ایدئولوژی تحریم!
محمد شوری

تحریم ایدئولوژی دارد و ایدئولوژی آن تحکیم و تقویت استثمار واستحماراست.

درایدئولوژی تحریم سرمایه داری آمریکا و نظام ولایت فقیه در ایران با هم همزاد پنداری کرده ویک هدف را دنبال  می کنند.

ایدئولوژی سرمایه داری استثماراست و ایدئولوژی ولایت فقیه،استحمار.

حمایت ومخالفت با تحریم فقط دور باطل ایدئولوژی تحریم را تکرار می کند؛فکر دیگری باید کرد!

سرمایه داری آمریکا درتحریم یک جانبه علیه ایران، با توانایی خوددرتسلط،سلطه وسیطره قوی برنظام اقتصادی و پولی جهان،تمامی کشورهای مرتبط(بخصوص اتحادیه اروپا،چین و روسیه)رابه چالش کشید.

پروسه تحریم،صرفا ایدئولوژی تحریم را تقویت می کند! و در پوشش«منافع ملی» به «ایدئولوژی منافع ملی» می رسد.

آیا منافع ملی ایدئولوژی دارد؟

و آیا این ایدئولوژی ست که «منافع ملی» ما را تحریر،تبیین  و تدوین می کند؟

هرچند قصد نداریم در این یادداشت به شرح وتفسیر کاملی ازاین موضوع بپردازیم-که طویل  وتصدیع وقت می شود-اما «منافع ملی» گاه «ایدئولوژی»می سازد.

«وحدت نظرپیرامون موضوعی که دولت به نمایندگی ملت در روابط بین الملل از آن دفاع می کند،منافع ملی است».(نقل از:کتاب«منافع ملی من و تو»،محمد شوری،انتشارات آوای کلا،تهران).

دولت ها به نمایندگی ملت ها،منافع ملی خود را بربنیان هایی استوار و تنظیم می کنند که متاثر از جهان بیرون است.وآنگاه که دولت نمایندگی ملت را نداشته باشد،پای ایدئولوژی از زیر لحاف«منافع ملی» بیرون می زند!

وقتی پای ایدئولوژی دراز باشد،جمع شدن آن بامنافع ملی چه سود و زیانی دارد؟!

سرمایه داری را برخی ایدئولوژی تصور می کنند،ولی به گمان من سرمایه داری خود آبستن ایدئولوژی هاست؛ و ازجمله:«ایدئولوژی تحریم»!

نظام سُلطه بخاطر توانایی،ناتوان هارا به چالشی می برند که نامش «ایدئولوژی» ست؛ و آنگاه که ایدئولوژی با «توتالیتریسم» و «الیگارشی»دیکتاتوری و استبداد پیوند خویشاوندی داشته باشد، نه تنها «تحریم» به برچیدن آن کمکی نمی کند، بلکه غیر مستقیم در تحکیم آن نقش خواهد داشت.

تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران برای به پای میز مذاکره کشاندن و تن دادن به خواسته هایی که ازخاستگاه نظام سُلطه،(قدرت و ثروت)است،جمهوری اسلامی  ایران را که بر پایه ایدئولوژی ولایت مطلقه فقیه و اسلام مبتنی بر قرائت روحانیت قشری و سنت گراست راتقویت می کند.

و به مصداق: «دیوانه چون دیوانه ببیند،خوشش آید»،در جنگ روانی و ملانقطی علیه یکدیگر، بهانه تقویت پایه های چپاول،استثمار و استحمار می شوند.

ایدئولوژی سرمایه داری،همان منافع و درآمد بیشتر، سهم بیشتر و لذا سُلطه بیشتر است.

تحریم های یک جانبه آمریکا و بدون همگرایی جهانی با دیگر کشورهای قدرتمند،بار دیگرموضوع«منافع ملی»را به این کشورها گوشزد کرد.

از یک سو:

آیا با تبعیت محض از سرمایه داری آمریکا منافع ملی خود را تامین می کنند؟ یا سبب تقویت ایدئولوژی تحریم و فرودستی خود خواهند شد؟

و از سوی دیگر:

ایدئولوژی سرمایه داری آمریکا،همچون ایدئولوژی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی،مبتنی بر تبعیت،و وفاداری محض و چشم و گوش بسته بودن  است.

ایدئولوژی سرمایه داری(آمریکا)کشورهای دیگر را در طول  ودنباله خود می خواهد.آنها نمی خواهند رقیب ارتفاع پیدا کند و در عرض خودنمایی!

آنها بخاطر توانایی های اقتصادی،کشورهای ضعیف تر را مجبور به دنباله روی از خود می کنند.

همانطورکه نظام و ایدئولوژی ولایت مطلقه فقیه در ایران ملت را چشم وگوش بسته و مطیع محض می خواهد.تا هرچه«آقا»امرکرد،اطاعت شود.

در مورد کشورهای متمدن و متجدد وپیشرفته که نظام سیاسی آنها مبتنی بر حقوق بشر،عدالت اجتماعی و تامین رفاه اجتماعی ست،ولی در پروسه اقتصاد-که زیر بنای جامعه را سست یا تقویت می کند-بر اساس اقتصاد آزاد و مبتنی بر حق مالکیت و احترام به حقوق افراد حقیقی و حقوقی ست،در مواجهه با گردن کلفتی های آمریکا،ممکن است کوتاه بیایند(همانطور که در رابطه با ایران عمل کردند).که این  امر خود نیزممکن است سبب تقویت ایدئولوژی ناسیونالیزم و درشکل بدخیم آن، فاشیسسم جدید شودکه تن به این خفت ندهند و هم  پروسه  استقلال خواهی ومستقل شدن از آمریکا را تقویت می کند.واین امر نه به معنی دفاع از ایدئولوژی حاکم بر ایران است،بلکه بدلیل این است که دارای ایدئولوژی می شوند و این ایدئولوژی ست که منافع ملی را پوشش می دهد!

و در مورد مردم ایران در بحث تحریم،هیات حاکمه  ولایت فقیه و افراد سببی و نسبی و نیروها و بنیادها و نهادهای وابسته به آن،هیچگاه از تحریم متضرر نمی شوند(وگاه سود هم می برند) وعلاوه بر این فرزندان شان در همان بلاد سرمایه داری و آمریکا مسئول تحصیل و توسعه و تقویت ژن برتر خود هستند.

تحریم  ها در تمامی این 40سال،فقط سبب ضعف دماغی،عقلی واقتصادی مردم ما شده است.

بنابراین«منافع ملی من و تو»ایجاب می کند که در مقابل ایدئولوژی تحریم بایستیم و مبارزه کنیم؛ نه آنکه صرفا با نوشتن نامه توسط سلبریتی های سینما،سیاست و روشنفکری و نگارش یادداشت  ها در رسانه ها و ایراد سخنرانی ها دائم آن را به دنیا و آمریکا و مدافعین حقوق بشر گوشزد کنیم که این تحریم ها را بردارید که دودش فقط به چشم مردم بی نوا می رود!

ایدئولوژی سرمایه داری سود بیشتر می خواهد ودرنظام عرضه و تقاضا بخاطر برتری اقتصادی این اوست که تخت گاز می رود. موعظه و اخلاق نمی شناسد.

لذا بجای خطاب دادن آن ها،سلبریتی های عالم سیاست و سینما و روشنفکری،ولایت فقیه و زمامداری غیر خردمندانه آنرا  نشانه بگیرند و دانم  آنرا گوشزد و وی را بمباران کنند که اگر غیر ازاین باشد، فقط پای ایدئولوژی ولایت فقیه در«منافع ملی» درازتر و درازتر می شود.

«نقل شده است که ازحکیمی پرسیدند چرا دولت ساسانیان-با آن همه قدرت-به انقراض گرایید؟

در پاسخ گفت:زیرا افراد کوچک را به کارهای بزرگ گماشتند.درنتیجه از عهده آن ها بر نیامدند و افراد بزرگ را به کارهای کوچک گماردند،در نیتیجه بدان ها اعتنا نکردند، سپس وحدت آنان به اختلاف و نظام آنان به گسیختگی گرایید».(منهاج البراعه،ج1،ص144).

قرآن می گوید:

« قالت ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوهاو جعلوا اعزه اهلها اذله وکذلک بفعلون».(نمل،34).

(آنگاه که ظالمین و ستمکاران بر مسند حکومت تکیه کنند آن مکان پر از فساد و اشخاص عزیز ذلیل می شوند).

الان مصداق «ان الملوک» نظام ولایت فقیه است که با نابخردی این تحریم ها بر ملت ما تحمیل کرده؛و گرنه به صرف اینکه فقط ما  آن شعر سعدی را به جهانیان  گوشزد کنیم که:

بنی آدم اعضای یکدیگرند//که در آفرینش  ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار//دگر عضو ها را نماند قرار

کاری ازپیش نمی رود.

20آبان1397تهران.

 محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

 
 

 

 
 
 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]