خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
محمد شوری

=
تنهاکسی که می تواند آیت الله خامنه ای را از مخمصه فعلی نجات دهد، سید محمد خاتمی است!
1-واقعیت(و هم حقیقت)این است که آیت الله سید علی خامنه ای(رهبرفعلی ج.ا.ا.)آن کاریزمایی امام خمینی(رهبرانقلاب بهمن 57)راندارد؛ووقتی به مقام رهبری رسید،بادو رئیس جمهوری روبرو شدکه هم ازنظرتوانایی های فکری و هم از نظرسوابق سیاسی اگرازوی سرترنباشند،کمترازاونیزنیستندوباوجودقانون اساسی موجود-که متشابهاتش ازمحکماتش فزونی داردوهمان نیزمحل شبهه ومنازعه های بی حاصل شد-او(آیت الله خامنه ای)به فردی احتیاج داشت که بلحاظ علمی و سوابق سیاسی از خودش خیلی پائین ترباشد،احمدی نژاد بهترین گزینه ای بودکه مشاوران امنیتی و اطلاعاتی وبیت رهبری به او پبشنهاد ویا تحمیل کردند.
چون هم وی(احمدی نژاد)ازجنس خودشان بود،ودرعمل هم دیده شد که اکثر پست های مدیریتی رادراختیار افرادی با سوابق امنیتی،اطلاعاتی ونظامی گذاشت،و هم چنین وی بدلیل سوابقش،به زعم و یایقین آنها براین بوده و هست که مهار و رام ایشان(احمدی نژاد)باآنهاوساده است.والان هم برخی قرائن و شواهد صحت آنرا تائیدمی کندوآنچه رفتار سیاسی وی(احمدی نژاد)راتغییر داده و شکل مخالف خوانی گرفته همه وهمه بخاطر حضوربرای بعداز رهبری وبعدازریاست جمهوری است که ازسوی همان رؤسای اصلی احمدی نژادترتیب داده شده است.
2-واقعیت(و هم حقیقت)این است که اداره مملکت دراختیار افرادی ویژه است. برخی شان نام آشناهستند و آشکاراازسالهای نخست انقلاب تاالان در راس مدیریت های کلان قرار داشته و دارند؛که برخی شان هم در دوره احمدی نژاد خواستند دیگر سرباز گمنام امام زمان نباشند ورسانه ای شوند! لذا از پستوی خود بیرون آمدند؛و برخی هم هرچند برای برخی نام آشناهستند،ولی برای مردم و رسانه هنوز سربازان گمنام محسوب می شوند!؟!!
وقتی به سوابق اداره کنندگان کشورنگاه کنیدمتوجه می شویدهمیشه اداره ورتق وفتق دردست همین چند نفربوده است.
مجموعه ای که یادروزارت اطلاعات ونهادهای مشابه آن،و در یا قوه قضائیه و یا در بیت رهبری،که سالهاست لنگرانداخته و درحال گنگرخوردن و بهره بری از رانت هستند!
بی تردیداعم نظرات ودیدگاهها وراهکارها وشیوه های راهبردی رهبر ج.ا.ا متاثر از مشاوره ورهنمود آنهاست.وآنچه ایشان(آیت الله خامنه ای)درمیان افکار عمومی اظهارمی کنند،تبیین شده تفکرات این مجموعه افراداست.
این افرادبی گمان میل ندارند قافیه قدرت رادر بعداز رهبری ببازند.احمدی نژاد نیز تعلیم دیده همانهاست!
3-سوابق و عملکرد سیدمحمد خاتمی(رئیس جمهوری دو دوره نظام ج.ا.ا.)حاکی از آن است که وی بیش از همه روسای جمهوری دیگر،از رهبری اطاعت پذیری داشته،تاآنجاکه همان اداره کنندگان اصلی کشور توانستندمرحله به مرحله با ایجادبحران،وی را واداربه عقب نشینی کنند.
او هرچند مثلا وزیر ارشادش عطاء الله مهاجرانی بود،اماتوانستنددردوره 8ساله او مطبوعات را تعطیل،قتلهای زنجیره ای را هدایت،و افراد مستقل در عرصه مطبوعات و سیاست را زندانی کنند.و قس علیهذا...
خاتمی واقعا سودای حفظ نظام ج.ا.ا. را دارد و تمام هّم وغمّ ورویکردهای متفاوتش هم حاکی از همین است که جمهوری اسلامی را از ورطه سقوط و اضمحلال نجات دهد.
اما پرسش اصلی این است که آیاوی می خواهد بازباهمان  شیوه و همان  مجموعه اداره کنندگان کشور این کار را بکند؟
آیا مردم نمی گویندآزموده را آزمودن خطاست و آیا اگر چنین رویکردی هم به ایشان دوباره شود،تکرار تلخ گذشته تکرار شدنی نیست؟
وآیا او می خواهد انقلاب بهمن 57،باهمان شعارها و همان دیدگاه های امام خمینی که در فرانسه داشت!ج.ا.ا. را نجات دهد؟ و یا باز هم حفظ نظام اوجب واجبات است و وی باز هم تن به عقب نشینی می دهد.
با این وجود بهترین گزینه برای آیت خامنه ای برای خروج از این بحران سیدمحمد خاتمی است؛با همان خصوصیات اخلاقی و آداب!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)/21آبان/1391

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت