تاوان 444 روز
محمد شوری

 

وقتی انقلاب57 در22بهمن،متولدشد،آبستن بود.

9 ماه بعدفرزند نامشروع معجونی ازگروه ها و افراد ناهمگون،متناقض ومتضاد، در 13آبان 1358بدنیا آمد،خمینی به فرزندی آنرا قبول کرد و «انقلاب دوم» را بر وی نام نهاد!

444روز با لقمه حرام،گوشت وپوستش شکل گرفت.

دورباطلی از زایش نامشروع،تولید مثل شد:

صدورانقلاب،8سال جنگ،ترور و تسویه سیاسی،تحریم،انرژی هسته ای حق مسلم ماست!و...

مردم وانقلاب57،تاهمین الآن تاوان تله اشغال سفارت آمریکادرتهران رامی دهند.

حرکتی(شایدمیمون)و(سمبولیک)که بایک روز و چندساعت می بایست خاتمه پیدامی کرد،باهدایت ونقشه(شایدازپیش ترسیم شده)444روززمان بُردوهمان، سرآغازتسویه حساب دربازی سیاست(بدلیل اختلافات قدیمی در قبل ازانقلاب)، و بدست آوردن قدرت سیاسی شد.

13آبان1358،سفارت آمریکادر تهران توسط چنددانشجو و غیر دانشجو(که بعد نام«دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»رابرخوردگذاشتند)سقوط وکارکناش به گروگان واموالش غصب شد.

اولین کلنگ گروگان گیری و اولین خشت کج،انقلاب57را تا ثریا بُرد کژ!

«دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»-علیرغم تکثروانشقاق فکری وعملی که بین آنهادراین سالهابوجودآمد-همچنان درپُستهای حساس مدیریتی،وحرفه های امنیتی،اطلاعاتی،نظامی وانتظامی و نیزمطبوعاتی،کم وبیش حضوردارند!

هرانقلاب که تغییر ماهوی درساختار راخلق کند،بی شک در یک سال وشاید 3سال نخست،با ناهمگونی در اداره واحد مدیریت روبروست.و هنگامی که آنرا هم ایدئولوژیک کنیم،ماهیت جهت دار آن،اختلاف و شکاف را خود جوش می آفریند و در صورت فقدان مدیریتی پاک وصحیح،سریع شکننده خواهد شد؛ و شکست انقلاب 57 هم با تولد«انقلاب دوم» آغاز شد.

می پذیریم که بلبشو و نوعی آنارشیسم خاصیت هر انقلاب است؛ که به اگر تصرف سفارت آمریکا در تهران هم با حُسن ظَن نگاه شود،پاسخی است به مطالبات مردم ایران به سالها مداخلات آمریکا  دراین سرزمین؛اما444 روز کِش دادن وگِره زدن آن به انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی جمهوری خواهان (ریگان)ومعامله(درواقعه مک فارلین)وادامه همان روند تا الان با گِره زدن توافق(و عدم توافق)هسته ای به  انتخابات در آمریکا(شاید بازهم جمهوری خواهان)!نه تنها«انقلاب دوم»مردم ما نبود،بلکه افتادن درتله ای بود که همان آمریکای امپریالیست جهانخوار در پی بدست آوردن و حفظ امنیت و منافع ملی خود در سراسرجهان،توسط زُبده ترین کارشناسان سیاسی،فکری و نُخبه خود دائم در حال کار کارشناسی ست!

وقتی به رویدادهای همان سال تولد«انقلاب دوم»نگاه شود،متوجه می شوید هنوز سخنی(باشدّت وجهت دار)درمورد«صدورانقلاب»*نبود.تصرف سفارت آمریکا درتهران، کلنگ«صدور انقلاب»زد و علاوه بر این،آنرا حکومتی  هم کرد!و با شروع «جنگ»آتش آن راافروخته تر و دامنه راگسترده تر...

ترور،خودی و غیرخودی شدن نیروها همه زائیده همان«انقلاب دوم»است.

وقتی اسنادسفارت(اگرهمه آنراحمل برصحت کنیم!)فقط درراستای سقوط دولت «بازرگان»وافشاگری برعلیه افرادی خاص بیرون کشیده شد؛و در مَحکمه ای که قاضی آن،شور وهیجان بود؛مردمی که هیچ چیز نمی دانست و فقط اعتقاد وباور ماورای الطبیعه غیبی قلبی فرهنگ دینی سنتی اش آنرا معتقد کرده بود که عکس خمینی درماه است...به قضاوت نشست!

بعدازهرجنگی فاتحین به تقسیم غنایم می پردازندو هر که در این فرایند تدبیرش (باضافه تدابیرماکیاولیستی هدف وسیله را توجیه می کند)گرفت،غنایم بیشتری می برد.

 انقلاب57 پیروزی مردمی بود برسلطنت فردی وخودکامه برسرنوشت کشور؛اما این مردم نمی دانستندچه می خواهندوچه بایدبکنندوچه بگویندوچه شعار بدهند؛ازبلندگوهرصدایی که زورش بیشتربود،همانرا انعکاس می دادند؛واین چنین توی دهان مردم انداختند که بگویند:چه می خواهند و چه باید بکنند!

هرکه کاردش تیزتر،بُردش بیشتر!

سفارت که به تصرف درآمد،تدابیرماکیاولیستی درتهییج مردم،آنچنان کاردش تیز شد که توانست همه را به خیابانها بکشاند و برعلیه آمریکا وسیاست های امپریالیستی و غیره اش فریاد بزند!

ازافراددرجه یک  حکومت ونظام،تنها«آیت الله منتظری»باشجاعت تمام اقرار کرد:

«حادثه اشغال سفارت اشتباه بود»!

«انقلاب دوم»مثل خُوره به جان  درخت انقلاب 57افتادوچون موریانه،ساختار دمکراتیک آنرا که دردوکلمه«استقلال»و«آزادی»هویت پیدامی کرد،به«استبدادو بَردگی مدرن»تبدیل کرد!

درحاشیه:

*«صدور انقلاب»باتصرف سفارت آمریکا درتهران علنی و درادامه،توسط برخی درمعامله  وبازی سیاست،مسخ و استحاله شد.

برخی جهت داروبامنظورو نیّت خاص،«صدور انقلاب» را مُضرترین مَفسده انقلاب 57  می دانند و با این کُبرا،که صُغرای آنراهم«محمد منتظری»و«سیدمهدی هاشمی»به رهبری«آیت الله منتظری»،سپس نتیجه گرفته اند که همه بدبختی وفساد بعد از این،ناشی از آن است!

درحالیکه این صغری و کبری از اصل معیوب است!

درست است که«محمدمنتظری»وبرخی دیگر،بدلیل آشنایی وسابقه تاریخی(قبل از انقلاب)، درپروسه صدور انقلاب فعالیت بیشتری از خود نشان دادند و همین نیز خودخاصیت ایدئولوژیک بودن انقلاب بود،ولی این  شور و هیجان کاذب و غیر کاذب بعداز تصرف سفارت آمریکا بود که همه را و از جمله مرحوم«محمد منتظری»را به واکنش هایی(وگاه شاید غیر واقع بینانه) وادار کرد!

وگرنه«محمدمنتظری» عمرش کفاف نکرد که الآن بشود قضاوت سرراست کرد!همینطور، جانشین وی،«سیدمهدی هاشمی»(ازنزدیکان آیت الله منتظری)-که خودجزو فرماندهان عالی سپاه پاسداران بود-که باتاسیس«واحد نهضت های آزادیبخش»درسپاه می خواست به پروسه صدور انقلاب بپردازد!اماهمان  تضادها،مناقشات سیاسی وتسویه هاوحساسیت های پس از تصرف سفارت،و شروع تقسیم شدن نیروها به «خودی» و«غیر خودی»،به ایشان هم زمانه وفا نکردوجانش راهم حتی درهمین راه  ازدست داد!و این مجلس شورای اسلامی بود که وارد این بازی می شود،و در این بازی تصیمم می گیرد«واحد نهضتهای آزادیبخش»سپاه رامنحل و همانرا(ونیروهای آنرا)در اختیار واحد«روابط بین الملل سپاه»به ریاست«محسن میردامادی»(از اعضای دانشجوی مسلمان پیرو خط امام ونیروی تصرف کننده سفارت) قرار دهد!

در واقع پروسه«صدور انقلاب»از سال 62 دیگر در دست طیف وابسته به آیت الله منتظری نبود و فقط تا سال 65 یک شیر بی یال وکوپالی که همه آن در یک موسسه انتشاراتی جمع شده بود،فعالیت نه چندان رسمی می کرد!(که همه آنهم تحت الشعاع جنگ عراق با ایران قرارداشت)!

از این جا به بعد پروسه«صدور انقلاب»دراختیار حکومت و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و سپاه پاسداران می باشد.

با قلب این استراتژی،سرنوشت صدور انقلاب و مبارزه با امپریالیسیم و صهیونیزم و مثل آن،به دست افرادی چون«سعیدامامی»می افتاد؛وتمامی معاملات پنهانی مثل«جریان مک فارلین» و باقی قضایا،که تا الآن«دایه های مهربانتر از مادر»و«ابن الوقت های انقلاب»؛تمام توانشان در مبارزه با آمریکا!!را به«توافق نرسیدن» در مو.ضوع«انرژی هسته ای»گِره زده اند!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

 13/ آبان/  1393

 

#محمد شوری,#13آبان57,#مهدی بازرگان,#سفارت آمریکا درتهران,#محسن میردامادی, #سیدمهدی هاشمی,#آیت الله منتظری,#صدور انقلاب,#محمد منتظری,##لانه جاسوسی, #خمینی,#سپاه پاسداران,#سعید امامی,#انرژی هسته ای,#انقلاب دوم,#انرژی هسته ای,#مک فارلین,#جمهوریخواهان,#حزب دمکرات,#دانشجویان مسلمان پیرو خط امام, #444روز,#امپریالیسم,#انقلاب57

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]