انقلابی سزارینی!
محمد شوری

 

برخی انقلابیون ازگذشته ی انقلابی خود اظهارپشیمانی کرده اند و برخی هم که حتی یک سیلی و یک روز زندان و فقر و در بدری و تبعید در دروان شاه را نداشته و از نعمات آن هم بهره می بردند،اکنون باسوار شدن برخرمراد(قدرت سیاسی و رسانه ای)صد آتشه انقلابی شده اند.

برخی مخالفین"جمهوری آخوندی ولایت فقیه"[ج.آ.و.ف]،همچون مخالفین شاه، (که مثلا کشته‌های۱۷شهریور را ۱۷ هزار نفر عنوان کردند) بخاطر نفرت خود از این رژیم، و بدلیل استبداد دینی(که ازهمه ی استبدادها بدخیم تراست)وفسادوسیر قهقرایی آن،علاوه براینکه بانگاه سیاسی  کنونی و حال فعلی خود،عملکرد [ج.آ.و.ف] را آنالیز و باصطلاح دیدگاه کارشناسی خودرا بخورد ملت می دهند،دروغ های شاخداری راهم به یُمن اینترنت،ماهواره،وشبکه های اجتماعی به این نظام می چسبانند!

اینهادریک چیزباآنها_موافقین[ج.آ.و.ف]_ مشترک هستندوآن قرنطینه کردن مردم درعدم وقوف کامل به واقعیت وحقیقت درست و ناب است.

فسادوتباهی آنقدردر[ج.آ.و.ف]مشمئز کننده شده است که هرگروه وهرشخصیت حقیقی و حقوقی سیاسی می تواند بسهولت دراین آنارشیسم خبری،هر خزعبلاتی را هم بخورد ملت بدهد.

ازسوی دیگر،

اعتراضات مردمی همیشه بازتاب ناراضی بودن از وضع موجود است.

همانطورکه بایک نوشته و مقاله در روزنامه ی  اطلاعات بنام"رشیدی مطلق"، منجربه انقلاب بهمن۵۷شد،جنبش سبز۸۸و قیام دی۹۶نیزبازتاب ناراضی بودن مردم است و منشا آن توسط جایی وافرادی  خاص بود،ولی پایانش دیگر دست آنها نبود و نیست!

همانطورکه عده ای ازاصلاح طلبان حکومتی(درجنگ قدرت برای تصاحب قدرت پس از خامنه ای)درانتخابات گذشته_که به فنته۸۸معروف شد_به تصور اینکه با دسیسه ی حاکمیت و شمارش"صندوق سایه" بجای صندوق اصلی رای،احمدی نژادازآن بیرون آمده است،(ودر حقیقت حضرت آقا(خامنه ای)دوست نداشت میرحسین موسوی_که نخست وزیرمحبوبش نبودوبه اجبارخمینی نخست وزیر شد_اینباررئیس جمهورش شود)عکس العمل نشان دادند، عکس العملی که بابازتاب وسیع آن از سوی مردم به«جنبش سبز»معروف شد.به نحوی که ادامه و شعارهای آن دیگر دست ایشان نبود.ولذا برخی آقایان به هر دلیل (یابه دلیل تبانی باحاکمیت برای موجه دانستن عدم ادامه ی  همراهی شان با جنبش سبز ودلیلی برای سکوت  خود و یافرض واقعی  بودن زندان)به زندان رفتند(والبته زندانی که برای برخی هتل اوین بودوتنهامصاحبه ی مطبوعاتی با خبرنگاران در زندان راکم داشت!!)وراس آنها،یعنی کروبی ومیرحسین رادرحصر کردند!

چرا؟

چون:

عکس العمل و بازتاب افکارعمومی بیش از حدانتظار بود و ازخط قرمزآقایان که خواستاراجرای ظرفیت های کامل قانون اساسی و دوران طلایی امام بودند،گذشت...

وهمینطورقیام اخیردی ماه۹۶نیزابتدایش راجناح مقابل درجنگ قدرت بارقیب فراخوان دادولی دیگرادامه اش دست خودشان نبود.

مردم مستاصل و ناراضی ازتبعیض و فساد هرفرصتی که بدست آورندخود جوش خرخودراخواهندراند؛منتها [ج.آ.و.ف] هم بیکارنمی نشیندوبا داشتن تجربه ی دوران انقلاب وبرخوردوعقب نشینی  های شاه،همراه بااضافه کردن چاشنی خشونت توسط اراذل و اوباش حکومتی و استیجاری اعتراض مدنی وآرام مردم را اینگونه خدشه پذیر و خنثی می کنندوبعدهم با ترس شعار سوریه ای  شدن  ایران و بعلاوه ی دادن شعارهای انحرافی به کمک ایادی خود درمیان تظاهرکنندگان،(به هنگام جوگیرشدن مردم)،باشعارهایی چون "رضاشاه روحت شاد"وطرفداری ازنوه  ی ایشان وذوق زدگی شبکه های ماهواره ای و رسانه های خبری خارج از ایران وموج کردن وسپس موج سواری،(که برخی هم بالطبع  بوی کباب می شنوند!!امانمی دانندکه خر داغ می کنند)، اینگونه قیام واعتراض مردمی را سعی دارند یاخاموش کنند و یالوث!

گفتنی ست رضاخان پهلوی همان زمان می خواست به جای سلطنت قاجار، «جمهوری:اعلام کند،ولی بدلیل مخالفت روحانیت _که«جمهوری»رامترادف با کفر و الحاد می دانست_ خود را شاه کرد و به سلطنت رسید.

رضاخان پهلوی ازکجاآمد؟

باکودتایی که پشتیبانش بیگانگان  بود.

همانطورکه فرزندش«محمدرضا»نیزدر کودتای۲۸مرداد تاج وتخت از دست رفته را باکمک بیگانگان اعاده کرد.

همه‌ی مستبدین درطول استبدادخود خدمات خوبی هم کرده اند،که بایددید کدام می چربد؟خیرشان یاشرشان؟و باچه نیت ودر چه وضعیتی؟حال گیریم که  رضاخان پهلوی آدم مثبتی درتاریخ است،رضا پهلوی دوم این وسط چکاره است؟

گیربم پدرتو بود فاضل ازفضل پدرتورا چه حاصل؟

اینجاست که می بینیم باشعارهایی که منشا آن معلوم است،به ضرب شبکه های ماهواره ای و مصاحبه های متعدد،دائم مثل یک بالن"رضاپهلوی دوم"به آسمان می رود وبه عرش اعلا!!

متاسفم برای آن اپوزیسیونی که هم سابقه مبارزاتی علیه سلطنت پهلوی را دارد و هم زیرتیغ رژیم آخوندی ولایت فقیه رفته است،ولی به صرف اینکه وی فرزند شاه بوده،او را در ردیف یکی از رهبران و جانشینان آتی ملت می خواهند بخورد مردم بدهند.

گیریم که مردم  در یک انتخابات آزاد به ایشان اقبال کنند،اگررئیس جمهوری شودفقط برای دو دوره است؛اماآنچه فعلا بازتاب بادکنکی داردبازگشت به تخت سلطنت است!!!

ایشان چه ویژگی خاصی دارد؟

جزاینکه فرزندشاه است؟

مگرایشان ژن مرغوب دارد؟

و این درحالی ست که ایشان باثروت مردم ایران و با کمک بیگانگان الان به اینجارسیده وهیچ وجه متمایزی در کارنامه  ی سیاسی ایشان نیست.

و متاسفانه تراینکه برخی هم درداخل و هم  در خارج ازایران شعارمی دهند:

"نوع حکومت آینده مهم نیست سلطنتی باشدیا جمهوری!!مهم توزیع عالانه قدرت در چرخه سیاست است"؟!!

این یک شعارعوام فریبانه ای ست که آخرش منتهی به استبدادمی شود.

فردی بیایدمثلا شاه باشدولی قدرت نداشته باشد!!فقط سلطنت کند!!

این حرف ها برای جامعه ی ایران شعر است.

«رضاپهلوی»نمی خواهد«مترسک»باشد می خواهدرضاخان یا همان «رضاشاه دوم»باشد.

حکومت آینده ی ایران باید"جمهوری" باشدو هر رئیس جمهوری هم فقط دو دوره بتواند درقدرت بماند.مثلایک دوره ی ده ساله ی دودوره ای؛ آنهم باحضورهمه ی  احزاب سیاسی ورسانه های  آزاد؛غیرازاین هر اتفاقی درآینده ی ایران بوجود آیدعقیم است و همچون انقلاب بهمن۵۷سزارینی خواهدبود.

انقلاب۵۷ سزارینی متولدشد،امااجتناب ناپذیربود؛و دیر یا زود بساط سلطنت برچیده می شد.چون جایگاه«ایران» جمهوری  بوده و هست.

انقلاب۵۷ هرچند در حال حاضر بدلیل کم فهمی و جهل قاصری و در قرنطینه قرار گرفتن مردم و همراهی برخی روشنفکران  و سیاستمداران، به سلطنت فقیه تبدیل شد،ولی این  دلیل نمی شود با بازگشت ارتجاعی و رجوع به سلطنت، بخواهیم فرزندشاه(که درست یانادرست_بارای مردم پدرش از سلطنت خلع  شده است) را ولی فقیه بعدی خودکنیم!!

دهم بهمن یکهزاروسیصدونودوشش

 از:محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]