آمد من به او اعتراض كردم كه چرا قضيه مك فارلين را به من نگفتيد؟ خيلي تعجب كرد و گفت: «شما اين قضيه را از كجا فهميديد؟!»گفتم :«از هر كجا فهميدم،چرا اين قضيه را به من نگفتيد؟»گفت:«قصد داشتيم اين قضيه را بعدا به شما بگوييم»؛بالاخره من اعتراض كردم كه چرا خودسرانه اين كارها را ميكنيد،و آنها ناراحت بودند كه چرامن اين مسائل را فهميده ام.

سوال:آیا در جلسات سران،اين مساله مطرح نشده بود؟

پاسخ آیت الله منتظری:در آن جلسات كه من بودم مطرح نشده بود،ماجرا را از دو نامه اعتراض منوچهر قرباني فر به محسن كنگرلو كه فتوكپي آنها را براي من فرستاده بود با خبر شدم.سوال:آيا مرحوم امام(ره)در جريان اين معامله بودند يا نه؟
پاسخ آیت الله منتظری:من درست نمي دانم كه مرحوم امام (ره) درجريان اين مساله بودند يا نه، ولي من پس از آنكه اين جريان را شنيدم رفتم به بيت مرحوم امام و جريان را براي حاج احمد آقا گفتم،او خيلي تعجب كرد كه شما از كجا در جريان قرار گرفتيد؟گفتم:«از هرجا،بالاخره اجنه به من خبر داده اند!»،گفت:«خوب گاهي اين اجنه كه براي شما خبر ميآورند اين خبرها را بنويسيد و براي امام هم بفرستيد!»گفتم:«بالاخره اين گونه نيست كه من در جريان قرارنگيرم»،ولی آقايان از اينكه من به طوركامل همه اين جريان را ميدانم خيلي ناراحت بودند.
س:«به نظرشماآياميان جريان«مك فارلين»وجريان سيدمهدی هاشمی و دستگيری آقاي اميد نجف آبادي ارتباطي وجود نداشت و اين جريان يك تصفيه حساب جناحي نبود؟
پاسخ آیت الله منتظری:«همه چيزمحتمل است،والاحتمال خفيف الموونه؛وبعضي اخبار پشت پرده و بعضي تلكسهايي كه در آن وقت روي تلكس منزل ما منعكس ميشد حكايت از اين ارتباط ميكرد،و قضيه آوردن اسلحه ازاسرائيل براي ايران هم در يكي از اين تلكسها منعكس شده بود، والعلم عندالله.
سوال:چند وقت پيش ازاينكه آقاي هاشمي رفسنجاني در مقابل مجلس سخنراني كند و اين مساله را براي مردم افشا كند شما در جريان آن قرار گرفتيد؟
پاسخ آیت الله منتظری:به طور دقيق مدت آن را ياد ندارم.البته بعد از مدتي هم همان آقاي منوچهر قرباني فر براي من پيغام فرستاد كه قرار است شما را از قائم مقامي عزل كنند-مدتي قبل از جريانات بركناري و مسائل آن بود- معلوم ميشودكه او يك ارتباطهايي با جاهايي داشته و اطلاعاتي داشته است و ما بي خبر بوديم؛ اين نشان ميداد كه آقايان مدتها پيش از نامه 1/6 و 1/8 كه در فروردين ماه 68 اتفاق افتاد تصميم خود را گرفته بودند و در تلاش بودند كه زمينه ذهني براي امام هم فراهم كنند؛حتي تحركات آنها قبل از جريانات سال 68 علني شده بود،از جمله در همان ايام بود( 67/11/29)كه بعضي از دوستان قديمي ما يعني آقايان مهدي كروبي و امام جماراني و زيارتي را هم تحريك كردند كه آن نامه تند و سراپا كذب و تهمت را خطاب به اينجانب بنويسند؛و چنانكه شنيدم بعضي از افراد منسوب به بيت اينجانب را هم كه با احمد آقا رفيق و مرتبط بودند به ملاقات مرحوم امام برده بودند تا مطالب دروغي را عليه من و بيت من به امام گزارش بدهند؛و شنيده شد كه بعضي از آقايان به عنوان اعتراض عليه من عمامه خود را نزد امام به زمين زده و با حالت گريه و انابه معظم له را تحت تاثير قرار داده اند»
پرسش و پاسخ با آیت الله منتظری در مورد مسالۀ مک فارلین.

(برگرفته از کتاب خاطرات ایشان)

سیدمهدی  هاشمی و  امیدنجف آبادی،اعدامی های مک فارلین

 

...

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت