فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏
عباس رحمتی

بعد از اينكه تصاویر نقاشی شده و نقش و نگاره هاي فردوسي را كه در ابعاد  پنجاه متري  در خيابانهاي مشهد  پاك  كردند اخيرا "علم الهدي " نماينده ولايت فقيه و هيولاي مشهد دستور داده است كه تنديس فردوسي را هم از دانشگاه فردوسي مشهد پائين بياورند ، فاجعه ديگري كه با سكوت دانشجويان دانشگاه مشهد مواجه شد ! 

بر آن شدم كه صاحب  شاهنامه را كه گوشه اي از تاريخ إيران است را از نگاه ديگري بنويسم ، شايد اگر ملت ايران شاهنامه را خوانده بودن و درك درستي از آن داشتند وضعيت ما به مانند امروز نبود اگر شاهنامه خوانده بوديم از زنان ايراني بيشتر ميدانستيم ،اگر  از فرانك و از گرد آفرين و تهمينه و... ميدانستيم شايد امروز ، زنان ايران از جايگاه خود بيشتر ميدانستند و بيشتر بدنبال حق تعيین سرنوشت خود مي بودند!  فرانك بُودش نام و فرخنده بود/ چوگرُدآفرين زني بود بر سانِ گرد سوار .  حكيم ابوالقاسم   فردوسي  را نبايد تنها يك شاعر ايراني دانست او علاوه بر شاعر، يك فيلسوف و يك محقق  هم بوده است كه به اين دو جبهه آخري كمتر پرداخته شده است او در داستان كيومرث و يا كوهمرد كه مربوط به انسان كوه نشين است به قارنشينان اشاره دارد كه به انسانهاي نخسين برميگردد ،بدين صورت به تاريخ بشريت و تاريخ باستاني وجهاني انسان اشاره مي كند به همين دليل است كه او را حكيم لقب داده اند .در چندين سال پيش شايد مردم كمتر فردوسي را مي شناختند ولي خوشبختانه امروزه با برگزاري كنگره ها و بزرگداشت و سمينارها اين بزرگ مرد را بيشتر مي شناسند و مردم در ايران و حتا سراسر جهان به اين نتيجه رسيده اند كه ميراث تاريخي و نويسندگان خود را دوست داشته باشند. 

فردوسي يك محقق بود:

بايد گفت ونوشت كه فردوسي ، شاهنامه خود را كه تقريبا،  پنجاه هزار بيت است را  در طول سي تا سي و پنج سال سرائيده  و يا جمع آوري كرده است (٩٧٧ميلادي / ٣٦٦ تا ٤٠٠ هجري قمري) يعني به اين ترتيب متوجه ميشويم كه فردوسي از نظر حجم شعر و ادبيات زياد شعر نگفته است! اگر شاهنامه فردوسي پنجاه هزار بيت باشد و آنرا در طول ٣٠تا ٣٥ سال جمع آوري كرده باشد  (٩٧٧ ميلادي و يا ٣٦٦- ٤٠٠ هجري قمري جمع آوري شده است.) و اگر ميانگين اشعار را در طول اين سالها برآورد كنيم ، سالانه ١٦٦٦ شعر گفته است كه روزانه آن ٤ تا ٥ بيت ميشود يعني براي فردوسي اينها زياد نيست پس اينهمه رنج كه فردوسي از ياد مي كند مربوط به چه بوده است ؟ بسِي رنج بردم در اين سال سي / عجم زنده كردم بدين پارسي - يكي بندگي كردن اي شهريار/ كه ماند زمن در جهان يادگار /بسِي رنج بردم در اين سال سي / عجم زنده كردم بدين پارسي - جهان كرده ام از سخن چون بهشت / ازاين بيش تخم سخن كس نكشت

يعني كار فردوسي را نمي توان فقط شعر گفتن دانست ، بلكه كارش در حد يك تحقيق بوده است ، فردوسي يك محقق  و راوي هم بوده است كه درست  را از نادرست بخوبي تشخيص ميداده است ، ساختن داستانهايي از حقايق كه به دستش ميرسيده از كإرهاي مهم او نيز بوده است . كار اصلي فردوسي اين بوده است كه از منابع بدست آمده ، تحقيق مي كرده و حقايق  آنها را مشخص مي كرده است. اين كارها نه تنها شعر گفتن و رديف كردن قافيه ها و وزن بستن  بلكه تحقيق در مورد داستانهايي كه بدستش ميرسيده نيز بوده است . حال بايد ديد چه رفرنسهايي بدستش ميرسيده است. همانطور كه نوشتم ، در واقع فردوسي يك محقق هم بوده است كه تاكنون در ميان مردم مطرح نبوده است.در زمان ساسانيان كتابهايي نوشته شده بود بنام " خدايان" يا " خدانامه" ، خدا يعني بنام صاحب و شاه بوده است و شاهنامه برگردان آن برابر با ترجمه فارسي  واژه پهلوي " خداينامك " است. و شاهنامه از اين جا اين نام را گرفته است [١] كه يكي هم نبوده است و اين خداينامه ها به تبار شاهان ايران زمين ميرسيده است  به گذشته ايران  و تاريخ  آن مي پرداخته است  همين جا بايد گفت يكي از خداينامه ها شاهنامه ابومنصوري است[٢] كه مدتها قبل از فردوسي جمع آوري شده است و از روي تمام خداينامكها به نثر نوشته شده است ، اين خداينامكها در دست معبودها و مقداري از آن هم در اختيار دهقانان بوده است.آنان كه صاحب فرهنگ ايران بوده اند و خودشان را از نسل پهلوانان و پاسدار فرهنگ ايران ميدانستند و خط  و خطوط خود را به عنوان پهلوانان به اشكانيان مي رساندند، فردوسي خود نيز از دهقانان توس بوده است و خود را ميراث دار اين قشر ميدانسته است.

دكتر محجوب مي گويد : فردوسي در اشعارش از مؤبد يا دهقان  بيشتر نقل ميكند و ارزش بيشتري به دهقان مي دهد، بهر حال بخشي از اينها از كتابهاي ديگري بوده است كه در طول اين سي سال  صرف گرد آوري اين منابع شده است و تضاد و تناقض ها را پيدا كرده است و صحيح ترين آنها را (بصورت ) در شاهنامه آورده است . درست مانند يك محقق و پژوهشگر و همانطوريكه خودش ميخواهد نامش را تعيين مي كند.اينجاست كه ميگوئيم فردوسي فقط يك شاعر نبوده است بلكه يك محقق و پژوهشگر نيز بوده است. 

در ايران براي شاعران نامهايي كه انتخاب ميكنند وجه تثميه دارد بعنوان مثال به سعدي " شيخ" مي گفته اند براي اينكه خطيبه مي خوانده است و به فردوسي ،"حكيم"ميگفته اند چون حكمت ميدانسته او در طول اين سالها به پژوهش داستانهاي فلسفي مي پرداخته است و ايرانيان فرهيخته بدنبال حكمت داستانهاي فلسفي فردوسي بودند تا آنها را پيدا كنند.به داستانهاي كيومرث و يا كوهمرد نگاه كنيد كه از أساطير شاهنامه بوده اند ، اين داستانها  به انسانهاي كوه نشين مي پردازد  ، قارنشينان ،كه إنسانها نخسين هستند يعني تاريخ باستاني جهان از انسان نقل مي كند اهلي كردن حيوانات ، كشف پوستين و كشف آتش ، ياد گيري سوار كاري و يا نوشتن بر ياد گيري از ديوها كه به طور مدون به تاريخ علمي باستان شناسي مي پردازد كه تاريخ علمي بشر را ياد ميدهد در واقع اين پيشداوري  فقط براي  شاهان ايران نيست بلكه مربوط به شاهان جهان است و يا پرداختن به مهاجرت جمشيد به سراسر جهان ( گيتي) و ياري خواستن از اهورامزدا براي زماني كه جمعيت افزايش مي يابد! عده اي به غرب و ثلثي ( يك سوم) به شرق مهاجرت كردند ، زماني كه اهورامزدا به او ميگفت عصايت را بر زمين بزن تا كمي جا باز كند ( سمبليك است) و اين سير تاريخ جهان را ترسيم مي كند و جالب اينجاست نام جمشيد در أساطير هندي در جهان مطرح ميشود يعني آنزماني است كه اقوام اروپا هنوز از هم جدا نشده اند. 

بنابراين شاهنامه را بايد جدي خواند و فردوسي را بايد بيشتر شناخت و جدي گرفت همانطوريكه اروپايي ها شاعران خود را جدي گرفتند و فقط به قافيه   و نظم و رديف دلخوش نكردند. بعنوان مثال " هاينريش أستأمر" تاجرى آلماني كه بقول آقاي خلج ، عاشق تروا هومر بود و داستانهاي " تروا" را بسيار دوست ميداشت و مي خواست بگويد تروا كه افسانه بوده است وجود داشته است او تمام زندگي خود را فروخت و به يونان رفت ، همسرش هم يوناني بود به جاهايي رفت كه شواهد و قرائن تروا در آنجا بيشتر مي بود او ميگفت تروا هومر وجود دارد! ،خودش با كارگران به حفاري پرداخت و نهايتا تروا را پيدا كرد . در حقيقت امروز كه  مي بينيم ، مردم مي روند در تركيه و تروا را تماشا مي كنند نتيجه و حاصل كار او بوده است .فردوسي را امروز در ايران بايد جدي گرفت و اگر افرادي مانند "علم الهدي " چه از ناداني و چه آگاهانه  قصد ازيين بردن  آثار فردوسي را دارند. سرمداران ج اسلامي فكر مي كنند با پايين آوردن تنديس حكيم ابوالقاسم فردوسي [٣] در دانشگاه و يا تغيير نام در دانشگاه فردوسي مي توانند نام اين بزرگوار را از ذهن مردم ايران  خصوصن  جوانان ایران زمین  پاك كنند.امروز فردوسي شهرت جهاني دارد و آن كه  آثاري از او باقي نخواهد ماند آخوندهاي ضد ايراني است. بايد در مقابلشان ايستاد و قدمي عقب نشيني نكرد اين انديشه،  ريشه فرهنگ و هويت ماست . فردوسي و كإرهاي تحقيقي اش را بايد جدي گرفت تاروزي  كه جوانان و نسل هاي بعدي از اين سرچشمه سيراب شوند.    

 

______________________________________________________________________________________

[١] 

 آن جا که فردوسی در دیباچه ی شاهنامه آن ها را «موبد» و «موبد سالخورد» می خواند که آن «نامه ی باستان ِفراوان داستان» در دست آن ها پراکنده بود ، اشاره به  چهار تن زردشتی است. کتابی که این چهار تن از پهلوی به فارسی ترجمه کرده بودند، یعنی کتابی که تاریخ و افسانه های ایران را از «کی نخستین… تا یزدگرد شهریار» دربرداشت، نمی تواند چیزی جز یکی از نگارش های خداینامه بوده باشد و از این رو پس از پایان کار در سال ۳۴۶ هجری، کتاب را به سبب مأخذ اصلی آن «نام شاهنامه نهادند» و واژه ی «شاهنامه» برابر یا ترجمه ی فارسی واژه ی پهلوی «خداینامك» است.

 

[٢]از شاهنامه ی ابومنصوری تنها مقدمه ی آن ، که پیش از این از آن سخن رفت ، در دست است. جز فردوسی در دیباچه ی شاهنامه، تنها ابوریحان بیرونی دو بار از این کتاب به صراحت نام برده است. بیرونی در کتاب «آثارالباقیه» که در سال ۳۹۰ یا کمی پس از آن، یعنی حدود ۴۵ سال پس از تألیف شاهنامه ی ابومنصوری تألیف شده است، دو بار از آن با عبارت «شاهنامه ی پسر عبدالرّزاق طوسی» و «شاهنامه ی ابومنصور پسر عبدالرّزاق» نام می برد.

[٣]چرا اثر فردوسی، «شاهنامه» نام گرفت؟!

 

واژه شاهنامه نه برای آنکه این اثر گرانقدر نامه شاهان باشد، بر روی شاهنامه جای گرفته است بلکه به دلیل شیوایی و زیبایی بی مانند این اثر گرانقدر است.

خردمند توس که فردی با اخلاق و فروتن بود، خودش هیچگاه از نام «شاهنامه» در اثرش استفاده نکرد بلکه نام‌هایی مانند «نامه باستان» و... به کار برده است. اما به مرور اثر گرانقدر این حکیم فرزانه به «شاهنامه» شهرت یافت.

واژه شاهنامه چیزی همانند واژه‌های «شاهکار»، «شاه کلید»، «شاه راه» و... است که به راستی هم این نامه،شاهنامه  می باشد.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]