سرویس بهداشتی جاسوسان
محمد شوری

باتوجه به فربه شدن اصل ولایت فقیه و قدرت مطلقه وی،وعدم پاسخگویی ایشان،وبیت ایشان_که ایستگاه اول وآخر مافیای قدرت هستند_امن ترین جایگاه برای جاسوسان ردای ولایت فقیه است.

در اخبار خواندیم و شنیدیم که آقای  کاووس سیدامامی(استاددانشگاه امام صادق)در سرویس بهداشتی سوئیت انفرادی زندان باحلق آویزکردن،خودکشی کرده است!
و محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت:
"او قطعاخودکشی کرده است".
وی هم چنین اضافه کرد:
اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده و آیابه خاطراین بوده که احساس کرده مطالبشان لو رفته است...برای حفظ خودش بوده،حفظ تشکیلاتش بوده و یا لو نرفتن نفرات بعدی بوده،این موضوع باید مورد اهتمام بیشتری قرارگیرد".
ماقبل ازاین اتفاق،خودکشی قاتل دکتر کاظم سامی درحمام عمومی شهرستان اهواز،خودکشی سعید امامی (مدیرارشد و امنیتی واجا)باخوردن واجبی درحمام،
و خودکشی تقی محمدی(ازمتهمین حادثه انفجارنخست وزیری)باحلق آویزکردن خوددرسلول انفرادی؛راداشتیم که در صورت زنده ماندنشان،مارابه سرنخ های مهم می رساند!
حفظ تشکیلات وسرنخ هاونفرات بعدی این همان اصل موض وع است.
باتوجه به سوابق تاریخی انقلاب۵۷،و تکرارمکرردستگیری جاسوسان ازابتداتا الآن،می توان ادعاکردکه جمهوری آخوندی ولایت فقیه هرماه چندجاسوس را دستگیرکرده است؟!
بطورمثال چندموردکه درمطبوعات سال های گذشته منتشرشده است را اینجاباز نشرمی کنیم:
روزنامه بامداد۱مهر۱۳۵۸درستون خبرنگارخصوصی خودباعنوان«خرابکاری سکسی»می نویسد:
«خبرنگارخصوصی که همیشه نسبت به کشف اعمال موذیانه وضدانسانی امپریالیسم وصهیونیسم کنجکاوی خاصی داشته دیروزیقین حاصل کردکه صهیونیسم مزید برحمایت نظامی ازضد انقلابیون،ازنظرسکسی نیزدست به کار شده ومزدوران خودرابرای پاره ای شکارهای محیرالعقول روانه کشورماکرده است.
خبرنگارخصوصی روزگذشته کسب اطلاع کردکه خانم«لریتا»ازسوی پاسداران همدان دستگیرشد. اماجان کلام اینجاست که خانم«لریتا»قبلا دارای زن و چهار فرزند بوده، ولی مدتی قبل به اسرائیل رفته تغییر جنسیت داده و پس از بازگشت به ایران به شکارزنان پرداخته وبرخی اززنان راخراب کرده است.
خبرنگارخصوصی فعلا در انتظارتشکیل دادگاه وکشف اسرار این خرابکار«اسرائیلی الجنس»روزشماری می کند».
روزنامه صبح آزادگان۵بهمن۱۳۵۹ازقول "حمیدجرایدی"
_که متهم به همکاری با سازمان امنیتی سیااست_می نویسد:
«درسال۱۳۵۰پس ازگرفتن فوق لیسانس به آمریکارفتم ودرمدت۶سالی که در آمریکابودم فوق لیسانس هایی دررشته های مدیریت بازرگانی-مهندسی اقتصاد ونیزدوره دکترابادورشته تخصصی مدیریت صنعتی اقتصادبین المللی گذراندم.آخرین سمت من کارمندوزارت اقتصادودارایی بودم وآخرین سمتم هم معاون اداره کل سیاست های اقتصادی بود.درضمن تحصیل علاقه داشتم یک سری کارهای جنبی وتحقیقاتی انجام دهم.یک روزکارتی رابه همراه نامه ای به آدرس من فرستاده شده بوددریافت کردم که درآن آمده بود:دانشجوی خارجی حمیدجرایدی اگرچنانچه علاقمندهستی که یک کارجنبی داشته باشی این کارت راپرکرده وبرای مابفرست.مایک موسسه مشاوره ای هستیم وشرکت وموسسات تجاری که می خواهندسرمایه گذاری کنندازماایده می خواهند».
وسالهابعدتقریبامشابه همین موضوع،(ویاشایدیک شبیه سازی عمدی ویک محاکمه ساختگی برای جاانداختن و اجرایی کردن پروژه های بعدی؟)اتهام عباس عبدی شد.
اودرتاریخ۱۲آبان۱۳۸۱ودرسالگردتصرف سفارت آمریکا(که خودازجمله دانشجویان تصرف کننده بود)به اتهام جاسوسی ازراه «موسسه پژوهشی آینده»دستگیرو زندانی شد.
دادگاه وی رابه اتهام فروش اطلاعات به خارج و«موسسه پژوهشی آینده»رابدلیل همکاری باموسسات پژوهشی ایرانی موسسه«گالوپ»،«وی ام»و«زاگبی»به جاسوسی متهم کرد.
زمانی هم هاشمی رفسنجانی درنمازجمعه گفت:
"افراداین شبکه(جاسوسان دستگیر شده) اطلاعات مربوط به کشوررادراختیارسیا قرارمی دادند.بزودی جزئیات اعترافات جاسوسان آمریکاازرسانه های گروهی به اطلاع عموم خواهدرسید".
(روزنامه کیهان۲اردیبهشت۱۳۶۸).
همین روزنامه درتاریخ ۶اردبهشت۱۳۶۸ می نویسد:
«توسط نخست وزیرووزیراطلاعات، جزئیات تازه ای از عملیات شبکه جاسوسی آمریکا در ایران فاش شد.یکی از وسایل کار جاسوسان این شبکه دستگاه فلزی کوچکی بوده که پیام های رادیویی را باسرعت زیادضبط وسپس آنرا تبدیل به علائم مخصوصی به صورت اعداد برروی کاغذثبت وسپس کشف می کرده است».
سرلشکر فیروزآبادی هم اخیرا گفت:
"بسیاری از ایرانی‌هایی که جاسوس هستندوبسیاری ازجاسوسان خارجی که درایران فعالیت جاسوسی می‌کنند، خودشان هم حتی نمی‌دانندکه درحال جاسوسی هستند".(پایان نقل قول).
که بااین حساب ممکن است ماجاسوس باشیم وخومان هم ندانیم که جاسوس هستیم!!ووقتی دستگیروزندانی شدیم آنجابازجویان به ماتفهیم می کنندوچون باشوک جاسوسی مواجه می شویم ونمی توانیم خلاء حاصل ازآن راپرکنیم خودکشی می کنیم!!؟
سعیدحجاریان(که خودازموسسین "واجا"است وتوسط باصطلاح نیروهای خودسرترورشدواطلاعات استژاتژیک و نابی هم داردومی تواند مارابه سرنخ ها برساند!؟!)درمصاحبه ای باروزنامه فتح،۱۶اردبیهشت۱۳۷۹می گوید:
«مابعدازانقلاب چشممان رابازکردیم که ساواک منحل شده و۱۸،۱۷جریان اطلاعاتی درکشوربوجودآمده است.هر کناروگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته به این کمیته آن بخش ازسپاه، ستادمبارزه باموادمخدرآقای خلخالی، نخست ورزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلاتی اطلاعاتی دقیق وجود نداشت.کشورمحل تاخت وتازسرویس های اطلاعات خارجی شده.مااحساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».(پازان نقل قول).
بعدازتشکیل وزارت اطلاعات وتجمیع وتکمیل وارتقاء نهادهای امنیتی،مکان استمرارواستقراربهشت جاسوسان هم معلوم شد!
اگر بنا رابرصحت جاسوس بودن افراد دستگیرشده بدانیم،پس حاکمیت رسمابه ضعف مدیریت خوداعتراف می کندکه   اینقدرتاخرخره درسلطه جواسیس قراردارد!!
 نمونه ای ازاین ضعف وسوء مدیریت، سخنان بی پایه وبی اساس مدیرارشد نظامی وامنیتی وباسابقه ومحبوب ولی فقیه،سرلشگرفیروزآبادی است که گفت:
«دراموالشان انواع جانوران صحرایی را خریده بودند.مثل سوسمار،مارمولک و آفتاب‌پرست.سپس بررسی کردیم که این مواردبه چه دردشان می‌خورد،بعدمتوجه شدیم که پوست آنهاامواج اتمی راجذب می‌کندواینهاجاسوس اتمی بودندکه می‌خواستندبااین بهانه درداخل جمهوری اسلامی ازطریق پوست این جانوران صحرایی به این نتیجه برسندکه مادرچه مکان‌هایی معدن اورانیوم داریم وکجادر حال کاراتمی کردن هستیم.»که سعید حجاریان(دریادداشت سمندرهسته ای) درپاسخ وی نوشت::
"به نظرمی‌رسدایشان باابتدایی‌ترین اصول حفاظت اطلاعات آشنایی ندارند والّااین بهانه رابه غرب واسرائیل نمی‌دادندکه فرداادعاکنندایران در کویرهایش به تعبیرایشان درحال کار اتمی کردن است؛این کارهای اتمی در تفسیرآن‌هاشامل آزمایش‌های هسته‌ای، پرتاب موشک‌های هسته‌ای دردل کویرو انواع فعالیت‌های دیگر می‌شود که می‌تواند برای ایران هزینه به بار آورد".
(پایان نقل قول)
پس بایدرفت وجستجوکردودیداین حفره ی امنیتی وضعف مدیریت درکجاست؟
واماازطرف دیگر،وقتی مشاهده می شود براحتی وآسانی جاسوسان _باهمین ضعف درمدیریت_دستگیرمی شوند،این به معنای آن است که درکشف جواسیس تبحرومهارت کافی وجامع راهم دارند!!
مثل این سخنان هاشمی رفسنجانی درنمازجمعه:
"تعداد زیادی از جاسوس های بزرگی که ازسوی آمریکابر روی آنهاسرمایه گذاری شده بودوآموزش های بسیاربالاوپیچیده دیده بودنددستگیرشده اند...ازطریق این جاسوسان وزارت اطلاعات مادرسراسر دنیابه مراکزمهم سازمان سیادست پیدا کرده اند...آمریکایی هابارهارودست خورده اند...ازداخل زندان وازداخل بازداشتگاه بامرکزسیاصحبت می شود و حرف هایی که مامورین مامی خواهند به آنهامنتقل می شوند»!!!
(روزنامه کیهان۲اردیبهشت۱۳۶۸)
 حال باتوجه به سوابق جواسیس دستگیرشده دراین سالها،که باخودکشی آنهاسرنخ هاوتشکیلات ونفرات بعدی هم حفظ شدولونرفت،وازطرفی تبحر مادر دستگیری جاسوسان،تاجایی که بتوسط همانها در داخل زندان با مرکز سیا ارتباط برقرارشده و اینگونه مرکزاطلاعاتی آمریکاراتخلیه می کنند!!این پرسش وتصوربه ذهن خطور می کندکه آیابه این معنانیست که جاسوسان اصلی،خرده پاهای جاسوس راخودشان_ وقتی بدردشان نمی خورندوبرای حفظ سرنخ_قربانی کرده وآنهارالومی دهند!؟و به این شکل است که توانسته اندسالهادر راس مدیریت کلان ونهادهای امتیتی و اطلاعاتی لنگرانداخته وکنگر بخورند؟که درواقع می شودگفت:یک جورایی افسار حاکمیت و مدیریت نظام دراختیار موساد،سیا و ام.آی.سیکس است؟!
آیانبایدشک کرد؟وسرنخ هارادرمیان رده های بالای مدیریتی،درسپاه پاسداران،در "واجا"،درقوه قضائیه وبیت رهبری جستجوکرد؟
وقتی به سوابق خودکشی افرادنگاه کنید متوجه می شویم آنهااگرزنده می ماندند سرنخ های مهمی معلوم می شد.
آیانبایدبه محسنی اژه ای که ازابتدای انقلاب در"واجا"ودرقوه قضائیه سالها لنگرانداخته ودرحال کنگرخوردن است، شک کرد؟که هیچ وقت هم هیچ نهادی نبوده ونیست که به چهاردهه سوابق امنیتی وقضایی  وی رسیدگی کند و او را استیضاح؟
آیا نبایدبه محسن رضایی که ایشان هم چهاردهه دربالاترین پست های مدیریتی هیچ وقت استیضاح نشده ومی آیدبا ضرس قاطع درموردعاملین قتل های زنجیره ای(که بدلیل شنودمنزل فروهر معلوم شدکارنیروهای وزارت اطلاعات است)می گوید:
«منافقین وصهیونیست هاعده ای را مخفیانه به قتل می رسانندومی گویند دولت این کارراکرده است.صهیونیستها یکسری افرادراپیدامی کنندواین هاراکه هیچکاری هم نمی توانندبکنندازبین می برند.برای اینکه درداخل جامعه سیاسی ما مشکلاتی بوجودآورند».
(روزنامه صبح امروز۲۶آذر۱۳۷۷)
وسپس بدنبالش آنگونه اعتراف گیری از متهمین به قتل هاوهمسرسعیدامامی را انجام می دهند؟!
واخیراهم که وی درارتباط بااعتراض های  مردم درجنبش دی ماه۹۶،منشاء آنرا پسر عمومی صدام دانست!!
تم الکلام،اینکه:
درصورت صحت جاسوس بودن افراد و وفورآنهادراین ۴دهه،وسپس فلفور دستگیری وکشف آنها،که علاوه برآشکار شدن ضعف مدیریت(که این بخاطر ایستایی قدرت درمحدوده یک تعدادافراد معدودو عدم وجودمکانیزم های لازم در استیضاح وبرکناری آنهاست)تبحرومهارت آنهاراهم دردستگیری وکشف جاسوس وجاسوسه هارانشان می دهد!لذاتوصیه می شودبرای کشف و شناسایی سرنخ ها،آن رادرزیرعبای ولایت مطلقه فقیه و نواب خاص وعام ایشان جستجوکنید؟!!
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
۲۸بهمن۱۳۹۶

 

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]