بنگر، خداوند غرقه در خون است!
فیروز نجومی

خداوندگار خامنه ای، خداوندی که بجز او هیچکس دیگری نیست، در بزرگداشت سال روز  اشغال سفارت آمریکا ، و یک روز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات هسته ای در ژنو، بر فراز منبر ولایت سخنانی ایراد نمود که زندگان را همه، بار دیگر، در بهت و حیرت فرو برد. که چیست معانی و مفاهیم، «هیچ کس نباید مذاکره کنندگان را سازشکار بخواند؟» یا آنکه چه چیزی را در نظر دارد وقتی میگوید : آن ها (مذاکره کنند گان)  ماموریت دشواری پیش رو دارند و هیچ کس نباید ماموری را که مشغول کاری است، تضعیف کند." چیست آن "ماموریت دشوار، اگر سازش و یا بده و بستانی درکارنیست؟

 

مفسران و تحلیل گران شرایط حاکم بر کشور، بعضا بدرستی اشاره میکنند که دو پهلو و یا ابهام گویی یکی از ویژگیهای گفتمان ولایت است. حضرت ولایت، بگونه ای سخنان خود را بیان میکند که مخالف و موافق، هر دو طرف میتوانند به نفع خود و بر ضد طرف دیگر،  بدان استناد کنند. تحلیلگر بی بی سی، حسین باستانی، توجیه دیگری هم برای این ابهام گویی حضرت ولایت ارائه میدهد مبنی بر اینکه رهبر بدلیل معذور اتی که احساس میکند، نمیتواند همه چیز را شفاف و روشن و صریح بیان کند. ما خود باید به کنه گفتار وی پی ببریم (نقل بضمون). چنانکه گویی اگر هم به کنه سخنان ولی فقیه پی بریم به فرآیند مثبتی میرسیم  نه به گودال سیاه تعفن که چون در آن را بگشایی بوی گندش هوش و حواس را تخدیر نماید. چرا که مهم نیست که خامنه ای چه گفته و چه منظور و قصد و نیتی را داشته است، آنچه دارای اهمیت است آن است که کیست که میتواند چنین سخن گوید، همچون خداوند یکتا و یگانه، الله. چه تنها او ست که در بیان آزاد است بطور مطلق. هرچه اراده نماید، میتواند بزبان آورد بدون آنکه نگران پاسخگویی و تحقیق و تجسس باشد. بنده گان نسبت به الله مسئول اند و پاسخگوی وی، همچنانکه تمامی دستگاه های اداری و نظامی و دولتی و به موازی آن دستگاه بیت رهبری از زیر تا راس مسئول و پاسخگوی به ولایت اند. چون مانند الله او فرمانروای نهایی ست و جامعه از زیر تا راس فرمانبر. تنها ولی فقیه است که مانند خدا، پاسخ هرگز به چرا ای نگوید و هیچ بگوش نگیرد مگر حمد و ستایش. بهمین دلیل همانگونه  خداوند خامنه ای همانگونه سخن میگوید که  خداوند یکتا و یگانه، الله  در کتاب مقدس خود سخن میگوید: دو پهلو، و یا چند پهلو و یا پیچیده در ابهام و ایهام سراسر پر از رمز و رموز کلماتی و عبارت هایی سراسر اسرار آمیز، سخنی که در آن میتوان سحر و جادو هم یافت. ابهام گویی و سخنانی ناقض یکدیگر و پر تضاد، بر خاسته از ذهن فرمانروایی که سر بر زمین افکند اگر از اطاعت سر باز زنی و تسلیم نشوی که الله یکی است و بجز او هیچکس دیگری نیست، به این تصور دامن زده است که گفتمان ولایت مانند گفتمان الله، در کتاب مقدس، دارای دو بعد است "ظاهر " و "باطن. " اولی مجازی و قابل دسترسی، دومی حقیقی و کشف آن نیاز دارد به کار بست عقل اجتهاد و "اصول علم کافی.

 

البته ابهام گویی و دو پهلو گویی در عرصه سیاست پدیده ای نوظهور نیست. چه، از ماهیت قدرت بر میخیزد به آن دلیل که قدرت  در ستیز دایمی ست با حقیقت. ترس قدرت از حقیقت است که دست به کشتن آزادی میزند. حقیقت نیز چیزی نیست مگر نفی قدرت.  اما، ابهام و دو پهلو گویی حضرت ولایت اول از دین بر میخیزد، دینی که در اصل چیزی نیست مگر آئین فرمانروایی و فرمانبری. بنابراین، نمیتواند بری بوده باشد از فریب و ریاکاری. ستیز ولایت را با حقیقت، دو جانبه یا مضاعف باید خواند. چرا که باید هم به دفاع از دین برخیزد که سخت تر با حقیقت خصومتی آشتی ناپذیر دارد و هم باید به حفظ قدرت بپردازد. چون دین و قدرت در آئین اسلام تفکیک نا پذیراند. دین بدون قدرت، دین اختصاصی ست. لانه دارد در دل مردم، نه اینکه بر منبر جلوس نماید و تفنگ بدست بگیرد. اگر از برای کشتن آزادی و پنهان داشتن حقیقت نیست، دین به چه دلیل لوله تفنگ را بدست گرفته است؟   مردم ایران نشان داده اند که میتوانند ساختار قدرت را از جا بر کنند، اما قادر نیستند در برابر دینی که در درونش ان نهفته اند و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است به مقاومت بر خیزند، دینی که تبلور آن ولی فقیه است.

 

 اما واقعیت آن است که اگر خامنه ای را همانگونه که خود و پیروان ش شناسایی میکنند، مثل خداوند یکتا و یگانه بشناسیم، دیگر، چندان اهمیت ندارد که چه میگوید و یا در کنه گفتار ش چه چیزی نهفته است. مگر  برای ما اهمیت دارد الله در کتاب مقدس خود چه میگوید؟ مگر برای ما مهم بوده است که چه کسی  فرمان «بسم الله الرحمان و الرحیم» را صادر کرده است، فرمانی که بدون ایراد آن هیچ امری آغاز نگردد و نیز نه نامه ای نگاشته شود و نه کتابی انتشار یابد؟ که براستی این کیست که در کتاب قران، کتاب احکام تغییر ناپذیر، سخن میگوید و ما را به ستایش و پرستش خود فرا میخواند، الله و یا محمد؟ برای ما حتی مهم نیست که الله و یا محمد چه میگویند. هرچه گفته اند بدان ایمان داریم و از همان دیدگاه به جهان مینگریم.ما خود را نیازمند "هدایت " میدانیم. ما، الله را پرستش و از او اطاعت میکنیم. خداوند خامنه ای نیز، مانند الله، سخن میگوید، فرمان صادر میکند و بندگان خود را "هدایت " و  از یکی دانستن "مذاکره " با "سازش، " منع می نماید، چنانکه گویی هدف مذاکره چیزی نیست مگر اعلام پیروزی حکومت اسلام و اخذ طلبکار ی ها از دشمن شکست خورده. مگر میتوان در برابر فرمان خداوند خامنه ای مقاومت نمود. مهم نیست که فرمان چه هست، تنها میتوانیم آنرا بستاییم و گرامی بداریم گویی که بازتابی ست از اراده ما، از اراده ملت، اراده ای که بر آن سلطه افکنده و به تسلیم و اطاعت کشانده است.

 

البته که فردای آن روز در واکنش به سخنان خداوند خامنه ای  مراسم «مرگ بر آمریکا» چنان برگزار گردید، که نشان دهند چگونه بنده گان فرمانبر ولایت در سراسر سر زمین پهناور ایران، سراپا آماده جهاد اند و شهادت، در راه خداوند خامنه ای و کارگزاران او در پشت میز مذاکره با قدرت های جهانی.

 

اینجا، معضل آن است که تحلیلگران شرایط حکومت اسلامی، آقای خامنه ای را تجلی الله نمی بینند. اگر چه او و پیروان ش ولایت فقیه را همان ولایتی میدانند که الله به رسول خود، محمد، اهدا کرده است. اگرچه همچون الله فصل الخطاب است و چون و چرا ناپذیر با این وجود ، گفتمان ولایت را برخاسته از انگیزه های سیاسی میدانند نه از انگیزه های "متعالی " و آسمانی. چرا که تجلی الله را در خامنه ای نمی بینند. یا اگر میبینند روی خود را بسوی دیگری میگردانند. خامنه ای را همچون شاهی بدون تاج و تخت مشاهده میکنند، تجسم قدرت و سیاست نه جلوه الله، خدای یکتا و یگانه، نماد و مظهر آئین اسلام. که واقعیت آن است که ما با خدا روی در روی قرار داریم نه با یک انسان و یا یک رهبر سیاسی. حتی اگر نیش های تیز و آستین  های مقدس اش، غرقه در خون باشند. چگونه میتوانیم خداوند را غرقه در خون بنگریم؟

 

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

firoznodjomi.blogpost.com

rowshanai.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف