آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
محمد شوری


آیا ترورکارشناسان هسته ای که به سرعت تیم ترورآن شناسایی و دستگیر شد و ازآن نیز مستندی به تصویر کشیده شد،می تواند کار«وزارت اطلاعات»،یا«اطلاعات موازی»باشد؟

گُمانه ای که وقتی سوابق و اقاریر مسئولان درموردقتل های زنجیره ای را بررسی کنید،آنرا مقرون به صحت می کند!؟

«حسین شریعتمداری»مدیرمسئول روزنامه کیهان(10آذر77)درارتباط باوقوع قتلهای زنجیره ای در یادداشت خودمی نویسد:

«حتی دردورترین نقاط ذهن نیز نمی توان این توهُّم راجای دادکه عاملان قتل فروهر ازنیروهای انقلابی بوده اند و اساسا منطقی نیست که نیروهای انقلابی دست به اقدامی علیه انقلاب بزنند!بلکه به وضوح می توان گفت که عامل یاعاملان قتل در یک برنامه حساب شده و باهدف بدنام کردن نظام و نیروهای انقلابی،برای دست زدن به این اقدام زشت مأموریت داشتند...آمریکابعدازناکامی هیات 13نفره وخروش مردم علیه این هیات وبرنامه های پشت پرده آن بایستی به ایجاد یک حادثه موازی دست می زدکه ازیک سوافکار عمومی را تحت الشعاع قرارداده و از توجه به ماجرای مرموزهیات 13نفره آمریکایی منصرف کند و از سوی دیگر نیروهای انقلابی را مورد اتهام قراردهد...».

این درحالی بود که  حمله به اتوبوس گردشگران و ترورها از یک جا سرچشمه گرفت؛تعدادی ازکارمندان وزارت اطلاعات(وبقول خودشان خودسر)دراطلاعیه ای جعلی وبدون ماهیت خارجی بنام گروه«فدائیان اسلام ناب محمدی-مصطفی نواب» مسئولیت آنرا برعهده می گیرد و می نویسد:

«اعدام انقلابی داریوش فروهر،پروانه اسکندری،محمدمختاری و محمدجعفرپوینده اخطار و انذاری است کوچک به همه قلم بدستان مزدور و حامیان ضدارزش.آنهاکه سودای بازگرداندن سلطه اجانب و خیال گسترش فسق و فجور را در سر          می پرورانند؟(روزنامه خرداد30آذر77).

هم چنین«رضاامینی»ازمشاورین«هاشمی شاهرودی»رئیس سابق قوه قضائیه در اظهار نظری مشاورانه!!به ضرس قاطع،پس ازآنکه طبق روال مرسوم حاکمیت که ابتدا همه چیز را به گردن گروه منصوب به«سیدمهدی هاشمی»می اندازد،      می گوید:

«عکس العمل وحرکت برخی جوامع غربی ومطبوعات خارجی در این مورد،این باور را تقویت می کندکه این قتل ها ازسوی برخی کشورهای غربی و سازمان های خارجی وابسته به آنان انجام شده است».(روزنامه صبح امروز3دیماه77).

همینطور«هاشمی رفسنجانی»(رئیس مجمع تشخیص مصلحت)درجلسه پرسش و پاسخ بادانشجویان دانشگاه زنجان گفته است:

«شک ندارم حادثه ای که برای آقای فروهراتفاق افتادازسوی گروه های فشاری است که وابسته به صهونیستهاهستند»

ومحسن رضایی»هم اظهارنظرکرد که:«صهیونیستها یکسری افراد را پیدامی کنند و این ها را که هیچ کاری هم نمی توانندبکنند را ازبین می برنند.برای اینکه در داخل جامعه سیاسی مامشکلاتی بوجود آورند».

می بینیم همانطورکه کارشناسان هسته ای که ترور شده اندبه اقرار رسانه های شنیداری و نوشتاری از درجه آنچنان اهمیتی(ازلحاظ تخصص)برای نظام برخوردار نبودند!؟

او هم چنین گفته است:

«منافقین وصهیونیستها عده ای رامخفیانه به قتل می رسانند و می گویند دولت این کار را کرده است(روزنامه صبح امروز،16آدر77).

ازآنجاکه دراین 34سال بگیر،بگیرجاسوسان زیادبوده وهیچگاه هم از آن کم نشده،آدمی شک می کند که نکند«اُمُّ الجواسیس»،جاسوس وجاسوسه های بی اهمیت خود را به دَم تیغ می گذارد وقربانی می کند!!؟!

وقتی می خوانیم که روزنامه کیهان مورخ 2اردیبهشت68به نقل از هاشمی رفنسجانی خطیب نماز جمعه در مورد کشف یک شبکه بزرگ جاسوسی می نویسد:

«افراداین شبکه اطلاعات مربوط به کشوررادراختیارسیاقرار می دادند...وسپس به نقل از ایشان اضافه کرده است:

«جاسوس های بزرگی که ازسوی آمریکا روی آنهاسرمایه گذاری شده بود،وآموزش های بسیاربالاوپیچیده دیده بودند،دستگیرشده اند.به هرحال شبکه عظیمی گرفتار شده است.من تعداد رانمی گویم چون آمریکایی هانباید تعدادرابدانند.تعدادخیلی بالاست.آنهایی راکه مصلحت بدانیم می آوریم ودرتلویزیون وبه مردم نشان خواهیم داد.ازطریق این جاسوسان وزارت اطلاعات درسراسردنیابه مراکز مهم سازمان سیادست پیداکرده است واکنون آنهاراشناسایی کرده است.واین مراکزبکلی ناامن است.آمریکایی ها باهمه احتیاطی که می کنند بارها رودست خورده اندوهنوز هم همینطوراست.ازداخل زندان وازداخل بازداشتگاه بامرکز سیاصحبت می شود و حرفهایی که مأمورین مامی خواهندبه آنجا منتقل می شود.البته اخیرا آمریکایی ها فهمیده اندچون مدتی است که ارتباط قطع شده است»

«سعیدحجاریان»درمصاحبه ای(روزنامه فتح،16اردبیهشت79)درمورد نحوه وعلت  تأسیس وزارت اطلاعات گفته است:

«مابعدازانقلاب چشممان راکه باز کردیم که ساواک منحل شده و17-18جریان اطلاعاتی درکشوربوجودآمده است.هرکنار وگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته به این کمیته،آن بخش ازسپاه،ستادمبارزه بامواد مخدرآقای خلخالی، نخست وزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلات اطلاعاتی دقیق وجود نداشت. کشور محل تاخت و تازسرویس های اطلاعات خارجی شده بود.مااحساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».

هم چنین چارت تشکیلاتی وزارت اطلاعات به گونه ای است که هرواحد واداره ای  از کارآن واحد و اداره بی اطلاع است.

«محمدی ری شهری»اولین وزیراطلاعات ج.ا.ا.،درکتاب خاطرات سیاسی خود،چاپ سوم،انتشارات«مؤسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی»درصفحه 24می نویسد:

«صدای زنگ تلفن مرابه خود آورد.درآن سوی سیم آقای...مدیرکل ضدجاسوسی وقت وزارت اطلاعات قرارداشت که باصدایی مطئمن ازکشف یک خانه تیمی خبر  می داد.دریک لحظه احساس تعجبی وجود مرافراگرفت؛اداره کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات موفق به کشف یک خانه تیمی شده است.معنای این جمله چیست؟آیااشتباهی رخ داده است؟آیاواقعااین صدای مدیرکل ضدجاسوسی است؟ آری قطعااین صدای اوست؛اماشاید این اداره سهوا در وظیفه سایرادارات کل دخالت کرده است...».

یاهمانطور که روزنامه الشرق الاوسط چاپ بیروت ولندن نحوه  لو رفتن قتل های زنجیره ای را بازگوکرده است.روزنامه خرداد به نقل ازاین روزنامه نوشت:

«الشرق الاوسط چاپ بیرون ولندن،دیروزادعاکرددستگاه شنودی که درخانه داریوش فروهرکارگذاشته شده بود،منجربه کشف شبکه ترورهای های اخیر شده است.این روزنامه مدعی شد دردرگیری کلامی میان داریوش فروهروهمسرش بانیروهای امنیتی که پیش از قتل این دو روی داد،دستگاه های استراق سمع یکی از مراکز اطلاعات نزدیک خانه فروهر ضبط شد.به نوشته الشرق الاوسط یکی از کارکنان این مرکز ازمحتوای نوارشگفت زده شده وآنرا به یکی از مسئولان می رساند.این مطلب می افزایددرنوارمزبور یکی ازقاتلان پس ازقتل فروهر تلفنی با(حاج اقا)....صحبت می کندوخطاب به وی می گویدکارباموفقیت تمام شد.امامامجبورشدیم ازدست زنش راحت شویم».

باتوجه پاکسازی مجاهدین خلق درترورهای دهه 60وبدنبال آن حدف خودی های دیگر،و هم چنین نخ نماشدن سوژه«سیدمهدی هاشمی»که هراتفاقی که در کشورانجام می شدبه گردن بانداو می انداختند،و نیز دستگیری فلّه ای جاسوسان سیاوموساددرایران که همچنان به وفورادامه دارد!وهم چینن اینکه بعدامعلوم شد «فرحنازانامی»،«مریم شهبازپور»و«بتول وافری»درقتل وترورکشیشان دست نداشته  و به شکل نمایشی  به صفحه تلویزیون آمده اند  و اقرار به قتل  وترور کرده اند،آیا این احتمال وجود ندارد که ترورکارشناسان هسته ای نیز  بازهم کار افراد خود سر در وزارت اطلاعات  باشد؟!واین افرادی که اقرار به ترور کرده قربانی آنها شده و بعدهم فورا دستگیر...!؟

 آیا وقتی اوج اخلاق اسلامی ومتعبِّد ومؤمن بودن بازجویان اطلاعات در بازجویی ازکارمندان خودش وهمسرسعیدامامی را می بینیم ومی شنویم احساس      نمی کنید  که کسانی هستند که باهروسیله ای-ولو نامشروع و قتل و جنایت و جاسوسی-می خواهندبه اهداف خود برسند؛ومی توانند خیلی راحت عامل موساد و سیا هم باشند!

و به طریق اولی آیا وزارت اطلاعات،توسط آنها به بازی گرفته شده است؟و اگر نیست،کجای این تشکیلات سوراخ است؟!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

16مرداد91

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان!
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد)
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه)
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!)
*عامل تغییرنظام شناسایی شد!
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب
*استبداد نامرئی
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد!
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!
*دین را زمینی کنیم!
*مشکل جهان اسلام متولی آن است!
*دو روی سکه ی بحران سوریه
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟
*فقدان رهبری درپساخامنه ای
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی
* روزشمارمن و روزنامه سلام
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی)
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم)
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی!
*سروش سلمان رشدی!
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد!
*دمکراسی سلبی
*در فقد آیت الله منتطری
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما!
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول)
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
*من ماله می کشم پس هستم!
*دمکراسی دینی!
*پارادوکس نفاق
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست!
*«علامه» بجای «آیت الله»!
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد!
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست
*قول سیاست،غول اقتصاد
*حفظ نظامه،مگه چیه؟
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد
*۳۶ سال سلطنت فقیه
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم)
*هارمونی علی مطهری!
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
*تاوان 444 روز
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا
*آمریکا منجی بشریت!
*این یک داستان واقعی ست
*نیمه پر، نیمه خالی
*خط قرمز ماست!
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش
*34سالگی انقلاب بهمن 57
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود
*گیرِ مردم
*تفاوت منتظری و خمینی
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
*سکولاریزم دینی!
*دلار رازی است
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد!
*حفظ نظام یا انقلاب؟
*هاشمی شویی
*بدویت سیاسی
*آگاهی ایزوله شده
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟!
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است!
*تغییر کاربری در حکومت
*هوس زور آزمایی با اسرائیل
*روشنفکری شریعتی
*نظارت حراستی!
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است
*ما بی شرف ها مانده ایم
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
*جدایی نان از سیاست
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران!
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست
*دور زدن دمکراسی!
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است!
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
*«واجا»
*سوتک و سکوت