آگاهی ایزوله شده
محمد شوری

 

 وقتی«آگاهی»ایزوله و درقرنطینه تمامت خواهان باشد،امکان حضور دمکراتیک برای همه فعالان سیاسی واجتماعی در عرصه اثر گذاری برای برون رفت از بن بست،نیست.

درسالهای انقلاب ایزوله آگاهی توسط هردوجناح دائمی قدرت اطلاع رسانی شده است.

برای خروج«از این تعلیق تا آن تعلیق»(آنچنانکه سعید حجاریان نوشت) وتحقق یک «انتخابات آزاد»(چنانچه هاشمی رفسنجانی گفت)اگر طمع قدرت نیست،بگذارند مردم کامل (ونه ناقص ومسخ و استحاله شده ودر لفافه و مغلطه)بفهمند.

دربهترین وضعیت آن است که(مخصوصا در دوره انتخابات)فرصت برای شناختن وشناساندن باشد.امری که در سالهای انقلاب خیلی مخدوش و کم افق بوده و همین امر به تثبیت انسداد قدرت  کمک و زمینه دیکتاتوری فردی در دپارتمان های اجرایی را تقویت کرده است.

ابتدایی  والبته مهم ترین اسکلت بندی مقاوم در مدیریت اداره کشور،شناختن و شناسایی مدیران است.

در وضعیت فعلی کشورمناسب است حداقل6ماه،همه مخالفان وموافقان(هم توسط خودشان وهم بامعرفی آنها توسط مخالفانشان)به دیگران شناخته شوند.و کمک به شناخت به مثابه دیگری استمرار یابد.

فرصتی که ابتدای انقلاب ازمردم گرفته شد.وتاآمدندبفهمندکه چی به چی است، تحت تاثیررهبری کاریزمای امام خمینی،ازسرشیفتگی وشیدایی چشم و گوش بسته اطاعت امر شد.ووقتی آغاز انقلاب  باجنگ سردآمریکا(درتصرف سفارت آمریکادرتهران)و8سال جنگ لجستیک عجین شد،دریک دور باطل انتخاباتی،کسانی دائم ومکرر ازاین صندوقها بیرون آمدندکه بقول علی شریعتی در«امت وامامت»رأس بودند،و رأی مردم  همان رأسها بود،نه رأی!

ازآنزمان ازاین صندوقها فقط خودی های تعریف شده توسط رأسها بیرون آمدند.وآخرالامر ازاین صندوق احمدی نژادی که حتی برای برخی از رأس ها هم گمنام بود،بیرون آمد!مثل سربازان گمنامی که الان تمام وکمال در پستهای نمایندگی،قضاوت ووزارت وتجارت درحال اداره و مدیریت جهان هستند!!

همین آگاهی ایزوله شده،سبب شدتا همانهایی که زمانی خودی بودندو سالها در رأس قدرت،واین زمان درتسویه حسابهای سیاسی جزو منتقدین حاکمیت شده اند،فرصت را غنیمت شمرده  و بتوانند کاسه کوزه همه کاستی وناراستی های این سالها را برسراحمدی نژادبشکنند.کم خوانده وشنیده ایم که کسی از خود شروع کند.هیچکس نمی گوید ماست من ترش است!

شاید اصلا احمدی نژاد(یکی از سربازان گمنام!!)در راستای حفظ نظام؟!برای این آمد که آنها بتوانند در این قحط الرجالی و آگاهی واطلاع رسانی ایزوله شده،محبوب ومحبوبه شوند!

در همان سال نخست انقلاب،مردم نمی دانستند،حکومت اسلامی،جمهوری اسلامی (آنهم با طعم  ولایت فقیه)،جمهوری اسلامی(با طعم دمکراتیک) و قس علیهذایعنی چه؟و با هیچ  شناختی(وکم شناختی)به تأسّی از رأس های کاریزمای خود،،به استقبال انتخابات و تدوین قانون اساسی،مجلس وریاست جمهوری رفتند!

آنهارأس هایی را که رهبری کاریزماتائیدمی کرد،رأی شان شد.

دولت بازرگان همان ابتدا دولت امام زمان وقرآن عنوان شدوبعددر اندک زمان یکهو،باتصرف سفارت آمریکا وملاقات وی بابرژینسکی،شددولت آمریکایی ووابسته ولیبرال وغرب زده...

مردم ما سالهاست درقرنطینه آگاهی ایزوله شده زندگی و سیاستگزارانش در جهل الرجالی،قحط الرجالی را اطلاع رسانی می کنند.

مردم الان دردامی هستندکه اگربخواهنددرخت انقلاب را ازبیخ وبن بَرکنند،می بینند این یک شورش کور وبی فایده است که دراین قحط الرجالی،فقط علف های هرز،ابن الوقت ها،مذبذبین ونوکیسه هایی که مثل قارچ گوشه وکنارروئیده وصاحب یال وکوپالی شده اند دوباره پر وبال می گیرند.

واگربخواهنددوباره فریب فردوگروه هایی رابخورند،که چون فعلادر مملکت جهل الرجال است و آگاهی ایزوله،آنگاه بیایندخداخداکنندو بگویند:«صدرحمت به کفن دزد اولی»[1]این هم نمی شود.

واگربخواهندمثل زنان ومردان مطلقه رجعت کنندبه همین کسانی که اینک ازدایره قدرت پرتاب شده اند،کسانی که تاچندی پیش دودستی آنرا دراختیارداشتند واینک حرف ازانتخابات آزاد می زنند و باریدن رانت ازآسمان را آنهم فقط برای رقیب می دانند و نه برای خودشان وحرف ها سخنان و مقالات وسخنرانی های  قشنگ و فرمانهای دلنشین و مردم پسند،حتی ازداخل زندان ارسال می کنند،اگر بخواهند با آغوش بازهمچون یک قهرمان وسوپرمن دوباره به پذیرایی آنها مشغول شوند،یاداین ضرب المثل  می افتندکه «آدم عاقل ازیک سوراخ دوبارگزیده نمی شود»و«آزموده را آزمودن خطاست»!

مردم می شنوندومی خوانند که آنهامی گویندقانون اساسی بایدبلامنازع اجراشود!

اما نمی شنوند ونمی گویندکه قانونی که تفسیرش با اعضای منصوب شده رهبری ورهبریش باانتخاب  نمایندگان استصواب شده اعضای خودش در شورای نگهبان است،چگونه می شود که بشود اصلاحات را در انقلاب به گِل نشسته را سرعت داد و کشور را از بن بست فعلی در عرصه سیاسی و اقتصادی نجات؟!

اکنون جریان راست(اعم ازراست افراطی،مدرن وسنتی)تمام قدرت راداردودائم به توسط رسانه های خودافکار ومغرهای مردم راازخزعبلات،دروغ های راستگونه و راستهای دروغین بمباران می کندوبه شستشوی مغزی مشغول است.

صداوسیمایش برای نشان دادن مردم،فقط از افرادی مصاحبه می کند،که با خود دنبال دارد،وحتی نوشته ومتن دیالوگ مصاحبه شونده راهم دراختیارش می گذارد و مردم رادرسیمای خودش به شکل خودش به مردم نشان می دهد!آنها الان قدرت تام  الاختیار را دارند وتخت گازمی روند.

در عوض،جریان چپ(اعم از اصلاح طلبان حکومتی،رادیکال وبرانداز)-که برخی شان،تادیروزمثل رقیب قدرت مکفی برای اصلاح راداشتندولی بیشتر به رانت اندوزی برای روز مبادا(که اینک باشد)وقت صرف کردند-رسانه های خارج از مرزهارابانیروهای ارسالی خود در نوردیده و بواسطه انواع وب سایت های مشابه و ماهواره و کارشناسان سیاسی،اقتصادی و نظامی خود در بی.بی.سی. وصدای آمریکا ورادیو فردا آگاهی واطلاع رسانی ایزوله شده باب تبع و طبع خود را به خورد مردم می دهند.آنها(به کمک همان رانت)تاآنجا پیش رفته اند که  اگر زیدو عمروشان در زندان بادی هم در کند آنچنان در بوق وکُرنامی کنندکه انگار آسمان سوراخ شده و فقط این فرد بوده که بادی در کرده است...؟!!

آنها به کمک همین رسانه با ایزوله کردن آگاهی افرادی خاص را و ناشناخته های دست چندم خود را سعی دارند با بمباران مکرر(والبته به قیمت بایکوت و حذف دیگران ولوبه هرقیمت ووسیله ای) در معرض شنیداری و دیداری مردم قرار دهند! در این اطلاع رسانی ایزوله شده،فقط آنها می توانند با این رسانه ها حرف بزنند،مصاحبه کنند،خاطرات زندان بگویند و قس علیهذا...

و آنها با همین شیوه البته برای بخشی از مردم که حداقل با این رسانه ها مانوس هستند،هم اولا شناخته می شوندوهم قهرمان هایی جلوه گر می شوندکه گویی اگر همین الان قدرت رادراختیاربگیرند،ممکلت را گل وبلبل می کنند!

در ایزوله کردن آگاهی همه آن کسانی که در این 34 سال رأس قدرت اجرایی و اطلاعاتی  بوده اند،سهیم وشریک هستند،بنابراین زیاد دوست ندارند که کس وکسانی پرده هارا کنار بزند و افراد رابی نقاب نشان دهد.بنابراین با تمام قوا در یک ساخت وپاخت نانوشته شده به بایکوت  آنها پرداخته و با توسل به همان رسانه هایی که دراختیاردارند،باشیوه های مشابه و قطار کلمات و جملات کلیشه ای مثل توهم و تئوری توطئه و مانندآن سعی می کنند اذهان رامنحرف  ومشوش و مخالف را از دور رقابت(حداقل)محترمانه و درکمال آزادی و وضعیت دمکراتیک خارج سازند!

 والسلام

25شهریور91

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

 

  1-در روستایی فردی نبش قبرمی کرد وکفن می دزدید،اورایافتندومجازاتش کردند.پس ازمدتی فرد دیگری علاوه برنبش قبر ودزدیدن کفن،چوبی هم درماتحت مرده می کرد.ازآنزمان این ضرب المثل درست شد که:صدرحمت به کفن دزد اولی.

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت