جمهوری اسلامی مواد مخدر است!
محمد شوری

مخدر روح وجسم آدمی را متلاشی می کندوتنوع آنها،هرمبتلایی رادریک توهم ویژه،دچار روان پریشی و ازخودبی خودشدن ودرحالت نشئه وخماری سرگردان و مبهوت،ودرتصمیم گیری واراده،کاملابی اختیارمی کند.

جمهوری اسلامی معجونی ست از انواع موادمخدر که توانسته دراین40سال هر فردعامی ودانایی را،روشنفکرو سیاستمداروسلبریتی ها(ازافرادمطرح درسطوح مختلف ورزشی،هنر،رسانه و روحانیت)رابه آن مبتلاکند.

این معجون نامش دین حکومتی ست.

آن دینی که پس از انقلاب57،دراختیار روحانیون حکومتی_که قدرت به همراه ثروت ملی رایکجابطورکامل درقبضه ی خود قرارداد_وتحت نام "ولایت فقیه" آنرابه انحصاردرآورد؛وتنهابایک اصل از اصول قانون اساسی _که تمامی قوانین بایدازنظرانطباق بااسلام،به تائیدشورای نگهبان برسد_ به یک افیون تبدیل کرد.

بدرستی و پیامبرگونه،انگاری اززبان وحی گفته است جناب "کارل مارکس "که:"دین افیون توده هاست"!
وقتی از دین می توان عقایدمتفاوت مختلف متضادمتناقض بیرون کشیدکه متولیانش به تناسب جهل وعلم آدمی،ازآن وحی منزل صدرصدعلمی"این است وجز این نیست'بیرون می آورند،اگربه قدرت برسنددرغرب"انگیزاسیون"می شودو درشرق،جنگ 72ملت؛که همچنان ادامه دارد.

اینجاست که درعملگرایی وواقعیت،افیون بودنش به تصدیق می رسد!

متولیان حکومت ولی فقیه درجمهوری اسلامی دراین توهم که آنهاادامه دهنده ی حکومت منقطع شده ی امام علی هستندوخودرانایب ونواب خاص امام زمان می دانندوبقول رئیس‌کل دادگستری استان خراسان:«مابه نمایندگی ازامام زمان وبه نمایندگی ازخدادرامورمردم دخالت می‌کنیم.ومجازات درجمهوری اسلامی ازعذاب اخروی مجرمان وزندانیان کم می‌کند».مردم رارعیت نادان وجاهلی فرض می کندکه همچون گوسفتدبرای حفاظت ازحمله ی گرگ،چوپانی اش رابکندوبرخوداین حق راقائل است که درامورخصوصی وعمومی مردم حتی با"نصربالرعب'و"دفع افسدبه فاسد" و زدن"بهتان"،وبا"غش در معامله" (نظارت استصوابی)دخالت کرده تاآنهارا ازعذاب الهی برهاندونگهبان درب جهنم شودتاکسی رابه آن راه ندهدوزورکی آدمی رابه بهشت ببرد،وبجای بکاربردن دانش و عقل اقتصادی ومدیریت کارآمدبرای معیشت برابروعادلانه، دادستانش می گوید:بجای زندان کردن سارقین،بایدحدودالهی_ که همان قطع دست است_اجراشود،قطعااین دین افیون است.

دین اگرازحصارزر،زوروتزویررهاشودمی تواندازآدمی یک انسان کامل تزکیه شده بسازدکه درهرجا ودرهرزمان که حضورداشته باشدودرهرموقعیت اجتماعی وشغلی که قراربگیرد،بدلیل همان جسم وروح پاکیزه اش،جامعه راهم سالم می کندودیگرنیازی به برقراری حکومت دینی هم نیست!

روحانیت آزاده،مستقل و متفکرغیر وابسته به"مثلث زر،زور،وتزویراگر واقعا دغدغه ی دینی اش، ایمان قلبی اش هست ودوست داردتاهرفرددیگری،دین و باورهای مذهبی اش راازروی اندیشه، آگاهی وبااختیارباشدوبااعتقادی یقینی و عقلی متحول وبارورشود،بایدبجنبد،که جمهوری اسلامی ولی فقیه ازدین یک افیون ساخته است!

وآن دسته ازروشنفکران که دربندقیدغیرنیستند(وآزادگی وحریّت که شرط شریف روشنفکری ست) بایدبرای خوشنامی واژه ی"روشنعکر"درهرزمان وهرجاکه هستندعلیه قدرت باشندوهمیشه نیمه ی خالی لیوان راببینندتااصلاحات دائم در پویایی به راهش ادامه دهد.

همواره برگزیدگانی ازاکثریتی ناتوان،ورهاازقیودات غیر،درلحظه ی اضطرارو استمحال واستیصال به دادمی رسندوبه قول آن یادداشت نویس روزنامه اطلاعات (5مهرسال1320)که نوشت:

«درهرجاآزادی نباشد،آنجاتاریکی حکم فرمایی می کند.هرجاتاریکی و فاقد فروغ دانش باشد آنجاسراسرفقروبیماری خواهدبود.ازروزگاران دیرین وازآن موقع که قدرت مطلقه بدست حکومت ها افتاد،پیوسته بین دو نیروی مخالف،یعنی یک اقلیت مقتدرویک اکثریت ضعیف وناتوان مجاهده و مجادله بوده وزمانی این غالب وآن مغلوب؛وگاهی آن غالب واین مغلوب بوده است.دنباله این کشمکش هیچگاه قطع نشده ودرهرموقع که نوبه فتح وظفر اقلیت رسیده توده های کثیراجتماع درزیرفشاراستبدادوبیدادگری نالیده ورنج برده اند.اکثریت برای خاتمه دادن به اساس فشارومظالم متجاوزان درهربارطغیان کرده و ازاین طغیان نهضتهاوانقلابها بوجودآمده است.اقلیت مقتدردراین کشمکش به چه وسایلی مجهز بوده است؟پول وثروت،قدرت نظامی ونیروی تامینه،همه وهمه دردسترس آنهاووسیله اجرای نیات و مقاصدآنهااست.اکثریت درمقابل آنها چه حربه ای دارد؟برگزیده ترین افراداین اکثریت مقهوروناتوان به پشتیبانی قلم به جنگ سرنیزه برنده و قدرت نظامی می روند.گاه تاثیر این قلم به حدی است که از دیوارهای آهنین و دژهای استوارخداوندان قدرت گذشته واساس نیروی آنهاراواژگون می سازد....درهروقت وهر زمان دوره حکومت مطلقه اقلیت ممتاز قبل ازاینکه اجتماع به کلی استعداداصلاح راازدست بدهدبه پایان می رسد.واگر چنین نباشدیک ملت وجامعه چنان درغرقاب فسادغوطه ورمی گرددکه نجات وصلاح آن محال.وانقراض آن قطعی است. دراین دوره های تحول،بازمسئولیت بزرگ متوجه صاحبان قلم است اینهامسئول بیداری مردم هستند.چراغ دانش وفضیلت بایدبدست آنهاوبه استعانت قلم آنهابرافروخته شود.این طبقه،مخصوصاآنهاکه دردوره انحطاط توانسته اندروح آزادگی وعفت قلم راازدست نداده وعلی رغم تمام سختی هاوفلاکت هاوگرسنگی قلم راوسیله زیرپاگذاشتن حقوق اجتماع قرارنداده وبانابودساختن عدالت اجتماعی برپایگاه قدرت انبیاء بوسه نزده اند،بایدبایک نقشه اساسی ومتین برای جبران زیانکاری های گذشته بکوشندو به ارشادعقول وافکار کمرببندند.»

آنهابه یک ملت وتمدن بادم مسیحایی خودحیات می بخشند.وراه اصلاحات هم همین است وبایدباتلاش سخت وفشارازپائین (ونه باچانه زنی ولاس زدن بابالا!)برآن استمرارداشت.

این یادداشت در26دی ماه 1397ودر سالگشت روزی که شاه رفت و جایش را به سلطنت فقیه داد،نوشته شد.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نکار(

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]