احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟
عباس رحمتی

معرفت در گرانيست به هركس ندهند      پرِ طاووس گران است به كركس ندهند 

اين روزها دوباره رئيس دولت امام زمان محمود احمدي نژاد گردو خاك فراوان ميكند،منظور از این گرد و خاکها چیست؟ شايد حرفهايی كه زده و ميزند از يك زاويه درست باشد ولی راستي در كار او ديده نمي شود. معجزه هزاره سوم در ماههاي گذشته هم بخاطر حميد بقايي مشاور پيشينش كه تحت فشارهاي قوه قضائيه به زندان رفته بود جنايات رژيم را در زندان بخصوص در انفرادي ها بخوبي لمس كرده بود كه سخن به شكوه و گلايه گشود و بلا فاصله پس از آزاد شدن بقايي بود كه رئيس دولتِ امام زمان، فیلش هوس هندوستان کرده بود و بیاد مردم  افتاده است .احمدي نژاد كه بدنبال موقعيتهاي تازه ای  ميگردد تا دوباره موج سواري را تجربه كند! با اين انديشه بود كه با ياران سابق خود دست بقائي را گرفتن و به شاه عبدالعظيم بردن   تا بست نشيني را تجربه كردندولي  بدون اينكه نتيجه اي بگيرند به بست نشيني پايان دادند!

كاشف هاله نور در جريان جنبش ملي ايران ، مجددا سكوت اختيار ميكند، تا اينكه روز دوم اسفند٩٦ باز با نامه             پراكني به خامنه اي إبراز وجود كند ولي اين بار خواسته هايش را روشن تَر عنوان كرد. ١- او خواستار  تغییر رئیس قوه قضائیه و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد.

رئيس جمهور سابق ولايت فَقِيه ، در نامه‌ خود به خامنه ای خواستار اقدامات عملی و فوری برای اصلاح وضع کشور شد و با اشاره به نیاز  اصلاحات در دفتر رهبری، از جمله خواهان برکناری رییس قوه قضائیه شده است. 

احمدی نژاد همچنین خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده که به اتهامات "نشر اکاذیب"، "توهین به رهبر"، "اقدام علیه امنیت ملی" به زندان افتاده اند. احمدي نژاد ،چاقو را بر استخوان رهبر نهاده و جاي حساس را فشار ميدهد و ميرود تا رهبري را به خط پايان ببرد . حال بايد از رئيس جمهوري رهبر  پرسيد ، مگر همين قوه قضائيه ، قوه قضائيه زمان صدارت خودت هم نبود اگر راستي و درستي در كارت هست چرا سكوت كرده بودي تا اين نهاد خود سر را از كرده اش پشيمان كند .در مورد برگزاري انتخابات زود رس يعني بركناري روحاني ازقدرت ، بايد از احمدي نژاد پرسيد ؛  مردم حافظه تاريخي دارند و فراموش نمي كنند در سال ١٣٨٨ كه آراي اشان  را رهبري براي كسي دزديد كه نظراتش به او نزديك بود ! دوباره بايد پرسيد رييس جمهوري امام زمان ، نكند فكر ميكند در آنزمان  راي مردم را بدست آورده بود و خود را رئيس جمهوري قانوني ميدانسته و ميداند ؟براي اينكه شبهه زدائي كنيم  بايد به نظرات سخنگوي شوراي نگهبان توجه كرد تا براي احمدي نژاد روشنتر شود كه چگونه رييس جمهور شده بود؟حالا" كدخدايي" سخنگوی شورای نگهبان ،بعد از گذشت اين سالها باصطلاح ميخواهد إفشاء كند وي ميگويد؛ احمدي نژاد در آنزمان ، خواسته بود انتخابات رياست جمهوري ، بدون مهندسي شوراي نگهبان برگزار شود !

چرا حالا؟

حال بايد پرسيد : چرا احمدي نژاد بعد از گذشت٧ سال بفكر بي عدالتي  در جامعه  و عملكرد غلطِ قوه قضائيه افتاده است ؟ چرا در آنزمان كه خود بخشي از پروژه سركوب بود، دست روى دست گذاشت تا ولايت فَقِيه هر كاري كه دلش خواست انجام بدهد  ؟ سركوب  كشتار همه ايران را فرا گرفته بود و احمدي نژاد به بگم بگم قناعت ميكرد؟ چرا در آنزمان كساني مانند كروبي و موسوي و همسرش رهنورد و هزاران نَفَر ديگر را بخاطر اينكه گفته بودن  راي من كو ؟! و خواستار باطل شدن انتخابات تقلبي و مهندسي شده ، بودند؟ همان جمهوري اسلامي كه احمدي نژاد رئيس جمهورش بود  مردم را  خس وخاشاك و بزغاله ناميده و با كمك سپاه ، دست به دستگيري هاي گسترده زده بوديد؟ چرا در آنزمان  از مهندسي  و باطل شدن انتخابات حرفي نمي زدي ؟ به احمدي نژاد بايد گفت يادت هست بدون بررسي شكايت ها سرت را همچون كبك زير برف كرده و  خواهان اعلام و ادامه رياست جمهوري تقلبی ات بودي ؟ امروز كه سالها از آن كودتاي انتخاباتي ميگذرد طرفداران و حاميان احمدي نژاد و نيروهاي بال و پر ريخته ولايت فقيه براي سر سپردگي بيشتر به احمدي نژاد پروژه اي را دنبال مي كنند كه در آن بوي "قدرت" به مشام ميرسد . رئيس جمهور امام زمان اين بار كه سپاه پاسداران پا  جلو انداخته است تا ولايت فقيه را از اوضاع بهم ريخته كشور خبردار كنند (احمدي نژاد)پا پيش گذاشته است و بقول معروف پيش گرفته است كه پس نيافتد! موضوع از اين قرار است كه  سپاه بيميل هم نيست كه احمدي نژاد را دستگير كند اين مسئله را با خامنه اي مطرح كرده اند و حالا احمدي نژادرست از روي نامه مذبور كپي بردار كرده و همان موضوعات را با خامنه اي مطرح كرده است ! محتوي آن نامه هم به دستگيري و محاكمه اطرافيان صادق لاريجاني و بر كناري  رئيس قوه قضائيه اشاره شده است ، از ديگر موارد مربوط به نامه سپاه  مي توان به انحلال شوراي نگهبان و خبرگان اشاره كرد ، انتخابات آزاد يعني همان مواردي كه احمدي نژاد بدانها اشاره كرده است.

انتشار نامه احمدي نژاد و يا همان محتواي نامه سپاه مي تواند  تضاد هاي دروني نظام را بالا برد و احتمال در گيري و يا دستگيري از  باند احمدي نژاد را بيشتر مي كند بالا گرفتن اين  تضادها  مي تواند ريزشهاي قسمتي ديگر از نيرو ها و بدنه رژيم بوجود بياورد اين ريزشها كه از سالها پيش  شروع شده  بود حالا سرعت زيادتری به خود مي گيرد، خصوصن اين بار كه تعداد بيشتري را در بر خواهد گرفت !اوضاع هرطور كه بچرخد به نفع مردم است مثل همين افشاگري  و پاسخگويي "كدخدايي "سخنگوي شوراي نگهبان و عكس العمل "حميد رسايي "نماينده مجلس كه زماني از احمدي نژاد حمايت ميكرد حالا  مي نويسد :  نامه وقيحانه احمدي نژاد به مقام رهبري را كه خواندم ياد ادعاهاي وقيحانه ميرحسين موسوي و ديگر سران كودتاي در انتخابات ١٣٨٨ افتادم ، اميدوارم كساني  كه مردد بودند يا در تجمعات احمدي نژاد شعار ياور رهبر آمد سر ميدادن صداقتي در حرفهايشان نيست ...، افشاي جنايت سعيد مرتضوي  در رابطه با قتل زهرا كاظمي ،توسط محسني اژه اي و بالاخره انگيزه بر گزيده شدن احمدي نژاد توسط فيروز آبادي يعني اينكه انتخاب احمدي نژاد بخاطر جلوگيري از جريان دوم خرداد ( اصلاح طلبي ) بوده است.  

هدف احمدي نژاد :

احمدي نژاد با سخنراني هاي و مصاحبه ها و حتا بست نشيني و حالا هم نامه پراكني به خامنه اي  قصد دارد با اين چنين كارهايي به روش پوپوليستي ها خود ادامه يدهد ،بخاطر ١- پايگاه مردمي كسب كند در حاليكه همه ميدانند او فردي است كه هويت سياسي ندارد مانند تنه ي درختي است كه قوي  نيست و نمي تواند ، شاخه هاي محكم توليد كند و جالب است ، خامنه اي در يك مقطع نظامش را تحويل چنين كسي داد كه امروز از همان نقطه ضربه كاري را خورده است و ممكن است از پاي هم در آورش ! وضعيت خودِ احمدي نژاد هر بهتر از او نيست ، 

هويت سياسي مشخصي ندارد ، همچون كسي است كه با اينكه ميداند شنا بلد نيست ولي  رفته تو عمق شنا مي كند و وقتي آب از سرش گذشت شروع به دست و پا زدن ميكند تا خود را در مخمصه اي که  گرفتارش شده نجات بدهد . البته ، رئيس جمهور گذشته ولايت فقيه كه نظرش به او نزديك بود هيچگاه احساس خطر نكرده است و اين نشان ميدهد پايش يک جا محكم است و آن بيعت رهبري است كه سالها با هم دست در خون و سرمايه هاي ملت داشته اند 

بخاطر همين هم تا جايي كه بتوانداز موقعيت پيش آمده استفاده مي كند. ٢- احمدي نژاد مي خو اهد از خلع موجود يعني نبود اپوزيسيون در ايران سوءاستفاده كند اين بار احمدي نژاد شمشير را از رو بسته است و تهاجمي تر نسبت به گذشته آمده است و از موقعيت ضعيف تر رهبري كه او  بهتر مي شناسد استفاده مي كند

او از اين اعتراضات كمال استفاده را مي برد ، درست مانند سال ٨٨ كه رهبري در اختيارش گذاشته بود اين بار از همان تجربيات مي خواهد جنبش ملي مردم را بنام خودش تمام كند.در چنين موقعيتي  اطلاعات سپاه و افرادي مثل مجتبا خامنه اي و وحيد و... كه در بيعت ولايت فقيه هستند ممكن است با او برخورد دیگری کنند و سرنوشت ديگري را براي احمدي نژاد رقم بزنند .  

٣- احمدي نژاد از وصيت  و يا فتوي خميني بيشترين استفاده را مي كند انجا كه گفته است ولي فقيه بايد سوالات را جواب دهد و اگر جواب ندهد معزول است يعني عزل ميشود حال احمدي نژاد دليل دارد كه بهانه دست ولايت فقيه ندهد خامنه اي اگر جواب به  پرسش ها يا بهتر بگوئيم  به خواسته هايي كه در نامه احمدي نژاد مطرح شده است داده نشود از نظر شرعي معزول است و اينجاست كه سربازان امام زمان را به انديشه اي ديگر و ميدارد همان انديشه اي كه اين روزها با شايع ترور جوانفكر آغاز شده است . 

رفتارهاي احمدي نژاد در اين موقعيت حساس و سوء استفاده اش از ضعفهاي خامنه اي كه اين روزها از مردم هم عذر خواهي كرده است ،حاكي از موجي در جهت  سرنگوني است كه امروز در جامعه احساس مي شود از طرفي رفتارهاي روحاني و خامنه اي طوري است كه نشان از سقوط آزاد دارد و در روزهاي آينده شاهد عميق تر شدن اين تضادها خواهيم بود.

   ديگر مطلب اينكه: 

معناي  حرف معاون احمدي نژاد حميد بقايي را فراموش نكنيد كه چند وقت پيش در رابطه با لاريجاني ها گفت:

 آقای لاریجانی زیر نظام دینامیت کار گذاشته با این کارهاش، بعد میگه احمدی‌نژاد از پشت به نظام خنجر زده. همه حاکمان در جمهوری اسلامی از پشت به مردم و آرزوهای انها خنجر زده اند. کشور را به مرز  نابودي كشاندن هنوز هم راضي نيستند. (حمید بقایی)دروني هاي ژريم از ما بيشتر ميدانند چه سرنوشتي در انتظارشان است .

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*تغيير تيلرسون، روياي سرنگوني يا فرصتي ديگر؟!  [2018 Mar] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]