قول سیاست،غول اقتصاد
محمد شوری

اقتدار،استقلال وحاکمیت برسرنوشت خویش،درگروکم وکیف شیوه های اجرایی در سیاست و اقتصاداست.که قولِ آن توسط سیاستمداران ونظریه پردازان اقتصادبه مردم داده می شود.

آنجا که مرد است و قولش،می توان به تعادل اقتصادی امیدوار بود،اماآنجاکه«سیاست» می زند زیر قولش وشلنگ تخته می اندازد،غول«اقتصاد»سربرمی کشدوهستی همه را برباد می دهد.

آنچه در پی می آید، زیرمجموعه «سیاست قربانی سیاست» است که پیشتر دو مجموعه ازآن،در اینجا: http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-67187.html

واینجا:   http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-65803.html

منتشرشده است.

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/30فروردین1394

قول سیاست/غول اقتصاد(1)

مرد است و قولش؛اما قول سیاست همیشه مرد نیست؛زیرا باید دَم غول اقتصاد را ببیند!

شاید بتوان گفت بین سیاست(POLOTIC)واقتصاد(ECONOMY)به قول منطقیون –درنسب اربعه-گزاره«عموم وخصوص مطلق»حاکم باشد.

یعنی:لزوما هرفعل سیاسی اقتصادی نیست؛اما هرفعل اقتصادی سیاست را شامل می شود.

مَخلصِ کلام:سیاستمداران باید از پل اقتصاد عبور کنند.

تابعد...

سیاست قربانی سیاست(21)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/27بهمن1393

قول سیاست/غول اقتصاد(2)

«سیاست»(POLITIC)و«اقتصاد»(ECONOMY)طفل دوقلوی هرجامعه ای است؛ آنرامی زائیم؛بزرگش می کنیم؛سروسامانش می دهیم؛تاآسوده وآسان بدون آسیب زیست کنیم!

ولی همین طفل،گاه مشروع،گاه نامشروع متولد می شود؛وگاه متواضع،خردمند و دانشمنداست؛وگاه سرکش،چموش،کودن واحمق.

فسادنتیجه طفل نامشروع است.

قول سیاست عدالت  اجتماعی ست.اما غالباقول سیاست مردانه نیست؛چون غول اقتصاد قد کشیده است!

رهبرج.ا.ا.-سیدعلی خامنه ای-دردیداربارمردم آذربایجان شرقی گفت:«برخی ازسرمایه داران کلانی که ازدادن مالیات خودداری وفرار می کنند مرتکب جرم می شوند».

*نکته:نهادهای وابسته به بیت رهبری،آستان قدس رضوی باداشتن درآمدهای کلان،از پرداخت مالیات معاف هستند!

سیاست قربانی سیاست(22)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/30بهمن1393

قول سیاست/غول اقتصاد(3)

غول اقتصاد از رانت سیاست قد می کشد و«قَضا» و«قَدر»شما را دگرگون می کند و قول سیاست را نامرد!

«رانت»پروسه ای ست قانونی که سیاست قولش را به همه می دهد.اما در پروژه هایی مثل:«مناقصه»،«مزایده»،«تبصره»،«آئین نامه»،«دوفوریتی»و«حکم حکومتی»سهم خواص می شود.واوراتبدیل به غول می کند.

یکی از این غول ها،«سپاه پاسداران»است.

رانت لقمه حلالی ست که از بی راهه به دهان حرام خور می رسد واورا غول می کندوقوت مردم را غورت می دهد!

*نکته:

«محمد باقر نوبخت»،«سخنگوی دولت»حسن روحانی، می‌گوید که ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال «خورده و قورت داده شده است

سیاست قربانی سیاست(23)

محمدشوری/نویسنده و روزنامه نگار/2اسفند1393

قول سیاست/غول اقتصاد(4)

قدکشیدن اقتصاد،مثبت است؛غول شدن اقتصاد،منفی.

مثبت در منفی می شود منفی!

قول سیاست شکستن شاخ غول اقتصاد است،اما نمی تواند،چون خودش آلوده است!

*نکته:

وزیرکشورگفت:«گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچيان در حوزه سياست نيز می‌شود،بايد توجه داشت که بی‌شک بخشی از«پول کثيف» قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسی در کشور وارد می‌شود».

وزير کشور ادامه داد:«به عنوان مثال فردی که به عنوان کانديدای شورای شهر وارد اين عرصه شده بود برای جريان انتخاباتی خود دو ميليارد تومان هزينه کرده و مدعی است دوستان و رفقايش اين هزينه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سوال اينجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که اين پول را برای انتخابات اين فرد هزينه کردند.

سیاست قربانی سیاست(24)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/5اسفند93

قول سیاست/غول اقتصاد(5)

«سیاست»آرای سیاستمداران،اقتصاددانان،روشنفکران،نخبه گان،افرادکیفی و خردمنداست که قولش رابه عوام،توده هاوجامعه می دهند.

درتمام این اقوال،یک قول مشترک بطور مستتروآشکاردیده می شودوآن ایجاد عدالت اجتماعی وبرابری ست!

دراین مسیر،آرای اقتصاددانان نسبت به دیگران برای اجرایی وعینی شدن این قول مشترک ملموس تراست.

سیاستمداران با کلید آنها،درصددبازکردن درهای برابری وعدالت هستند.

*نکته:

«عدالت در سلسله علل احکام است،نه درسلسله معلولات.نه این است که آنچه دین گفت عدل است،بلکه آنچه عدل است دین می گوید.این معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین.پس باید بحث کردکه آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟مقدسی اقتضامی کندکه بگوئیم دین مقیاس عدالت است؛اما حقیقت این طور نیست...»

ازکتاب:«بررسی اجمالیاقتصاد اسلامی».اثر:مرتضی مطهری/انتشارات حکمت/ که درآنزمان این کتاب توزیع نشد!

سیاست قربانی سیاست(25)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/8اسفند1393

قول سیاست/غول اقتصاد(6)

«سیاست اقتصادی»و«اقتصادسیاسی»(POLITICAL ECONOMY)دو بزرگراه بامسیرهایی انحرافی متعدد(که گاه آنهارابه هم متصل می کند)هستند.

سیاست اقتصادی،اجرای برنامه برای تحقق«قولِ سیاست»است.این برنامه توسط اقتصاددانان تدوین می شود.

«اقتصاد سیاسی»یعنی تسلط ایدئولوژی بر برنامه های اقتصادی؛که توسط اقتصاددانان براساس متدریاضی،جامعه شناسی،روانشناختی جامعه تبیین می شود.

«انحصار»نوعی  از ایدئولوژی اقتصاد است که غول اقتصاد فرزند آن است؛و فساد،مثل:«قاچاق»،«پولشویی»،«ریاوپاچه خواری»خانواده آن!

*نکته:

اقتصاد جمهوری اسلامی محدود به معدودافرادحقیقی وحقوقی است؛که آن نیز بخاطر«نظارت استصوابی»ست که شورای نگهبان بااستفاده از حق قانونی خود مبنی بر تفسیر قانون اساسی آنرا اجرایی کرده است.

سیاست قربانی سیاست(26)

محمد شوری / نویسنده و روزنامه نگار/14اسفند1393

قول سیاست/غول اقتصاد(7)

شهروند برای اداره شهر با رای خود از صندوق آرا،افرادی را بیرون می کشد و بر می گزیند!

این گزینش نتیجه ارائه برنامه ای است که منتخبین توانسته اند با آن افکار عمومی را جذب کنند.

تعداد آرا به یک یا چند گزینه،متاثر از اثر راس هاست!

این راس ها-که روشنفکران،رهبران دینی،هنرمندان،سیاستمداران واحزاب هستند-بدون تبلیغات(و رسانه) و توانایی مالی نمی توانند رای ها را بدست آورند!

هزینه های مالی روی منتخب موثر است؛ووی را مدیون می کند!

لاجرم آنان بعداز انتخاب،رضایت ایشان را دخالت خواهند داد ودر راستای تمدید قدرت،سیاست زیر قولش می زند،چون وابسته به غول اقتصاد شده است!

اصطلاحی است که می گویند:«اگر می خواهید بدانید چه می گوید  وچگونه می گوید،باید بدانید از کجا می خورد»!

*نکته:

«مشاور رئیس جمهور (ترکان)می‌گوید که دیگر نمی‌توانند پوستین خود را عوض کنند و با تابلویی دیگر حیات سیاسی و اقتصادیشان را ادامه دهند آن‌ها مهر فساد بر پیشانیشان خورده است. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور می‌گوید «با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آن‌ها پیدا شود. اما فسادهای اقتصادی و ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم. همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلما عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است»

سیاست قربانی سیاست(27)

محمد شوری/ نویسنده و روزنامه نگار/19اسفند 1393

قول سیاست/غول اقتصاد(8)

«نوچه»،«سمپات»،«عضو»و«رئیس»درحوزه«سیاست»و«پادو»،«دلال»،«خُرده بورژوا»(petitBourgeis)،و«بورژوا»در حوزه«اقتصاد»اعضای این دو تیم  هستند،که برای بدست آوردن قدرت هرکدام نقش خود را بازی می کنند.

حوزه سیاست برای تمدید ویا بدست آوردن قدرت در حوزه اقتصاد وارد می شود واینگونه می خواهد پشتوانه ای برای استمرار خود داشته باشند!

حوزه اقتصاد سعی دارد با توان وبنیه مالی خود حوزه سیاست را در خود جذب کند وبا حمایت از ایشان،کلید سیاست را هم در اختیار بگیرد.حوزه  اقتصاددلیلی نمی بیند راس مدیریت اجرایی را بدست گیرد.

درگردش حوزه سیاست واقتصاد،نوچه ها،پادوها،سمپات ها،دلال ها را وارد  حوزه همدیگر می کنند وبه آنها پروبال می دهند،تا در موقع لزوم قربانی شوند!

*نکته:

آقازاده های حوزه سیاست،نیروهای نهادهای امنیتی،واطلاعاتی  در جمهوری اسلامی بدلیل برخورداری از رانت به غول های اقتصاد تبدیل شده اند. که در مواقع لزوم  پادو ها ،سپمات ها و دلال های خود را قربانی کرده اند؛مثل بابک زنجانی و شهرام جزایری و...

سیاست قربانی سیاست(28)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/21اسفند1393

قول سیاست/غول اقتصاد(9)

قولِ سیاست،تعامل است.

گفت وگو،مذاکره و معامله برای حفظ و تامین منافع ملی.

درحوزه داخلی،تعامل برای تعادل،و در حوزه بین الملل،برای استقلال.

قول سیاست در تعامل بین المللی غول باید باشد؛درحالی که غول اقتصاد،در تعامل بین المللی بیشتر قول است!

آنهاکه دراقتصاد،غول می شوند،برای بقاء وحفظ و ایجاد ارزش افزوده برای خود،درمواجه با قدرت های بیگانه،غالبا قول همکاری می دهند!ووقتی قول سیاست باغول اقتصاد پیمان(درخفاوآشکار)داشته باشند،استقلال ومنافع ملی در خطرفروپاشی ست.

*توجه:

«حسین شریعتمداری»مدیر مسئول«روزنامه کیهان»درواکنش به تفاهم نامه لوزان(همان انرژی هسته ای حق مسلم ماست!!)نوشت:

«اسب زین کرده دادیم،پالان گرفتیم».

آیا این اسب زین کرده همان کشوری بامنابع غنی طبیعی(ونفت)نبودکه پس ازیک دهه تحریم مضاعف،اکنون کشوری ورشکسته است؟

پادو هاو دلال های وطنی در وضعیت  تحریم ودر قول خودبه  بیگانه، غول اقتصادی شدند.ظاهرامنافع مدیرمسئول ودوستانش بامنافع دلال ها گِره خورده، ازهمین رو درحمایت ازوی تحلیل وتحریر کرده است؟

سیاست قربانی سیاست(29)

محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/20فروردین 1394

قول سیاست/غول اقتصاد(10)

سالها پیش انواع شرکت های مضاربه ای مثل:«دولت خواهان»توسط «حسین دولت خواه»و«بنیادنبوت»توسط «سید علی موسوی قمی»بافریب، اموال سپرده گذاران خودرابالاکشیدند،آنزمان سپاه پاسداران وآقازاده های حاکمیت هنوز غول بچه بودند.امروزغول سپاه و آقازاده های غول شده (به همراه نوچه ها، پادوها، اعضای فاملیل ،دوست،حزب وگروه و باند مربوطه)90درصدر ثروت کشور را از راه قانون وقدرت دراختیاردارند.

فقر،فسادوفحشای موجود نتیجه پروسه ای است که آنهاسالهاست در لوای انواع موسسات وبنیاد ها وصندوق های قرض الحسنه و شرکت های باصطلاح خصوصی و "NGO"هابه چپاول قانونی خود ادامه می دهند.

قول سیاست، آزادی و استقلال بود،که بااجرای پروژه حذف،آنهم باقانون«نظارت استصوابی»،انحصاردرسیاست و اقتصاددر انقلاب57نهادینه شد.

*نکته: از«آلبرکامو»نقل شده است که:«هرکه آزادی ات را دزدید،نانت را دزدیده است»!

سیاست قربانی سیاست(30)

محمد شوری/نویسنده وروزنامه نگار/29فروردین1394

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت