مستند قائم مقام؛غش در معامله!
محمد شوری

 

چون غرض آمدهنر پوشیده ماند

صد حجاب از دل بسوی دیده شد

چون دهد قاضی بدل رشوت قرار

کی شناسدظالم از مظلوم زار؟(مثنوی مولوی،دفتر اول)

مستند قائم  مقام در بررسی شخصیت آیت الله منتظری یکطرفه به  قاضی رفته است!:"کل حزب بمالدیهم فرحون"!!

آنچه که درصدا و سیمای میلی جمهوری آخوندی ولایت فقیه پخش شد،دقیقا مصداق غش در معامله است.

فریب و حقه بازی ایدئولوژی نیروهای امنیتی ست و بی شک این مستند  دستپخت همانهاست؛این مستند نیز در امتداد همان برنامه هویت و نمایشگاه پیچک انحراف درست شده است.  

همچنین این مستند به خوشبینان ثابت کرد که تن به هرمصاحبه ای ندهند،چون ازکوزه ی حکومت ولایت فقیه  شارلاتانی فقط  بیرون می آید و آنهاهیچ زمان قابل اعتمادنیستند.

بخشی از مستند قائم مقام،مربوط به اینجانب است.

 

 

ویدئوی آنرا-که حدود سه دقیقه است-در الصاق به یادداشت می توانیدببینید.

علاوه براین بنده چند فایل ویدئویی  و چندین یادداشت  در پیشینه و سوابق خود منتشر کرده ام.(آدرس ها در پایان پیوست است).

دروغ را وسیله ی پیشرفت خود نمی کنم. چون نیازی  به  دروغ گفتن ندارم.حتی نمی توانم دروغ هم بگویم!و ایضا نه در پی کسب مال ومنال هستم و نه شهرت و مقام.

یک روزنامه نگارهستم که فعلا از همه ی حقوق شهروندی هم محروم شده  است.علی الظاهردر زندان نیستم.ولی وضعیتی بدتراز زندان به مدد سکوت مدعیان وفعالین باصطلاح حقوق بشر و همینطور باصطلاح اصلاح طلبان برایم ترتیب داده اند،که امیدوارم روزی چهره ی بی نقاب همه ی  آنها عیان و رسوای تاریخ شوند.

این نوشته درهمین راستا ودر جهت آگاهی دادن از حقایقی ست که آنرا وارونه ترتیب می دهند.برای ثبت در تاریخ:"تا سیه روی شود هر که در او غش باشد".

در قسمتی ازمستند قائم مقام  صحنه ای از جاسازی مقداری فشنگ که در یک پیت حلبی مخصوص خیارشور نگهداری شده است را نشان می دهد،که آنجامنزل مرحوم پدرم در سال 1365است.منزل شخصی من جای دیگری بود. و برادرم در منزل پدری زندگی می کرد.

ایشان از برادری سخن گفت که بیش از6ماه درابتدای جنگ در خط مقدم درآبادان جنگید و بدون هیچ چشمداشتی برای خدمت سربازی به تهران آمد،وپس از پایان خدمت سربازی تنها دوماه بود که به جمع ما برای  انتشار یک نشریه پیوسته بود و از کل ماجرا هیچ خبر نداشت.یعنی نه سر پیاز بود ونه ته ونه خودآن!!.دستگیر و زندانی شد و پس از دوماه آزاد.

محسنی اژه ای صرفا برای چرب کردن  موضوع و جوسازی این گونه در مستند سخن گفته است!

مستند قائم مقام با جوسازی و شانتاژ و شارلاتانی تمام (که اساس و زیربنای جمهوری اسلامی  ست ) با این  القاکه  هرجاسازی اسلحه یک عمل ضد انقلابی و خلافکارانه و لابد درجهت  براندازی ست، به بهره برداری مورد نظر خود(که همانا ترور شخصیت فرهیخته،آزاده و مجسمه ی تقوا آیت الله منتظری ست)، پرداخته است.

آیت الله منتظری یگانه مرجع تقلیدی ست که حقوق انسانی آدمها(مخصوصازندانیان) بیش از حفظ نظام برایش ارزش  داشت. وی تمام زندگی و آبروی خود را برای آن گذاشت.

همین جا ابتدا بایدبگویم دربررسی وقایع گذشته انقلاب و تاریخ،باید خود رابه همان زمان ببریم وبعد نتیجه گیری شود.بازبان و نگاه حال از وقایع گذشته سخن گفتن

نوعی تحریف تاریخ و غَش در معامله، نیرنگ و فریب است.چیزی که این روزهازیاد توسط بنگاه های خبری،تحلیلگران و باصطلاح کارشناسان بخورد مردم می دهند!

لذا اختفای اسلحه های مذکور را جرم نمی  دانم؛اگر این اقدام خطا و یا حتی جرم باشد،ربطی به آیت الله منتظری  نداشت.

این اسلحه ها-که در بازجویی آنرا شرح  داده بودم -وقسمتی ازآن در کتاب خاطرات سیاسی ری شهری هم منتشرشده،خُرده وسایلی بودازمقداری از اسلحه که درهنگام انحلال واحدنهضت های سپاه پاسداران ازآنجا خارج شد؛ تاباتشکیلات مستقلی که جدای ازنهادهای حکومتی توسط آیت الله منتظری تاسیس شد و سیدمهدی هاشمی رانماینده خود کرده بود،ازآن استفاده شود.

آنچه  ازسپاه بعد ازانحلال واحد نهضتها خارج شدبا اطلاع آن ها بوده  که درجاهای مختلف نگهداری می شد.و من نیز مسئول دفترنهضتها در تهران بودم.

همانطور که در مورد خانه حسنی(احمد عربزاده) گفته شد خانه ا ی تیمی پراز موادمنفحره ووسایل مختلف کشف شده است؛ودرهمه جا هم آنرا وقیحانه اعلام کرده و می کنند.درحالیکه ازآن خانه "واجا' دقیقا اطلاع داشت و باا جازه ی آنها آن بوده است.

محسنی اژه ی در این مستندمی گوید:

موضع آن پدر نسبت به دو فررندش عوض شد ولی موضع آیت الله منتظری نسبت به این دوبرادر عوض نشد.

محسنی اژه ای در این مستندبگونه ای  حرف می زند که گویی چندین حلب 17کیلویی در منزل جاسازی شده است!درحالیکه فقط همان یک حلب بود.

خودتان تصورکنید آن یک حلب چقدر فضاداردکه محسنی اژه ای در این مستند از تعدادزیادی اسلحه های جنگی حرف می زند!!؟

محسنی اژه ای هم چنین می گوید:

ایشان اعتراف کرد که تعدادزیادی اسلحه جنگی غیر مجاز را توی خانه  اش مخفی کرده است.

که بخشی ازاین سخن(جاسازی) حقیقت،و بخشی ازآن(اصل ماجراوشرخ آن)دروغ وفریب است.:ویل لکل افاک اثیم! ویل للمطففین!

چون کار ملایان  خواندن سفسطه هم هست! سعی داشته با مغلطه نتیجه دلخواه خود و تهیه کنندگان مستتدقائم مقام را به بیننده قالب کند!

من از محسنی اژه ای تقاضا می کنم  بیاید به مردم بگوید بنده  اصلا درکدام  دادگاه محاکمه شدم؟و ایضاکجاچنین اقراری کرده ام؟

من حتی از مقدار حکم محکومیت خود زمانی مطلع شدم که کتاب خاطرات سیاسی ری شهری منتشر شد!؟(و این همان عدالت و دادرسی در جمهوری ولایت فقیه است!!).

من حتی دربازجویی ها که در زیرفشارشدید و ایام متعدد درسلول انفرادی بسر بردم،چنین اقراری نکرده ام.

آنها حتی نتوانستند با تمام فشار و فریب(مثل نشان دادن نوارهای مصاحبه افراد) ازمن مصاحبه ای در جهت انحرافی بودن افکارم بگیرند!

آنها دیکته ی خود را می خواستند تحمیل کنند و نتوانستند!

ایشان (محسنی اژه ای)حتی ازآنچه که دربرگه های بازجویی (درمورد اسلحه ها)هم نوشته ام استفاده نکرده است. و با جوسازی حرف خودش را می زند.

در طول شانزده ماهی که در زندان توحید و اوین بودم-که هشت ماهش انفرادی بود-من فقط یک جلسه دردادگاه سیدمهدی هاشمی شرکت  کردم.

و روز آخری که(اسفند1366) از زندان مرخص شدم،در حالی که بشدت از درد تورمی ناحیه گردن رنج می کشیدم و در زندان به آن رسیدگی نمی شد،مرا از سلول بیرون آورده و بدون اطلاع قبلی ودانستن کیفرخواست  و وکیل مدافع(!!)به اتاقی بردند که درآن محسنی  اژه ای بدون پوشیدن  لباس روحانیت ،سمت چپ روی یک صندلی نشسته بود( درنقش  دادستان)؛و درسمت راست آن یک روحانی جوان(ظاهرافردی بنام اکبری که گفته می شودالان جزو حلقه ی ری شهری در تولیت عبدالعظیم است(در نقش حاکم شرع ).من نیز در حالی  که درد شدیدی را تحمل می کردم،ایستاده(دادگاه سرپایی)درپنج دقیقه محاکمه شدم!

آنجابه من  گفته شد:«آیا از گناهانت توبه می کنی؟»

و من هم گفتم:«خُب آدم بایستی از گناهانش توبه  کند»!

وبعد گفته شد برای مداوای پزشکی به شما یک هفته مرخصی داده می شود.که حتی همان روحانی جوان گفت:یک هفته زیاداست؛و محسنی اژه ای گفت:من  ریشم راگرو می گذارم!!و در نهایت  پنج روز به من برای معالجه مرخصی دادند! و وقتی خواستم به زندان برگردم گفتند که موردعفو رهبری قرار گرفته و آزاد هستم!

تا اوایل سال 1367همه افرادباصطلاح این باند را آزاد کردندتا بتوانند بافراغ بال به  سناریوی خود یعنی اعدام های فله ای سال67بپردارند؛که آیت الله منتظری در کسوت قائم مقام رهبری،همان سال، آن هارا توبیخ کرده و می گوید:

«تاریخ از شما به عنوان جنایتکار یاد خواهد کرد»!

دراین مستند محسنی اژه ای بااینکه خوب نام مرا یادش  هست،به عمد تجاهل می کند.

چرا؟

چون:بردن نام اینجانب بیننده را ترغیب می کند در جستجوی نام من به شناخت بیشتر برسد؛و این برای دستگاه امنیتی حکومت که باکمک جناح باصطلاح اصلاح طلب(که در ماجرای دستگیری و زندانی شدن من در روزنامه سلام نیز تا الان وقیحانه سکوت کرده اند)،باباصططلاح بایکوت کردن، می خواهند از برملا شدن راز مهمی،از جنایتی که در حق من شده است،جلوگیری کنند!

درتمام این سالهابدلیل جوسازی و آلوده بودن خود آن افراد،اززبان بسیاری از مسئولین و شخصیت های سیاسی   و مذهبی و حکومتی(حتی افرادی چون مهدی  کروبی،در آن نامه ی معروفش که به آیت الله متتظری نوشت وشدید ترین اتهامات وتوهین ها را به ماکرد!)شنیده،خوانده، و دیده ایم (که بارها هم تکرار شده و همچنان هم می شود)دائم انواع اتهامات مثل باند جنایتکار و پلید و...و...به ما زده شده است.بدون آنکه در هیچ محکمه ای ثابت شود.

افرادی که هرکدام یک شخصیت حقیقی  وحقوقی دارند و اصلا ربطی به شخص سیدمهدی هاشمی هم نمی توانند داشته باشند!

جمهوری آخوندی ولایت فقیه در این چهل سال در احکام دادگاه هایک طرفه به قاضی رفته است؛خود هم  دادستان بوده، هم حاکم شرع و هم وکیل متهم !!و در قضیه ی خودم،چون همیشه انحصار رسانه در اختیار استمرار طلبان باصطلاح اصلاح طلب حکومتی و رفقای گرمابه و گلستانشان یعنی جناح راست و باصطلاح  اصولگرا بوده،صدای امثال بنده به جایی نرسیده است.

حتی برای اینکه آنرا در نطفه خفه کنند وباصطلاح بایکوت،هزینه های هنگفتی از کیسه خلیفه(نفت)خرج کرده و می کنند.

محسنی اژه ای که اینک در مقام معاون اول ریاست قوه قضائیه با دُمش گردو می شکندچهل سال است چون بختک و کِنه  در نهادهای امنیتی وقضایی لنگر انداخته و در حال کنگر خوردن است.

او همچون دیگر رفقایش مثل روح الله حسینیان (خسرو خوبان)و مصطفی پورمحمدی از طلبه  های مدرسه ی حقانی بودند که با پیروزی انقلاب در سنین جوانی(19تا25سال)باخواندن مقداری درس حوزوی در مقام بازجو،سربازجو، دادستان و حاکم شرع احکام شاذ وسنگینی (همچون اعدام)علیه متهمین جرابم سیاسی و باصطلاح ضدامنبتی صادرکرده اند.

ماجرای اختفای اسلحه از همان ابتدای انقلاب توسط افراد وگروهها وجود داشته،ودلیل اصلی آن برای برخی گروهها وافراد،حفظ انقلاب57بوده است.چون جو غالب این بود که انقلاب در توطئه ممکن است سرنگون  وسلطنت دوباره اعاده شود!

الان هم شما اگر بروید از همین باصطلاح افراد وگروه های جناح راست طرافدار دو آتشه ی  ولایت فقیه و همین بسیجی های خودسر و پایگاهایشان  را تفتیش کنید حتما موارد بسیاری جاسازی اسلحه را کشف خواهید کرد!

اتهام اصلی من افشای ورود مخفیانه ی مک فارلین(مشاور امنیتی رئیس جمهور وقت آمریکا) به ایران بود که می خواهند با هزارمَن سریش لاپوشانی اش کنند.

پانوشت آدرس ها:

آدرس ویدئوها در یوتیوب:

اولین فایل ویدئویی  درمورد کتاب و وضعیتی که برای  انتشار کتابهایم بوجود آورده اند».

 زمان تنظیم دوازده اردیبهشت نودوشش

https://www.youtube.com/watch?v=Fhl_yJnl_z4

دومین  فایل ویدئویی درمورد دستگیری وزندانی شدن پس از تعطیلی روزنامه سلام که من درآنجا شاغل بودم».

زمان تنظیم پنج تیرماه نودوشش

 https://www.youtube.com/watch?v=6QoT0wXzXP0

سومین فایل ویدئویی واولین فایل ویدئویی درمورد استراق سمع باعنوان«شنودشیطان».

زمان تنظیم شانزدهم مردادنودوشش

 https://www.youtube.com/watch?v=BE8fl04c7NY&t=15s

چهارمین  فایل ویدئویی ودومین  فایل ویدئویی درمورد استراق سمع باعنوان«شنودشیطان».

زمان تنظیم چهارم شهریور نودوشش

 https://www.youtube.com/watch?v=NQ3LwJ9Sj9U

پنجمین فایل ویدئویی.درمورد دستگیری وزندانی شدنم در آبان1365».

زمان تنظیم بیست وچهارم مهرماه نودوشش

 https://www.youtube.com/watch?v=PAYPWaZX_Yc

ششمین  فایل ویدئویی واین فایل ویدئویی درموردافشای  مک فارلین و علت دستگیری وزندانی شدن من».

زمان تنظیم دوم آبان نودوشش

https://www.youtube.com/watch?v=htzBU_EP8jg&feature=youtu.be

هفتمین فایل ویدئویی و سومین فایل ویدئویی درمورد استراق سمع باعنوان«شنودشیطان».

زمان تنظیم پنج اسفند نودوشش

 https://www.youtube.com/watch?v=k8YA3tjOS_8&feature=youtu.be

تعطیلی روزنامه سلام،زندانی شدن من،و سکوت آنها:

https://youtu.be/zKqbR1nwG6I

 

آدرس یاددشت ها:

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/953284238073004

اسلام را از مسیر اصلی منحرف کردیم

http://www.rahesabz.net/story/507/

 عاقبت زین نردبان افتادنیست/23مرداد1388

http://assize.blogspot.co.uk/2013/09/blog-post_7388.html

شنودچی های واجا شیپورچی مای مطبوعات چی/25شهریور/92

دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده

 http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-68165.html

قلب حقیقت درماجرای مک فارلین!

 https://www.enghelabe-eslami.com/uncategorised-publisher/26563-2017-11-04-09-18-21.html

در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم

http://www.pezhvakeiran.com/indexm2.php?id=83084

http://assize.blogspot.co.uk/2013/08/blog-post.html

روزخبرنگار،انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم/17مرداد

http://assize.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

کتاب،نمایشگاه،یک گزازش/14اردیبهشت92

http://assize.blogspot.co.uk/2011/07/blog-post_17.html

روزنامه سلام،سلام!+پاسخ به روزنامه کیهان/23تیر1390

http://assize.blogspot.co.uk/2009/12/blog-post_09.html

دیدارتازه با آیت الله منتطری/18آذر1388

روزشمار من و روزنامه سلام، محمد شوری

 http://news.gooya.com/politics/archives/2016/07/214528.php

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۰, ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر

نامه ای به رهبری.محمد شوری

http://www.rahesabz.net/story/47357

وقاحت ھم حدی دارد آقای فلاحیان؟ - محمد شوری

اخبار روز www.akhbar-rooz.com

والسلام

بیست و هشت مردادیکهزاروسیصدونودوهفت

تهران

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]