چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
محمد شوری

از زمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!

نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.

مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.

درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و...دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.

متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!

همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.

پایان 10شماره ازچند سال پیش ویژه انقلاب57

محمد شوری(نویسنده روزنامه نگار)بهمن1394

16دی ماه1357روزنامه کیهان:

«در2ماه گذشته که روزنامه هابه علت سانسورمنتشرنشدند،هزاران نفردرتظاهرات سراسرکشورکشته ومجروح شدند».

«شاه برای تعطیلات به خارج می روند».

«اقامت آیت الله العظمی خمینی درپاریس تمدید شد».

«جزئیات ماجرای قتل استادنجات اللهی».

«زباله های شهرجمع آوری می شود».

«ازسخنرانی آیت الله طالقانی جلوگیری شد».

«روزنامه رستاخیز بانام جدیدمنتشرمی شود».

«سانسور نام دکتر مصدق درلغت نامه دهخدا».

 «بزرگترین راه پیمایی تاریخ ایران درعاشورا».

«دههانفردرتظاهرات شبانه تهران کشته شدند».

«دوماه تظاهرات خونین درشهرستانها».

«دردوماه اخیردههانفردرتظاهرات آبادان کشته شدند».

«برای ارزیابی ارتش،ژنرال4ستاره آمریکایی به تهران آمد».

«منابع وزارت دفاع آمریکااعلام کردند«رابرت هویزر»ژنرال نیروی هوایی ودومین فرمانده عالی رتبه آمریکا دراروپابامقامات قضایی ایران به مشورت پرداخت».

«72فسرودرجه داردرحمله به نهارخوری گاردجاویدان کشته شدند».

«ارتشبداویسی استعفاکردوازایران رفت».

سرمقاله نیویورک تایمز درباره حمایت آمریکا ازشاه:

«روزنامه نیویورک تایمز درسرمقاله ای تحت عنوان دولتی که شکست خورد، پیشنهادمی کند که آمریکا بسرعت بارهبران آینده ایران روابط برقرارکنند.این روزنامه می نویسد:بدون توجه به اینکه برقراری روابط بامخالفان موفق شاه تا چه اندازه ضروری است،چنین به نظرمی رسدکه نشان دادن وفاداری آمریکا به جهان خارج ازایران حتی از حفظ منافع آمریکادرایران هم مهم تراست.این غریزه حمایت جنون آمیزقابل درک است.امانابودکننده هم هست».

17دی ماه1357روزنامه کیهان

«تهران و شهرها امروز تعطیل بود».

«بخاطراینکه آتش لانه های فسادراخاموش نکنند،ماموران آتش نشانی مجددا اعتصاب کردند».

«دیدارخبرنگاران اززندان هویداوارتشبدنصیری».

«مراسم سالروز مرگ جهان پهلوان تختی درتیراندازی وگاز اشک آورپایان یافت».

«رادیو وتلویزیون هنوز دراشغال نظامیان است».

«مخالفت رهبران اروپا به حمایت آمریکا ازشاه».

«شاه این هفته به خارج می روند».

«ترکیب شورای سلطنت تعیین شد».

«باتشکیل کمیته های بهداشت شهری،جمع آوری زباله رامردم به عهده گرفتند».

«آمریکا ازفروش برنج به ایران خودداری کرد».

«دکترکریم سنجابی ریاست شورای سلطنت را نپذیرفت».

«ارتشبدجم ازوزارت جنگ استعفاکرد».

«عزای عمومی به تظاهرات خونین تبدیل شد».

«تظاهرات یک میلیون نفری درمشهدبرپاشد».

«سکوت مطبوعات به طوفان ورعدمبدل شد».

200افغانی مسلح درتهران دستگیرشدند:

«یک مقام انتظامی اعلام کردروزگذشته حدود200نفرازافرادافغانی که مسلح بودند دربین تظاهرکنندگان دستگیرشدند.وامروز تحویل مقامات انتظامی شدند».

«بختیاردوماه مهلت خواست».

«بانک مرکزی اشغال نظامی شد».

17دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«احتمال اعدام 15مقام عالی زندانی».

»تلویزیون های آمریکااعلام کردند:اطلاعات دریک میلیون نسخه انتشاریافت».

17دی ماه1357روزنامه آیندگان

«برای رسیدن به پیروزی نهائی ذوباره دست به قلم می بریم».

«آمریکادرادامه پشتیبانی ازشاه ایران دچارتردید شده است».

دوران طولانی اتکای آمریکابه رژیم ایران سرآمده است:

«گزارش هایی که ازسوی خبرگزاری هابه تهران مخابره شده،نشان می دهدکه مقام های واشنگتن دررابطه باگسترش بحران ایران بشدت دراین موردکه بایدکماکان ازشاه ایران حمایت کننددچارتردید شده اند».

«دولت مجبوراست دست ازحمایت بی رویه ازپول آمریکابردارد»

«امپراتوری دلار رادرایران براندازید!».

«دربرابرهربشکه نفت7/12دلاری،تنها7دلارکالامی توانیم ازبازارهای جهانی بخریم».

«ارزهادربازارآزاد،هرروزگرانترمی شود»

«دلار91ریال».

«همدلی مردم شوروی بامبارزات ایران».

«62روزاسارت قلم درحصارسرنیزه ها».

چاپخانه هاوسالن های تحریریه روزنامه های مهم خبری کشور،توسط نظامیان اشغال ومهروموم شد».

18دی ماه1357روزنامه آیندگان

«اویسی برای کودتای نظامی درایران تلاش می کند».

«ایستگاه جاسوسی الکترونیک آمریکادرایران برچیده شد».

«خریدزمین برای خانواده شاه درلوس آنجلس».

«روزنامه اینترنشنال هرالدتریبون درشماره 26سال1976خودنوشته است:که شاه ایران درمنطقه لوس آنجلس سرگرم خریدن مقدارریادی زمین است».

«شهرداررفسنجان کشته شد».

«جوانان لنگرود،کنترل شهرابدست گرفتند».

«پراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی)نوشت:تلاش برای ایجادحکومت طرفدار آمریکادرایران».

19دی ماه1357روزنامه آیندگان

«تبریزدیروزدرآتش سوخت».

«دونفرافغانی درمیدان ورامین بدارآویخته شدند:رئیس پاسگاه گفت:قاتلین رابرای مجازات پیش امام خمینی ببرید!».

«تشکیل دادگاه اسلامی درایلام:یک دزدتازیانه زده شد».

 20دی ماه1357روزنامه کیهان

«دستورجلب پدرزن«شهرام پهلوی نیا»،«محمودافشار»به اتهام میلیاردهاریال تدلیس یک قرارداد5ساله یک جانبه صادرشد».

«به خاطر تعطیلی بانک مرکزی:تحقیق درباره خارج کنندگان ارز متوقف شد».

«خروج شاه ازکشورقطعی است».

20دی ماه1357روزنامه آیندگان

«چماقداران نماینده آیت الله العظمی شریعتمداری رادرشیروان کتک زدند».

«دیروزدربهبهان یک درجه دارارتش بوسیله عده ای به قتل رسید».

«25فروشگاه تعاونی اسلامی و14وانت سیارشروع به فروش موادغذایی ارزان به افرادکم درآمدتهران کردند».

«استقبال گروهای کم درآمدازتعاونی های اسلامی».

«برنج شمال هرکیلویی 60ریال».

21دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«کارکنان وزارت اطلاعات،دولت ووزیراطلاعات راقانونی نمی دانند».

21دی ماه1357روزنامه آیندگان

نیویورک تایمز:

«شاه یکی ازسه ثروتمندبرزگ خاورمیانه است».

22دی ماه1357روزنامه کیهان

«ناصرقشقایی ازتبعید به ایران بازگشت».

«مردم دانشگاه ها را بازکردند».

«آمریکا خواستارخروج شاه از ایران شد».

دراطراف دانشگاه تهران:

«130کتابفروش خردسال توسط فرمانداری نظامی دستگیر شدند».

23دی ماه1357روزنامه اطلاعات

وزارت خارجه آمریکا:

«کودتادرایران دردی را دوانمی کند»

اسرائیل دربدردنبال نفت!:

«تل آویو،آسوشیتدپرس:اسحاق مودای وزیرانرژی اسرائیل دریک مصاحبه تلویزیونی اظهارداشت:منبع صدورنفت ایران به اسرائل تنهامشکل اسرائیل نیست،این مشکل سراسردنیای غرب است».

«اطلاعات راگران نخرید».

 23دی ماه1357روزنامه آیندگان».

«تغییربزرگ سیاست آمریکادرایران».

«دولت به گشایش دانشگاه تهران تن داد».

«به خانواده های انگلیسی دستور خروج ازایران داده شد».

«پس ازحمله ماموران به یکی ازتعاونی های اسلامی درپل تجریش ودرهم ریختن آن دیروز این فروشگاه رابرای ادامه ی کارتعمیرکردند».

24دی ماه1357روزنامه کیهان

«شاه کودتارا رد کرد».

«کترسنجابی از اعضای دولت آینده است»

«درمجلس به بختیارشدیداحمله شد».

«دانشگاه ملی بازشد».

«دستورشاه به ژنرال ها:«کودتانکنید».

«شاه درمصر،توقف کوتاهی می کنند».

«اطلاعیه کارکنان سازمان هواپیمائی کشوری».

«پرواز از کلیه فرودگاه های ایران خطرناک است».

شوروی:«آمریکامی خواهددرایران کودتاکند».

24دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«شاه می رود،امابازگشت معلوم نیست».

«شاه باکودتا مخالفت کرد».

«به محض رفتن شاه،می خواهندگروهی بنام ملت مسلمان به موسسات ارتشی ودولتی حمله کنند».

«توطئه خارجی برای حمله اشراربه موسسات نظامی ودولتی؛هشدارامام خمینی به مردم وارتش».

24دی ماه1357روزنامه آیندگان

«درخواست آمریکاازارتش ایران؛«کودتانکنید!».

 پراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی):

«ژنرال آمریکایی(رابرت هویزر)،درتهران یک کودتاتدارک می بیند».

«سوئیس اقامت شاه رامی پذیرد».

«اسرائیل نگران تامین نفت».

سازمان اطلاعات وامنیت کشور(ساواک):

«دخالت ساواک درحوادث گرمسار تکذیب می شود».

بختیار:

«من برای جارو شدن خیلی سنگنم».

«سوریه ازآیت الله خمینی حمایت می کند».

«آیت الله العظمی خمینی باسوریه تماس گرفت».

«ازبیم ادامه تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا،مادروخواهرشاه بازهم خانه عوض کردند».

25دی ماه1357روزنامه کیهان

«ازطرف امام خمینی،اعضای دولت موقت اسلامی تعیین شدند».

پیغام امروزتعطیل شد:

«روزنامه پیغام امروزکه پس ازپایان اعتصاب مطبوعات تنها5شماره منتشرشده بود، تحت فشارمدیرآن که درخارج به سرمی برد،تعطیل شد».

«تاریخ بازگشایی دانشگاه اعلام شد».

«هر5عضوشورای انقلاب درایران هستند».

انفجاربمب درقزوین:

«شب گذشته بمبی که درخانه سرهنگ دیهیم رئیس شهربانی قزوین کارگذاشته شده منفجرشد.وساکنان خانه وخانه های اطراف راوحشت زده کرد».

25دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«حمله شدید مسکوبه بختیارنخست وزیر».

26دی ماهر1357روزنامه کیهان

«شاه رفت».

«شاه درآخرین لحظه مصاحبه مطبوعاتی رالغوکرد».

«تاسیس فروشگاه تعاونی اسلامی پوشاک».

«درشمیران مستشارآمریکائی بطرزمرموزی کشته شد.سرهنگ آرتوردبلیوهاین هات،رئیس ستادمستشاری آمریکادرارتش ایران بود.صبح امروزبه کلانتری در بنداطلاع داده شدکه این افسرآمریکایی درخانه اش بطرزمرموزی درگذشته است. جسداین سرهنگ دراتاقش درحالی که حلق آویزشده پیداشد».

سرهنگ آمریکایی چگونه  درکرمان به قتل رسید:

«سرهنگ بازنشسته«مارتین برکوتیز»که گفته می شود ازافسران نیروی هوایی آمریکابودپریشب درخانه مسکونی اش واقع درخیابان چهارم ابان کرمان به قتل رسید. وی دریک سال پیش به عنوان مدیرشرکت پارسون جردن(مشاورمس سر چشمه)با حقوق ماهیانه 480هزارریال استخدام شد».

اعضای احتمالی شورای انقلاب اسلامی:

«ازدکترسنجابی یامهندس بارزگان به عنوان نخست وزیراحتمالی دولت موقت نام برده می شود».

«سرتیپ رزمی رئیس سابق شهربانی آبادان که درپی فاجعه سینمارکس آبادان به تهران فراخوانده شده بود،بازنشسته شد».

آگهی: روزنامه:

«دومیلیون ونیم تومان درمقابل بیع بسیارارزنده بدون واسطه مورد نیاز است عصرها تلفن....».

«برخی ازاعضای خانواده سلطنتی به آمریکا رفتند».

«برای همراهی با جنبش مردم؛کتابفروشی های دانشگاه هفته ای دو روز تعطیل می کنند».

26دی ماه1357روزنامه اطلاعات

«مصرامروزمنتظرشاه است».

«بازجوئی ازارتشبدنصیری آغازشد».

«سیستم بانکی فلج شده است».

«روستاهای زاهدان 5روز است می لزرد».

26دی ماه1357روزنامه آیندگان

«سنابه دولت بختیاررای اعتمادداد».

«تجاوزماموران به طرح بیمارستان تجریش محکوم شد»

27دی ماه1357روزنامه کیهان

«اموال شاه ملی اعلام شد».

«ایران یک چشم خندان یک چشم گریان؛زلزله ی خراسان صدهانفرراکشت».

«کلانتری های اهواز تخلیه شد».

«گروهی ازنمایندگان مجلس استعفادادند».

«شاه درآخرین لحظه گریه کرد».

«تعطیلی داروفروش های عمده به قیمت جان بیماران تمام می شود».

«امیرمسعودی طباطبائی(رئیس راه آهن ایران)بازداشت شد».

«آلمان نگران سرمایه های خوددرایران است».

«نگرانی اسرائیل ازایران؛تلویزیون اسرائیل دی شب به نقل ازمخافل سیاسی گفت:بارفتن شاه جبهه شرقی غرب فروریخت».

«شاه وسادات درباره ایران مذاکره کردند».

«فلسطینی های تندوربه سفرشلاخ به مصرحمله کردند».

«مردم می خواستندزندان قصرراویران کنند؛به درخواست آیت الله طالقانی ازاین کارخودداری شد».

«شش لبنانی برای بازگشت موسی صدر،هواپیمایی راربودند؛بیروت-رویتر،شش هواپیمارباشب گذشته هواپیمایی لبنانی رابا73سرنشین و نه خدمه به منظورآزادکردن امام موسی صدررهبرشیعیان لبنان ربودندولی پس ازچند ساعت گروگانهاراآزادوخودرابه نیروهلای امنیتی لبنان تسلیم کردند...رهبرهواپیما رباها درکنفرانس مطبوعاتی گفت:ترتیبات ناپدیدشدن امام صدررابخاطرحمایت ازآیت الله خمینی رهبرتبعیدشده شیعیان ایران فراهم کرده است».

«فروهرباامام خمینی ملاقلات کرد».

«مجسمه های شاه ورضاشاه رادرشهرهاپائین کشیدند».

«درچندشهرمامورزان مجسمه های شاهرا پائین کشیدند».

«زلزله درقائن صدهانفرراکشت».

«یحی صادق وزیری،وزیرادگستری24ساعت پس ازآنکه دولت رای اعتماد گرفت، استعفاکرد.وزیر68ساله کابینه دکتربختیارعلت استعفای خودراعدم تجهیزدادگستری برای مجازات متجاوزان به حقوق مردم وبیت المال اعلام کرد».

«بیش از3هزارنفرازکارکنان بانک سپه وشعبات وابسته موسسه اطلاعات راگلباران کردند؛ساعت 10 صبح دیروز کارکنان بانک سپه وشعبات وابسته به آن ضمن یک زراهپیمائیی ارام دراطراف میدان سپهبه موسسه اطلاعات آمدند تاباشعار مطبوعات پیروزی ات مبارک یکبار دیگر همبستگی خودرابانویسندگان متعهد کارکنان وکرگزان اطلاعات تجدید کنند».

28دی ماه1357روزنامه کیهان

«حمله تانک هاوچماق بدستان به اهوازودزفول».

«تانکهادههااتومبیل رادردزفول له کردند».

«امام خمینی خواستاراستعفای وزراشد».

«کردهای شورشی به پاسگاه ژاندارمری حمله کردند».

«گروهی می خواستندانبارنفت ری را آتش بزنند».

«اعلامیه آیت الله طالقانی درباره راهپیمائی فردا».

«20نماینده تاکنون استعفادادند».

«رادیووتلویزیون مهابادبعدازظهرسه شنبه برنامه های شادپخش کرد».

«نام کنلل پسیان از لغت نامه دهخداسانسورشد».

28دی ماه1357روزنامه آیندگان

«درپی اخطار آیت الله العظمی خمینی؛نمایندگان مجلس برای استعفاصف کشیدند».

«کودتای گروهبان حسینی درنهاوند».

30دی ماه1357روزنامه کیهان

«امام خمینی درخواست کارتر راردکرد».

«ازطرف وریرسابق دادگستری ایالات متحده آمریکاسه پبشنهاددرباره ایران به امریکاداده شد».

«به دعوت امام خمینی؛میلیون هانفردرتهران،شهرستانها وحتی درروستاها راه پیمائی کردند».

«قطع نام راهپیمائی؛ماخواهان جمهوری آزاداسلامی هستیم».

«شایعه مسمومیت آب مردم شمال رادروحشت فروبرد».

«دربابلسر،گنبدکاووس،آمل وچندشهردیگرعده ای مسموم شدند».

«آب اغلب شهرهای شمابرای آزمایش به آزمایشگاه فرستادند».

«دربیشتر شهر آب قطع شد».

«چماقداران به اتومبیل هادرجاده های کرمانشاه حمله کردند»

«100نماینده پارلمان راترک نمی کنیم».

«700میلیون تومان برای انحلال مجلس اختصاص داده اند».

«اعلامیه دست چپی های مصرعلیه دیدارشاه؛شهربانی مصربدفات یک حزب دست چپی کوچک که نامش حرب اتحادمترقی است،حمله کرد».

«بنی احمداستعفاکرد».

«انتقالات نظامی درمرزایران».

«ژاندارمری اعلام کرد؛پنجاه افغانی درمرزایران مستقرشدند».

«اداره مرکزی ساواک مشهدتخلیه شد».

«کارکنان بارنک رفاه خواستارایجادبانکداری اسلامی شدند».

«سازمان کارگران ایران منحل شد».

«اهالی ده لویزان باحمله مکرر چماق بدستان روبروشده اند».

«درساعات منع رفت وآمدبه دوفروشگاه دستبردزدند».

«جبهه طرفداران سلطنت درژنو؛یک جبهه برای سلطنت درایران درژنوتشکیل شده که هدف آن توطئه برای قتل حضرت آیت الله العظمی است».

«نماینده آیت الله طالقانی وصدهانفرازمسلمانان وارامنه برای ابراز همبستگی وهمدردی باخانواده«الواندملیکیان»جوان 17ساله ای که روز29مخرم شهیدشدندبه خانه اورفتند».

«فرمانداری کازرون کسانی که بنام فرمانداری نظامی به خانه ها حمله می کننددروغ  می گویند».

«تعدادی ازشعارهای راهپیمائی دیروز؛برادرشهیدم شهادتت مبارک.نصرمن الله وفتح القریب.الله اکبر،لااله الاالله. گلوله، مسلسل،جواب ضدخلق است.مزدورآمریکایی اخراج باید گردد.درطلوع آزادی،جای شهداخالی.تنهاره سعادت ایمان جهادشهادت. حزب فقط حزب الله رهبرفقط روح الله.تا دفع هرستمگرنهضت ادامه دارد،حتی اگر شب و روز برماگلوله بارد.نظام شاهنشاهی نابودگردد.فلسطین ویتنام متحدخلق ما.تفرقه تفرقه سلاح دشمن ماست. نابود باد صهیونیسم.کارگر، دانشجو، روحانی، پیوندتان مبارک.خمینی خمینی خدانگهدارتو، بمیردبمیرد،دشمن خونخوارتو.استقلال آزادی جمهوری اسلامی.ماپیروقرآنیم سلطنت نمی خواهیم.اساس این شورا برضدالله است.ایران کشورماست خمینی رهبرماست.کشته شدگان راه حق راه حسین رفته اند، ماندگان شهرمالبیک به زینب گفته اند.این است شعارملی خدا، قرآن،خمینی. تسنن،تشیع،پیوندتان خدایی است. کابینه بختیاریک حیله جدید است، برنامه خمینی برچیدن یزید است».

«شعارپلاکاردها؛مادراین رفراندوم حکومت بختیارراغیرقانونی دانسته وخواستار حکومت اسلامی هستیم.دراین شرایط هرنوع توطئه برضدمردم رابی اثر می کنیم.درود برشهدای راه آزادی خلق.درو برمجاهدکبیرآیت الله طالقانی. 28مردادرافراموش نکنیم.ایران ازآخرین نقاطی است درجهان که امپریالیسم درآن خواهدجنگیدوباید آرزوکردایران گور امپریالیسم باشد.(ازمجاهد شهید مهدی رضایی). تااستقرار جمهوری اسللامی به مبارزه ادامه می دهیم.شهیدان قلب تاریخ اند. سیدجمال الدین اسدآبادی مرد همیشه ی زنده ی تاریخ.خون شهیدان ما امتدادخون شهیدان کربلاست(امام خمینی)».

«درراهپیمایی تاریخی وعظیم دیروز؛دریایی از میلیونها انسان بخروش آمد».

«دکترکریم سنجابی،رهبرجبهه ملی ایران،همراه یاران وهمراهان،بخش عظیمی ازراهپیمایی دیروز راتشکیل دادند».

«400بلندگوتوسط بیش از150جوان داوطلب بود».

«برای کنترل بلندگوها 80 دستگاه کنترل صداهم تهیه شده بود».

 «برخورداهواز22کشته و80مجروح داشت».

«تشییع جنازه شهدای اهواز».

«اجتماع کارمندان مخابرات برای تجلیل ازشهدادربهشت زهرا».

«یک پاسگاه اطلاعاتی آمریکادرمرزایران هنوزدایراست؛آمریکایکی ازپست های جاسوسی خودرادرایران بسته اما یک پست دیگرجمع آوری اطلاعات راکه مهم تر است برای نظارت برآزمایش های موشکی شوروی هم چنان بازگذاشته است». 

«پارلمان اروپایی نقض حقوق بشردرایران رامحکوم کرد».

«به علت اختلاف بازماندگان درپایگاه شاهرخی:چندصدنظامی اعتصاب غذاکردند».

«حمله چماق بدستان وتیراندازی درمسجدسلیمان».

«ساواک آبادان دایره راهنمایی ورانندگی می شود».

«شکایت مردم نهاوندازچماقداران به کانون وکلا».

«نام وآدرس صندوق های قرض الحسنه اعلام شد».

«5/3میلیون کارگربیکارشده اند».

30دی ما1357روزنامه آیندگان

«دکترسنجابی مامورکنترل اعتصاب هاشد؛آیت الله العظمی خمینی به اوماموریت داد».

«برداشت جامعه شناس آمریکایی ازگفته های آیت الله العظمی خمینی؛جمهوری اسلامی مبتنی بردمکراسی چندحزبی است».

«اعتراض«پراودا»روزنامه ارگان حزب کمونیست شوروی به حضورآمریکائیان درایران؛ «پراودا»حضورمزدوران آمریکائی بالباس شخصی رادرایران که ماموریت شان تامین نگاه داری تجهیزات نظامی آمریکائی درایران است رامحکوم کرد».

«7نفرازیسته بندان هیات اسلامی دستگیرشدند؛ماموران به فروشگاه اسلامی آبادان حمله کردند.قسمت بسته بندی ارزاق عمومی هیات اسلامی آبادان موردحمله ماموران نظامی قرارگرفت و7تن ازبسته بندان دستگیرشدند».

1بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«امام خمینی جمعه درتهران نماز می خواند».

«امام خمینی پیشاپیش راه پیمائی عظیم به بهشت زهرامی روند».

«اسامی اعضای شورای انقلاب تا48ساعت دیگر اعلام می شود».

«هشدارشوروی درباره کودتا درایران».

«امام خمینی ساعت5/8صبح جمعه واردتهران می شود».

«بنای یادبودانقلاب ایران درلیبی».

«دیروز هنگام گشایش یک نمایشگاه کتاب وفروشگاه انواع کتاب های روزدرکتابخانه ساری عده ای به کتابخانه حمله کردندوشیشه های آنراشکستند»

«روابط عمومی ارتش اعلام کرد:خسرودادفرمان آتش نداده است».

«اعلام جرم بازاریان تهران علیه ولیان درباره کشف میلیون هاتومان سوءاستفاده درآستان قدس رضوی».

«بدنبال تهدیدهای تلفنی؛تدابیرامنیتی برای حفظ جان امام خمینی شدیدترشد.پس ازتهدیدهای ناشناسی که اخیرا علیه آیت الله العظمی خمینی عنوان شده،نیروهای پلیس فرانسه بطورمحسوسی برتدابیرهای حفاظتی خودازخانه آیت الله افزودند».

«چماق بدستان درجاده ها به مسافران حمله کردند».

«آمریکاامید به بختیارراازدست داده است».

«اعلام جرم علیه فرماندار نظامی خرمشهر».

«شاه4یا5روزدیگردرمصرمی ماند».

«تغییرنام خیابان شاپور؛«دیروزطی مراسمی درانتهای خیابان شاپور،نام این خیابان تغییرداده شدوبنام خیابان شهیدگلسرخی نامگذاری گردید.بلافاصله پس ازتصویب این نام،گروهی ازاهالی محل مامورنصب تابلوهای نام جدید درنقاط مختلف این خیابان گردیدند».

«زلزله زدگان قائن درانتظارکمک فوری».

«پایگاه هوائی بندرعباس بانهضت مردم اعلام همبستگی کرد».

«اعتصاب غذاوراهپیمایی پایگاه نیروی هوایی  بااعلام پشتیبانی ازقعطنامه اربعین».

«همافران بندرعباس اعلام راهپیمایی کردند».

«متهم حادثه سینمارکس آبادان دستگیرشد؛آبادان-درخصوص مطلبی که ازقول وزیردادگستری درموردسینمارکس درروزنامه کیهان درج شده بود،ضرابی دادستان شهرستان آبادان اظهارداشت:که چون ممکن است ازمطالب مذکور برداشت های مختلفی بشود،لازم به یادآوری است که پرونده مربوط به سینمارکس آبادان بطور مرتب موردرسیدگی قرارگرفته واخیرا یکی ازمتهمین حادثه دستگیر شد وتحقیق از وی ادامه دارد.امید می رود که بزودی پرونده تکمیل وباکیفر خواست به دادگاه جنایی ارسال گردد.محاکمه وی نیز درجلسه علنی دادگاه انجام خواهدشد...دادستان آبادان گفت:این متهم به هیچ وجه ارتباطی بامتهم اولی بنام عبدالرضاآشورکه درعراق دستگیر وزندانی شده است ندارد.وبرخلاف نوشته روزنامه هیچ شورایی درجریان رسیدگی به پرونده دخالت نداشته وپرونده مسیرقانونی خودراطی می کند».

«کودکان ایرانی فعالانه درانقلاب شرکت کردند».

1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«نمازجمعه باامام خمینی درتهران»

«راهپیمایی شنبه برهبری امام خمینی».

«انتقادازمطبوعات درموسسه اطلاعات؛متن قطعنام اجتماع کنندگان در اطلاعات:...مامی خواهیم مطبوعات صفحات خودرابطورمعقول وتناسب درخدمت همه گروه های فکری وعقیدتی درگیردرانقلاب قراردهند.وازانعکاس مغرضانه نظریان خودداری ورزند».

«متن استعفای سیدجلال تهرانی،رئیس شوری سلطنت؛شورای سلطنت غیر قانونی است».

«اشغال نظامی مهرآبادبرای جلوگیری ازپرواز انقلاب»

 «اشغال سفارت وکنسولگری ایران درپاریس».

«آخرین خبر؛پرواز امام به تعویق افتاد».

«امروزتظاهرات طرفداران قانون اساسی درخیابانهای تهران صورت گرفت.ناظران شرکت کندگان دراین تظاهرات رابین 100تا160هزارنفرتخمین زدند».

مسکو:«شعاررهبران مذهبی ایران،مترقی است».

1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«دوسه هفته دیگر جمهوری اسلامی مستقرمی شود».

2بهمن1357روزنامه کیهان

«ایران درتدارک بزرگترین استقبال تاریخ».

«الله اکبر،هشدارپاسداران شب؛گروه پاسداران شب که ازجوانان استقلاب طلب و آزادیخواه تشکیل شده،ووظیفه درامان نگهداشتن شهرراازهجوم جماقداران وقداره بندان بعهده گرفته اند،دردومین بیانیه خودچنین نوشته اند:ماکه بابیانیه شماره یک اعلام موجودیت کردیم،بدینوسیله اعلام می داریم1-پاسداران شب درصورت احساس خظرومشاهده اشرارباتکبیرالله اکبرتقاضای کمک خواهندکرد2-وموکدااعلام می داریم که باراتش ملی خودهیچ گونه تضادی نداریم».

«مطبوعات پاریس؛شانس بازرگان برای نخست وزیری بیشتراست».

«رئیس دادگستری قوچان(رحمت الله محبتی)خواستارتعقیب چماق بدستان شد».

«3چماق بدست کشته شدند.سه نفرازچماق بدستان هنگامی مه درصددمتوقف ساختن یک اتومبیل بودنددرتصادف باهمین اتومبیل کشته شدند.این حادثه درچالا نچولان بین بروجردودرود رویداد».

«قم برای استقبال ازامام خمینی آماده می شوند».

«ماموران شرکت ایزایران رااشغال کردند؛شرکت ایزایران،روزگذشته به اشغال ماموران نظامی درآمده وازرودکارکنان شرکت که مربوز به خدمات کامپیوتری است به داخل جلوگیری به عمل آمد».

«اعلامیه شماره 1کمیته اعتصاب منتخب امام خمینی؛دراولین جلسه آقایان دکترکاظم یزدی ودکترمهدی ممکن به عضویت کمیته انتخاب شدندوبرای مطالعه کارهای مختلف گروههای کارتخصصی تعیین شد...ازآنجاکه موضوع توزیع گندم در درجه اول اهمیت قراردارد.بابررسی های که به عمل آمد تصمیم گرفته شد1-تخلیه کشتی های حامل گندم،دربنادرمختلف بفوریت انجام گیرد...امضاء:کمیته تنظیم اعتصابات متخب امام خمینی،دکتریدالله سحابی».

«دسته گل امام خمینی برای خاخام بزرگ ایران؛تل آویو،خبرگزاری فرانسه،ساسیون سیمانتوف،رئیس سازمان یهودیان ایرانی دی شب درتلویزیون اسرائل فاش کردکه در این اواخرایت الله خمینی دست گلی برای یدیدی خاخام بزرپ ایران فرستاده است.تا تشویش ها ونگرانی های بسیارشدیدیهودیان رابرطرف کند».

«اعلامیه دولت؛گندم بقدرکافی موجوداست».

«شورای سلطنت تشکیل شد».

«رادیولندن؛بختیاراستعفای دوعضوشورای سلطنت راتکذیب کرد».

«کارکنان رادیوتلویزیون علیه شاپوربختیاراعلام جرم کردند».

«کارکنان چاپخانه دولت ایران درکیهان اعلام داشتند؛کارکنان چاپخانه دولت ازاین پس ازچاپ گذرنامه که جوازخروج چپاولگران بیت لمال ویغماگران سرمایه های ایران است خودداری می کنند.وباعدم چاپ اوراق قرضه وسایراوراق بهادرنقشه های شوم عاملان امپریالیسم بی المللی رانقش برآب می کنند».

«آباده-ده هاهزارتن ازمردم آباده وایل قشقایی روزگذشته ازمحمدناصرقشقایی رئیس ایل قشقایی که ازتبعیدبه ایران بازگشته استقبال کردند».

«سرقت های مکرردرلاهیجان؛اکثرپب هامغازهای لاهیجان مورد سرقت قرارمی گیرد. شبها بطورکلی درمیان این شهرماموری دیده نمی شود».

«پرویزقلیچ خانی برای مبارزه به ایران برمی گردد؛پرویزقلیچ خانی قهرمان نامی ایران که به نشانه اعتراض به رژیم ایران ومبارزه باآن ازشرکت دربازهای جام جهانی خوداری کردتااواخر این هفته به ایران بازخواهدگشت».

«2هزاربلوچ طرفدارشاه به پاکستان پناهنده شدند».

«ارگان حزب حاکم سوریه خواستارکناره گیری دولت بختیارشد؛روزنامه البعث نوشت:شاپوربختیارنخست وزیرایران بدبیارترین افراداست.زیرانه می تواندنقش شاه رابازی کندونه می توانداشتباه های اوراترمیم کند».

«تیراندازی به خانه افسرآمریکایی؛سفارت آمریکادرتهراندیروزاعلام کردکه یک شنبه گشته شخص ناشناسی یک گلوله به خانه یک افسرارتش آمریکادرتهران شلیک کرده ..این افسرآمریکایی «روی هولینگ ورث»نام دارد».

2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«دیروزگروهی به عنوان اعتراض به روش روزنامه های آیندگان وکیهان درانتشاراخبارومقالات به یک راهپیمایی دست زدند.راهپیمایان که بادادن شعارحزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله موضع خودرااشکارمی کردند وهربخش ازگفته سخنرانان راباتکرار3بارالله اکبر تائید می کردند».

«تهدیدهای تلفنی علیه آیت الله العظمی خمینی».

 3بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«اعلامیه کمیته برگزاری مراسم استقبال:ارآذین بندی خیابان ها خودداری کنید».

«تهرانی،شورای سلطنت راغیرقانونی خواند».

«رئیس شورای سلطنت دلیل استعفای خودرا اعلام کرد».

«همراه بالایحه تعقیب ومجازات متجاوزان به بیت المال:لایحه انحلال ساواک تقدیم می شود».

«داشجویان طرفدارامام خمینی کنسولگری ایران دربمبئی رااشغال کردند».

«ساختمان ساواک استاربه آتش کشیده شد».

«نمایشگاه عکس شهدادربیمارستان مهدی رضایی(بیمارستان قلب)».

«تخلیه روستاهای شوروی درمرزایران ایران؛تهران،آشوشیتدپرس،گزارش های اطلاعاتی نشان می دهدکه شوروی به تخلیه ساکنان روستاهای مرزی خودباایران پرداخته است».

«نیروی پایداری منحل شد؛امروزاعلام شدکه نیروی پایداری که یکی ازسازمان های تابعه ژاندارمری بوده،ازتاریخ 6دی ماه 1357منحل شده است».

«طراح ماجرای المپیک مونیخ درانفجاربمب کشته شد؛ابوصلاح حسن رئیس نیروهای امنیتی سازمان چریکی الفتح ویکی ازشخصیت های برجسته سازمان آزادی بخش فلسطین براثرانفجاربمبی دریک اتومبیل درشهربیروت کشته شد.ابوحسن به هنگام مرگ 36سال داشت.گفته می شودابوحسن نقشه حمله به ورزشکاران اسرائیلی دربازی های المپیک درسال 1973مونیخ راطرح ریزی کرده بود».

«خیابان جنیف نژاد؛بدنبال چاپ خبرتغییرنام خیابان شاپور،روزگدشته اطلاع حاصل شدکه چون محمدحنیف نژادیکی ازشهدای سیاسی ساکن خیابان شاپوربوده است.اهالی خیابان شاپورباتشکیل جلساتی درچندمسجدکه باحضورحضرت آیت الله غروی وسایرآیات عظام تشکیل شده بود،نام این خیابان راازشاپوربه خیابان حنیف نژادتغییرداده اند».

«درحمله تانکهاوچناق بدست ها به رضائیه عده ای کشته ومجروح شدندم».

«چماق بدست هادرچندشهربه مردم حمله کردند».

«وزیرپیشین دادگستری آمریکا(رمزی کلارک):99درصدمردم طرفدارامام خمینی اند».

ایزوستیاارگان ذولت شوروی،دیروزدربرابرانتقادهای روزنامه های غربی وبه ویژه روزنامه های فرانسه وآمریکاازآیت الله خمینی به دفاع ازاوپرداخت».

«کمبودگوشت گاووگوسفند درتهران».

«بابل،هدایت الله فهیمی(واعظ)زندانیان سیاسی،نیازی به اعاده حیثیت ندارد».

4بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«ازپروازهواپیمای امام خمینی به پاریس جلوگیری شد».

«به کلیه شرکت های هواپیمائی بین المللی اعلام شدکه به تهران پرواز نکنند».

«تانک ها،مهرآبادرامحاصره کردند».

«دههاهزارنفردراطراف مهرآباداجتماع کردند».

«امام خمینی تاکیدکرد؛جمعه به وطن بر می گردد».

«کارکنان هواپیمائی ملی:قسمت هایی ازهواپیمای امام خمینی راخراب کردند».

 «برنامه رادیویی«شباهنگ»آبادان قطع شد.برنامه رادیویی شباهنگ که هرشب ازساعت 23تا24ازرادیونفت ملی پخش می شد،قطع شد.نویسنده ومجری این برنامه «ملک جرموس»نام دارد».

«مردم بابلسربجای گل،(برای مقابله باکمبود موادغذایی)حبوبات می کارند».

«کارکنان وزارت خارجه باملت ایران اعلام همبستگی کردند».

«درکلاردشت1500نفرمسموم شدند.علت مسمومیت خوردن غذایی است که روستائیان درمراسم مذهبی خودخورده اند...حال 200نفرازمسمومین وخیم است».

«گاردجاویدان شاهنشاهی بابه نمایش گذاشتن تانک ها،توپ های ضدهوایی وکماندوهای ضربتی خودبرای خبرنگاران خارجی،دیروتاکید کردندکه تاآخرین قطره خون خودرابرای خفظ شاه،نظام پادشاهی ودولت غیرنظامی خواهدریخت».

«چماقداران هشتپرطوالش رامحاصره کردند».

4بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«پنج شنبه 10صبح طرفداران قانون اساسی درمقابل مجلس اجتماع می کند.تدارک تظاهرات به طرف داری قانون اساسی وسوسیال دمکراسی».

5بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«آخرین خبر،ساعت دونیم بعدازظهر؛بازگشت امام خمینی 2روزعقب افتاد».

«تظاهرات وسیع طرفداران قانون اساسی دربهارستان».

«شاه ازخیانت دوستانش رنج می کشد».

«بختیارازامام خمینی سه هفته فرصت خواست».

«مذاکرات بازرگان-بختیاربرای مراقبت امام».

 «ازطرف مقامات دولتی؛پرواز هواپیماهای کلیه کشورها به ایران قدغن شد».

«نظامیان درتظاهرات طرفداری ازامام خمینی».

«توطئه سوء قصد به امام خمینی کشف شد؛منابع موثق درتهران دیروزگفتندکه توطئه سوء قصدی علیه آیت الله خمینی توسط سرویس های مخفی ایران کشف شده است.ظاهرا این توطئه توسط ماموران خارجی طرح ریزی شده که بری همین منظورترتیب یافته وقبلا درایران رخنه کرده بودند.این طرح می بایست درهنگام ورود آیت الله به ایران درجمعه به مرحله اجرادرمی آمد».

«رادیولندن؛به شرط انتخابات صحیح؛بختیارحاضر به قبول تغییررژیم است».

«امام خمینی حاضر نشد به لیبی برود».

«سرلشگرعلاءالدین ناظم(بازنشسته):ارتش آمادگی کودتاراندارد».

«پاسخ یهودیان ایران به رادیو اسرائیل؛یهودیان ایران برخلاف گفته تلویزیون اسرائیل،درایران احساس آرامش می کنند.صخیونیست هامی خواهندبین اقلیت یهودی ومسلمانان اختلاف بیاندازندتاازآب گل آلودماهی بگیرند».

«5/3میلیون کارگرایرانی 3ماه است حقوق نگرفته اند».

«شوروی:برای آمریکاچین جانشین ایران می شود».

«100سربازایرانی دربیروت».

«فعالیت اسرائیل برای مهاجرت یهودیان ایران:تعدادیهودیان ایران به حدود50هزار نفر می رسد».

5بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«بختیارنامه برای امام خمینی فرستاد».

5بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«کمیته ای ازسوی آیت الله خمینی ماموررسیدگی به معاملات ایران وآمریکا شد-تجدیدنطردرمعاملات ایران وآمریکا».

8یهمن ماه1357روزنامه کیهان

«چماق بدستان به دانشگاه صنعتی شریف حمله کردند».

«جلوگیری ازحرکت طرفداران قانون اساس؛صدهانفرازکارکنان صنایع نظامی پارچین ورامین که بوسیله 20دستگاه اتوبوس متعلق به این سازمان برای شرکت درتظاهرات به طرفداری ازقانون اساسی ازورامین عازم تهران بودنددرمدخل شهرورامین وسیله گروه هایی ازجوانان که درکمیته انتظامات شهرعصویت دارند،متوقف شدندومردم شهرمانع حرکت این عده به سوی تهران گردیدند».

8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«دههانفردرسراسرکشورکشته شدند».

«5روزنامه نویس بازداشت شدند».

«ازطرف بختیار،خبراعدام 16همافرتکذیب شد».

«تحصن صدهاروحانی دردانشگاه».

8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«درتظاهرات قانون اساسی،نامی ازشاه نبود».

«نامه یک زن یهودی ایرانی به آیندگان؛هموطن،ماهم خون مان قرمزاست...ماآیت خمینی رابه عنوان یک رهبرانقلاب می ستانیم.اوست که خون های منجمدشده دررگ های ایرانی رابه حرکت درآوردوخواب چندین ساله بی تفاوتی ویابی خبری راازدیده هاگرفت».

9بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«روزنامه نگاران ارزندانباغ شاه آزادشدند»

«به عنوان اعتراض به کشتارهای اخیر؛بانک هابرای یک هفته تعطیل شد».

«انعکاس جهانی وقایع دیروزتهران؛خونین ترین حادثه پس ازفاجعه میدان ژاله...میدان24اسفند،به میدان جنگ شباهت پیداکرده».

 «6ساعت جنگ خونین درتهران»

«هشدارامام خمینی درباره نوشته های پشت پرده».

«آیت الله طالقانی به جمع متحصصنین پیوشت».

«شاه به کارترونزدیکان خودحمله کرد».

اطلاعات اسرارترورهای سیاسی 30ساله اخیر رافاش می کند؛مهدی عراق رهبریک گروه افراطی اسلامی گفت:

«ما3نخست وزیررااعدام کردیم.پس ازآنهانوبت ارتشبدنصیری،سپهبدایادی ودکتر اقبال بود».

«نزن سرباز...»

«فرودگاههای کشوربازشد».

«سنگربندی خیابانی وآتش سوزی وتظاهرات درتهران».

«یک سرلشگرژاندارمری درجریان تظاهرات دیروزدرمیدان24اسفندموردهجوم مردم خمشگین قرارگرفت وبشدت مجروح شد.این سرلشگر«تقی لطیف»نام دارد.رئیس آجودان ی ژاندارمری بعدازفرارضاربین توسط مردم به آمبولانس منقل می شود.وی بعدازانتقال به بیمارستان تحت درمان قرارگرفت وحالش رضایت بخش است».

«8نماینده دیگراستعفادادند».

«شهدای تظاهرات آبادان؛به منظوربزرگداشت وتجلیل ازشهدای آبادان بیش ازده هزارنفربدعوت فرهنگیان ودانشجویان دانشکده نفت درمحل دانشکده اجتماع کردند.شهیدان:بهرام زندی،محمددستان،عبدالامام محمدی،علی ابرهیمی،ناصرسعیدی».

9بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«خبرگزاری لیبی فاش کرد؛نقشه جرالد فورد برای جلوگیری ازبازگشت آیت الله العظمی خمینی».

«خبرگزاری لیبی پزارش کردجرالدفوردرئیس جمهوری پیشین آمریکاهنگام اقامتش دراسوان یک نقشه نظامی برای جلوگیری ازبازگشت آیت الله خمینی به تهران تهیه کرده است».

«ملاقات آیت الله خمینی باارتشبدجم».

«تصمیم شاپوربختیارنخست وزیرایران درموردمسافرت به پاریس وملاقات آیت الله العظمی روح الله خمینی نزدیکان رهبرمذهبی ایران رادچار تفرقه کرده است».

«آیت الله خمینی دربیانیه ای که روزگذشته انتشارداداعلام کردبختیارراتنهادرصورتی که ازمقام خوداستعفابدهد،می پذیرد.این بیانیه راعلی مهدوی یکی ازروحانیون نزدیک به آیت الله العظمی خمینی برای خبرنگاران قرائت کرد.مهدوی تاکنون درمیان نزدیکان آیت الله خمینی چهره ی شناخته شده ای نبود.دراین حال منابع ایرانی گفتندارتشبدجم که بختیاربه وی مقام وزارت جنگ رادرکابینه خودپیشنهادکرده بود؛دراواخر جمعه شب باایت الله خمینی ملاقاتی کرده است».

«رفتگران شهرداری آبادان دست از کارکشیدند».

«شعبان بی مخ،ماهی 68هزارتومان ازبیت المال باج می گرفت».

10بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«غرب وجنوب تهران درشعله های آتش»

«ترکیه بجای ایران،پایگاه غرب می شود».

10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«روزنامه نگاران بدون بازجویی آزادشدند».

«مدیرکل آمریکایی پول خودراازصندوق آیت الله طالقانی دریافت کرد؛دان ونترز،مدیرکل شرکت مهندسی وریسون-کنودی،دیروزمبلغ 179500تومان ایرانی و11700دلار آمریکایی راکه گم کرده بود،ازمسئول امورآیت الله طالقانی درحضورداوید پاترسون، نماینده سفارت آمریکادرتهران تحویل گرفت.وی از آیت الله طالقانی وجوانان شرافتمندی که پول را به دفتر آیت الله طالقانی آورده بودند،سپاسگزاری کرد».

«راه پیمایان آبادانی مطبوعات راتهدیدکردند؛درراه پیمایی دیروزمردم آبادان که بیش از200هزارنفردرآن شرکت داشتندبه خبرنگاران مطبوعات درآبادان اخطارشد.چنانچه نسبت به چاپ وقایع این شهراقدام نکنند،درراه پیمایی های آینده ازسوی مردم طرد خواهندشد...دراین اجتماع کیاوش یکی ازمعلمان که نخستین سخنران بود،خبرنگاران مطبوعات رامورد انتقادشدیدقراردادوگفت چنانچه نسبت به چاپ وقایع آبادان اقدام نکننددرراه پیمایی های آینده مطلقا جایی نخواهندداشت.سپس آقایان هاشمی ومکی سخنانی پیرامون تجاوزوتعدیی رژیم ودولت های غیرقانونی به ملت ایران ایرادداشتند».

11بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«امام صبح فردادرتهران است».

«دستورخروج اتباع آمریکایی ازایران صادرشد».

«شایعه کودتاناگهان درهمه جاپیچید».

«نقل وانتقال وسیع تانک هاونیروهای مسلح درتهران».

11بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«هشدارپراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی)کودتای آمریکایی درشرف انجام است».

«دستورتخلیه آمریکایی هاازایران صادرشد».

«172نماینده هنوزمی گویندپارلمان راترک نمی کنیم...رقم مایندگان مستعفی بالامی رود».

«اولین هواپیمای حامل خبرنگاران وعکاسان ویکی ازیاران امام خمینی امروزدرتهران به زمین نشست...ازنزدیکان آیت الله کسی نبود.تنهاامیرقطب زاده برادرصادق قطب زاده درمیان مسافرین هواپیمابود».

«دانشکده نفت آبادان به  اشغال ماموران فرماندری نظامی آبادان درآمد».

11بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«9صبح فرداتهران است.خمینی می آید».

«دستورخروج همه آمریکائیان ازایران صادرشد».

«32نماینده استعفادادند».

«پایان اشغال سفارت ایران درکپنهاک؛سخنگوی تظاهرکنندگان که به زبان سوئدی صحبت می کرد،گفت:مابه هدف مان رسیدیم.مامی خواهیم آشکارکنم که خواهان ایجادجمهوری اسلامی درایران هستم.حدود15تظاهرکننده ایرانی مقیم دانمارک وسوئدسفارت رابدون هیچگونه صدمه ای راترک کردند.وطبق گزارش هاکسی دستگیرنشد.تظاهرکنندگان گفتنددرنظرگرفته بودند،عکس های آیت الله خمینی راجانشین عکس های شاه بکنند،ولی بعددریافتندحتی یک عکس شاه درسفارت وجودندارد».

«سخن پراکنی های رادیو های مرموز درباره ایران؛دوفرستند رادیویی مرموزهر روز در سخن پراکنی های تندخوددولت ایران ومنافع آمریکایی رامحکوم می کند.ومقام های ایرانی معتقدنداین فرستنده هادرکنترل شوروی است.یک رادیوبنام صدای ملی اران می گوید:اکنون که شاه رفته،نوبت آمریکائیان است.امپریالیسم امریکا باید از کشور رانده شود وبه جهنم برود.رادیوصدای ملی ایران درباکوی شوروی است و کارکنان آن کمونیست های ایرانی وشوروی هستند...».

«به ادعای پراودا:ژنرال آمریکایی(هویزر)معاون شورای سلطنت است».

«ساختمان نیروگاه هاهمچنان ادامه دارد؛قراردادنیروگاههای اتمی فراماتوم رالغو شده،تلقی نمی کنم.کارساختمان دونیروگاه هسته ای فرانسوی درایران همچنان درجریان است وحکومت ایران به طوررسمی دراین باره که قرارداد5/10میلیاردفرانکی معادل3/2میلیارددلاری رالغوکرده است،اعلامیه ای انتشارنداده است.سخنگوی شرکت مهندسی «فراماتوم»که سرگرم ساختن دونیروگاه 900مگاواتی درکنار رود کارون است،گفت:قراردادیادشده امضاء شده است ونمی توان آنرالغوکرد».

12بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«گرامی بادبهارآزادی».

«اولین پیام امام دروطن».

«امام هنگام ورودگریه کرد».

«طول  جمعیت استقبال  کننده 33کیلومتر بود».

«بزرگترین استقبال تاریخ برگزارشد».

«باقطع ناگهانی بخش مستقیم تلویزیونی؛درشهرهامردم تلویزیون هارا شکستند وبه خیابان هاریختند».

«نظامیان بخش مستقیم تلویزیون راقطع کردند».

«رئیس شهربانی کرمان،سرهنگ معتمدی مقارن5/1بعدازظهردیروزهنگامی که به همراه راننده ومحافظ ازشهربانی رهسپارخانه خودبود،توسط دوناشناس متورسوارترورشد».

14بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«امام مسئول شهرداری تهران را تعیین کرد؛شهرستانی پس ازاستعفای خودبه امام خمینی ازطرف ایشان مسئول اداره شهرتهران شد».

«قراردادهای خریداسلحه ازانگلیش لغوشد».

«انقلاب ایران به کشورهای دیگرسرایت کرد».

«زن ها ومردها بطورجداگانه به دیدارامام می روند».

 14بهمن ماه 1357روزنامه اطلاعات

«امام آمد».

«امام خوش آمدی».

14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«تمایل بختیاربه مقالات باآیت الله خمینی».

«پس ازاستعفای بختیاریک دولت ملی تشکیل می شود-سنجابی».

«نظامیان باسرودشاهنشاهی مراسم ورود آیت الله خمینی راقطع کردند».

«سفارت ایران دربیروت اشغال شد».

«توزیع پرسشنامه های مشکوک درشهر؛دی شب چندتن ازخوانندگان روزنامه طی تماس تلفنی باایندگان گفتندکه شخصی که خودراازکارمندان اعتصاب سازمان رادیووتلویزیون است وکارت شناسایی خودرانشان داده بود،پرسشنامه ای به مادادکه آنراپرکنیم.سوال های پرسشنامه درمورد وضع مملکت وآینده ی ایران بود.ازقبیل جمهوری اسلامی می خواهیدیاجمهوری آزاد؟».

«دریکی ازمسافرانی هستم که هفته پیش ازانگلیس به ایران بازگردانده شدند:اول نظرت رادرباره شاه وخمین چیست،بعدبیاانگلیس!».

15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«گروهی ازنمایندگان مخفی شدند».

«نهاوندی ومجیدی بازداشت شدند».

«برذاشت ازپس انداز وسپرده ها محدودشد».

«اعلامیه شماره37فرمانداری نظامی تهران؛دکترحاج سیدجوادی بازداشت شد».

«خسروقشقایی پس از25سال دوری ازوطن وتبعیدسیاسی فردابه ایران بازمی گردد».

15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«اردشیرزاهدی (سفیرایران درآمریکا)کارخودراازسرگرفت».

«بانک های سویسی 10میلیاردتومان پول ایران رانمی دهند».

16بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«برای شرکت دردولت موقت وشورای انقلاب؛چندتن ازرهبران ازحزب خودمرخصی می گیرند».

«8هزاریهودی ایرانی به اسرائیل رفته اند».

16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«برای یافتن راه حل،آیت الله خمینی ومهندس بازرگان،به گفت وگونشستند».

«نهادهای سیاسی برای جلوگیری ازجنگ داخلی آغازشد».

«درپی بازداشت نهاوندی ومجیدی،100مقام پیشین بازداشت می شوند».

«بنی صدروزیراقتصادحکومت جمهوری می شود».

«حکومت ایران قادربه تامین پول آن نیست-قرارداد10میلیارددلاری خریداسلحه ازآمریکالغوشد».

«معنای جمهوری اسلامی برای من مجهول است-بختیار».

«بازگان بابختیارودورهبربلندپایه نطامی ملاقات کرد».

«هزاریهودی ایرانی وارداسرائیل شدند؛روزنامه معاریوچاپ تل آویوگزارش داد:یک هزاریهودی ایرانی روزجمعه واردفرودگاه«بن گوریون»در «لود»شدند. معاریو متذکر شد تنهابخشی ازاین یهودیان قصدمهاجرت دارد.بقیه می خواهنددراسرائیل بمانندتااوضاع درایران تثبیت شود».

17بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«اعضای احتمالی شورای انقلاب درکابینه بازرگان؛رضاشایان،دکترمیناچی،ارتشبد فریدون جم،حسن نزیه،حسن بنی صدر،ابراهیم یزدی،علی اصغرحاج سیدجوادی، یدالله سحابی».

17بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«پروازبی سابقه فانتوم هاوهلیکوپترهابرفرازتهران».

«تظاهرات عظیم به پشتیبانی ازبازرگان».

«موج اعتراض به بازدات حاج سیدجوادی».

«لوایح انحلال ساواک ومحاکمه وزرا تصویب شد».

17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«آیت الله خمینی؛به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».

«بازرگان:اعضای کابینه تعیین شده اند».

«دیپلمات آمریکائی بااطرافیان آیت الله خمینی تماس گرفتند».(نقل ازمجله آمریکایی تایم).

«مسکوهنوزنگران کودتادرایران است».

«اعتراض گسترده به بازداشت حاج سیدجوادی».

«بازنشستگان ارتش ازآیت الله خمینی حمایت می کنند».

دریاداراستانسفیلدترنررئیس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا):سیاازقدرت مخالفان شاه شگفت زده شد!

«آنچه ما پیش بینی نکرده بودیم این است که یک مردتنهابا78سالسن از15سالپیش تبعیدشده بود،بتواندکاتالیزرتمام این ناراضی هاباشد».

 «هجوم مردم به بانک ها؛درپی دستورالعملی که ازسوی کانون بانک هادرباره محدودساختن پرداخت های ثابت وحساب های پس انداز که به بانک هاابلاغ وازدیروز به طوررسمی به اجرادرآمدهبجوم مردم به بانک هاآغازشد».

18بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«مذاکرات پشت پرده درباره سرنوشت شاه»

«قم به کانون جمهوری اسلامی تبدیل شد».

«تبریک؛موسسه اسلامی حسینیه اصفهانیهای آبادان درپشتیبانی ازفرمان حضرت امام درگزینش نخست وزیر».

18بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«دکترحاج سیدجوادی مخفی است».

«4نماینده استعفاکردند».

«نام 14عضوکابینه انقلاب دراطلاعات امروز».

«ژنرال هویزازایران رفت».

18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«به پادگان لویزان دستورآماده باشد داده شد».

«ژنرال هویزرازایران رفت».

«پشتیبانی ازبازرگان وسعت گرفت». 

«واکنش موافق مطبوعات شوروی باانتصاب بازرگان».

«تاکنون41نماینده استعفاداده اند».

«لوایح دولت بارای اکثریت مجلس تصویب شد».

«امان الله رادمهر،معاون وزیرمشاوراستعفای خودرابه بازرگان داد».

«دستوربازداشت چندعضو نخست وزیری صادرشد».

19بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«میلیون هانفر به بازرگان گفتند:بله».

«هزاران نظامی امروز ازبرابرامام رژه رفتند».

19بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«مردم به بازرگان رای اعتماددادند».

«شاه دردادگستری محاکمه می شود-امام خمینی».

«لیبی دولت بازرگان رابه رسمیت شناخت»

«خروج مرموزشریف امامی ازایران».

19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«پرتاب نارنجک به منزل حاج سید جواد».

«آمریکابابازرگان تماس برقرارکرد».

«22نماینده مستعفی شدند».

«بازرگان درپی ایجادجمهوری اسلامی دمکراتیک است».

«آمریکاذخیره سازی نفت را آغازکرد».

«مذاکرات بازرگان با افسران ارشد ارتش ازسزرگرفته شد».

 «شریف امامی ازایران رفت».

«تیراتدازی درمحل اقامت آیت الله العظمی خمینی»

«باکارانداختن وزارت خارجه ازطریق کارکنان اعتصابی وتعیین سفیران:حکومت بازرگان تقاضای شناسایی جهانی می کند».

«درودپراوداازحکومت موقت».

«شوروی درباره ایران به چین حمله کرد».

«ازمخالفان درنیروی دریایی خواسته شد استعفا بدهند؛تیمسارمجیدی معاون فرمانده نیروی دریایی دریک سخنرانی ازدرجه داران ودانشجویان این مرکز خواست چنانچه نمی توانند مقررات نظامی رارعایت کننداستعفا دهند»

«تبریک:حضرت والری ژیسکاردستن،رئیس جمهوری فرانسه،ضمن تشکر ازمیهمان نوازی دولت وملت فرانسه درهنگام قرائت آیت الله العظمی امام خمینی دراین کشور،امیداست روابط دوسانه بی ملت های فرانسه وایران همواره ادامه یاید:آبادان،صندوق قرض الحسنه امام حسن عسگری».

21بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«جنگ خونین لشگرگاردبانیروی هوایی».

«امام خمینی عکس کیهان راتائیدکرد».

«نیروی هوایی چندتانک مهاجم راازکارانداختند».

21بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«نبردهای خونین میان واحدهای مسلح درتهران»

21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«درساعت منع رفت وآمدصورت گرفت:هجوم مسلحانه به بیمارستان گرگان به آتش کشیده شد».

«عکس جنجال آفرین؛

عکس نظامیان دربرابرآیت الله العظمی خمینی وادای احترام به وی،که عصرپنج شنبه درصفحه اول کیهان چاپ شد،جنجال مطبوعاتی راباعث شدکه عامل آن،اعلمیه ستادارتش بود.ستادارتش دراین اعبامیه عکس راساختگی خوانده است وتهدیدکرده است که مسئولان چاپ این عکس راتحت تعقیب قرارخواهدداد.آیندگان باچاپ صحنه دیگری ازرویدادفیادآورمی شود که اتهام ستادارتش نادرست است».

 «عراق ازحکومت بازرگان پشتیانی کرد».

22بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«بسیاری ازنقاط تهران درتصرف مردم مسلح».

«جنگ تانک ها بامردم مسلح درخیابان ها».

«مجاهدین خلق،چریک های فدایی خلق منشعب،افرادمسلح حزب توده درنبردهای مسلحانه نقش دارند».

«دادگاه های ویؤژه برای محاکمات ساواکی ها تشکیل می شود».

22بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«تهران صحنه خونین جنگ مسلحانه».

«پادگان عشرت آبادشورش کرد».

«تصرف کلانتری ها؛ازساعت یک بعدازظهرروزگذشته،گروهی ازمردان مسلح که دربین آنهاگروهی ازمجاهدین خلق وچریک های فدایی خلق وچندتن ازپرسنل نیروی هوایی دیده می شودبتدریج کلانتری تهران نورامحاصره کردند».

22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«درجنگ خونین لشگرگاردباافرادنیروی هوایی صدهاتن کشته شدند».

«درارتش شکاف افتاد».

«مردان مسلح تهران رادراختیارگرفتند».

 «طی جنگ های مسلحانه باکمک همافران:7کلانتری به تصرق مردم درآمد».

«30/8بامدادامروزاتفاق افتاد:تسخیراسلحه خانه پادگان نیروی هوایی توسط مردم».

 «یورش مردم به تانک ها درخیابان های تهران؛تعدادی ازآنهاراباکوکتل مولوتف آتش زدند».

«قرارگاه مرکزی راهمایی به اشغال مردم درآمد».

«خروج مشاوران آمریکائی ازپایگاه فرح آباد».

«شهربانی ورامین تصرف شد».

«تسخیراسلح خانه پادگان نیروی هوایی توسط مردم».

«آیندگان فقط در4صفحه بامشکلات بسیار».

23بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«ارتش انقلاب شهرهاراآزادکردند».

«سقوطنظام 2500ساله استبداد».

«سلطنت آبادسقوط کرد».

«وقایع دیروز:3هزارزندانی قصرآزادشدند».

«3500زندانی قزل الحصارفرارکردند».

«ساختمان کمیته مرکزعملیات ساواک به چنگ مردم افتاد».

«رادیووتلویزیون چگونه آزاد شد؛توجه بفرمائید!توجه بفرمائید!اینجاتهران است.صدای راستین ملت ایران.صدای انقلاب است.گفتاربالاپس ازپخش سرودملی ای ایران پایان پخش 99روزاعتصاب پرشکوه کارکنان سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران بود».

23بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«دیروزملت کاخ 57سال ظلم راویران کرد».

«رژیم متلاشی شد».

«مین گذاری درتلویزیون وساواک سلطنت آباد».

«اظهارات نصیری پس ازفرار ودستگیری».

«قطب زاده سرپرست رادیووتلویزیون شد».

23بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«شاهنشاهی درایران منقرض شد»

«بختیاراستعفاداد».

«هویداونصیری دراسارت مردم هستند».

«شایعه مسمومیت آب قویا تکذیب شد».

«رئیس ستادارتش بابازرگان همکاری می کند».

«به تاسیسات ارتش صدمه نزنید-بازرگان».

«پادگان عشرت آبادسقوط کرد».

«ژاندارم ها درهای اسلحه خانه رابه روی مردم گشودند».

«عراق درامورداخلی ایران مداخله نمی کند؛سفارت جمهوری عراق احتراما اشعارمی دارددرشماره روز سه شنبه 14بهمن ماه آن روزنامه شریفه (وهم چنینی درشماره همان روز روزنامه شریفه کیهان)به نقل ازیکی ازمجله هائی که درپاریس منتشرمی شودازقول یک نفرازمقامات عراق که نام اوذکر نشده خبری نقل شده مبنی براینکه بازگشت شاه راامری مطلوب می داندومایل است که شاه به ایران بازگردد.سفارت جمهوری عراق درتهران خبر مذکور را بشدت تکذیب می نمایدوباقاظعیت می گوید:که هیچ مقام عراقی چنین اظهاری ننموده و...درامور داخلی ایران هیچگاه دخالت نمی نماید».

«کاخ شاه دربابل محاصره شد».

24بهمن ماه1357روزنامه کیهان

«تصفیه ارتش آغازشد».

«حمله مسلحانه به نخست وزیری».

«توطئه بمباران تهران فاش شد».

«توسط مردم مسلح بختیاردستگیرشد».

«درحمله به هتل هیلتون،2جنگوشهیدشدند».

«ماموران سیادرتهران دستگیرشدند.یکی ازدستگیرشدگان،ژنرال4ستاره آمریکایی است».

«سرپرست ومعاون نخست وزیرتعیین شدند؛امیرانتظام سرپرست تشکیلات نخست وزیری شدودکترابراهیم یزدی معاون نخست وزیردرامورانقلاب».

«بازدیدازساواک تصرف شده...پرونده نیم سوخته دکترامینی درساواک پیداشد».

«خبرگزاری پارس،خبرگزاری یونایتدپرس ازتهران گزارش دادکه موج جدیدیضدامریکایی درایران پدیدآمده وانقلابیون جوان که ازآیت الله خمینی پیروی می کنند،اتباع آمریکایی مقیم ایزران رابازداشت کرده اند.مقامات سفارت آمریکادتهران گفتندچریک های شهری حداقل 50نفرآمریکایی رابازداشت کرده اند».

24بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«بختیاروخسرودادرامردم گرفتند».

«سران رژیم سابق دردست نیروهای انقلاب».

«برای کشتن امام خمینی ساواک توطئه کرده بود».

«شوروی وآمریکارژیم انقلاب رابه رسمیت شناختند».

«رهبرحزب توده به ایران بازمی گردد».

«سرلشگرقره نی رئیس ستادارتش شد».

«سرهنگ امیررحیمی مامورنگهداری اسنادساواک شد».

24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان

«آمریکا آماده شناسایی حکومت بازرگان شد».

25بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات

«درحمله گروه های مسلح که امروز درتهران صورت گرفت:سفارت آمریکا سقوط کرد؛تفنگداران دریایی پس ازچندساعت تیراندازی تسلیم شدند.کارکنان سفارت ازگروه های مسلح درخواست مذاکره کردند.درحدودساعت30/10صبح امروزیک گروه به سفارت آمریکاحمله کرده اقدام به تیراندازی نمودند...».

«مرزهای هوایی،دریایی وزمینی ایرن بسته شد».

«شوروی حکومت انقلابی ایران رابه رسمیت شناخت».

«کشورهای بزرگ غربی درباره اوضاع ایران سکوت کرده اند».

«هویدا:من بیشترازدیگران مقصرنیستم».

«گاردجاویدان هم باانقلاب اعلام همبستگی کرد».

11بهمن ماه1357مجله سپید وسیاه،ش1095

«...ساعت30/11روزسه شنبه 26دیماه1357شاهباچشمانی اشکبارایران راترک گفت.درحالی که درآخرین لحظات مصاحبه ای راکه قراربودانجام دهدلغوکرده بود.ساعتی بعدکه خبربوسیله رایدوپخش شدناگهان تهران وشهرستانهاتبدیل به یک چارچه شوروهیجان گردید...».

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]