احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
محمد شوری

 

درسابقه ی احمدی نژادویژگی مطلوب ومنحصربفرد-چه قبل وچه بعدازانقلاب-که بتوان گفت وی یک عدد در عالم سیاست و دربازی سیاست است دیده نمی شود؛ چه رسدبه امثال بقایی وبذرپاش.

چنانچه به سوابق کاندیداهای ریاست جمهوری وروسای جمهورازابتدای انقلاب تا دوره ی خاتمی   نگاه کنیداکثریت غالب آنهادارای اندیشه،تالیف وسوابق درمبارزه علیه سلطنت واستبدادهستند، اما احمدی نژاد نه تنهاچنین ویژگی هایی  راندارد، حتی سوابق ملموسی هم در دوران جنگ ندارد؟!

درهمه ی انقلاب ها، وقتی حاکمیت ودولت بایک ایدئولوژی پیوندناگسستنی دارد،چرخه توزیع قدرت سیستماتیک به معدودافرادمحدودشده،فورا فربه می شود و این چاقی مفرط-که ناشی از رانت قدرت و بدلیل برخورداری ازامکانات مادی است-متورم می شود؛ لذا برای  درمان این تورم و بقا،احتیاج به«بقایی»هایی هست که درپناه وحمایت دولت پنهان،قدبکشندو در موقع لزوم به صحنه بیایند وبازی سیاست رابه نفع جریان حاکم تغییر ویاثابت نگاه دارند.

احمدی نژادخوددست آموزو تربیت شده ی آن بخش ازنیروهای امنیتی واطلاعاتی است که اختیاررهبری راهم دارد، به او مشاوره می دهدو بانک اطلاعاتی ودانش سیاسی و امور جاری درداخل وعرصه بین المللی رابرایش ترسیم وتلقین وتنظیم می کند.

این بخش ازقدرت که به نهاد رهبری وابسته است قدرت برتر در حاکمیت است. آنهادر صدد این هستندکه بافوت خامنه‌ای حتی باتغییر ماهوی درلسان سیاسی خود،یعنی با غش درمعامله،ب ا فریب افکارعمومی حفظ قدرت کنندوآنرا از دست ندهند.

قدرت رهبری درقانون پیدا یعنی قانون اساسی که اختیاراکثرعزل ونصب هارا دارد و درقانون ناپیداهیچ فردیاجریانی توان مقابله مستقیم وبه صراحت  باوی راندارد. دلایل آن متعدداست ازجمله آلوده شدن به آلودگی هایی است که چنانچه افشاء شود فرد یاجریان رابه سکوت و تمکین وا می دارد.

همانطورکه درخاطرات آیت الله منتظری آمده است،یک عالم روحانی ازوی بدلیل تائید بهتانی که  به وی زده است حلالیت می طلبد. این فردبه آیت الله منتظری گفته بودکه نیروهای امنیتی از اوخواسته بودندکه شهادت دهدبیت ایشان دراختیارمنافقین است.و اوشاهدت کذب داده بود.

حال اگراین فردمشکلی نداشت وحتی  پاک هم بود،اگر ترسووبزدل باشد،بازاین شهادت رامی داد.

مجلس خبرگانی که می خواهدرهبری آینده رابه ملت ایران تحمیل کندبایدازکانال ونفوذ آن قدرت اداره کننده ی رهبری بگذرد.و همه می دانیم آنهابا شنود سمعی وبصری ازاین اعضا،اطلاعات ذی قیمتی هم دارند.

این رونداست که از خامنه ای اولوهیت در حد مقام خدایی ساخت وهمینطور ترویج وتبلیغ؛من جمله اینکه اوبا امام زمان دائم  معاشقه می کندو وقتی از رحم مادربیرون آمدگفت یاعلی!!

سکوت خامنه ای دراین موارد،نشانه ی طاغوتی ست که به اومسلط است.برای همین دراین سالهاکسی جرات نکردو ندارد مستقیم و به صراحت و آشکار رودرروی اوبایستد. علما و مراجع وسیاسیون سرنوشت آیت الله منتظری که زمانی قائم مقام رهبری بودو حکم مادر انقلاب را داشت دیده اند،لذابدلیل آلوده بودن خودشان ،یابدلیل بزدلی وهمینطور حفظ وضع موجودوترس از آینده ی نامعلوم ساکتند.

اینجاست که برای آینده، کوتوله هابه عرصه می آیند.آنها در فرایندتغییروتحولات فربه شده وبدلیل حمایت پنهان لابی های قدرت ازآنها وهمینطورترس موجود بین نیروهای حاکمیت،قدکشیده وبه غول تبدیل  شده ومی شوند.

برای نمونه شمابه سوابق مثلابذرپاش نگاه کنید.

احمدی نژادکوتوله ای است که توسط نیروهای  مسلط در اداره ی  بیت رهبری و هدایت خامنه ای به اتخاذ تصمیم های بزرگ،غول شد. اوحتی توانست اعترافی بزرگ از خامنه ای ییرون بکشدو او را وادارد که بگوید نظرمن به احمدی نژادنزدیک تراست تابه هاشمی رفسنجانی یارغارپنجاه ساله اش!!

همیشه کسانی که خودویژگی خاصی ندارندو در یک سیکل معیوب قدرت را دراختیارگرفته اندبه افراد هم سطح وبالاتر ازخودبهایی نمی دهندو حتی به نحوی ازانحاء او راحذف می کنند. کاری که خامنه ای بعدازدستیابی به قدرت سرشارولی فقیه در قانون  اساسی ازآ ن سود جست.

نوچه هاوسپمات هادراین فرایند رشدمی کنن دو کوتوله ها قد می کشند و اگر کنترل آنها از اختیارخارج شود همان ها وبال شده وخودآنتی تزیک ستنز درآینده خواهند بود.

احمدی نژادکوتوله ای بودکه این چنین غول شد...

اوبه خود جرات می دهد در بازی سیاست در مقابل سخنان و توصیه هاو حکم حکومتی خامنه ای«ان قلت»بیاورد

نیروی مسلط در اداره ی بیت رهبری می داندکه خامنه ای آفتاب لب بوم است،لزومی نداردکه نخواهدشیوه ای بکارگیرد که هم افکارعمومی می پسنددو هم سبب تثبیت وحفظ نظام است.

اکنون هرکه درمقابل رهبری(آنهم درداخل ایران)بگوید:«انارجل»خُب می تواند درساختار سیاسی، فضایی برای خوددست وپاکند. پس چه بهتر کوتوله هایی بیایند و دراین آنارشیسم سیاسی اطلاع رسانی،قدبکشند و در تثبیت نهاد قدرت برای بعد از رهبری تمرین وبازی سیاسی کنند.

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگاربیکار)

۲۳فروردین۱۳۹۶

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت