PEZHVAKEIRAN.COM رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها
 

رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها
نیره انصاری

 

بنابر آنچه پیش گفته؛ هر یک از عناصر موضوعی جرم پول شویی، از اجزایی فراهم آمده که غیرممکن است بدون این اجزاء در  خارج، قوام یابد و یا در ذهن قابل تصور باشد.

قانون مبارزه با پول شویی ایران در ماده (2) مصادیق « استفاده کردن، کمک کردن، اخفاء، پنهان و کتمان کردن» را برای بیان ماهیت پول شویی به کار برده که داخل در حقیقت و ماهیت پول شویی نبوده و از ذوات آن نیستند و ممکن است در قالب معاونت قرار گیرند.

اگرچه خطر معاونان در پول شویی کم از مباشران نیست، و مقنن می‌توانست بر اساس یک قاعده کلیِ رفتاری آنان را در حکم پول شویی محسوب نماید تا مجازات جنبه ی « بازدارندگی » داشته باشد.

قانون مبارزه با پول شویی ایران در ماده (3) موضوع جرم پول شویی را محصور در « مال» دانسته است و این در حالی است که می بایست آن را « عایدات مجرمانه » که مفهومی موسع دارد، قرار می داد.

از این رو به استناد قانون جمهوری اسلامی؛ «امتیازهای مالی مانند امتیاز یک کارخانه » نمی‌تواند موضوع جرم پول شویی واقع گردد.

عبارت « فعالیت‌های غیرقانونی » در بند «الف» از ماده (2) یاد شده، « جرم منشاء » در بند «ب» از ماده (2) مجمل گذاشته شده است به نحوی که به ترتیب با « فعالیت‌های غیرقانونی» موضوع ماده (2) از قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و… مصوب (1367)، « جرم مقدم » موضوع ماده (662) قانون مجازات اسلامی و « کمک کردن » موضوع ماده (554) قانون مجازات اسلامی تداخل دارند.

حال آنکه واضع قانون می‌توانست برای تعیین « جرم منشاء » خاص پول شویی از ضابطه ی احصاء قانونی یا سیستم معیارشناسی به منظور رفع این تعارض بهره گیرد.

قانون مبارزه با پول شویی در ایران « رکن روانیِ» جرم پول شویی را به رسمیت نشناخته و تنها تحقق آن را با « قصد صریح » پذیرفته و « رکن روانیِ» قصدِ غیرمستقیم و بی پروایی مورد غفلت واقع شده است.

و این در حالی است که جرم یاد شده به حیث خطرناکی آن اقتضای پذیرش این درجه‌بندی دارد.

قانون گذار ایران با پیش بینیِ « جزای نقدیِ نسبی » در ماده (9) اعمال اصل فردی کردن مجازات ها را در جرم پول شویی غیرممکن نموده که ضرورت دارد در کنار این مجازات حبس های تادیبی نیز تصویب می گردید.

در همین ماده و با توجه به تبصره (3) آن، استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، به نادرستی یک نوع جزای نقدی معرفی شده است. در صورتی که می بایست «مصادره اموال» بیان می شد.

 

اصل 49 قانون اساسی

در ایران اگرچه برخی مخالف قانون پول شویی بوده و بر این باورند که با وجود اصل(49 قانون اساسی) نیاز به تصویب قانونی مستقل برای پول شویی نیست و بیش از این، با نظام پولی و مالی ایران همخوانی ندارد. اما می‌توان بیان داشت که کشورایران با توجه به اینکه در معرض ارتکاب رفتارهای مجرمانه ای نظیر خریدوفروش مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق انسان و دیگر جرائم است که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری تطهیر می گردد.

بر این اساس قوانین موجود برای مبارزه با این جرم کافی نیست. از این رو لایحه پول شویی می‌تواند یک اقدام مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با پول شویی است، اما با این حال لایحه یاد شده ایرادات و نواقصی اساسی دارد که باید در هنگام تصویب نهاییِ لایحه مطمح نظر قرار گیرد.

 

قانون مالیات های مستقیم

در این خصوص اگر در اصلاحات قانون مالیات سال (1380)، ماده(201)، به ویژه پاراگراف نخست ماده (201) که در خصوص «فرار مالیاتی» است. مجازات کیفری مقرر حذف نمی گردید، با توجه به سنخیت جرم پول شویی با فرار مالیاتی و اختیاراتی که قانون گذار در راستای این ماده داشت، در حد ممکن، مجوزی برای پرسش و پاسخ از شخص مظنون به پول شویی که مظنون به فرار مالیاتی نیز می‌توانست باشد.

ماده (201):« هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در حقیقت می‌توان بیان داشت که در اصلاح این ماده از قانون مالیات های مستقیم. به نحو دیگری انشاء و مجازات کیفری آن حذف گردید. به بیانی دیگر مقنن از جرمِ «فرار مالیاتی»، «جرم زُدایی» کرده است.

به نظر می‌رسد در قانون مبارزه با پول شویی وابستگی این جرم به جرم منشاء مانعی است برای کشف و شناسایی مجرم زیرا در غالب جرائم منشاء که مهمترین آن‌ها قاچاق موادمخدر، کالا و انسان است در صورت کشف جرم و شناسایی مجرم، مال تحصیل شده از جرم به نفع دولت ضبط می‌گردد و مجازات سنگینی برای مجرم در نظر گرفته شده است.

 

عهدنامه استرداد مجرمان

در قوانین بین‌المللی

و قانون ایران

 

یکی از مباحث برجسته‌ای که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق

بین الملل نیز در ارتباط است زیرا، هر کجا جرمی واقع شود، عدالت اقتضاء می‌کند که با متهم و مجرم با برخورد قانونی مجازات و کیفر شوند.

اما گاهی مرتکبین جرم به منظور فرار از قانون، گریزگاه هایی را برگزیده و با خروج از مرزهای کشور محل وقوع جرم و رساندن خود به کشوری دیگر در پی شروع زندگیِ مخفیانه ای هستند. قدرمتیقن در چنین مواردی کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود و معاهداتی به شکل دو‌جانبه و حتی چند جانبه با دیگر کشورها به امضاء رسانده اند.

 

قانون استرداد مجرمان و معاهداتی که ایران با دیگر کشورها تنظیم و منعقد نموده نیز در راستای تحقق چنین هدفی بوده است.

قانون استرداد مجرمان در اردی‌بهشت (1339) مصوب گردید. در ماده (1) این قانون آمده است:« در مواردی که بین دولت ایران و دولت های خارجه قرارداد استرداد منعقد شده؛ استرداد به موجب شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد. اما چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر تنظیم شده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد به موجب مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.» بر همین اساس نیز ایران با کشورهای دیگر قرارداد استرداد مجرمان را امضاء نموده است.

 

تعریف استرداد مجرمان در علم حقوق

استرداد مجرمان یک اصطلاح است. بدین معنا که کسی متهم به ارتکاب جرمی است یا جرمی را مرتکب شده و در دادگاه محکوم شده و به کشوری دیگر گریخته است. طی فرایندی از کشور مورد نظر درخواست می‌شود تا این فرد را تحویل کشور متقاضی داده تا در آنجا محاکمه و مجازات گردد. به بیانی ساده‌تر استرداد یعنی درخواست تحویل فردی که به هر دلیلی تحت تعقیب دادگاه های داخلی کشور ما است؛ اما در کشوری دیگر بسر می برد.

بر این اساس اگرچه ما می گوئیم استرداد مجرمین اما این استرداد یا بازپس گرفتن شامل متهمین نیز می شود.

در علم حقوق متهم و مجرم معنای متفاوتی دارد.

متهم کسی است که مرتکب جرم شده و تحت تعقیب میز قرار گرفته، اما هنوز محاکمه نشده است. اگر چنین فردی نیز از کشور بگریزد به موجب همان قانون استرداد مجرمان با او رفتار خواهد شد.

 

اکنون پرسش این است که با توجه به موضوع «برجام و تحریم ها علیه ایران»،چنانچه ایران با کشوری قرارداد استرداد مجرمان نداشته باشد، به منظور تحویل مجرم چگونه می‌توان اقدام نمود؟

در چنین مواردی می‌توان  بر اساس «اصل عمل متقابل» که در علم حقوق و قانون استرداد مجرمان وجود دارد اقدام نمود.

بدین اعتبار جمهوری اسلامی می‌تواند درخواست خود مبنی بر استرداد مجرم (رضاضراب) را مطرح نموده و آن کشور نیز بپذیرد.

در حقیقت روابط بین دولت ها گاهی بیشتر و بهتر از وجود قرارداد عمل می نماید. زیرا که چنانچه ما در مواردی با برخی کشورها قرارداد هم داشته ایم، اما به دلیل تیره بودن روابط، آن‌ها به قرارداد عمل نکرده اند و از آنجا که در حقوق بین الملل دادگاهی به منظور رسیدگی به این نوع شکایت ها وجود ندارد؛ در عمل این نقض قراردادها بدون پاسخ می ماند.

در حال حاضر در خصوص پرونده «رضاضراب» و قانون استرداد مجرمان؛ می‌تواند بیان داشت که:

- نخست وی تابعیت ایرانی داشته و تبعه ایران محسوب می گردد. بر این اساس جمهوری اسلامی  می‌تواند از سیستم قضایی آمریکا بخواهد تا اورا تحویل مقامات ایران دهد.

اگرچه ایران با کشور آمریکا قرارداد استرداد مجرمان را منعقد نکرده باشد می‌توان بر اساس « اصل عمل متقابل» این اقدام را به انجام رساند.

از دیگر مواردی که می‌تواند در این خصوص مطرح گردد؛ اینکه اساساً اگر یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرم شود؛ آیا آن کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد؟

در این خصوص بیان می‌داریم که در علم حقوق اصلی داریم به نام «صلاحیت سرزمینی» که تصریح می دارد:« دادگاه های هر کشوری صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشورشان را دارند و اگر این فرد محکوم به حبس شد، به استناد قرارداد انتقال محکومینِ به حبس می‌توان درخواست نموده تا مجرم را برای طی کردن باقی‌مانده دوران محکومیتش به ایران منتقل نمایند.

 

جرائم قابل استرداد از منظر حقوق بین الملل

جابجایی مجرمان و در نتیجه بین‌المللی شدن جرم، اجرای قانون جزای داخلی را وابسته به همکاری‌های بین‌المللی ساخته است. اگرچه هیچ الزام کلی در خصوص استرداد مجرمان در سطح بین‌المللی وجود ندارد، اما هر کشور با توجه به اینکه  تقاضاها برای استرداد اعطا شده اند، شرایط و روش را تعیین می کند.

در حقیقت بر اساس منشاء نظام استرداد، اعتراضات برآمده از حقوق بشر، ملاحظات شایان توجهی را در اعطا یا کاهش استرداد در نظر داشته اند.

استرداد فرایندی رسمی است که توسط آن یک حوزه قضایی از حوزه قضایی دیگر، بازگشت اجباری فردی که در صلاحیت دادگاه درخواست شده است و کسی که متهم یا محکوم به یک یا چند جرم سنگین مانند:« قتل، سرقت های مسلحانه، پول شویی و...» در برابر قانون حوزه قضایی دادگاه متقاضی است را درخواست کند.

براین اساس دولت ها به شیوه تشخیص جرائم قابل استرداد برحسب میزان مجازات که از عمومیت بیشتری برخوردار است، رغبت بیشتری نشان می دهند.

 

استرداد دارای آثار و فوائدی برای هر دو دولتِ متقاضی و متقاضیٌ عنه است:

- آنکه مجرمان متوجه خواهند شد که عمل مجرمانه آن‌ها پیامدی جز حتمیت مجازات در پی ندارد و به هر کشوری که پناهنده شوند، مصون از مجازات نیستند.

- به موجب ماده (23) استرداد مجرمان:« شخصی را که استرداد او مورد پذیرش واقع شده نمی‌توان به اتهام جرم دیگری که پیش از تاریخ استرداد مرتکب شده مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولتِ مسترد کننده.»

- آئین استرداد به منظور تأمین آزادی‌های فردی و حفظ حقوق افراد مورد درخواست استرداد در قوانین کشورها و معاهدات استرداد پیش‌بینی شده و عموماً متضمن تعهدات همه جانبه دو دولت متقاضی و متقاضیٌ عنه نسبت به شخص مورد درخواست استرداد است.

 

روند درخواست قانونی استرداد مجرمان

هنگامی که برای دستگاه قضایی/قاضی پرونده محرز گردید که متهم یا مجرمی به کشور دیگر متواری گشته، بی درنگ تقاضانامه ای به وزارت امور خارجه فرستاده و درخواست دستگیری و استرداد وی را می دهد. وزارت امورخارجه کشور متقاضی نیز نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشور مورد نظر می فرستد.

اگربا آن کشور قرارداد استرداد داشته باشیم، وزارت دادگستری فعالیت خود را شروع و شعبه‌ای از دادگاه را برای پیگیری پرونده مشخص می‌کند تا متهم یا مجرم دستگیر و به ایران تحویل داده شود.

با توجه به اینکه رضاضراب تابعیت ایران را داشته و تبعه ایران محسوب می گردد، افزون بر این ایشان در آمریکا و در نتیجه موافقت دستگاه قضایی آن کشور که ابتناء داشته بر همکاری وی با آن دستگاه تحت عنوان « شاهد و نه متهم » در چندین جلسه به تشریح جزئیات و داشتن ارتباط با دولت مردان و مقاما های رسمی کشورهای ایران، ترکیه پرداخت. البته این اقدام‌های رضاضراب  دلائلی چند در بر دارد:

- به موجب قانونی در سیستم قضایی آمریکا چنانچه متهم / مجرمی با مسئولان دستگاه قضایی اعم از دادستان و قاضی رسیدگی کننده به پرونده همکاری نماید می‌تواند از درجات تخفیف مجازات برخوردار شده و در نهایت رهایی از زندان را در پی داشته باشد. امری که در سیستم قضایی آمریکا رایج است و چنانچه متهمین ضمن پذیرش اتهامات نسبت به جرم ارتکابی، با دادستان و مقامات قضایی آن کشور در راستای روشن شدن جزئیات اعمال مجرمانه همکاری نماید می‌تواند از امتیاز «تخفیف مجازات» بهره مند گردد.

- با توجه به اینکه رضاضراب تابعیت ایرانی داشته و ایضاً ترک تابعیت نکرده است؛ تبعه ایران محسوب می‌گردد و به همین جهت، وی می‌خواسته است تا از حوزه قضایی کشور ایران بدور باشد. زیرا که از مجازات سنگین این جرم در کشور متبوعش (ایران) مطلع بوده است. نمونه ی ارتکاب جرم «پول شویی، اختلاس، ارتشاء و...» در ایران همانا پرونده رئیس ( به زعم رضاضراب) او «بابک زنجانی» است که «حکم اعدام » علیه او صادر و به وکیلش ابلاغ گردیده است. 

بدین اعتبار و بر اساس قانون استرداد مجرمان و شرایط آن؛ رضاضراب پس از لنقضاء و پایان یافتن دوران محکومیتش در آمریکا به ایران مسترد خواهد شد تا به موجب قانون مبارزه با پول شویی در ایران نیز محاکمه گردیده و مجازات تعیینی در قانون همانند حکم صادره علیه بابک زنجانی، اجرا خواهد شد.

 

نقش پلیس بین‌المللی درباره پرونده «پول شویی»

پلیس بین الملل [اینترپُل] نقش موثری به منظور شناسایی و دستگیری و انتقال متهم/مجرم ایفا می کند.

شایان یادآوری است که قانون استرداد مجرمان تنها جرائم عمومی نظیر «قتل، کلاهبرداری، سرقت، رشوه، اختلاس، پول شویی و...» را شامل می گردد. زیرا جرائم عمومی از اهمیت برجسته‌ای برخوردار بوده و به منظور امنیت و نظم کشورها مشکل آفرین هستند. در نهایت می‌توان بیان داشت که قرارداد استرداد مجرمان به نفع مردم، دستگاه قضایی و دولت است. زیرا با این رخداد هم مردم اطمینان بیشتری به اجرای عدالت و برقرار امنیت دریافت خواهند کرد و نیز دولت ها اجازه نمی‌دهند کشورشان به محلی برای تجمع و زندگی مجرمان بدل گردد.

 

بدین اعتبار با توجه به اینکه  در ایران با« تورم قوانین جزایی» روبرو هستیم اما از نابختیاری در پاره‌ای از موارد «خلاء» قانونی وجود دارد. هرچند در برخی قوانین کنونی مواردی وجود داردکه به مجازات مرتکبان اعمالی منتج می‌گردد که «پول شویی» محسوب می گردد. ( اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصل). اما تاکنون قانون جامعی که منحصراً در خصوص مبارزه با جرم «پول شویی» تصویب شده باشد وجود ندارد.

تحصیل پول‌های «کثیف و تطهیر» آن، عملی خلاف و غیرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر نظم و اقتصاد کشور است. به همین جهت است که مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و برخی کشورها نیز برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند.

 

 

به باور این قلم، آشکار است که نظارت قوی و کشف این‌گونه جرائمِ مالی مقدم بر مجازات است زیرا از طریق نظارت قوی و اصولی و ایضاً «نظام بانکی کارآمد»، زمینه ظهور این‌گونه جرائم به حداقل می‌رسد و می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چوکات تولید بهینه شکل گیرد.

نظارت در این موارد آنچنان برجسته است که آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی در سال (1388) در (49) ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، فرستاده گزارش های الزام آور و نگهداری سابقه و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تأکید قرار گرفته است.

فراتر از این به موجب ماده (9) قانون مبارزه با پول شویی، مرتکبان این جرم، افزون بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان ¼ عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز گردد!

 

منابع فارسی

- آشوری محمد (1384) آئین دادرسی کیفری، ج نخست، چاپ دهم

- اردبیلی محمدعلی (1384) حقوق جزای عمومی، ج نخست، چاپ دهم، میزان

- جعفری لنگرودی محمدجعفر(1390) ترمینولوژی حقوق، ج چهارم، گنج دانش

- ساکی محمدرضا (1388) آشنایی با جرم پول شویی، چاپ دوم، انتشارات جاودانه

- سلیمی صادق (1382) جنایت سازمان یافته فراملی، چاپ سوم، انتشارات جنگل

- میرمحمدصادقی حسین (1388) جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ بیست و پنجم

- نوربها رضا (1387) زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و سوم، نشر دادآفرین

 

منابع انگلیسی:

-C.M.V. Charkson (1987) Understanding Criminal Law, Fontana Press, London.

- Svete, Brandon (1994) An Cuntline of English, Criminal Law. Of London

- Andrew, Ashwoeth (1992) Principles of Criminal Law, Oxford University Press

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

20،12،2017 میلادی

برابر با 29،9،1396 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*خصلت زنانه‌ی فقر!  [2024 May] 
*اول ماه مای روز جهانی کارگر و تولید و باز تولید سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران  [2024 May] 
*از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی  [2024 Apr] 
*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]