PEZHVAKEIRAN.COM از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران
 

از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران
نیره انصاری

 

- بررسی و تحلیل حقوقی نسبت به اعتراضات مردم در مخالفت با جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون

- مرگ صنعت نشر در ایران و

- همزمانی برگزاری نمایشگاههای کتاب بدون سنسور در اروپا، آمریکا و کانادا با نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران

رئالیست ها و خطر

تبدیل ایران به یک جزیره!

«… را حتی در زمینه‌های علمی « تدریس و گسترش زبان انگلیسی» و یا کوشش در خصوص کمبودهای موجودِ «محیط زیستی» مصداق جاسوسی و خیانت قلمداد می‌کنند و در یک عبارت، کشور را به سمت انزوای مطلق سوق می دهند!

حال آنکه درمقابل صلح طلبیِ مثبت کانتی که برای داخل دموکراسی و برای جهان نسخه ارتباط و همکاری متقابل می پیچد، منطق توازن قوای رئالیستی، ابتدا به نام استقلال، پیوندهای جهانی را قطع می‌کند و سپس با ادعای مصالح ملی و امنیتی به سرکوب آزادی‌های داخلی می پردازد!»

یک نوع نظرسنجی در ایالات متحده امریکا مرسوم است که در جریان آن از مردم پرسش می‌شود که:« کدام کشور بزرگترین خطر برای امنیت آمریکا بشمار می روند؟»

روند تجربه شده‌ای نیز وجود دارد که هرگاه آمریکایی ها می‌خواهند با کشوری وارد جنگ شوند ابتداء باید آن را به صدر لیستا و فهرست دشمنان خود در نزد افکار عمومی بنشانند.

این امر سازوکاری است که عملاً در سایر کشورهای جهان نیز روی می‌دهد و اساساً می‌تواند بهترین نشانه به منظور تشخیص راهکارهای صلح و امنیت محسوب گردد.

«ایمانوئل کانت» را «فیلسوف صلح» نیز خوانده اند؛ او بیش از دو مائه پیش از این در رؤیای دستیابی به صلح پایدار جهانی به این نتیجه رسید که «لیبرال دموکراسی ها با هم نمی جنگند»!

البته کانت پیش از طرح «صلح پایدار» محتوای این رساله را سال‌ها پیش از آن بطور کلی در کتاب:«نقادی» عنوان کرده بود و دیدگاه‌های خود پیرامون صلح، جنگ و روابط بین الملل را در آثاری نظیر «ایده ای برای یک تاریخ جهانی» با هدف جهان وطنی و فرضیاتی پیرامون آغاز تاریخ بشر و تئوری و عمل ابراز نموده بود. در حقیقت تأکید کانت بر صلح پایدار خود این امر بود که دولت ها را به مثابه اشخاص اخلاقی تلقی کرده که بمانند افراد عادی تعهداتی را نسبت به یکدیگر دارند. کانت بر این باور بود که دستیابی به صلح جهانی، مستلزم وجود حکومت هایی است که ابتناء دارد بر قوانین اساسای جمهوریخواهانه که سه مولفه را تضمین می نمایند:

- احترام به آزادی فردی

- اصل تفکیک قوا

- برابری سیاسی همه شهروندان

صلح طلبی ایمانوئل، پایه و اساس بسیاری از نظریه‌های پسینِ روابط بین الملل گردید که تحقق صلح را از مسیر دموکراسی در داخل و ارتباطات متقابل در خارج پیگیری می کردند.

« وابستگی متقابل پیچیده » یکی ازاین نظریه‌ها است که به استناد آن هر اندازه وابستگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ کشورها به یکدیگر افزون گردد، امکان وقوع جنگ میان آن‌ها کاهش می یابد.

این نظریه‌های نو در برابر «صلح منفی» که تنها وضعیت توقف جنگ بود، زمینه ی طرح بحث «صلح مثبت» را فراهم آورد که ابتناء دارد بر عدالت اجتماعی، توسعه، رعایت حقوق بشر و همکاری‌های بین المللی.

به دیگر سخن از برجسته‌ترین مبانی فلسفه اخلاق که به گونه ای با فلسفه سیاسی کانت در پیوند است وجود «بایسته قطعی» یا امر مطلق با ماهیت اخلاقی است که هر انسانی به دلیل بهره مندی از قوه عقل عملی خودبسنده و خودآئین از آن آگاه است.

اما نظر به طبیعت انسان از یک سو و تنوع فرهنگی قوی از دیگر فراز تکثرگسترده یِ بیانِ بینش‌ها و تصمیم ها امکان بروز می یابد.

در نتیجه جدالی دائمی میان طبیعت خشن انسان و فرهنگ او، میان غریزه و خرد او در جریان است که باید با آموزش خویشتن و پایان دادن به نابالغی فکری و معنوی به این جدال خاتمه داده شود.

کانت در این میان نقش نظام سیاسی حاکم بر جامعه و نیز نقش قوانین حاکم بر چنین جامعه‌ای را بسیار برجسته می داند.

بر این اساس ایمانوئل در رساله پر اهمیت «صلح پایدار» در پی ارائه طرحی ماندگار برای اتحاد ملل به منظور ایجاد و پاسداری از صلح در سطح جهان و در نتیجه سوق دادن جامعه جهانی به سوی یک جمهوری جهانی است. وی اساساً جنگ را بزرگترین شری می‌داند که ممکن است دامان بشریت را بیش از پیش آلوده نماید!

و به همین جهت است که در مسیر تحقق صلح مثبت، افزون بر گسترش روابط دولت ها، بر پیوندهای اجتماعی میان ملت‌ها نیزتاکید شد. بدین اساس، صلح در وضعیت تازه و تنها به تصمیمات دو دولت محدود نبود؛ بل، انبوهی از سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، نهادهای مدنی و فرهنگی جامعه نخبگان و حتی نهادهای ورزشی تاسیس و ایجاد شده و توانستند مستقل از دولت ها با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.

فراتر از این جشنواره های هنری، گروه‌های محیط زیستی، شرکت های چند ملیتی و حتی فدراسیون های ورزشی از جمله نهادهای غیردولتی در عرصه بین‌المللی اند که در سطوح گوناگون، کشورها را به یکدیگر پیوند داده اند. این پیوندها، وضعیت کاملاً مجزای دولت ها رابه یک شبکه ارتباطیِ پیوسته بدل می نماید که امنیت هر عضو آن با امنیت تمامی شبکه درهم تنیده است.

در برابر نظریه پردازان صلح «رئالیست » ها قرار دارند. آنان با ادعای «واقع گرایی» منطق جهان را بر پایه ی اصل «بکُش تا کُشته نشوی!» تفسیر می نمایند.

در فلسفه رئالیستی، دولتی که از منظر نظامی قوی‌تر باشد، قدرمتیقن به دولت های ضعیف‌تر حمله می کند. صلح طلبی تنها یک آرمان گرایی انتزاعی است و تنها گزینه در برابرجنگ صرفاً توازن قوای نظامی است. تجربه بشر؛ به ویژه پس از نخستین جنگ بین المللی، بارها ادعاهای رئالیست ها را نقض کرده است. برای نمونه آمریکا یا انگلیس که قدرت نظامی بیشاری دارند به هلند یا اتریش حمله نمی کنند؟

از دیگر سو تبعات نسخه های آن‌ها همواره فجایعی خونبار در پی داشته است.[ مشهورترین رئالیست های مائه بیستم، فاشیست ها و نازی ها بودند و معروف ترین رئالیست های دهه های گذشته مشاوران نظامی جورج بوش و ترامپ هستند.]

به هر روی هیچ یک از این حقایق موجب نشده است که علاقمندان به منطق رئالیستی، همچنان با شدت و حدت فراوان به توسعه و تبلیغ و پروپاگاندای نظریه‌های خود نپردازند.

و اما «خطر تجزیه شدن» وضعیتی است که رئالیست ها به همراه می آورند. آن‌ها بزرگترین دشمنان وابستگی متقابل کشورها هستند. بنابر این تا حد ممکن می کوشند تا ارتباطات بین‌المللی را کاهش داده و از پیمان های جهانی خارج شوند! و یا علیه توافق نامه‌ها تبلیغات به راه می اندازند، روابط اقتصادی را با ادعاهایی نظیز «خودکفایی» و «اقتصاد مقاومتی» کاهش می‌دهند و پیوندهای اجتماعی نظیر «توریسم» و فرهنگی همچون «مبادلات آثار هنری» حمله می کنند.

هر همکاری مشترکی را حتی در زمینه‌های علمی « تدریس و گسترش زبان انگلیسی» و یا کوشش در خصوص کمبودهای «محیط زیستی» مصداق جاسوسی و خیانت قلمداد می‌کنند و در یک عبارت، کشور را به سمت انزوای مطلق سوق می دهند.

حال آنکه درمقابل صلح طلبیِ مثبت کانتی که برای داخل دموکراسی و برای جهان نسخه ارتباط و همکاری متقابل می پیچد، منطق توازن قوای رئالیستی، ابتدا به نام استقلال، پیوندهای جهانی را قطع می‌کند و سپس با ادعای مصالح ملی و امنیتی به سرکوب آزادی‌های داخلی می پردازد!

کشورهای جزیره شده که دوست و هم پیمانی ندارند به آسانی و با کمترین هزینه ی تبلیغاتی در اذهان شهروندان غربی به «دشمن خطرناک» بدل می شوند.

بدین اعتبار خطر طغیان داخلی در واکنش به استبداد، تهدید حملات موشکی توسط پلیس علیه شهروندان از دراویش گُنابادی گرفته تا زنانی که با حرکت نمادین خود خط بطلان بر کلیه قوانین زن ستیز اسلامی و سرکوب با خطر حمله خارجی تشدید می‌شود و وضعیتی را به وجود می‌آورد که از آن با عنوان «خطر سوریه ای » شدن یاد می کنیم.

تجزیه شهرستان کازرون

 اعتراضات مردم کازرون در چند روز متوالی در  روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری(1397) در مخالفت با تجزیه این شهرستان منتج به این نتیجه گردید که مجلس شورای اسلامی ناگزیر ازاعلام توقف این طرح در مجلس گردید. البته در نظر داشته باشیم که این عقب نشینی ها توسط مجلس را می‌توان موقتی ارزیابی نمود!

 در این خصوص وزارت کشور در تاریخ ( 27،2،1397) ضمن صدور اطلاعیه ای نسبت به طرح ایجاد شهرستان نو در کازرون، تهدید کرد که:« با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع قانونی» انجام خواهد شد.»!

این وزراتخانه اعلام نمود که درگیری‌های چند روزه در کازرون بیش از آنکه جنبه تقسیماتی[ تقسیمات کشوری] داشته باشد، ریشه در عوامل دیگری دارد که بایستی مورد شناسایی دقیق قرار گیرد.همچنین بر اساس این اطلاعیه و پس از حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در کازرون؛ تا زمان «بررسی دقیق و لحاظ نمودن پیشنهادهای مردمی و رفع کاستی های موجود «طرح ایجاد یک شهرستان جدید «متوقف » شده است.

بررسی وضعیت تقسیم‌بندی شهرستان کازرون

بررسی سطح بندی شهرستا‌‌ن‌های استان فارس از نظر شاخص‌های بهداشتی٬ آموزشی و خدمات شهری نشان می‌دهد که شهر ناآرام کازرون در میان تمام شهرستان این استان در پائین‌ترین رده قرار دارد.

معترضان مخالف تجزیه این شهر و تقسیم‌بندی جدید در استان فارس هستند که دامنه این مخالفت‌ها در نهایت به ریخته شدن خون تعدادی از معترضان و ناآرام شدن این شهر منجر شد.

براساس نتایج یک تحقیق دانشگاهی٬ شهرستان «کازرون» یکی از محروم‌ترین مناطق استان فارس است که ساکنان آن از پائین بودن شاخص‌های بهداشتی- درمانی، آموزشی، فرهنگی و خدمات شهری در رنج هستند.

این تحقیق نشان می‌دهد که شهرستان «کازرون» در میان همه شهرستان استان فارس کمتر توسعه یافته است و بهره‌بندی ساکنان آن از خدمات گوناگون نیز در سطح مطلوبی نیست.

این شهرستان به حیث شاخص‌های بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات شهری با کسب امتیاز ( 25) در پائین‌ترین رده قرار گرفته است٬ در حالی که شهرستان لامرد با کسب( 58) امتیاز در رده نخست این جدول قرار دارد.

از شهرستان «کازرون» به همراه هشت شهرستان دیگر به عنوان توسعه‌نیافته‌ترین منطقه شهری در استان فارس نام برده می‌شود.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از وجود اختلاف و شکاف بین شهرستا‌ن‌های استان فارس در بهر‌ه‌مندی از شاخص‌های بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات شهری است. به‌ نحوی که از نظر شاخص‌های بهداشتی شهرستا‌ن‌های بوانات، مهر و لامرد دارای بیشترین امتیاز و شهرستا‌نهای زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد و کازرون دارای کمترین امتیاز هستند.

از نظر شاخص آموزشی هم بوانات و ممسنی دارای بیشترین امتیاز و شهرستان‌های زرین دشت و شیراز دارای کمترین امتیاز هستند.

شهرستان لامرد نیز به لحاظ شاخص فرهنگی دارای بالاترین امتیاز و شهرستا‌نهای فسا، مرودشت و ممسنی دارای کمترین امتیاز هستند.

از نظر بهره‌مندی از شاخص‌های خدمات شهری نیز لامرد دارای بالاترین امتیاز و شهرستا‌ن‌های داراب، ممسنی، کازرون و شیراز درای کمترین امتیاز هستند.

به حیث شاخص بهداشتی – درمانی شهرستان‌های بوانات، لامرد و مهر در رتبه اول و شهرستان‌های فراشبند، فیروزآباد، کازرون و زرین دشت در رتبه آخر قرار گرفته‌اند.

از منظر شاخص فرهنگی شهرستان لامرد در رتبه اول و شهرستا‌ن‌های مرودشت، فسا و ممسنی در رتبه آخر قرار گرفته و در نهایت از نظر شاخص خدمات شهری شهرستان لامرد در رتبه اول و شهرستا‌ن‌های شیراز، کازرون، داراب و ممسنی در رتبه آخر قرار دارند.

این تحقیق در پایان شهرستان‌های استان فارس را به حیث جمع امتیاز‌های آنها به سه سطح کمتر توسعه یافته، توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته تقسیم‌بندی کرده است.

براساس این تقسیم‌بندی شهرستان‌های لامرد، بوانات، ممسنی، ارسنجان، نیریز، خرمبید، خنج و قیرو کارزین در سطح نخست یعنی بیشتر توسعه یافته و شهرستان‌های آباده، لارستان اقلید، فسا، سپیدان، پاسارگاد، استهبان و مهر در سطح دوم یعنی توسعه یافته و شهرستا‌نهای سروستان، زرین دشت، جهرم، شیراز، فیروزآباد، فراشبند، مرودشت، داراب و کازرون در سطح سوم یعنی کمتر توسعه یافته از نظر شاخص‌های انتخابی قرار گرفتند.

به استناد نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص گردیده که (36%) درصد از شهرستا‌نهای استان فارس در سطح کمتر توسعه یافته قرار دارند.

- نتایج تحقیقی دیگر که سطح توسعه ‌یافتگی شهرستان‌‌های استان فارس را با شش شاخص اصلی و( 52) زیرشاخص مورد بررسی قرار داده نیز مشخص نموده از ده‌های (1380و 1390) از تعداد شهرستان‌های توسعه یافته کاسته شده و بر تعداد شهرستان‌‌های محروم افزوده شده است.

دلیل اصلی این امر نیز همانا اختلاف توسعه‌ یافتگی در شهرستان‌‌های استان، نشأت یافته از عدم توزیع عادلانه خدمات، زیرساخت‌ها و شاخص‌‌های مرتبط با بخش‌های کشاورزی و آموزشی- بهداشتی اعلام شده است.

در این تحقیق نیز از شهرستان «کازرون» به عنوانی یکی از مناطق کمتر توسعه‌یافته در استان فارس نام برده شده است.

کازرونی‌ها با این وضعیت، در حال حاضر با بحران دیگری هم در این ماه‌ها مواجه اند، بحرانی که منشا آن سیاسی بوده است.

گروهی از اهالی این شهر که آمار دقیقی از آنها در دست نیست، نمی‌خواهند که شهرشان تجزیه شود و ماه‌هاست می کوشند مانع این جدایی شوند که نتیجه این ایستادگی ناآرام شدن کازرون در روز‌های اخیر است.

البته این اعتراض‌ها آینده‌ای نامعلومی دارد و مشخص نیست که نتیجه نهایی آن چه خواهد شد، اما در این میان هستند ساکنان شهر‌ها و مناطقی در ایران که خواهان جدایی و منفک شدن از سیستم اداری جاری و استقلال از شهر یا استان بالادست خود هستند.

ایران به واسطه تنوع قومی، مذهبی، عشیره‌ای و قبیله‌ای همواره با درخواست‌های فراوانی برای تشکیل واحد سیاسی مستقل مواجه بوده که این درخواست‌ها به موضوعی امنیتی برای حاکمیت سیاسی تبدیل شده است.

پایان سخن

وضعیت کازرون از منظر اجتماعی

بر اساس مطالعات و بررسی های میدانی، اعتیاد بزرگترین آسیب اجتماعی است که بسیار مشهود است و در میان آمارهای موجود، میزان اعتیاد را در محدوده (48،8) ارزیابی کرده اند.

از دیگر آسیب های اجتماعی در این شهر این است که بخشی از واحدهای مسکونی درون بافت مخروبه و متروکه شده که به صورت مسکن معتادان، فروشندگان و توزیع کنندگان موادمخدر و مجرمین و کجروان اجتماعی درآمده و موجب ناامنیِ  اجتماعی و در نهایت گریز جمعیت از آن منطقه گشته است.

راهکارها

- جداسازی این منطقه از دیگر مناطق این شهرستان تحت عنوان و به بهانه« تقسیمات کشوری» و یا ادغام این منطقه با دیگر  محدوده ها از این شهرستان و ایجاد یک منطقه تازه با نامگذاری «کوه چنار» یک عارضه است و نه راه حل به ویژه برای شهری تاریخی چون «کازرون».

زیرا که می‌تواند با توجه به مشکلات اساسی موجود، اقدام‌های گسترده ای از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری و شهرداری به منظور تقویت اعتماد و باور مردم نسبت به دولت جمهوری اسلامی و مسئولین مربوطه صورت پذیرد که قدرمتیقن می‌توان به نیروی آن‌ها برای مشارکت و ایجاد دگرگونی تکیه نمود. میدانیم که سطح تحصیلات برخی سکنین و ضعفِ توان مالی اکثریت شهروندان که این خود موجب عدم مشارکت شهروندان در زمینه کمک‌های مالی شده است.

- وجود قومیت های مختلف چون فارس، ترک و غیره در سطح محلات با خرده فرهنگ‌های متفاوات موجب عدم انسجام اجتماعی گردیده است.

- البته در خصوص وضعیت کنونی بافت امر نوسازی به صورت انفرادی از توجیه کافی برخوردار نیست، بل، نوسازی این بافت نیازمند با مشارکت مردم و ایضاً مدیریت مشارکتی است.

- به هر روی با توجه به شبکه تو به تو و نامناسب معابر، پیشنهاد اصلاح معابر به منظور جلوگیری از روند فرسودگیِ بافت ارائه می شود. زیرا قدرمتیقن با اصلاح معابر قیمت زمین و مسکن در محدوده افزایش خواهد یافت و ایضاً تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.

- همچنین ساماندهی کاربری های مزاحمِ توسعه و ایجاد تجهیزات شهری مورد نیاز شهروندان و کاربری‌های مورد نیاز نظیر فضای سبز و ورزشی و یا گذران اوقات فَراغت در مکان های مناسب نظیر زمین‌های بایر و مخروبه با زمین‌هایی که مالکان آن‌ها حاضر به فروش زمین خود هستند.

- از دیگر راهکارها می‌تواند ارائه تسهیلات بانکی با شرایط آسانتر به متصرفان مالک در منطقه و افزایش وام های مرمتی با مدت زمان باز پرداخت بیشتر و میزان قسط کمتر در محلات موج ترویج الگوی بهسازی بافت فرسوده خواهد شد.

شایان یادآوری است که حسین رضازاده نماینده مجلس شورای اسلامی از شهرستان کازرون در پی کوشش به منظور جدایی  بخش‌هایی از شهرستان کازرون و ایجاد شهرستانی نو،تحت نام«کوه چنار» این طرح را به دفتر تقسیمات کشوریِ وزارت کشور تقدیم و طرح آن را در فروردین (1396) به تصویب رسانده بود.

که البته این طرح بر اثر خیزش و اتحاد زنان و مردان کازرون طی سه روز متوالیِ اعتراضات در اواخر فروردین ماه سال جاری(1397) و در مخالفت با تجزیه این شهر موجب توقف طرح تجزیه شهر کازرون گردید.

 

مرگ صنعت نشر

نمایشگاه بدون سنسور

سومین دوره ی نمایشگاه[ کتاب بدون سنسور] توسط ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران در حالی برگزار گردید که هر روز خبر توقیف و تعطیلی نشریه ای در ایران را می شنویم.

 از اینکه تیراژ کتاب به نحو دهشتناکی پایین آمده، از اینکه شرایط به گونه‌ای است که برخی ناشران رفتاری غیرحرفه ای از خود بروز می‌دهند و در نهایت از نابسامانی موجود در صنعت نشر در ایران.

این نمایشگاه ها می‌کوشند خطوط سنسور دولتی در صنعت نشر ایران را شکسته و حافظ آزادی بیان و اندیشه در آثار فارسی باشند.

و این در حالی است که وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره نخست دولت حسن روحانی اظهار داشت:« مسائل فکری موروثی نیست و در جهت تلطیف فضای فرهنگی  ایران و ارتباط نزدیک با هنرمندان حرکت خواهد نمود.»

 او خط مشی خود را نسبت به عمل‌کرد این وزارتخانه و ایضاً در خصوص نشر گفته بود:« آنچه که اهمیت دارد همانا مساله ی تغییر فرهنگ است. این تغییر فرهنگی یعنی، بازگشت به خویشتن خویش و بازگشت به اسلام ناب محمدی است.»

وی می افزاید:« در بخش نشر می‌توان به مجموعه‌ای از ناشران که خود اهل نظر هستند اختیار داده می‌شود که بررسی های لازم را آنان انجام دهند و اشاره کرد که ممیزی پس از چاپ و نشر نیز توسط همان ناشران صورت گیرد.»

حال آن که دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزون بر مخالفت با انتقال سنسور به پس از نشر کتاب‌ها، براین باور است که مساله ی ممیزی در سال‌های گذشته اعتراضاتی را از سوی ناشران به همراه داشته، اما با تمام این شرایط، اتحادیه ی ناشران از ممیزی (پیش) از چاپ استقبال می کنند. وی می افزاید که اگر قرار باشد کتابی با صلاح دید ناشران به چاپ رسد اما مجوز توزیع نگیرد، یعنی صدور حکم خمیر شدن کتاب. با توجه به بنیه ضعیفی ( بخوانید عدم وجود مجوز در آزادی بیان) که حوزه نشر دارد. دیگر چیزی از آن کتاب باقی نمی ماند.

وی ادامه می‌دهد که :« به نظر می‌رسد که چنانچه این رویکرد از سوی مدیران وزارت ارشاد اتخاذ گردد، می‌تواند زیان های قابل توجهی را به «صنعت نشر» وارد نماید.»

در حقیقت با توجه به اظهارات ایشان می‌توان این‌گونه بیان داشت که فضای ممیزی همواره فضای موهومی است و ناشر نمی داند، استفاده از چه کلماتی مناسب است و یا چه کلماتی را با چه کلماتی جایگزین نماید!

راهکار

بدین اعتبار،شایسته ترین راهکار این است که نخست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسئولیت وزیر آن وزارتخانه، پایبندی خود را نسبت به اصل «بیست و چهارم» مندرج در قانون اساسی که تصریح می دارد:« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاداند...» اعلام دارد و در گام پسین در صدد اصلاح قانون نشر و شفافیت در اجرای درست آن قانون و ضوابط نشر برآید به ویژه که آخرین مصوبه ی شورای انقلاب فرهنگی مصوب سال (1389) نیز دارای اِشکال بوده و نامفهوم است.

زیرا ماده (15) آئین نامه ی ضوابط نشر با اصول تحقیق تعارض دارد. به این معنا که پس از «ضروری» عنوان نمودن ممیزی پیش از چاپ، عدم دریافت مجوزِ یک کتاب تخلف بوده و مستوجب جریمه است که با ثبت «امتیازات منفی» در پرونده ناشر تعریف و تبیین شده و به زیان وی خواهد بود و این در حالی است که تا زمانی که کتاب به زینت طبع آراسته نگشته، اساساً جرمی به وقوع نپیوسته وبه حیث حقوقی نبایستی جریمه ای به آن تعلق گیرد به ویژه در شرایط موجود که فضای ممیزی و خط قرمزها برای ناشران بدرستی تعریف و تبیین نشده و ازشفافیت کافی برخوردار نیست.

بدین سان با توجه به نبود یک قانون شفافِ بدون اجمال و ابهام و یا وجود متخصص، ممیزی ها برحسب سلیقه ی خود عمل کرده و نابسامانی صنعت نشر بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

افزون بر برگزاری نمایشگاه در محل انتشارات کتاب ارزان، مراسم رونمایی از آثاری چند از نویسندگان به انجام رسید. ازجمله رونمایی از کتاب ( زن هویت سوخته،به نویسندگی نیره انصاری)بود. این کتاب حاوی برگزیده ای چند از مقالاتی است که در خصوص وضعیت حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و...زنان به ویژه زنان در ایران بوده و شامل نوشتارهایی چون تن فروشی در ایران/ آسیا و اروپا، بررسی دلائل و عوامل خودکشی زنان از نوع خودسوزی در ایران به ویژه در مناطق کردنشین، تاریخچه طلاق در جامعه های قدیم و ادیان، حقوق کودک و پیده ی کودکان خیابانی و کار،بحران مهاجرت، پناهندگی، فرزندخواندگی، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و وضعیت حقوقی همجنسگرایان و ارتباط آن با حقوق بشر است.

به هر روی سومین «نمایشگاه کتاب بدون سنسور» در روزهای(29،28 و30 اردیبهشت 1397برابر با 19،18 و 20 ماه مای 2018 ) در انتشارات‌ کتاب ارزان، آرش و آلفابت ماگزیما در استکهلم برگزار گردید.

این نمایشگاه با حضور نویسندگان و کنشگران فرهنگی ایرانی تبار با هدف اعتراض به سنسور کتاب‌ها و آثار نویسندگان در داخل ایران ونیز به منظور حفظ و حراست از رسالت قلم، احترام به صنعت نشر، حفظ تمامیت اندیشه مولفان و به ویژه کتاب و کتابخوانی، از شرکت در سومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سنسور حمایت کرده‌اند.

 از این بیش امسال نیز همچون دو سال گذشته فرصت همکاری بین ناشران ایرانی خارج از کشور و تعامل اندیشه بین خریداران کتاب از یک سو و ناشران ایرانی و غیر ایرانی از دیگر فراز به منظور مبارزه با سنسور شدید حکومتی در داخل ایران به گستردگی فراهم آمده بود.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

21،5،2018 میلادی

برابر با31،2،1397 خورشیدی

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*خصلت زنانه‌ی فقر!  [2024 May] 
*اول ماه مای روز جهانی کارگر و تولید و باز تولید سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران  [2024 May] 
*از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی  [2024 Apr] 
*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]