انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
فیروز نجومی

در دست نظام ولایت، انتخابات ابزاری ست برای بزک کردن چهره کریه حکومت دین، برای تبلیغ و ترویج آشتی پذیری اسلام با دمکراسی، برای تایید و تصدیق راه و روش بیگانه ستیزی، جنگجویی و کین خواهی، ونیز حکومتی که هشت سال جنگ را به قصد تسخیر قدس از راه کربلا، "دفاع مقدس " میخواند، برای استعلام همگانی مبنی بر پذیرش اسارت و بندگی در کمال رضایت و خشنودی تحت نظم فرمانروایی و فرمانبری.

این انتخابات بیش از هر دوره  دیگری دارای اهمیت بسزایی است برای نظام، بحدی که رژیم دین میخواهد که به فراسوی انتخابات رود و "حماسه سیاسی " بیافریند، چنانکه گویی حضور انبوه مردم لکه ننگی که بر دامن مقدس ش  در انتخابات پیشین نشسته است، پاک خواهد گردید. که داستان "فتنه " بر ساخته معماران مطلق سازی ولایت، نبوده است. که خشم و خشونت و بیرحمی، بگیر و ببند و تنبیه و مجازات و زندان و شکنجه و کشتار آنانی که رای خود را مطالبه میکردند، بر حق بوده است-هنوز سران جبهه مخالف در زندان بسر میبرند. که رستگاری، پیشرفت در تمام عرصه های علمی و تکنولوژی، تضمین استقلال کشور، رفاه و آسایش و امنیت، همه از مالیدن پوزه قدرت های جهانی بخاک، عبور میکند. که تعامل و مصالحه، تسلیم کشور است به قدرتهای بزرگ.

 

آری، حضرت ولایت در پی آفریدن حماسه سیاسی است، حماسه ای که قهرمان آن کسی نیست مگر خود او. چون او هست و جز او هیچکس دیگری نیست. چون ولایت، جلوه الله است. بمنظور آفرینش این حماسه سیاسی است که خود را در وا پسین لحظات مانده به انتخابات در مرکز توجه قرار میدهد و سخنانی برای اولین بار از دهان حضرت ولایت به بیرون می جهد که همگان را متعجب و حیران میسازد. مگر همین هفته پیش نبود که وی اعلام کرد که هر رای که به صندوق ریخته میشود، رای به نظام است؟ حال چه اتفاقی رخ داده است که وی نه  تنها وجود مخالفین را تایید میکند بلکه آنان را نیز به شرکت در حماسه سیاسی فرا میخواند نه بواسطه دین بلکه بواسطه کشور. مگر نه اینکه مخالفین هم کشور را دوست دارند؟

 

حضرت ولایت چنان سخن میراند گویی که انتخاباتی در کار نیست، هرگز هم نبوده است. بر

گزیدن انتخاب شده را بر گزیدن، توهین بزرگی ست به مردم ایران. که انتخابات یک همه پرسی و رفراندومی ست در باره حقانیت و یا عدم حقانیت ولایت. این است که روضه مظلومیت میخواند. که ایستادگی و مقاومت در برابر قدرتهای جهانی نه فقط برای اسلام که برای ایران هم هست.

 

آری، ولی فقیه در پی برگزاری انتخابات نیست بلکه در پی آفرینش حماسه سیاسی است، مراسمی  خیره انگیز و عظیم شاهد بر بیعت ملت با ولایت.  وی بسی مشتاق است که این حماسه شگفت انگیز را در معرض دید جهانیان قرار دهد، تا هراس در دل گیرند، زبان تلخ در کام فرو برند و سر تعظیم در برابر ولایت فرو آورند. اشتیاق مردم برای رای دادن رویای دایمی ولایت است.  چرا که این  رای مردم است که حماسه آفرین است و نه رقابت ها و درگیری و مشت زنی های نامزدهای ریاست جمهوری با یکدیگر، چون بازی بین هم زور ان، بین آنان که همه از یک جنس اند و یک جور، از جنس "اصلح " تهی از معنی ست و هیجان. رقابت بین فرمانبران، چیزی نیست مگر بازی بین ابلهان .

 

حضرت ولایت با خطبه خوانی،  بازی انتخابات را متوقف میسازد که یاد آوری کند که  رهبر معظم است، بازیگر اصلی. با ابزار انتخابات، حضرت ولایت میخواهد که حماسه بدر و خیبر را تکرار کند، همچنانکه چندی پیش اعلام کرده بود که در شرایط «شعب ابی طالب» نیستیم؛ در شرایط «بدر و خیبر» هستیم. او با رجوع به گذشته است که مردم را به آفرینش حماسه سیاسی فرامیخواند، حماسه ای که "رهبر معظم انقلاب " با دستی آویزان به گردن، قهرمانانه پشت روئین تنی همچون آمریکا را بخاک، میمالد . رای اکثریت مردم، هلهله ای بلند و مستمر برای فرمانروایی قهرمان.

 

در واقع، دیر زمانی ست که نظام ولایت خود را برای چنین روزهای حماسه آفرینی آماده ساخته است. اول از همه  بقول سران قوم، فضا را "امنیتی " ساخته است، چنانکه گویی مهاجمین پشت مرزها، در پس آن تپه های مرموز در کمین نشسته اند. نیروهای امنیتی، گارد های ضد شورش، نیروهای انتظامی در تمام سطوح، بسیجی ها،  لباس شخصی ها، همه قمه بدست، سراپا آماده جان فشانی  اند، آماده اند با چنگ و دندان تیز و برنده هر جنبنده ای را با حرکتی مشکوک، تیکه پاره کنند. اخبار منتشر شده حکایت از افزایش چشمگیر جاسوسان و خبر چیننان میکنند که در معابر عمومی و میان مردم، میلولند. همه چیز را زیر نظر دارند و می پایند. واقعیت این است که انتخابات تنها میتواند در آزادی بوقوع پیوندد حال آنکه حماسه ها، در اسارت و بندگی است که آفریده میشوند.

 

برای آفرینش این حماسه سیاسی، چه پیش گیریها که در موسسات آموزشی در دانشگاه ها و مدارس بکار نبسته اند. سریع و زودتر از معمول امتحانات نهایی را بر گزار کردند و ترم را به پایان آوردند. یعنی که، دانشجویان و دانش آموزان را دست بسر و به خانه شان گسیل داشتند که مجال تجمع و گفتگو نداشته باشند، تا بتوانند با خاطر ی آسوده دست به حماسه آفرینی بزنند.  تردید نباید داشت که به هزاران گونه پیش گیر های دیگر هم دست زده اند تا منفذ ی برای نفس کشیدن نماند، از جمله است دستکاری در اینترنت و گسیل قمه زنان دیجیتالی به فضای مجازی و پارازیت های خسارت باری که شبکه های ماهواره ای را هدف قرار میدهند. حتی مکالمه های تلفنی هم از چندی پیش بر حسب معمول نمیتوانست صورت بگیرد، اگر هم میگرفت  با ترس و لرز همراه بود و  باید که با مراقبت بسیار به گفتگو ادامه میدادی. ترس از دستگاه شنود ی که اخیرا سازمانهای امنیتی بکار گذاشته بودند، مکالمه معمولی را سخت و دشوار کرده است و هنوز هم. تحت چنین شرایطی، آفرینش حماسه سیاسی، آیا میتواند چیزی جز یک فریب و یا یک دروغ بزرگ باشد؟ چه امنیتی ساختن فضا، نشانی ست بر جدایی حکومت ولایت از ملت، و تحمیلی بودن آن از بالا به زور شمشیر و شریعت، بزور برقراری دستگاه تنبیه و مجازات، زندان و شکنجه و برپا ساختن مراسم اعدام در ملا عام بطور روزانه.

 

آری، در اسارت و بندگی ست که میتوان حماسه آفرید. عقل محاسبه گر به بسیاری از مردم ایران فرمان دهد که مبادا کج روی، مبادا دهان خود بیهوده بگشایی، اگر خواهی که خوار و تحقیر و بازجویی نشوی و تن به شکنجه ندهی، اگر میخواهی زندگی خود و خانواده را به ویرانی و تباهی نکشانی، باید سکوت بر گزینی و خاموش بمانی. باید همچون حیوان سر بر زمین افکنی و رای خود را به صندوق افکنی، مفتخر که اراده خود به منصه ظهور رساندی و انسانی. بسیاری را نیز وجدان به احتیاط فرامیخواند  که بهتر آن است که مهر رای را در شناسنامه خود داشته باشی. امداد رسان است، آنهم در چه جاهای سخت و حساسی. مضاف بر این انبوه مردم هماکنون جیره خوار خوان دولت اند و یارانه بگیر. کدام یارانه بگیر آماده است یارانه خود را بخطر اندازد برای یک رای ناچیز. حال اگر به این گروه عظمی که وابسته به دولت است، همچون رعیت به ارباب، تمام افراد و اقشار ناراضی از وضع موجود را، به دلایل گوناگون، بیفزاییم، اگر بگوییم که یک اکثریت 90 درصدی از رای دهندگان را تشکیل میدهد، سخنی به گزاف نگفته ایم، بر دوش این ملت است، ملتی که باسارت و بندگی کشیده شده است، حضرت ولایت حماسه سیاسی میآفریند، و گر نه هرگز از حماسه سازی سخن به میان نمیآورد. باید ایمان بیاوریم که ولایت دانا، و توانا ست.

 

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

firoznodjomi.blogpost.com

rowshanai.org 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

* آزادی زن ‏ و فرو پاشی رژیم دین
*اندر انتظار فروپاشی نظام اسلامی
*دین تازیان و معضل عقب ماندگی
*شرم مضاعف و ضرورت آزادی
*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف