«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
ایرج شكری

روز 26 مرداد 1358 را باید روز استقرار ولایت فقیه و «حکومت اسلامی»  نام گذاشت . اگر چه در آن زمان هنوز قانون اساسی نظام ولایت فقیه تدوین نشده بود، اما در این روز خمینی در آن سخنرانی  شدید اللحن خود نه تنها هرنوع حق و حقوق فردی و اجتماعی را برای دگراندیشان  و آزادی عقیده و بیان را به هیچ گرفت و از این که در شکستن قلم و درو کردن رهبران احزاب و تشکلهای سیاسی کوتاهی کرده بود؛ اظهار پشیمانی و توبه کرد( صدا وتصویر خمینی http://www.youtube.com/watch?v=ZNTUsylWTpo )

بلکه نشان داد که برای منتقدان و مخالفان خود حق حیات حتی قائل نیست. او به گردن زده شدن هفتصد تن از یهود بنی قریظه توسط  امام مسلمین - که آنها را مثل اسرائیلی ها دانست و گفت که شاید رهبران احزاب و قلمزانان مطبوعات هم از همان ها باشند، اراده و تصمیم قاطع خود برای برپا کردن «چوبه های دار در میدانهای بزرگ» برای «درون کردن» دگر اندیشان که انها را فاسد و یا مفسد می نامید  و راه انداختن تنها «یک حزب، آن هم حزب الله » را ،اعلام کرد. وی در ادامه سخنان خود دستور «سرکوبی فاسدها»  و تحت تعقیب قرار دادن دست اندار کاران نشریات مستقل و مسئولان و رهبران احزاب و گروهها را صادر کرد. در اجرای فرمان امام و رهبر انقلاب اسلامی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی حکم توقیف و تعطیل نشریات متعدد، از جمله نشریات متعلق به گروههای سیاسی صادر شد. تا آن زمان هم البته نه نشریات و نه گروهها  و احزاب سیاسی که زیر «چتر» رهبری امام نمی رفتند، از فشار دسته های اوباش حزب الهی در امان نبودند و قبل از آن فرمایشات روزنامه آیندگان تعطیل و مصادره شده بود و چند روز قبل از آن فرمایشات تجمع و میتینگ جبهه دموکراتیک ملی در اعتراض به تهدید آزادی  و تعطیل آیندگان مورد یورش سنگین حزب اللهی های سازمان یافته قرار گرفته بود و فردای آن روزهم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بهزدا نبوی از چهره های شاخص آن بود در حمایت از تعطیل شدن آیندگان،دعوت به راه پیمایی و تجمع کرد و خلاصه غریوشادی و شکستن گردو با دم از اردوگاه وحوش پیرو خمینی بلند بود. مقلدان و مریدان امام خمینی از قبیل نبوی ها و میرحسین موسوی ها خوشحال بودند که کلک آیندگان کنده شد که نظرات و انتقادات گروهها یا افراد از اوضاع جاری و عدم دنباله روی آنان از خطوط گرایشات ارتجاعی خمینی را منعکس می کرد. آیندگان روزنامه یی بود که صح منتشر می شد و مثل دو روزنامه بزرگ عصر کیهان و اطلاعات، کارکنانش در زمان انقلاب با اعتصاب 62 روزه در برابر حکومت نظامی و دولت نظامی جلوه یی از اراده مردم برای برچیدن بساط رژیم دست نشانده محمد رضا شاه و دستگاه پلیس - سیاسی  جنایتکارش  ساواک را به نمایش گذاشتند.  این سه روزنامه بعد از آغاز به کار دولت بختیار  که با شرطهایی چون خارج شدن شاه از ایران و انحلال ساواک همراه بود ، با پایان اعتصاب مطبوعات دوباره منتشر شدند و مردم با سبدهای گل به تحریریه این روزنامه رفته و از روزنامه نگاران اعتصابی تقدیر و تجلیل کردند. اما فشار به روزنامه ها از خارج توسط به راه افتادن تظاهرات گروههای حزب اللهی در برابر دفاتر این روزنامه ها به خاطر درج این یا آن مقاله که روحانیت «حاضر و ناظر» را خوش نمی آمد و به این بهانه که نظرات «ملت مسلمان» در آنها منعکس نمی شود، شروع شد و در روزنامه کیهان انجمن اسلامی با خط گرفتن از فرمایشات امام خمینی در سوم خرداد 58 *- که «مبارزه یی بدتر از مبارزه با شاه» را،با روشنفکران، برای آنها تکلیف شرعی قرارداده بود-، علیه روزنامه نگاران مبارز و ترقیخواه دست به کودتا زده و تحریریه روزنامه را اشغال کردند و دیگر آنها را به روزنامه راه نداد. بمناسبت این «فتح » در شماره 6 خرداد «خطیب شهیر» دستگاه خلافت خمینی در آن روزها، فخرالدین حجازی در مطلبی با عنوان « پرولتاریا در کیهان

 http://iradj-shokri.blogspot.com/2007/05/29.html »

 ، با مهملاتی که علیه گروههای چپ و روشنفکران سرهم کرده بود، در واقع نشان داد که ترس و نگرانی خمینی و آخوندهای مرتجع از چه ناحیه یی و از کدام عامل یا عوامل موجود در جامعه است.  به هر حال جای رونامه  آیندگان مصادره شده روزنامه «صبح آزادگان» منتشر شد که گفته می شد در اختیار گردانندگان کمیته های انقلاب اسلامی است که بهزاد نبوی و مجاهدین انقلاب اسلامی دستی در آن داشتند. این ماجراها همه تنها فقط حدود 6 ماه از آمدن خمینی به ایران می گذشت. رادیو تلویزیون در استفاده انحصاری روحانیت و سایرکارگزاران خمینی بود و در اخبار مسئولان گماشته شده از سوی خمینی تحریف بسیار از رویدادهای مربوط به گروهها سیاسی می کردند. از جمله در مساله گنید و کردستان. گام بزرگ دیگری که خمینی پلید و کارگزارانش در خفه کردن آزادی و تک صدایی کردن جامعه برداشتند «انقلاب فرهنگی بود» و تعطیل کردن دانشگاهها برای تصفیه آن از هوادران گروههای سیاسی و استادان ترقیخواه بود. اما خوابهای خمینی به رغم این سیاستها که به کشتار واعدام بی رحمانه اعضا و هواداران گروههای سیاسی در دهه سیاه 60 انجامید، سبب انسجام رژیمش نشد و شکافها و ترکهای متعدی پیوسته در این رژیم ارتجاعی افتاده است که ناشی از پوسیدگی نظام ولایت فقیه و بی لیاقتی گردانندگان مردم ستیز و درنده خوی  این رژیم برای اداره کشور از یکسو و مبارزات مدوام مردم برای تحقق خواستهای خود از سوی دیگر بوده است. بعد از استعفای دولت موقت که از «مسلمانها» بود اما به ولایت خمینی و صدور انقلاب خمینی مساله داشت، مساله اختلافات رئیس جمهور منتخب مورد تایید خمینی با اطرافیان امام متشکل که در حزب جمهوری اسلامی  بودند پیش آمد این ماجرا به رویداد 14 اسفند 59 و بعد مساله عزل رئیس جمهور رسید. بعد از آن به رغم جریان داشتن جنگ و ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و انفجار نخست وزیری، در بین مریدان و مقلدان امام مرتجعان و جانیان اختلاف هم چنان جوانه می زد و رشد می کرد. اختلاف در مجلس آخوندی بین خط امامیها که فقه را پویا و دارای انعطاف و ظرفیت انطباق با شرایط روز می دانستند با گروهی که طرفدار فقه سنتی بودند و معتقد بودند احکام شرعی و فقهی همانطور که بوده برای شرایط کنونی هم قابل اجراست و مثلا با وضع مالیات مخالف بودند و خمس و زکات کافی می دانستند هم چنان رو به تشدید بود و این البته در کار دولت هم مشکل ایجاد می کرد. نخست وزیر خط امامی با مجلس و رئیس جمهوری که در اردوی سنتی ها بود مشکل داشت و اختلاف بین این دو جناح که مدتها تلاش می ناچیز و «بحثهای طلبگی» نماینده شود سرانجام در آخرین روز اسفند سال 66 با اعلام انشعاب در «جامعه روحانیت مبارز تهران» و جدا شدن خط امامیهای طرفدار فقه پویا به عنوان مجمع روحانیون مبارز از آن، شکاف بزرگی را تشکل «اشراف» آخوندی بجا گذاشت که امروز می دانیم و می بینم که آن شکاف چگونه به فرویختگها ویرانگر و غیر قابل باز سازی انجامیده است . شکاف بسیار بزرگ بعدی اختلاف بین کسی بود که به عنوان جانشینی خمینی برگزیده شده بود، با خمینی بود. کسی که او را فقیه عالیقدر و «امید امت و امام» می نامیدند. اما وقتی به خاطر انتقاد از اعدامها جنایتکارانه تابستان 67 و ادامه بیهوده جنگ ویرانگر زبان به انتقاد کشود، خشم خمینی را برانگیخت و سرکوب شد و کنار گذاشته شد و همه آنهایی که او را فقیه عالیقدر و امید امت و امام می نامیدند برای نشان دادن فاصله گرفتن از او  و طرد پیروی از امام لگدی و چوبی به تحقیرکردن او به او زدند.  شکافها و تَرَکها بعد از مرگ خمینی با کنار گذاشته «موسوی ها»، یعنی موسوی اردبیلی از ریاست دیوانعالی کشور و قوه قضائیه و دادن گماشتن محمد یزدی به این پست از سوی خامنه ای ولی فقیه جدید و کنار گذاشته شدن میرحسین موسوی از کار پست اجرایی و نظارت استصوابی شورای نگهبان برای غربال کردن خط امامیها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و  انتخابات مجلس خبرگان ادامه داشت و در ماجرای انتخابات خرداد سال 76 شوک شدیدی به دستگاه خلافت خامنه ای وارد کرد که انتظارش را نداشت. دستگاه «خفیه » خلافت با احکام شرعی سربازان گمنام امام زمان را که در بین آنها «سردار» بزرگی مثل سعید امامی هم بود، مامور سلاخی کردن و ربودن و کشتن چند تن از «غیر خودیها» کر(غیر خودیهایی که بعدا در برنامه چراغ صدا وسیمای علی لاریجانی آخوند حسینیان در تلاش برای تبرئه سربازان گمنام امام زمان، از آنان به عنوان«ناصبی - کسانی به علی و اهل بیت دشمنی می ورزند» و مهدورالدم هایی  یاد کرد که قتلشان اصلا جرم نیست) تا اوضاع را چنان بحرانی و خراب کند که رئیس جمهور جدید- سید آیت الله زاده یی که از خادمان این نظام و افراد مورد اعتماد «حضرت امام» بود و برخلاف تصور و انتظار «مقام معظم رهبری»، با تاکتیک مردم در بازی و استفاده از تظادهای رژیم در زمان انتخابات و ریختن  آراء فراون به اسم او، سبب شده بودند که او با سه برابر رأی بیشتر از ناطق نوری، برنده انتخابات شود- نتواند تاب چنین بحرانی را بیاورد و از راه نرسیده مجبور به استعفا شود. اما سّید و همکارانش فن بدل به رقیب زدند و با اطلاعاتی که از شاخکهایی که در درون دستگاه اطلاعاتی داشتند بدست آورده بودند، توسط روزنامه سلام دست به یک افشاگری مرگبار علیه سربازان گمنام امام زمان زدند و قتلها را اقدامی از سوی «محافل خود سر» داخل نظام اعلام کردند. تیری بود که راه شده بود و چرخاندنش به بسوی تیرانداز عملی نبود، اگر چه راه شلیگ و زدن تیر های متقابل از سوی دستگاه خفیه خلافت همچنان باز بود. در این اقدام که زلزله یی بر پیکر دستگاه اطلاعاتی رژیم انداخت که برای کور کردن راه دست یابی به آمران ، سعید امامی از برنامه ریزان و مغزهای متفکر وزارت جنایت دستگاه خلافت که وقتی در تحقیقات دمش لای تله افتاده بود ضعف بسیار نشان داده بود و حاظر شد بوده برای رهایی از مرگ و امکان دیدار با زنش هراتهامی را برای مصلحت نظام از جمله اتهام کارگزاری برای اسرائیل بپذیرد، زنده ماندنش خطرناک تشخیص داده شد و با خورندان « شربت شهادت» درست شده با واجبی، اور را روانه سفر بدون بازگشت دیدار با «حضرت حق» کردند تا مصلحت نظام اسلامی حفظ شود. ضربه ها متقابل البته فرود آمد. تیری به گردن سعید حجّاریان تئوریسین « اصلاحات» که او به سختی ازمرگ جان بدر برد امام برای همیشه نیمه جان شد و عبدالله نوری وزیرکشور که قبلا کتک خورده بود به اتهاماتی مهمل دستگیر و محکمه و به 5 سال زندان محکوم شد، در سومین سال حبس بود که برادرش دکتر علیرضا نوری که نماینده مجلس بود درسفری به شمال که گویا در راه تحقیق در مورد گوشتهای وارداتی فاسد انجام گرفته بود در یک سانحه مشکوک اتومبیل کشته شد. حالا با یک پرش از مسائل دوران خاتمی و مسائل یکسال گذشته به اردوی اصولگرایان نگاه کوتاهی بکنیم  که احمدی نژاد به این جبهه و جناح تعلق دارد. اکنون شکاف در این جبهه هر روز بیشتر می شود و اختلاف جدی اکنون بین رئیس جمهور حزب اللهی و بشدت عقب مانده و «عاشق مهدی» با سایر اصولگریان «استخواندار» یا بی مقدار به وجود آمده است که از تمرد او در اجرای مصوبات مجلس گرفته تا اظهاراتی که تخطی از «ارزشهای اسلام»  موضوع و علت این اختلافات هستند . حالا کسی مثل علی مطهری نماینده اصولگرا از مجلس احمدی نژاد و باندی که وی به آن تعلق دارند را به گروه فرقان تشبیه می کند که مخالف روحانیت بودند و ترور آیت الله مطهری که برجسته ترین «اندیشمند» اردوی آخوندی بود و آخوند مفتح در کارنامه آنها ثبت شده است. از این سو، در پی مورد حمله قرار گرفتن مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد به خاطر سخنانی که در مورد مکتب ایران به جای مکتب اسلام بر زبان رانده بود( که البته با هدف خدمت به نظام و دام و دانه گذاشتن برای نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور بود)، او(مشایی) یکی از منتقدان را که بی عمامه است یعنی، سرلشکر بسیجی فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که بالاترین مقام نظامی رژیم ولایت فقیه است را به نوبه خود با جملات به شدت تحقیر آمیزی مورد حمله قرار داده است. او این سخنان را در جمع کارکنان خبرگزاری رسمی رژیم بیان کرده ولی انتشار بیرونی نیافته بود، اما یک سایت ولایتمدار به نام صراط

http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=9181

 آن را نقل کرده است. به گزارش سایت مذکور مشایی از جمله گفته است «سند ندارم که بگویم فیروزآبادی از جنس گروه شیطان است اما فیروزآبادی سراسر جهالت است ». البته این حرف را اگر چه رئیس دفتر احمدی نژاد زده ولی حق گفته است و نیاز به یاد آوری هم نیست که جهالت ویژگی مشترک همه مقامات و کارگزاران نظام ولایی است و شخص رئیس جمهور به اندازه آیت الله جنتی و آن آیت الله ریق رحمت سرکشیده رئیس مجلس خبرگان- مشگینی- در برخورداری از این ویژگی ممتاز است.

اکنون سی سال بعد از آن خط ونشان کشیدن و اقدامات جنایتکارانه بعدی خمینی و عملکرد جنایتکارانه جانشین او خامنه ای، برای کنار زدن«غیر خودیها» و ساختن جامعه یی تک صدای و مرید ومقلد رهبر، می بینم که هروز صدای ترک برداشتن این بنای جهل و جنایت و تبهکاری که نظام ولایت فقیه نام دارد از جایی آن هم در راس آن شنیده می شود. در این که این بنا فروخواهد ریخت تردیدی نیست. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. ولی کسانی که خواهان تغییراین رژیم منحوس و استقرار دموکراسی در ایران هستند، خوب است همیشه به این مساله توجه داشته باشند که تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعاتی در کار است، هیج تغییر قابل اعتنایی در ساختار قدرت سیاسی و عملکرد رژیم دررعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان رخ نخواهد داد و گام برداشتن به در راه پی افکند دموکراسی و یک رژیم غیر مذهبی، جز با درهم کوبیدن و برچیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات این مقرّ آدمکشان ممکن نیست. کاری که البته تنها با «کارستان» و قیام مردم امکان پذیر خواهد بود. هر نوع سیاست و تلاشی که  در آن این امر نادیده گرفته شده باشد و مثلا با دنباله روی از کروبی و موسوی تغییر اوضاع را انتظار داشته باشد، آب در هاون کوبیدن و خشت بر آب زدن است.

* متن سخنرانی خمینی در سوم خرداد 58 که در کیهان 5 خرداد 58 درج شد، ضمیمه مقاله یی از نگارنده است با عنوان «سی سال پیش جوّ سیاسی چنین بود و خمینی این بود» در لیست مطالب من در پژواک ایران قرار دارد.  یا باکلیک روی لینک زیر

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=8163

 

پ- 24 مرداد 1389 – 15 اوت 2010

 

http://iradj-shokri.blogspot.com

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است.
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت»
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی
*نکته یی برای یاد آوری –2
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد
*نکته یی برای یاد آوری
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی
*تاریخسازی مسخره
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا
*از کجا به اینجا رسیدیم
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی»
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟»
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف
*در ضرورت توضیح واضحات
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی
*اعتراض من به قلدرمنشی بود
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد
*شروری در صف اوپوزیسیون
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی
*آخوند مسخره از اخوان مسخره
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و...
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ...
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه !
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت»
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری
*این سخن را درنیابد گوش خر
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ»
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی»
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و...
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی:
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»*
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3)
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت
*خوابگردی در فراموشخانه زمان
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن