حکومت ولایت، حکومت الله ست
فیروز نجومی

فقیه اعظم، سید علی خامنه ای، حق دارد که بار دیگر شاخ و شانه بر کشد، موی بر گرده سیخ نماید و دندانها و چنگال تیز و برنده ی خویش را به دشمن نشان دهد و رجز بخواند. دشمن را خوار و ذلیل کند. واقعیات را وارونه، خود را با ملت یکی و یگانه بخواند و با کوه نورد ی مقایسه کند که در راه صعود به قلعه "دچار مشکلاتی " میشود. که از زمانی که خود سکان کشتی را بدست گرفته است، پیشرفت در علم و دانش جهید ن گرفته است و جامعه را به پیش رانده است و عروس استقلال و عدالت که از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است در آغوش کشیده و مستضعفین را خشنود و راضی ساخته است. این اصلی ست که خداوند خامنه ای، بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبری، در خطبه خوانی خود در دیدار با "مسئولان نظام "آرمان خواهی و واقع بینی " خواند (نقل به مضمون، 3 مرداد 91).

 

ولی فقیه، حق دارد که یک بار دیگر نفیر بر آورد (در همان دیدار) که غرب در آتش بحران اقتصادی میسوزد. که دیوارهای عظیم تمدن غرب در حال فرو ریزی ست. حال آنکه اسلام همچون ستاره ای در آسمان تاریک مستضعفان جهان درخشیدن گرفته است و خفته را بیدار ساخته است. که چه جای مذاکره است و مصالحه؟ که اسلام هرگز با کفار سر سازش ندارد و هرگز در دام آنها نیفتد. که توطئه های آنها را پیوسته یکی پس از دیگری خنثی ساخته است، از دفاع مقدس در فتح قدس از راه کربلا گرفته تا فتنه 88 . که غرب هرگز نخواهد، پشت چنین روئین تنی را بخاک بسپارد، توطئه ی تحریمات را هم که برای شوراندن مردم بر حکومت مقدس اسلامی، طرح ریزی شده است، درهم میشکند. بدین ترتیب، حضرت ولایت، بار دیگر سخت تر از همیشه بر طبل ستیزه و خصومت کوبید. چرا که در پیش چشمان خود چیزی جز پیروزی بر کفار را نمی بیند. چه حقیقت بارز و آشکاری؟

 

به عبارت خلاصه تری، خداوند خامنه ای، حق دارد هرچه که دوست دارد بگوید، حقیقت و دروغ را هم میتواند به هم ببافد و در هم آمیزد، بگونه ای که هرگز نتوانی این را از آن، تشخیص دهی، امری که در آن به اجتهاد رسیده است. این حق انحصاری و استثنایی، نامحدود و نا متناهی را  که آزاد باشد، بدون هیچ شرط و شروطی و یا قید و بندی، بگوید آنچه را که میخواهد، سید علی خامنه ای، طلبه ای حجره نشین، چگونه بدست آورده است؟

 

اول آنکه، آقای خامنه ای تجسم الله ست.همچون الله، فرمانروای مطلق است و نهایی. تنها او ست که هست بجز او هیچ کس دیگری نیست. حکومت ولایت، حکومت الله است، نه ادعایی کفر آمیز از طرف نگارنده، حقیقتی که بر در و دیوار از جمله در پیشخوان منبر های جماعت نقش بسته است، آنهم در سراسر کشور.  در سر زمین پهناور ایران تنها او ست که سخن میگوید. تنها صدای او ست که به گوش همگان میرسد، بگوش فرمانبران. هر سخنی که هست همه بازتابی ست از سخنان آسمانی و فنا نا پذیر او. واقعیت، اما، آن است که او سخن نمیگوید، به مانند الله، فرمان صادر میکند. دستور میدهد، هدایت میکند،.مثل الله، نه صدای کسی را می شنود و نه در برابر هیچ قدرت و منصبی هیچگونه مسئولیتی دارد.  در حالیکه رهبران کفار همه موقتی و حق و حقوقی دارند مشخص و تعریف شده. مسئول اند و پاسخگو اگر در حفظ منافع ملت تعللی نموده دچار خطا شوند. کمتر فرمانروایی را میتوانی در سراسر کره ی زمین بیابی با حق و حقوقی بی مرز و بدون شناسنامه. شاید بتوان ولی فقیه را با "محبوب دلها، " "رهبر مهربان " در کره شمالی و یا روسای بعضی قبایل در عمق قاره ی آفریقا، مقایسه نمود. ولی آنان کجا و حکومت ولایت کجا؟ چون حکومت ولایت، ادامه یابد تا قیامت. در حوزه های علمیه، صف فقها و علما، بسی طولانی ست. همه ی آنها میتوانند به نوبه خود میتوانند تجسم الله شوند. در حکومت الله، چه کسی بجز الله میتواند حاکم باشد؟ اما هستند بسیاری که در یکتایی و یگانگی خداوند خامنه ای شک و تردید دارند. بر آن تصورند که الله ای که در بیخ آسمانها زندگی میکند، چیز دیگری ست، چیزی بجز آنکه خمینی و خامنه ای از خود بروز داده اند. حال آنکه آنها پیوسته از زبان الله بوده است که سخن گفته اند. خواست آنها همیشه با خواست الله یکی بوده است، خواستی بوده است معطوف به قدرت، خواستی معطوف به سلطه جویی و انتقام ستانی.  

 

در ثانی، در دین اسلام، همچنانکه همه ی حق و حقوق متعلق به الله است، در حکومت ولایت نیز که خود مظهر اسلام است، همه ی حق و حقوق متعلق است به ولی فقیه. نه اینکه کسی حق ندارد که خود را بیان کند. همه در آری گفتن آزادند، هرچه که باشد و به هر شیوه ای که میخواهند. تنها حق نه گفتن را ندارند. چون نه گفتن،همانگونه که حق انحصاری الله است، حق انحصاری خداوند خامنه ای نیز هست. خداوند خامنه ای، همچون الله  مرز بندی میکند و محدود و مشروط و ممنوع. آیا هست کسی در سراسر ایران، در ملا عام بر فراز سکویی زنان را به بی حجابی فرا خوانده  و فریاد بر آورد زنده باد بی حجابی؟ مسلم است که شمشیر شریعت بی درنگ بر گردنش فرود آید. کیست که بتواند بگوید مستی و شیدایی را آزاد کنید؟ آیا هست کسی که به غنی سازی هسته ای نه بگوید؟ به ستیز و خصومت با غرب نه بگوید؟ از اجرای حکم ولایت فقیه سر پیچی کند؟ در سراسر غرب یک فرمانروا نیابی که دارای یکی از صفات الله باشد، مالک مطلق یک سرزمین پهناور و میلیونها رعیت.

 

سیم، خداوند خامنه ای حق دارد که هرچه میخواهد بگوید، چون بر خلاف رقیبان ش در غرب، همانند آموزگار خود الله، صاحب دوزخ است و بهشت. یکی جایگاه تنبیه و مجازات و سوزاندن نه گویان است، دیگری منزلگاه چاپلوس ان «حمد گو.» ترس و وحشت از گرفتار شدن در دوزخ، فرمانبران، از غنی گرفته تا فقیر، از رئیس گرفته تا وزیر از روشنفکر گرفته تا کوته اندیش، بویژه دگر اندیش و مخالف، یعنی تمامی جامعه را به سکوت و خاموشی وا داشته است. رهبر معظم نشان داده است که مثل الله، برغم صفات رحمان و رحیم ش، در بکار گیری خشم و خشونت و انتقام ستانی لحظه ای تردید بخود راه نمیدهد. از درد و رنج، از فقر و محنت، از بیکاری و گرانی، از شکم های گرسنه، از فساد و دزدی و جنایت، فحشا و اعتیاد فراگیر، ناله ها بسیار بگوش میرسد و شکوه و شکایت فراوان است، اما هراس از گرفتار شدن در دست بازجو های دوزخ، مشت و لگد و شلاق و شکنجه، ناله ها را در سینه ها دفن میکند.

 

هرگز نمیتوان از حکومتی که دین را آرمان خود میخواند، انتظار داشت که برای بقای خود دشمن نی آفریند. غرب ستیزی، بویژه آمریکا ستیزی راز تداوم حکومت دین است. ولی فقیه خطبه نمیگوید که از تشویش و نگرانی و اضطراب در درون و بیرون، بکاهد. بل بر عکس او سخن میگوید که عمدا بر تنش و تشنج بی افزاید. حکومت ولایت دایم نیازمند شرایط بحرانی ست که تمامی ضعف ها و پوسیدگی ها در ساختار ولایت را در پس آن پنهان نماید. غنی سازی هسته ای بهانه ای بیش نیست برای تداوم غرب ستیزی و آمریکا ستیزی. چرا که آرمان اسلامی  دارای ناتوانی های ذاتی ست در نگرش به آینده. آینده برای آرمان گرای اسلامی، آخرت است. بازگشت به دوران رسالت و یا خلفای راشدین، انگیزه ای ست برای رجعت به گذشته. با جنگ و تخریب و ویرانی که نمیتوان به پیشواز آینده شتافت.

 

بحرانی نگاه داشتن شرایط بیانگر واقعیت دیگری نیز هست و آن هراسی ست که حکومت دین از آزادی دارد. ستیز و خصومت با غرب و آمریکا، پایان ناپذیر است به آن دلیل که از منظر ولایت، غرب نماد آزادی ست. البته آزادی به معنای بی بند و باری و آزادی روابط جنسی، عریانی و بی حجابی، شرب و شرارت، اعتیاد و فحشا و روسپیگری. چنانکه گویی نظام ولایت دامن ش پاک است از این آلودگی ها. چه باک اگر لوط فرا گیر و رفتاری نهادی شود و از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد شود در جامعه ی مردانه ی ولایت، چه باک اگر زورگیری در میان مردان بیشتر رواج یابد تا در میان زنان. ظاهر بجا ست و جنسیت ها از یکدیگر جدا و غرایز خفته و همه ی روانها در امنیت اند و آسایش. نه مردی نگاهی حرام به زنی افکند و نه زنی هرگز گرفتار هوای نفس شود. رژیم دین. حجاب را بر سر زنان کشیده است تا بتواند انحطاط و تباهی، زشتی و پلیدی حاکم بر جامعه را پوشش دهد. تداوم حکومت ولایت، ویرانی آینده است و نسل هایی که خواهند آمد. روشن است تا زمانیکه الله هست ، حکومت ولایت نیز ادامه دارد.

 

فیروز نجومی

 

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

rowshanai.org

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فیروز نجومی

فهرست مطالب فیروز نجومی  در سایت پژواک ایران 

*رای خدا در برابر رای مردم
*ولایت: گورکن الله!
*زنده باد کفر
*انتخابات و ‏نیروی ‏براندازنده ‏‏«کفر»
* مناظره روبهان
* رئیس جمهور چکاره ست؟
*انتخابات را به خاکسپاری رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!
*انتخابات خوب است!‏
*حقیقت را باید گفت!‏
* از یکتا پرستی تا ‏کثرت خواهی
*ندای وجدان
*ویرانی بزرگ!‏
*از دین گریزی تا دین ستیزی
*سالروز نکبت و مصیبت ‏
*دگرگون سازی ارزش ‏ها!‏
*گفتمان رفسنجانی، گفتمان ریاکاری
*حقیقت نهائی!‏
*دیفروشان دیروز فرمانروایان امروز
*شاه گور خود کند و ولی فقیه گورکن خویش شود و دین!
*‎ ‎ دین مست باده قدرت !‏
*براندازی متولیان دین
*چیره شدن «عرب بر عجم» ‏ و آغاز نگون بختی ایرانیان
* آزادی و گریز از مسئولیت
* سرگذشت غم انگیز آزادی
*بازگشت بدوران رسالت ‏ و گره زدن دین به قدرت
*در چرائی نامگذاری الله و آغازیدن با نام او!‏
*عاشورا: اسطوره یا واقعیت
*بوی گند تقدس
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*عاشورا و قتل عام در زندانها
*محمد بشر بشیر و یا ‏‎ ‎خشم و خشونت و شمشیر
*«پافشاری بر نفاق» و عدالت اسلامی!
*جنگ شیعه وسنی:‏ اختلاف تاریخی یا دسیسه غربی؟
*خشونت هنجاری مقدس در قاموس اسلام
*کشتار جمعی در زندانها بجرم «ارتداد»
*تدبیرچیست؟
*بنام انسان و آزادی
*خشونت و گفتمان توحیدی
*پشت خمیده و بار سنگین دین و قدرت!
*امنیت و آزادی
*فقط آزادی
*شریعت اسلامی در ستیز با خودفرمانی
*معاشقه اسلام ناب محمدی با علم و تکنولوژی
* آزادیخواهی و باز تولید منش دیکتاتوری!
*اسلام در پیشگاه تاریخ
*بیگانگی ما از خود
* امریکا ستیزی یا اسلام ستیزی؟
*دشمن و دو قطبی شدن جامعه
* از درگیریهای کلامی تا امریکا ستیزی و فریبکاری
* امید کوکبی، قهرمان نافرمانی
*ظهور نیروی نامحسوس و امنیت اخلاقی
* تا کی؟
*رمز بقای نظام فرمانروایی و فرمانبری
*خائن کیست؟
*نقشه رذیلانه امریکا: «تزریق تقکر خاصی به نخبگان»
*آیا بجز ولی فقیه کسی دیگری هم هست؟
*نه به اخلاق اطاعت و فرمانبری!
*نفی حق گزینش: فروکاستی انسان به حیوان
* تن بخفت نباید داد
*انتخابات: طبل تو خالی
*رابطه دین با قدرت در امتداد تاریخ
*«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟»
*انتخابات یعنی چه؟
*بدامن چه کسی پناه باید برد؟
*رهایی و ترک کیش اهریمنی
*بخندیم یا گریه کنیم؟
*از طلبگی تا خدایی و مسئله جانشینی!
*شمشیر ذوالفقارم آرزوست
*جور دیگری زندگی باید کرد
*بیان درد مشترک و یا صدور کیفرخواست علیه غرب؟
*اندر شکست دین جهاد و شهادت
*عاشورای پاریس
*آزادی را باید پرستید
*ولی فقیه، شاه نیست، مظهر دین است
*جامعه تک کتابی!
*عاشورا: شهادت یا خشونت؟
*کفر گرایی: راه رهایی و آزادی
*تقدس از جهل بر میخیزد
*قوم لوط، اخلاق انحرافی و خروج امام عج از غیبت
*اینهم شد خدا؟
*امنیت در سایه ولایت
*سردار حاج قاسم سلیمانی: سردار استبداد مضاعف دین و قدرت
*ز روز بلا باید دست بر سر گیریم
*فریبکاری مضاعف
*استبداد و آگاهی طبقاتی
*من مسلمانم، طرفدار رژیم دین هم نیستم!
*رهایی، آیا یک توهم است؟
*وای اگر دین نبود!
*خوار داشت انسان و قدسی سازی خشونت
*بر فراز منبر ولایت و یا خلافت؟
*الله: آموزگار بزرگ بیرحمی، خشونت و کین خواهی
*رمضان: زمینه ساز نظام فرمانروایی و فرمانبری
*دین ستیزی و یا قدرت ستیزی!
*جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی؟
* تاملی چند در باره جنبش عبور از ولایت!
*روحانیت: از حوزه تا حکومت
*کیست گورکن دین؟
*غنی سازی هسته ای بچه قیمتی؟
*شمشیر در نهان دین
*فرخنده: قهرمان جهالت ستیز
*دینمداری یا انسانمداری کدام یک اهریمنی ست؟
* دیکتاتوری و شریعت اسلامی
*سپاه پاسداران: سپاه ولایت و یا ملت
*توفان دیگری در راه است!
*ولایت دشمن اصلی ملت
*در خدمت و خیانت به اسلام و یا به ملت؟
*عدالت اسلامی!
*رهایی از دین یا جدایی آن از سیاست؟
*همزادی علم الله با قدرت
*«نه» بر تسلیم و اطاعت
*حصر و یا محاکمه: ولی فقیه بر سر دو راهی!
*تابوی هسته‌ای: نگاه ایدئولوژی یا نگاه اسلامی؟
*فرد و حکومت خدا
*قتلگاه سعیدی سیرجانی: «منزل آرام و مجلل در شمال شهر تهران»
* سعیدی سیرجانی به تاریخ پیوست
*آقای ظریف، ایران هراسی نه، اسلام هراسی!
*مذاکرات هسته ای: اراده ولایت یا اراده ملت؟
*امر به معروف، نهی از منکر و فرا رسیدن دوران کفر!
*امام حسین: اسطور ه یا انسانی زمینی؟
*جنایتکار کیست؟
*«امر به معروف با اسید نمیشه»
*دفاع مقدس یا شکست مفتصحانه ؟
*اسلام هراسی: خدمت و یا خیانت
*حقیقت نه بمب
*فریبخوردگان اکنون با ید به جنگ با الله برخیزند
*اسلام: دین رحمت و یا خشونت؟
*حکومت اسلامی: آبستن آزادی و استقلال و خود آئینی
*بازگشت اسلام به اصل خود
*توصیه ولایت: حفظ آرامش روانی !
*انفجار روابط جنسی در زیر زمین !
*هم ولایت و هم ریاست، هردو از دروغگویانند
*اسلحه ات را بر زمین بگذار ای مومن!
*نه حماس، نه اسرائیل
*شلاق، مجازات نا فرمانی و یا روزه خواری؟
*اعتدال، خدعه ای اسلامی
*«راه اندازی کلینک خشم در تهران»
*ما داعشی ها را خوب می شناسیم!
*حکومت اسلامی واژگون گردد، اگر زن حجاب از سر برگیرد
*بهشت با شلاق ؟
*از خاک سپاری مردگان در انقلاب مصر تا بازگشت آنان بزندگی در حکومت اسلامی
*سردار سرلشگر جعفری، سردار اسلام
*نبود آزادی و وحدت جنایت و عدالت در حکومت اسلامی
*زوگیری در فضای مجازی
*بازی دین و قدرت
*چهره کریه حکومت دین را بنگر
*زورگیری در اسارتگاه اوین
*یکتا و یگانه، تنها ولی فقیه است، بجز او هیچکس دیگری نیست!
*دین خصم آشتی ناپذیر آزادی
*پیام نوروزی خداوندگار خامنه ای : آزادی، بی آزادی
*دیو دو شاخ
*آزادی مسئولانه یا آزادی در فرمانبری؟
*22 بهمن: تاسیس استبداد مضاعف دین و قدرت
*انقلاب اسلامی: گریز از آزادی
*الله: مهربان و بخشنده و یا کین خواه و کیفر دهنده؟
*حال باید پرسید...
*از سلطه افکنی تا سلطه ستیزی
* قرآن، دین، قدرت، ما و آنها ؟
*تأملی چند در باره حکومت اسلامی و رهایی از آن
*بمناسبت اربعین: امامت یا خلافت؟ کدام حاکم است بر ما؟
*مماشات با دین بس!
*اسلام دین بیگانه با انسان
*فساد از اسلام بر میخیزد یا از قدرت؟
*مرگ بر غنی سازی هسته ای
*دیپلماسی ولایت و دفن حقوق بشر
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*از سلطه ستیزی تا دریوزگی
*بنگر، خداوند غرقه در خون است!
*باید رستم را فرا خواند
*خلع دین از حکومت
*مرگ بر آمریکا: رمز مقاومت مردم یا رمز بقای حکومت ارتجاع؟
*ستیز با شیطان بزرگ ستیز است با آزادی
*الله اکبر: دین یا سیاست؟
*طبل توخالی
*«نرمش قهرمانانه» یا حرکت مذبوحانه؟
*حرمت شکنی روحانیت
*زایش خدا: نفی انسان و آزادی
*گره هسته ای، وسیله است نه هدف، دینی ست نه سیاسی
*گفتمان اعتدال و آشتی اسلام با جهان سکولار!
*رمز و راز وزارت: شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟
*بوی فریبکاری به مشام میرسد
*تا ولایت هست، سیه روزی و تیره بختی هم هست
*گفتمان ولایت: وارونگی حقایق و بهانه جویی های احمقانه
*تیشه بر ریشه فقاهت، تیشه بر بنیان قدرت است
*آبادی بدون ویرانی؟ نه حقیقت، نه آزادی
*رمضان: بیداری وجدان و یا وجدان فرمانبر؟
*از خداوند خامنه ای ست که بوی گند برمیخیزد
*رئیس جمهور منتخب: باز تاب اراده ولایت و یا تبلور اراده ملت؟
*انتخابات و یا آفرینش حماسه سیاسی؟
*گفتمان ولایت، گفتمان تحقیر و توهین به ملت
*گفتمان انتخابات
*دلشوره انتخابات
*صداقت هرگز نه از دین برخیزد و نه از قدرت
*کارنامه ولایت و یا ریاست جمهوری؟
*رمز رهایی از دیکتاتوری
*احکام شریعت لغو و قیامت اعلام کنید
*دعوت به امام عج و ظهور دجال
*بازی هسته‌ای و اسطوره جهاد و شهادت
*جنگ عدالت با آزادی
*سکولاریسم از ستیز با دین گذر میکند
*هفت سین، بدون دال بیگانه: سال نو، دین نو
*ظهور امام چهاردهم
*الله، خدای یکتا و یگانه مرد است و مردانه میاندیش
*قدسی سازی خشونت، رمز بقای نظام ولایت
*اسلام دین بیگانه با انسان
*آقای رئیس جمهور
*دین را باید بدادگاه بکشانیم
*حکومت راهزنان و غارتگران
*کدام انتخابات؟ چه قانونی؟
*یورش به دفاتر روزنامه ها و زور گیری روزنامه نگاران
*حاکم یا محکوم، کدامیک زور گیر است؟
*نظام ولایت، نظام قانون گریز و قانون شکن
*تاج شاهی بر سر خداوند خامنه‌ای
*دین و یا قدرت، کدامیک دشمن ملت ایران است ؟
*نظام ولایت، نظام فریب و خیانت
*از حجره و حوزه، تا کاخ نشینی و فرمانروایی
*حکومت اسلامی، حکومت فریبکاران
*عاشورای 88، عاشورای حرمت شکن و اسطوره برانداز
*عاشورا : از تحمیق تا تطمیع و از امام تا یزید
*پیام عاشورا: کین خواهی و خشونت، تسلیم و اطاعت
*عاشورا و اسطوره سازان حرفه ای
*دو معضل نیروی های انتظامی: بر خورد با ماهواره ها و بد حجابی
*براندازی دین تازیان بومی : خوش خیالی و یا واقع بینی؟
*مسئول تحریمات: دشمنی با اسلام یا غنی سازی هسته ای؟
*براندازی نظام ولایت از براندازی فقاهت، مظهر دین میگذرد
*جهاد و شهادت جنایت است و در خصومت با انسانیت
*حرف قرآن، حرف قدرت است
*پیش بسوی انسان و آزادی
*چشم بند ان ، کاریکاتور ی که مقدس را موهن ساخت
* ما عاشق امامان خود هستیم!
*از دینداری تا غیرتمداری
*کدام بحران؟
*بازگشت دوران تازیان مهاجم
* بحساب دین یا بحساب ملت
*حکومت اسلامی، بازنده ی بزرگ در اجلاس جنبش عدم تعهد.
*ولایت جلوه ی الله
*الله، بازیگر اصلی
*بوی گند ارشاد
*براندازی ولایت از رهایی از یو غ الله میگذرد.
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی
*از کدام دین است که سخن میرانید؟
*حکومت ولایت، حکومت الله ست
*چرا باید با نام الله آغاز کنیم؟
*روحانیت دشمن ملت
*الله و جدایی جنسیت ها
*اسلام: دین فرمانروایی و فرمانبری
*خمینی الله را کشته است
*حجاب در ستیز و خصومت با عفاف