مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف
محمد شوری

 

وقتی در روزنامه سلام کار می کردم،بدنبال وقوع قتل های زنجیره ای  خواستم  گزارشی تهیه کنم،که چون منع شدم،ادامه ندادم.

متن زیر مصاحبه ای است که با خانواده مجید شریف درهمان سال 1377،ابتدای وقوع این قتلها،انجام داده ام.که درریر می خوانید.

گفتنی ست،چون ازنوار پیاده شده،بخشی که مفهوم نبود،نقطه چین گذاشته ام.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)آذر1394

 متن مصاحبه:

پسرم‌ از كلاس ‌اول ‌‌تا آخر شاگرد اول‌ بود. در شش‌ كنكور شركت‌ كرد كه ‌در ‌دو تای‌آنها اول ‌شد. يكی ‌در دانشگاه‌پهلوی ‌شيراز و يكی‌ در.....

س:كميته ‌تحقيق ‌تا به‌حال ‌سراغ ‌شما نيامده؟

ج:خير؛اصلا نيامدند.حتی ‌شكوائيه ‌به ‌رياست ‌جمهوری ‌نوشته‌ايم ‌ولی ‌جوابی‌ نداده‌اند.

س:‌يعنی‌ ازهيچ ‌‌قسمتی ‌سراغ ‌شما نيامده‌اند؟ازرياست  ‌جمهوری، اطلاعات،از كميته‌‌ تحقیق!؟

ج:نه‌خير.

نامه‌های‌ مشكوك ‌از يك‌ دوست ‌ناپاك ‌‌داشتيم؛ ‌كه ‌معلوم ‌است‌ اين ‌دشمن‌ پدر سوخته ‌ ‌‌كاری‌ كرده ‌است.

‌بعدا معلوم ‌شد ‌كه ‌چند نفر از افراد ‌اطلاعات ‌‌در قتل ‌فروهر، پوينده ‌‌و مختاری ‌دست‌ ‌داشته‌‌اند. و به ‌ما ‌هم ‌گفته ‌بودند كه‌ شما ‌را زندانی‌ نمی‌كنيم ‌كه ‌مشهور شويد، بلكه‌... .

پسرم ‌برای ‌ورزش ‌صبحگاهی ‌هميشه ‌بيرون ‌می‌رفت‌... خدا شاهدست‌، ايشان ‌صبح‌‌

ساعت... به ‌حياط‌‌  می‌رود، ولی ‌شب‌ ‌كسی ‌‌آمدن ‌ايشان ‌را نديد.

هميشه‌ من ‌در حياط ‌بودم ‌و می‌ديدم ‌ايشان ‌را ‌در حين ‌رفتن، ولی ‌آمدن ‌شب‌ را نديدم.‌صبح ‌ آن ‌روز ‌برای ‌شان ‌‌شير آوردم‌،ايشان ‌مشغول ‌نوشتن ‌كتاب ‌بود... چراغ‌ها روشن ‌بود،فكر كردم ‌توی ‌حمام ‌است.يك ‌سا‌عت‌ و نيم ‌منتظر ‌ايستادم، ‌بعد‌ا ًآمدم     ‌‌كليد را برداشته ‌‌‌در ‌را باز كردم؛ بعد كه‌ در ‌را باز كردم ‌و همه ‌جا را گشتم ‌‌‌ديدم ‌‌‌ايشان ‌‌‌‌نيست‌!

آدمی‌ كه‌ اين ‌قدر ‌با ‌اسراف ‌مخالف ‌بود، همه ‌لامپ‌های ‌خانه‌اش‌ روشن ‌بود؟ احتمال ‌دارد ‌ايشان ‌را ‌از خانه ‌برده ‌باشند، چون ‌غير از پدر بيمارش‌ كسی‌ در خانه ‌نبوده‌،‌ احتمال ‌دارد ‌وارد خانه ‌شده ‌باشند و ايشان‌ را برده ‌‌باشند.

وی ‌‌فردی ‌‌بود ‌‌خيلی ‌راستگو ‌و ‌با همه‌ مهربان ‌بود. يعنی‌ به‌ هيچ ‌كس‌ دروغ‌ ‌نمی‌گفت؛ ‌اگر از او سؤال ‌می‌كردی ‌به ‌كجا می‌روی‌؟ از كجا می‌آيی‌‌، همه ‌برنامه‌هايش‌ را می‌گفت...

س:‌آيا سابقه‌ داشته‌ صبح‌ ‌بیرون‌ برود ‌‌‌‌ورزش‌ كند؟

ج: بله ‌می‌رفت.

س:پزشكی‌ قانونی ‌چه‌ گفت؟

ج: ‌در شناسنامه‌اش‌ نوشته ‌‌شد: مرگ‌ نامعلوم.

من‌ خودم ‌پيگير اين ‌برنامه ‌بودم‌؛ همه ‌جا ها را ‌رفته‌ام ‌سرزده‌ام. ولی‌ پزشكی  ‌قانونی ‌گفت    ‌تحت‌ آزمايشات ‌است.

دو ماه ‌‌ديگر ‌بيائيد ‌جواب ‌بگيريد. من‌ ‌نمی‌دانم‌ چطور ‌ده ‌‌‌روز ‌ديگر جواب ‌دادند كه ‌سكته  ‌‌قلبی ‌ كرده ‌است!

آقا ‌اگر سكته ی ‌قلبی ‌باشد ‌در فاميل‌هايمان ‌بايد باشد. بايد من ‌سكته ‌بكنم. پدرم ‌در سن‌ ‌...سالگی ‌‌سكته ‌مغزی ‌كرد.

س: چطور شما پيگيری ‌نكرديد كه‌ كميته ‌تحقيق ‌سراغتان ‌‌بيايد؟

ج: چرا؟ ‌ما داد‌گاه ‌رفتيم، پرونده ‌از كلانتری ‌به ‌آگاهی ‌جنايی ‌رفته‌است. رفتيم ‌از ما ‌پرسيدند شما شكايتی‌ داريد، گفتيم ‌صددرصد؛ پسر من‌ كه‌ طوريش‌ نبوده ‌كه ‌سكته‌كند؟!

پدرش ‌سال‌هاست ‌كه ‌افتاده ‌‌و ‌‌زمين‌گير است‌ و فراموشی‌گرفته؛‌ ولی ‌دكتر گفت ‌‌وی‌ در ‌ نهايت‌ ‌سلامتی‌است.

پسرم ‌اين‌قدر سلامت ‌بود كه ‌نمی‌شود گفت ‌‌حتی ‌يك ‌سرما خوردگی ‌ساده ‌نداشت.

س: ‌چرا كميته‌ای‌ كه‌ مسأله ‌قتل‌ها را بررسی‌ می‌كند، به ‌سراغ ‌شما نيامده‌اند؟

شما تلفن ‌نزديد؟ مشكل ‌اين ‌است‌ كه‌ علت ‌مرگ‌ ‌را ‌‌ايست‌ قلبی ‌گفته‌اند. شما در پزشک ‌قانونی‌ جسدش‌ را ديديد؟

ج: يكی ‌می‌گفت ‌سرش ‌را ‌تراشيده‌اند. در همان ‌حالت ‌تشنج ‌به‌ او دست ‌داده ‌بوده‌.

دكترهايی ‌هستند كه ‌می‌گويند يك ‌آمپولی ‌از ‌روی‌ لباس‌ تزريق‌ می‌كنند كه ‌بعد از چند ‌دقيقه‌ تشنج ‌به ‌او دست ‌‌می‌دهد.

آقايی‌ كه‌ ‌از ‌همسايه‌ها ‌بوده ‌گفته ‌ا‌ست ‌‌‌لرزش‌ شديد ‌به ‌او دست‌ داده‌، بعد هم‌ ‌رفته‌اند كلانتری‌ را خبر كرده‌اند.

س:احتمال ‌می‌دهيد ايشان ‌صبح ‌برای ‌ورزش‌ رفته، ‌يعنی ‌در آن‌ جا مراقبش‌ بودند و بعد او ‌را برده‌اند؟!

ج: ‌او يك ‌آدم ‌‌پاك، مؤمن‌ و ساده ‌بود. خدا شاهد است ‌از نظر ايمان ‌از خيلی‌ها بالاتر بود. و ما از‌  يك‌ خانواده ‌‌اصيلی ‌‌هستيم. از خانواده ‌ملا احمد نراقی ‌و ملا احمد شريف ‌كاشانی.

س: قبلا ‌‌داد ستان ‌‌انقلاب ‌‌او ‌را ‌برای ‌‌چه‌ كاری‌ خواسته ‌بود؟

ج: يك ‌آقايی ‌به ‌نام «‌اميری» از روزی ‌كه ‌ايشان ‌از فرانسه‌ به ‌ايران ‌آمدند، تحويلش‌ گرفت‌، از  اطلاعات ‌هم ‌بعدا ًمرتبا ًگَه ‌گاهی ‌به ‌‌ما ‌تلفن ‌می‌زندند. با او تماس ‌داشتند...

آخرين ‌چيزی ‌كه ‌در تقويمش ‌نوشته ‌اين ‌بود كه ‌من ‌با آقای «‌اميری» ‌در هتل ‌استقلال ‌قرارداشتم. و پسر دائی‌اش ‌هم ‌‌چند سالی ‌بود كه ‌اين ‌جا می‌آمد و می‌خوابيد.سه ‌نفر ‌او ‌را ‌به ‌هتل ‌استقلال‌ بردند ‌و گفته‌اند نمی‌گذاريم ‌شما مشهور شويد. كاری ‌می‌كنيم ‌كه ‌گمنام ‌بميری.

س: بعد از اين ‌كه ‌پرونده ‌تشكيل ‌داديد اصلا سراغتان ‌نيامدند؟

ج: سراغمان ‌نيامدند. گفتند نامه ‌را به‌ كلانتری ‌فرستاده‌، ‌و پرونده ‌در دادگاه ‌تشكيل‌‌ دهيد؛ولی ‌هنوز جواب‌ نيامده‌. نبايد پرونده ‌مختومه ‌بشود.

س: شما با خانواده‌های‌ ديگر (پوينده‌ومختاری)‌، ارتباط‌ داشتيد كه ‌آن‌ها چه ‌می‌گويند؟

ج: خير؛ ما اين‌قدر گرفتاری ‌داشته‌ايم ‌‌كه ‌سراغ ‌آن‌ها نرفته‌ايم.

ايشان ‌را به‌ نحو ديگری‌ كه‌ مشهور نشود كشته‌اند. ‌اين‌ها ترفندهای زبادی دارند. آقای ‌شريف ‌از ‌همه ‌مشهورتر بود. از نظر دانش‌ و همه ‌چيز. از همه‌ نظر، از انسانيت ‌و ايمان ‌با همه‌ فرق ‌داشت. كسی ‌كه ‌بگويد من‌می‌روم‌ ‌در ‌ايران ‌‌زندگی ‌می‌كنم ‌و غُل‌ و ‌زنجير ايران ‌را ‌به ‌غرب‌ ترجيح ‌می‌دهم ‌و بگويد من ‌گورستان ‌‌ايران ‌را ترجيح ‌می‌دهم ‌به ‌دمكراتيك ‌غرب،‌خدا ‌شاهد هر وقت‌ به منزل ‌من ‌می‌آمد، تا مي‌‌رفت ‌وضو بگيرد، با يك‌ ‌طُمأنينه‌ای‌ وضو می‌گرفت.به‌ كاشان ‌که ‌‌می‌رفت.تا‌به ‌ديدار ‌‌پدر بزرگ ‌‌و مادر بزرگ ‌برود. ‌اگر با كسی ‌حرف ‌می‌زد ‌می‌گفت ‌‌من ‌‌از ‌نوادگان ‌ملا احمد نراقی ‌كاشانی ‌هستم. می‌گفتند آن‌ ‌بزرگ ‌والا مقام ‌‌‌محبوب ‌كسانی ‌بودند.

اصليت ‌هر كس‌ مشخص ‌است. شما يك ‌چيزی ‌می‌شنويد ولی ‌برای ‌ما ناباورانه ‌است.

س: ‌چرا ‌شما پيگری ‌نمی‌كنيد؟

ج:‌ به ‌ما گفتند خبر به ‌شما می‌دهيم.

س: چرا به‌ كميته ‌تحقيق ‌نمی‌رويد؟ از طرف رياست‌ جمهوری ‌هيچ ‌تماسی با شما نگرفته‌اند؟

ج:‌ من ‌می‌خواهم ‌بگويم ‌از ‌اين ‌جوان ‌هر چه‌ بنويسيد كم‌ نوشته‌ايد...

س: نظر من‌ اين ‌است‌ كه ‌شما پيگيری ‌كنيد؟

ج: شماره ‌‌آن ‌را ‌از كجا بياوريم‌؟ به ‌هر حال ‌نامه ‌فرستاده‌ايم.

نامه ‌هايی ‌برای ‌‌او می‌آمد ‌كه ‌تهديد آميز بود.

آن ‌كس‌ كه ‌نامه ‌تهديد آميز برای ‌او می‌نوشت‌ در ‌وزارت ‌اطلاعات ‌بود.

س: آن ‌نامه‌ها را به ‌كميته ‌تحقيق ‌بدهيد.

ج: در يكی‌ از نامه‌های ‌تهديد آميز نوشته‌بود:

«من ‌كتاب ‌‌ارتداد ‌تو ‌را ‌در پشت‌ ويترين ‌می‌بينيم. برايت ‌ترسيدم...»

دكترای ‌جامعه ‌شناسی‌ از ‌فرانسه ‌داشت، ‌در خاطرات ‌خود نوشته‌: ساعت‌ سه ‌بعد  از ظهر با علی ‌اكبر‌خان ‌جانی؟ (‌خانبابا تهراني‌؟ جهانبانی؟) ملاقات ‌داشته؛ ‌‌يك‌ نوع ‌حسادت ‌‌به ‌او داشتند.

سابقه‌ پزشكی ‌نداشته ‌است؛ ‌حتی ‌‌يك ‌قرص ‌‌هم‌ نمی‌خورد... .

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]