مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!
محمد شوری


یک فعال سیاسی(ایرج مصداقی)دریادداشتی نوشت:
«رضا شاه،‌ روحت شاد»‌ شعاری انحرافی و به شدت خطرناک است. «رضا شاه» وجود ندارد، نمی‌توان او را زنده کرد، نمی‌توان او را به قدرت بازگرداند اما در شرایط خاص می‌توان «بدیل»‌ او را ساخت و به ملت قالب کرد».
خامنه ای دردیداری که پیشتربافرماندهان سپاه  داشت،گفته بود:
"دشمنان منتظرند۱۰سال دیگر که من نباشم اهدافشان را محقق کنند".
"ژنرال پینوشه"برعلیه دولت انقلابی وقانونی "آلنده"کودتاکردوتاسال های متمادی اداره ی  شیلی را در اختیار خودقرارداد.
سپاه پاسداران رسما نمی تواندکودتاکند،اما شبهه کودتاراچرا؟
ویکی ازپیش درآمدهایش همان طرح راه اندازی دوباره گشت های ثارالله به بهانه تامین امنیت عمومی ست؛که زمزمه هایش شنیده شد.
آیاسپاه پاسداران باشبهه کودتای احتمالی  در اندیشه ی چنین سناریویی ست؟ 
وآیامی خواهدبدیلی ازرضاخانی  سپاهی(مثل ژنرال قاسم سلیمانی)ورهبر مطیع خودرابه بهانه ی صیانت ازانقلاب  به مردم تحمیل کند؟
"جمهوری اسلامی ایران"بدون اصل ولایت فقیه معناومفهومی نداردوبامرگ  عنقریب واحتمالی خامنه ای،بیت رهبری،نهادهای امنیتی وسپاه پاسداران بابحران فقدان رهبری کاریزما_حتی با قدوقواره خامنه ای_روبروهستند.این مشکلی ست که خامنه ای وانصاروی رابشدت رنج می دهد.
ازآنجاکه باوجودآرامش سیاسی درکشورهرکسی نمی تواندتوسط مجلس خبرگان به رهبری برگزیده شود وفردجانشین با"ان قلت"ومخالفت های  کلان روبرو خواهد شد.وزمان حاضردوره ی دهه ۶۰ ومرگ خمینی نیست که بشودبسادگی هرکسی رارهبرکرد و قطعاباچالش های  عمیق روبرو خواهد شد.لذا تحمیل جانشین تحمیلی،فقط بابحرانی بودن کشور محتمل است 
تنهاافرادی که-هم بدلیل سیادت وهم سوابق مدیریتی-می توانندبرای گزینه‌ی رهبری مطرح باشند شخص سیدمحمدخاتمی و سیدمحمود هاشمی ست.
سیدمحمودهاشمی بدلیل ویژگی هایی، "خیرالموجودین"است که حتی اصلاح طلبان نیز او رامی پذیرند.ولی اینجامشکلی که هست اوبه سرطان مبتلاست وعزیمت وی به خارج ازایران برای مداوای این مرض هست وهرآن ممکن است قبل ازمرگ خامنه ای اوبمیرد!
و اماخاتمی که باسکوت وترغیب مردم به رای دادن درانتخابات(حتی به افرادی چون"ری شهری" )واخیرامواضعش پیرامون اعتراضات مردم وهمراهی همه ی  اصلاح طلبان حکومتی ورسانه ای باایشان،علاوه براینکه نشان می دهدآنهاممکن است گاهی در دعوای جنگ قدرت،گوشت هم رابخورند، امابرای حفظ نظام (که حفظ وبقا و دوام خودشان هم هست)ممکن نیست استخوان همدیگررا،لذاحاضرنددلیل"حفظ نظام که اوجب واجبات است"حتی سیدمحمد خاتمی را رهبر کنند؛ ولی در ادامه، بابحرانی چون"گلاسنوست"ی ایرانی هم روبرو خواهند شد؟
بنابراین"جمهوری  آخوندی ولایت فقیه"برای حفظ خود و تحمیل بدیل و رهبرمطلوب ،به آرامش اجتماعی نیازندارد و در آرامش سیاسی نمی تواند چیزی راتحمیل کند،بنابراین بحران می سازندو بعد بهانه بدست می آورند وسپس مدیریت می کنند.
بطورمثال شعارهایی که درحمایت ازرضاپهلوی ورضاشاه ویابازگشت سلطنت_که توسط عده ای خاص داده شدو بشدت روی آن موج سواری هم کردند_دسیسه،و ساخته وپرداخته شیادان نیروهای امنیتی ست...
درمورد بازگشت سلطنت وشاه به ایران،اولابه قول آقای ابوالحسن بنی صدر(اگرنقل قول ازایشان  درست نباشد،ولی حرف درستی ست):"مردم استفراغ خود را نمی بلعند"!
ثانیا سفره ی سلطنت طلب ها همه جا با رضا پهلوی یکی نیست.
و ثالثا رضاپهلوی در دوره جوانی همراه پدربه خارج ازایران رفت وتاالان باپول این مردم وکمک رسانه ای وغیررسانه ای دولت های بیگانه ای چون اسرائیل و آمریکابوده است که گاهی در بورس  سیاست قیمتش بالا رفته است!!
ورابعا:مگر"رضاپهلوی"بدلیل فرزندشاه بودن ژن مرغوب رهبری مردم وسلطنت کردن  را دارد که بخواهد آلترناتیوباشد؟ا
مورد دیگر فرقه رجوی واخیرا"ری استارت"هاهستند؛که به ضرس قاطع می توان گفت افسارآنها درداخل ایران وحتی خارج ازکشور،دردست نهادهای امنیتی ست وتوسط آنهامدیریت  می شوند.
فرقه ی رجوی یک لاشه ی متعفن مُرده است که رژیم آخوندی جمهوری ولایت فقیه بشدت به این بوی گند نیاز دارد تا با توزیع لاشه ی آنها در تمامی  اعتراضات مدنی وآرام مردم،سبب آزرده خاطرشدن افکارعمومی شود و بدین وسیله آن بهره برداری ومدیریت مطلوب را به سرانجام برسانند.
آنهاسوژه سوخته ای هستند  که همیشه بدلیل منفوربودن شان درنزد مردم،رژیم ازآن استفاده ی بهینه کرده است.
در"جمهوری آخوندی ولایت فقیه"هیچگاه(طبق همین قانون اساسی)اجازه ی تظاهرات مدنی وآرام و بدون خشونت   وبدون اسلحه وتخریب به مردم داده نمی شودمگرآنکه آنها هواداران نظام وازخودی هاباشند.
هرگاه دراین سالهامردم خواستندبصورت مسالمت آمیزحرف خودشان راعلیه نظام بزنند فوراردپای هواداران فرقه رجوی،سلطنت طلب هاودرنهایت اسرائیل و موسادو سیا علم  شده است.
نظام به این خشونت برای دوام خودنیازدارد تابتواندرضایت افکارعمومی رابرای سرکوب بدست آورد.  
اعتراضات مدنی وآرام  آنتی تز،سیاست های غلط  نظام جمهوری آخوندی ولایت فقیه است که حاکمیت تاب تحمل   آنراندارد؛ بنابراین با ورودخشونت،تخریب و اغتشاش، می خواهد سنتز مطلوب خود را از آن بیرون بکشد.
ولی همیشه هم اینطورنیست؛ونمی شود آنرا دقیق پیش بینی کرد.
وقتی موج روی موج آمد وسیلاب راه افتاد دیگرنه درآن حلواپخش می شودونه با موعظه می توان اصلاح کرد.
بهترین،اصلاح،انقلاب دراصلاحات است!
یعنی استعفای خامنه ای  وپیش ازآن حذف اصل ولایت فقیه، که بازهم طبق همین قانون اساسی  تعمیم آن  دراختیارواجازه ی رهبراست.
والسلام علی من اتبع الهدی!
 ۱۳دی ماه۱۳۹۶

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]