چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
محمد شوری

 

 اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!

نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.

مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.

درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و...دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.

متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیده شویم!

همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.

درقسمت به اخبارمربوط به ساواک مرورشده است

محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار)بهمن1394

16دی ماه1357روزنامه کیهان

«توسط گروه های مختلف اجتماعی،آزاذی«به آذین»درخواست شد».

نامه گروهی از دستگیرشدنگان وقایع اخیر:

«امکانات رفاهی زندان اوین را قطع کرده اند».

گفت وگو با هویدا و وزرایش درزندان:

هویدا:«چرا اینقدر بمن فحش می دهید؟».

داریوش همایون(وزیراسبق اطلاعات):«نامه علیه امام خمینی رامن به خبرنگاردادم».

منوچهر آزمون(وزیرمشاوراسبق):«فاسدها از کشورگریختند».

غلامرضانیک پی(شهردارسابق تهران):«مسئول عدم گسترش تهران دولت وقت بود».

منصورروحانی(وزیرراسبق کشاورزی):«من یک تنه از کشاورزی ایران دفاع می کنم!». 17دی ماه1357روزنامه کیهان

«120وکیل دادگستری خواستارآزادی به آذین شدند».

20دی ماه1357روزنامه کیهان

5سال ازشهادت خسروگلسرخی گذشت:

«همسرگلسرخی علیه قانلین به دیوانعالی کشوراعلام جرم کرد».

21دی ماه1357روزنامه کیهان

«بخاطر آزادنشدن بقیه زندانیان،زندانیان سیاسی آزادشده حاضربه ترک زندان نشدند».

«اسامی180زندان سیاسی آزادنشده».

65زندانی سیاسی آزادشدند:«اسامی 65 زندانی سیاسی آزادشده».

21دی ماه1357روزنامه اطلاعات

سیدمهدی هاشمی طی نامه ای به امام خمینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیه مجاهدین بود».

«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمهدی هاشمی که بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی به عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به2بار اعدام محکوم شده بود،درآستانه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمه وی درنامه ای خطاب به امام خمینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».

سیدمهدی هاشمی پس ازذکرآیه های1تا9سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمی خمینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تهنیت روحی که زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن جنبش مقدس اسلامی خودوتحقق بخشیدن به آرمان های شامخ نهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».

وی درقسمت دیگری ازنامه خودمی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیاست استعماری تراکه وجودت برای آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید کردندواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیاست داخلی آنان می باشد».

سیدمهدی هاشمی درادامه نامه اش می نویسد:«دولت هاپس ازرویارویی باقیام دلیرانه علما ومراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نهضت بین میلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام،جنبش های انقلابی درایران به مرحله اجرانهادندکه می توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین ومبارزرابخشی ازآن توطئه دانست».

وی دراین نامه یادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران که نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن در تنگنای شناخت انقلابی گروههاواستقبالی که قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمیم گرفته شدباایجادصحنه قتل مشارالیه عناصر مجاهدورزمجورا بدام اندازند.واکنش دیوانه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت 6نفرو منجمله«نویسنده»رابه اعدام،یک نفررابه15سال و7نفرهرکدام رابه8سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یادشده وبااعتراف تحمیلی درساواک شکل گرفت.در چارچوب یک دادگاه فرمایشی به تصویب قانونی رسید.جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت دربرابر پیشنهادها وخواسته مرموزانه دولت قربانی گشته ایم.وبه همه کسانی که استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمه وحلقوم هارناپاک میراثخواران استعمارنموده خطاب کرده وآخرین سخن سالارشهیدان حسین(ع)دنبردحماسه آفرین عاشورا را یادآوری می نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیزنمی هراسید،پس لااقل درزندگی دنیای خود آزادمردوآزادمنش باشید».

22دی ماه1357روزنامه کیهان

زندانیان آزادشده:

«همه زندانیان سیاسی راآزادکنید».

آزادی به آذین:

«همسر(اعتمادزاده)به آذین،اعلام کردبعدازظهر امروزباقرار60هزارتومان آزاد می شود».

23دی ماه1357روزنامه کیهان

کمیته دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی:«دههازندانی سیاسی مفقودشده اند».

«اسامی ومشخصات زندانیان سیاسی مفقود شده اعلام شد».

جمشیدسپهری:«چهاربرادرسپهری چگونه شهیدشدند؟:

جمشیدسپهری که اخیراپس از5سال حبس،اززندان آزادشده است،در تماسی با کیهان گفت:«چهارپسرعموی من که برادریکدیگربودند،بنام سیروس،فرخ،ایرج و فرهاددر سالهای گذشته شهیدشدند.سیروس که مهندس بودودرسال50وفرخ و فرهاددانشجوی دانشگاه فنی وایرج نقاش درسالهای بعدکشته شدند...وی افزود:من خاطرات زیادی از شکنجه گران ودستگاه های شکنجه همچون آپولو و صلیب کابل  شوک الکتریکی وغیره دارم.حتی مادرشکنجه گاه کمیته به افراد خارجی نیزبرخوردمی کردیم که ازآن جمله«کارل هانریش گرهارد»را می توانم نام  برد.این شخصی  تبعه آلمان غربی است که بخاطرتعمیراسلحه درایران به دوسال زندان محکوم شده بود».

23دی ماه1357روزنامه اطلاعات

مردم درمقابل زندان قصر:

«زندانیان آزادشده راروی دست بلندکردندوفریادزندند:زندانی سیاسی درود ملت ایرن برتوباد...».

23دی ماه1357روزنامه آیندگان

«نسرین رضائی که سه برادرویک خواهرخودرادر4سال اخیرازدست داده است درمیان اولین زندانیان سیاسی آزادشده بود.اومحکوم به حبس ابدشده بود.وپس از4سال،روزپنجشنبه ازادشد.زندانیانی راکه حتی نمی شناختند درآغوش می کشیدند».

24دی ماه1357روزنامه کیهان

نامه ای ازپدریک زندانی سیاسی(حسین علی اکبریان آذر)به کانون وکلا:

«ساواک به من 10هزارتومان دادتاازخون پسرم(سماعیل اکبریان آذر)بگذرم»!

گزارش سازمان عفو بین الملل:

«شکنجه زندانیان سیاسی ایران هنوزادامه دارد.سازمان عفوبین الملل گزارش های زیادی ازناپدیدشدن ومرگ درزیرشکنجه دریافت کرده است.نوع شکنجه ها،شلاق زدن باکابل،مشت ولگد،سوزاندن نقاط حساس،استفاده ازگَزنه وبی خوابی کشیدن به حالت ایستاده اعلام شده است».

خانواده مهدی افتخاری:«جان این مجاهددرخطراست».

«مهدی افتخاری،که ازسال51تاکنون درزندان به سرمی برد،به علت شرایط دشوار زندان وناراحتی های جسمی درمعرض خطرقراردارد. مهدی افتخاری، عضوسازمان مجاهدین خلق هنگام دستگیری،25سال داشت.وی دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی تهران بود.وی به محکوم به حبس ابداست».

24دی ماه1357روزنامه آیندگان

«خانواده های چریک های کشته شده از آیندگان دیدارکردند».

همسربیژن جزنی:«در1349ثابت شددرسیاهکل فرزندتازه ای زاده شده است».

25دی ماه1357روزنامه کیهان

ماه سلطان تیزابی(مختاری):

«پسرم رازیرشکنجه به شهادت رساندند.مادریک زندانی سیاسی درنامه ای که به کیهان فرستاده اعلام کرده که از5سال پیش که  پسرم(هوشنگ تیزابی) دستگیرشده ازاوخبری ندارد».

نامه گزارش بولتن دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی ازشکنجه درزندان مشهد:

«شکنجه زندانیان سیاسی با«تانگوی تخم مرغ داغ».

یک پدر(سیدمهدی دیبا):«سرنوشت دوپسرم(سیدرضاوسیدحسن)که ساواک آنهارادستگیرکرد،نامعلوم است».

«خانواده های زندانیان سیاسی دردادگستری متحصن شدند».

اجتماع زندانیان سیاسی آزادشده دربهشت زهرا:«روزنامه نگاران چراغ داران رامبارزه اند!».

آخرین زندانیان سیاسی کمیته آزادشدند:

«یک زندان سیاسی که روزگذشته اززندان آزادشده به خبرنگارماگفت:«زندان کمیته دیگرزندانی سیاسی ندارد.10نفراززندانیان این بازداشتگاه به زندان قصرمنتقل شده اندوبقیه نیزآزادشدند.درحال حاضردرکمیته فقط نزدیک به 200نفرافغانی که اخیرابازداشت شده اندبسرمی برند.وی اضافه کردماموران وبازجویان کمیته دراین روزهای آخرسعی می کنندمدارک وآثارخودرامخفی کنندوعده ای ازآن هاباگذاشتن ریش سعی دارندقیافه خودراتغییردهندتازندانیان سیاسی که تاکنون درکمیته بوده اندموفق به شناسایی آنان نشوند».

 

25دی ماه1357روزنامه اطلاعات

رضاعلامه زاده(ازپشت دروبین فیلم برداری تاشکنجه گاه ساواک):

«ازسال 51به اتهام کارهائی که مرتکب نشده ام،درزندان ساواک بودم...شلاق ساواک خون زندانیان سیاسی رابایکدیگرترکیب کرده است».

«رضاعلامه زاده،کاگردان فیلم های کودکان که درشهریورماه1351به همراه خسرو گلسرخی،عباس سماکار،طیفوربطحایی وچندتن دیگربه اتهام مشارکت در توطئه سوء قصدعلیه خاندان سلطنت دستگیروبه حبس ابدمحکوم شده  بود...برای هیچ چیزناگوارترازاین نبودکه دائم مامواران ساواک تهدید می کردندکه همسرم رابه زندان  می آورندباچنین تصویری لبخن هرمامورسراپایم راغرق دروحشت می کرد...بیاددارم  «شکوه فرهنگ»یکی ازمتهمان گروه متهم به توطئه سوءقصدعلیه خاندان سلطنت دردادگاه نظامی گفت:آن مزدورجایزه بگیر(منظورعلامه زاده است)به ماگفت که به جان ولی عهدسوءقصدکنیم.درحالیکه من تاآن تاریخ نه باشکوه فرهنگ ملاقاتی داشتم ونه اوراازنزدیک می شناختم».

گزارش یک زندانی انگلیسی ازشکنجه گاههای امنینی مشهد:

«باشوک الکتریکی وسوزن های داغ اززندانیان اعتراف می گرفتند»

 26دی ماه1357روزنامه کیهان

خانواده35زندانی سیاسی:فرزندانمان رابمابازگردانید!

«دکترفضل الله صفا،درنامه ای به کیهان نوشته است:فرزندم مهندس فرهادصفامتولد1326درسال1350به سبب داشتن اندیشه های انسانی به زندان افتادوسه سال دربندبود.اوپس ازازادی درشرکتی درحمیدیه اهوازمشغول کارشد، اماچون دراریبشهت سال54مجدداتحت تعقیب ماموران ساواک قرارگرفت مواردی شد.ازآن تاریخ ازسنوشت وی بی اطلاع هستم...».

خانم اکبردبیری فردنیزطی پیامی نوشته است:

«فرزندم علی دبیری متولد1327دانشجوی سال آخردانشکده فنی دانشگاه تهران برای اولین بادراردیبشهت1350دستگیرشدوپس از8ماه آزادشدوبلافاصله بخدمت نظام اعزام شد.اما سه ماه مانده به پایان دوره ی سربازی مجدداازسوی ساواک دستگیروبه یک سال حبس محکوم شد.پس ازآزادی مجددابامراجعه مامورین ساواک به منزلم به خانه مراجعه نکردونتاکنون ازوی بی اطلاع هستم».

خانواده مهدی محسن نیزضمن مراجعه به کیهان خواستار اطلاع ازسرنوشت فرزندشان شدند.آنهاگفتند:«پس ازدستگیری سعیدمحسن-یکی ازبنیانگذران سازمان مجاهدین خلق-برادر کوچکترش عبدالرحمن محسن دربهم54دستگیرودربی دادگاه به6سال محکوم شد. پس ازوی برادردیگرمهدی محسن نیزبنابراظهاررادیولندن دریک درگیری درخیابان طبس دستگیرشد.اماکنون ازوی اطلاعی دردست نیست».

«خانواده های ایرج نیری وابوالقاسم طاهرپرورازاعضای سیاهکل نیزخواستارازادی فوری این دوزندانی شده اند».

«مادریکی ازچریک های فدائی خلق(مهرنوش ابراهیمی ودکترچنگیزقبادی)که درزدوخوردخیابانی به شهادت رسیده بودند علیه قاتلین دخترودامادش اعلام جرم کرد».

 26دی ماه1357روزنامه آیندگان

 گروهی اززندانیان سیاسی تحصیل کرده که اخیرااززندان ساواک آزادشده اند:

«چرازندانیات سیاسی تحصیل کرده به عنوان سرباز عادی خدمت می کنند؟».

27دی ماه1357روزنامه کیهان

چرادکترعلی خاوری راآزادنمی کنید؟:

«خانواده دکترعلی خاوری(عداز15سال حبس وشکنجه)باارسال پیامی به کیهان یادآورشدند.وی درشهریور43دستگیرشد».

خانواده های چندزندانی سیاسی:«ازسرنوشت فرزندان خودنگرانیم».

«ازکلیه کسانی که اطلاعی ازسرنوشت بستگان وناپدید شده ما دارند تقاضامی  کنیم مارابااطلاع کنندتاازنگرانی بیرون آئیم:خانواده ناصرقبتی ازاهوازدرتاریخ 52/7/7 دستگیروهنوزهیچگونه اطلاعی ازوی نداریم.خانواده رضاآذرشکیب درروز9آبانماه سالجاری ازمنزل خارج وتاکنون مراجعه نکرده است.خانواده های سیدهادی فاطمی،محمدعلی وکاظم بخش کن نیزددرمراجعه به کیهان اظهارداشتند فرزندانشان ازیک ماه پیش بخاطرشرزکت درتظاهرزات بازداشت شده اندوخواستار آزادی آنها هستند.وخانواده های مهندس ابراهیم ذاکری نیز درنامه ای نوشتند: مهندس ابراهیکم ذاکری درشهریور1355به اتهام عضویت درسازمان مجاهدین خلق دستگیر وبه حبس ابد محکوم شده است.این خانواده خواستار آزادی وی وزندانیان سیاسی شدند.بانوحاجیه موسویان هم بامراجعه به کیهان گفت:سه سال ازفرزند زندانی ام حسم واله صابری خبری ندارم».

عطیه قریشی(همسربیژن جزنی ویکی ازبنیانگذاران سازمان چریک های فدائی خلق):«به مقامات قضایی جهان اعلام جرم کرد».

«اسامی تعدادی ازچریک های شهیدفدائی خلق درکیهان امروز».

«اعلام جرم مادرچریک شهیدجلیلی افشار علیه مقامات ساواک».

ادامه تحصن خانواده های زندانیان سیاسی:

«درچهارمین شب تحصن خانواده زندانیان سیاسی درکانون وکلاتعدادمتحصنین به 150نفررسید».

پیام صفرقهرمانی به مطبوعات:«صفرقهرمانی که چندی پیش پس از30 سال اززندان آزاد شده بود درپیامی خطاب به کارگران وکارکنان مطبوعات فرستاد».

28دی ماه1357روزنامه کیهان

طلاب حوزه علمیه قم خواستارآزادی سیدمهدی هاشمی شدند:

«عده ای ازطلاب حوزه علمیه قم طی نامه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سیدمهدی هاشمی ازطلاب مبارز حوزه علمیه قم شده اند».

دراین نامه پس ازاشاره به مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامی آمده است:

«ساواک که ازتابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بوددامی برای ایشان ساخت وتوظئه قتل مرموز مرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را به ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیرسحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم باقتل مرحوم شمس آبادی تلاش می کردکه این قتل را به طرفداران حضرت امام خمینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا ازاین قتل که افکارعمومی به اونسبت می دادذپاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنهاخودداری نکرده وسرانجام سیدمهدی هاشمی دردادگاه فرمایشی به3باراعدام محکوم شد.رؤژیم پس ازمواجهه شدن بااعتراضات همه جانبه روحانیون ودیگراقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بی المللی حکم یادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ماروحانوین حوزه علمیه قم بدین وسیله به تمام مجامع حقوق ومدافع زندانیان سیاسی اعلام می داریم اتهام ایشان وبرادرانش صددرصدسیاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان دربدترین شرایط بسرمی برد.ماخواستار رسیدگی فوری به وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ماآزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهدسیدمهدی هاشمی راخواستاریم».

«کانون زندانیان وتبعیدیان سیاسی پنجاه سال اخیرشروع به کار کرد».

شکنجه گران دست هاوسینه روحانی مجاهدراشکستند:

«ساری-خبرنگارکیهان،شیخ عبدالحمیدعبدالاحدیکی ازروحانیون مبارز سارزی که بدنبال تظاهرات خونین آبان ماه این شهردستگیرشده بودپس از شکنجه های فراوان 24روزبعدآزادشد».

«رئیس زندان سیاسی کرمانشاه به خانواده آنهااجازه ملاقات نداد».

زندانیان سیاسی ماراآزادکنید:

«غلام حسین حسینی،علی اکبرنبوی نوری،اسماعیل محمدمهدی نوری،علی رجبی،حسین داعی الاسلام،محمدرضارضازاده مهریزی».

«اعلام جرم مادردکترمحمدصفری به مراجع قضایی بین الملی».

زندانی سیاسی راباآمپول هوابه شهادت رساندند:

«مادریک زندانی سیاسی درنامه ای ماجرای شهادت فرزندش رافاش کرد:پسرم مهندس محمدرضاچمنی که درآبان1353بدست ماموران ساواک به شهادت رسیده بودنوشته است:پسرم مهندس محمدرضاچمنی فارغ التحصیل دانشگاه عالی پلی تکنیک که درشرکت نفت ایران دراهواز ناظرمقیم بودروزنهم آبان 1353درپالایشگاه آبادان دستگیرکردندتا15روزازاوخبری نداشتیم.روز24آبان به مااطلاع دادندکه پسرمان دربیمارستان جندی شاپوربستری است.وقتی بالای سرپسرمان رسیدیم دوساعت بعدمقابل چشممان جان سپرد...پزشکان گفتند که اورازیرشکنجه به خون ریزی معده،شکستگی دنده وبینی،عفونت کلیه افزایش اوره(دراثربی آبی)وذات الریه،به علت قرارگرفتن درجریان هوای سردوگرم بطورمتناوب مبتلا شده وهنگامی که ازمعالجه اونامیدشدندن،ماموران ساواک بازدن آمپول هوااورا به شهادت رسانده اند».

خانواده حسن ضیاء ظریفی خواستار محاکمه ومجازات قاتلان او شدند:

«حسن ضیائی درسال1319 بعداز حوادث سیاهکل درزمانی که دوران محکومیت خودرادرزندان رشت می گذراندباتوطئه چینی ساواک مجددااورا محاکمه وبه اعدام محکوم کردند.ولی بخاطراعتراضات...به حبس بد محکوم شد...دربهمن 1353ظریفی رابه زندان اوین منقل کردندوتحت شکنجه قراردادند.سرانجام درفروردین 1354 همراه 8تن دیگرازهمرزمان خوددرزندان اوین تیرباران گردید.دستگاه ساواک دریک خبرساختگی اعلام کرد:این 9تن زندانی سیاسی درفرارکشته شده اند».

حسین خوشنویس را آزاد کنید:

«خانواده حسین خوشنویس زندانی سیاسی ضمن تماسی باروزنامه کیهان خواستار آزادی این جوان شدند.آنهاگفتندحسین خوشنویس جوان 19ساله درسال 49به اتهام ارتباط باچریک های فدائی خلق دستگیرشده است».

«نامه استادان ومربیان دانشکده مخابرات به حضرت آبت الله العظمی خمینی درباره تجدیدنظردرباره مجازات اعدام حسن فرداسدی متهم به ترورفرماندارنظامی ورئیس شهربانی بروجردشدند».

سیدمحمدروحی آهنگرانی پدر سه شهید(اعظم السادات،نزهت السادات،بهمن روحی)علیه عاملان شکنجه اعلام جرم کرد:«یک افسربازنشسته نیروی هوائی که  سه فرزند تحصیل کرده اش به جرم فعالیت های سیاسی شهیدشده اندعلیه عاملین شکنجه وقاتلین سه فررنزدش اعلام جرم کرد».

30دی ماه1357روزنامه کیهان

«185زندانی سیاسی تافرداآزادمی شوند».

شکرالله پاک نژاد:«ارتجاع آخرین دژهای خودراازدست می دهد».

«شکرالله پاک نژاد،زندانی حبس ابدی دیکتاتوری،شب هنگام اززندان آزادشدوصبح فردایش سراغش رفتیم ...اکنون می توانم بدون هیچ مانعی درمبارزات مردم شرکت کنم.بسیارخوشحالم این همان انقلابی است که من سالها بدنبال آن بوده وبخاطرآن کوشش کردم.اکنون مثل تشنه ای هستم که فرسنگ هاراه را باسراب روبروبوده وسرانجام به آب رسیده است».

مسببین وآمرین شهادت فرزندانمان باید مجازات شوند:

«این متن پیام چندخانواده ای است که فرزندانشان به شهادت رسیده اند:مادرعبدالجوادربیعی عضوسازمان مجاهدین خلق،خانواده اسدالله بشردوست،عضوچریک های فدائی خلق،خانواده جعفرشجاع الدین الساداتی».

فرزندم(کیومرث جواهری)راشهید کردند.قاسم جواهری که فرزندش درخیابان ویلا گلوله خوردوبه شهادت رسید».

1بهمن1357روزنامه کیهان

«162زندانی سیاسی آزادشدند».

«125زندانی آزادشدند».

اسامی 8زندانی که هنوزآزادنشده اند:

«تالیه امام زاده،مهنازجزایری،فخری جزایری،جعفراقوامی،سعیدشکری پور،رضادرزی نژاد،یکی اززندانیان سیاسی هم بنام سیداحمدهاشمی دربیمازستان شهربانی زندانی است.نام نفرهشتم هنوز اعلام نشده».

«اعلامیه خانواده های زندانی سیاسی آزادشده».

ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاعیم:

«خانواده های چندزندانی سیاسی(نجف زاده،رحیم شیخ زاده،ومصطفی شایق)که ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاع هستندازمردم کمک خواستند».

شهادت این برادروخواهر(مرتضی(امیر(فاطمی وپروین فاطمی)هنوزبه اطلاع مادرشان نرسیده است».

چندخانواده شهید(خانواده علیرضاملازم معصومی وخانواده مجاهدشهیداحمدتاری ومحمودلطفی)خواستار تعقیب ومجازات عاملین شهادت فرندانشان شدند».

2بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«بستگان زندانیان درتظاهرات زندان قزل حصار:«چندزندانی کشته وزخمی شدند».

«زندان شیراز از زندان سیاسی خالی شد».

«زندانیان سیاسی شهرستان هاآگاه شدند».

2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

گزارش ازمحاکمه گروه جرنی-ظریفی:دربیدادگاه های ایران چه می گذشت؟:

«مقاله ای راکه ترجمه آنرادرزیرمی خوانید،گزارش ومششاهدات و پژوهش های «بتی آسهتون»یکی ازوکلای سازمان عفوبین الممل است که دردادگاه گروه جزنی-ظریفی(چریک ها یفدادی خلق)حضورداشت...شکنجه گران بابطری شکسته به جزنی تجاوز کرده بودندوووظریفی زابه یک صندلی آهنی بسته وزیرآن آتش افروختند...نام متهمان:مشعوف کلانتری(27ساله مهندس)، محمد مجید کیانژاد (26ساله مهندس)،محمدچوپانژاد(30ساله آرشیتکس)،دکترحشمت شهزاد(37ساله داروساز)،بیژن جزنی(29ساله دانشجوی دکترای فلسفه)،عباس سورکی(30ساله دانشجوی دکترای فلسفه)،حسن ضیاءظریفی(27ساله وکیل)،زرارطاهدیان(40ساله حسابدار)،عزیرسرمدی(27ساله کارمند)،احمدجلیل افشار025ساله آموزگار)، اصغر ایزدی(30ساله کارمند)،فرخ نگهداذ(22ساله دانشجو)،مجیداحسن(25ساله استاد)، قاسم رشیدی(26ساله مهندس)...گزارش فوق ترجمه ای ازکتاب«نفت وخشونت»، نوشته گروهی زیرنظر«پل ویبی»و«ابوالحسن بنی صدر».

3بهمن ماه1357روزنامه کیهان

استقبال از زندانیان سیاسی بابل:

«بیش از2هزارتن ازمردم بابل اززندانیان سیاسی آزادشده شهرشان استقبال کردند.زندانیان آزادشده که مورد استقبال قرارگرفتندعبارتنداز:عبدالرحیم صبوری(محکوم به 8سال)حسن جعفری(8سال*عبدالرسول عابدی (4سال) صمد شکری پور(3سال)واحمدعلی شریعت پناهی(4سال)».

اصغرداوری خلج،زندانی سیاسی آزاد شده:

«شکنجه های ساواک مرادچار صرع کرد».

مسببین شهادت فرزندانمان رامجازات کنید:

«گروه دیگری ازخانواده های شهداکه درسال های اخیرفرزندانشان دردرگیری های خیابانی ویازیرشکنجه ساواک شهید شده اند،خواستارمجازات مسببین شهادت فرزندان خودشدند...خانواده مجاهدشهیدسیدمهدی موسوی(عضوکانون ولی عصرقم وعضوسازمان مجاهدین خلق)،خانواده مجاهد شهیدسادات خوانساری(درسال57شهیدشد)،خانواده عباس سورکی(شهیدفدائی خلق)،علی رضاشهاب رضوی(عضوچریک های فدائی خلق».

اعلام جرم علیه شکنجه واعدام کرامت الله دانشیان:

«برادرکرامت الله دانشیان که درمبارزه برعلیه رژیم همراه خسروگلسرخی اعدام شد،ادعانامه ای برعلیه رزیم به مردم ایران نوشته است».

4بهمن ماه1357روزنامه کیهان

اعلام جرم پدرمجاهدشهیدسیدکاظم ذوالانوار:

«آیت الله سید جعفر ذوالانوار پدرشهیدمجاهدمهندس سیدکاظم ذوالانوار(ازاعضای سازمان مجاهدین خلق)که درشهریور1350دستگیرشد،می خواهیم که قبرپسرم رابمن نشان دهید».

نامه خواهرپرویرحکمت جو،(سیمین حکمت جو):

«آقای نخست وزیر!بجای غرامت،گورشهیدمارابمانشان دهید.پرویزحکمت جودر سال1343درراس یک گروه مبارزدستگیر شد».

 نسیم خاکسار(خاطرات زندان):

«...همه چیزجرم بود،حتی خندیدن.حتی سلام نکردن.درکوشی صحبت کردن جرم است.آوازخواندن جرم است.بعدازساعت 10شب،مسواک زدن جرم است.بعداز ساعت10شب درحال نشستن کتاب خواندن جرم است،بایدکاملا بحالت درازکش کتاب خواند.نمازجماعت خواندن جرم است.تامدتی نمازصبح رابه موقع خواندن جرم می دانستند.سال53.روبوسی کردن دراعیادمذهبی جرم است..دی ماه 1357،آبادان،نسیم خاکسار».

5بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«مسعودرجوی،ازرهبران سازمان مجاهدین خلق که چندروزپیش اززندان آزادشد،درمسجددانشگاه تهران سخنرانی می کند.رجوی تنهابازمانده نخستی رهبران وپایه گذاران سازمان مجاهدین خلق است».

مسعودرجوی:

«کودتانمی تواندسدپیروزی خلق باشد».

8بهمن ماه1357روزنامه کیهان

مسببین مرگ فرزندان شهیدمان بایدمجازات شوند:

خانواده های تعدادی ازمبارزان که طی سالهای اخیرزیرشکنجه ماموران ساواک به شهادت رسیدنده اندعلیه آمرین ومسببین این جنایت اعلام جرم کرده وخواستارمجازات آنهاشدند.خانواده های:بهروزصنعتی(دانشجوی دانشگاه کشاورزی کرج،زندانی درسال49)،جعفرضیاءالحسن(درسال52)،اسدالله بشردوست(درسال51)،حسین شرافت،ابراهیم یوسفی(ازسال54مفقودشده).

مادر70ساله بهروزدهقانی به کیهان گفت:پسرم،بهروزدهقانی چگونه شهیدشد؟

«مادر70ساله بهروزدهقانی هستم که زیرشکنجه دراطلاعات شهربانی 13روزمقاومت کردولب ازلب بازنکرد.پسرم هماننددیگرشهیدان چریک های فدایی ومجاهدین خلق ازدست ظلم وستم به جان آمدودست به اسلحه برد».

 15بهمن ماه 1357روزنامه کیهان

اعلام جرم خانواده های شهدا،علیه شکنجه گران ساواک

«بستگان چندتن ازشهدای راه آزادی که فرزندانشان درشکنجه گاه های ساواک درشکنجه شهید شده اند،علیه عاملان قتل آنان به مراجع حقوق وقضاییداخلی وبین المللی اعلام جرم کردند.خانواده های:ولی الله سیف،روح الله سیف،ماشاءالله سیف،سعیدکردقراجورگو،محمدباقرعباسی،عبدالله خدارحمتی،محمدعلی باقری،بهمن نشط،صبابیژن زاده،حجت الله عبدلی،همایون کتیرایی،محمودوحیدی»

«خانواده چریک فدایی عبدالله سعیدی:ساواک هنوزفعال است».

16بهمن ماه 1357روزنامه کیهان

اعلام جرم علیه مسببان هفت شهید:

«نرگس قجرعضدانلو،بهنام موحد،علی میرابیون،حسن محیطی،سیدعلی اکبرقائمی،رضاشمس آبادی،علی زمانی».

18بهمن ماه1357روزنامه کیهان

مسببین ناپدیدشدن وشهادت فرزندانمان رامجازات کنید:

«ازسوی خانواده های:سگردمحبی،ستوان دوم علی علوی،غفارشجاعیان،بهرام نوروزی،فردوس اقاابراهیمیان،محمدصدرمحرر،میرجوادمرتضوی،محمدباباحمدی».

24بهمن ماه1357روزنامه کیهان

پیام دخترمحمدمسعود

«ژینوس مسعود:قطره ای کوچک وحقیرازاین دریای خروشان؛وافتخارمی کنم ایرانی هستم وفرزندیکی ازشهدای راه آزادی.روزدوشنبه23بهمن ماه مصادف با31سالکردشهادت محمد مسعود مدیرروزنامه مردامروزاست.اومی گفت اگرمن کشته شوم صدهاخواننده باایمان،مردامروز،هرکدام محمدمسعودخواهندبود».

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]