ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى !
عباس رحمتی

 

مطلبى  كه  در نوشته هاى زير میاید ، غم انگيز تر از آن است كه بتوان در چند سطر آنرا نوشت و بازگو كرد ، نمى دانم ، مي توانم  غم و دردى كه در سينه دارم  براى  مخاطبهاى فارسى زبانم بازگو كنم يا نه ؟ غم بزرگ  اين است كه  یک بزرگ مرد ایرانی  ترور میشود ولی در مرکز اروپا حق بازگو کردنش را نداری ( حداقل تا این زمان ) چرا بايد ترور  شخصيت هاى ملى و بزرگ ایرانی  همچون سرهنگ عزیز خزاعى ، بعد ازگذشتِ دوازده سال با  شما عزيزان مطرح شود ؟  قضيه اى كه  البته تقسيرش  را بايد به گردن كسانى  ديگر انداخت و آن كس و كسان ،  جز سرمداران  رژيم جمهورى اسلامى و همكاران اقتصادى اشان در مركز اروپا نيست ! زياد درد و سرتان ندهم ، مسئله باز هم به ترور و جنايت و يا همان ، " قتل هاى زنجيره اى"  رژیم ایدئولوژیک  بر مى گردد كه متاسفانه اين قتل يا بهتر بگويم ، اين ترورِ پيچيده و  لو رفته  از زنجيره  ترورهاىی است که  توسط رژيم  و همکارانشان در اين دوازده سال خاموش مانده است  و تا حال   اين  جنایت (( ترور ) توسط كسى بازگو نشده و در هيچ رسانه اى جز کیهان لندن   انتشار نيافته است  و حالا هم   مشمول (شامل) گذشت زمان شده است و حال  مى توان   چگونگی ترور را  بازگويش كرد و درباره آن نوشت و انتشارش داد و خوشحالم  از  اينكه  اين  فرصت دست داده است  و باز خوشحالم تا برگ ديگرى از يك جنايت نوشته نشده به   رشته تحرير در آيد تا در دفتر تاريخ جنايات انجام شده  توسط  رژيم ج اسلامى ثبت  شود.  همانطور كه

گفتم ، شايد براى شما هم تعجب آور باشد كه  چرا  بعد از دوازده سال ،بايد چنين جنايتى  در شبکه های جهانی ثبت  شود ؟ همانطورى كه  براى نگارنده و بازگو كننده گان اين ترور نيز  بوده و هست . این ترور بر خلاف ترورهای پیشین، تروری خاموش  ولى فراموش ناشده  باقی مانده است . ترور  مربوط به بزرگ مرد ملى  ايران زمين  بنام " عزيز خزاعى " است ، او سرهنگ آزاديخواهى بود كه قلبش يك لحظه براى آزادى ايران از تپش باز نايستاد اما پاسداران ظلمت  و تباهى او را در آلمان و در مقابل خانه اش ترور كردند تا قلب آزاديخواه ديگرى را از طپش بازدارند ولى جانيان غافل از آنند كه قلب آزاديخواه، هيچگاه از طپش نمى ايستد و زمانى كه خون او  بر زمين ريخته شد در بستر جامعه جارى ميشود و چون نهالى بارور شده  و تنومند ميگردد  . سرهنگ خزاعى را  همچون ترورهاى ديگر  در آلمان [١] با همكارى دولت ميزبان ترور  صورت گرفته  و به بستگان او گفته بودند  كسى جرأت بازگو كردن آنرا در جايى ندارد . (BND(Bundes Nachrichten Dienst يكى از  نهادهاى اطلاعاتى آلمان مسائل تعجب برانگيزى  را مطرح مى كند و بعد از ترورخانواده مقتول را تهديد ميكنند كه اجازه انتشار خبرِ اين جنايت را فعلا نداريد ! بقول معروف يعنى تا زمانى كه آبها از آسياب بيافتد ! درست مانند رژیم تروریست پرور در ایران که مردم را چنین تحت فشار قرار میدهد . 

سرهنگ خزاعى كه بود ؟ 

سرهنگ عزيز خزاعى يكى از برجسته ترين شخصيتهاى نظامى و سياسى بود كه در ايران آموزش نظانى محمد رضا شاه پهلوى را در زمان جوانى اش بعهده داشته است.

سرهنگ خزاعى ، از نظر سياسى و نظامى ،شخصيت  ورزيده اى بود كه در سالهاى ١٩٧٠ شاه را تحت فشار قرار داده بود كه در منطقه ، به عراق اجازه ندهد قدرت نمايى كند يكبار در جنگ با عراق با نيرويى كه در اختيار داشت و با اینکه ارتش ايران  درآنزمان تا ٣٣ كيلومترى  بغداد پيشروى كرده بود ، در اين هنگام شاه دستور ميدهد كه ارتش ايران بايد  به  عقب  برگردد و بعد هم  قرارداد صلح (يا آتش بس ) را با عراق امضاء ميكند . سرهنگ خزاعى در آنجا ، گفته بود كه شاه خيانت كرده است او اجازه نداد تا حساب عراق و صدام را كف دستشان بگذاريم ! بعد از دستور عقب نشينىِ شاه ، از اين ماجرا ، سرهنگ كه هميشه نسبت به شاه دل چركين شده بود و همين بدبينى هميشه در ذهن  او بود بدنبال فرصتی بود تا در مراسم " كينگ كنگ " هاى  دنيا  که در ايران تشکیل شده بود ( دو سه ماه قبل از انقلاب )  قصد داشت كه شاه را ترور كند . او نسبت به فقرى كه در ايران وجود داشته  نسبت به شاه خشم خود را پنهان نمى كرد ، شاه را جنايتكارى ميدانست كه كمكاريهاى زيادى كرده بود  ، چون او  وجب به وجب ايران را ديده بود و ميدانست با آن سرمايه هايى كه در ايران وجود داشته و داشت مي توانست براحتى فقر را ريشه كن كند ! او گرسنگى را در جای جای  ایران و در اقشار مختلف  مردم  ديده بود ، حقوق افسران و ارتشيان را پايين تر از كارمندان ميدانست و اين مجموعه مسائلى  بود كه سرهنگ را بر آن داشت تا عليه شاه  در مراسم بزرگ سنتو (Cento)[2]  کاری کند  او قصد داشت تا نقشه كودتاى خود را  در مراسم پياده كند.ولى اين اتفاق هيچ وقت رخ نداد ! در مورد سنتو  باید مختصرا گفت،  دست دراز تر از ناتو بود كه شامل  كشورهايى مثل ايران ، پاكستان و تركيه  ميشد ، آمريكا ناتو را از سنتو بزرگتر ميدانست ، در واقع سنتو همان كمر بندى بود كه بدور شورى سابق كشيده شده بود كه هميشه مد نظر آمريكا بوده است و در صورت لزوم شوروى را " شاخ مات " كند در همين جا بايد گفت بعد از آوردن " خمينى"  و مستقر كردن ج اسلامى به شكل ديگرى از " گورباچف " حمايت كرده و با طرح كاستريكا  طرح نويى را در انداختند اتحاد جماهير شورى را براحتى تقسيم كردند تا ديوار برلين فرو ريزد و اتحاديه اروپا تشكيل شود و كشورهاى شوروى يكى پس از ديگرى به اتحاديه اروپا بپيوندد .    

عزيز خزاعى سرهنگ  وطنخواه  و آزادي طلبى  بود كه  بعد از انقلاب  ١٣٥٧ هم مقام معاونت وزير دفاع را داشت او همچنين رييس سازمان " ادتكا " ( كل ارتش ) در اوايل انقلاب بود ، در آن زمان مصطفا چمران وزير جنگ بود ، و تيمسار فلاحى وزير دفاعى بود كه در واقع رياست اتاق جنگ هم بعهده او نيز  بود حتا از نظر تخصصي فلاحى زير دست سرهنگ خزاعى بود. بعدها ، سرهنگ خزاعى اختلافات زيادى با رژيم پيدا ميكند  و به همين دليل به خارج كشور  مهاجرت مى كند و در آلمان اقامت مى گزيند و در آنجا مجاهدين با او تماس ميگيرند و از اطلاعات نظامى او بهره ميگيرند ولى كسى از اين ماجرا خبردار نشده است  . در هر صورت رژيم تصميم به ترور او ميگيرد که توضیح خواهم داد .شغلهاى  عزيز خزاعى عبارت بودند از : 

رئيس جغرافياى ارتش

رئيس سازمان ادتكا 

معاون وزير دفاع  بعد از انقلاب 

مدير اتاق ٢٧٢ نخست وزيرى  

 علاوه بر اينها او نويسنده  كتابهاى زير مثل

" اتحاد براى شوراى عالى ارتش"   - " پيمان براى رابطه ارتش و دولت " نيز بود . سرهنگ خزاعى مشاور اصلى ارتش آزاديبخش ملى ايران نيز بود ، اين ارتش اولين بار جلسه خود را در لندن تشكيل ميدهد و نقش اصلى بعهده سرهنگ خزاعی  بود ، سرهنگ تهرانى و سرهنگ معزى و... در اين جلسه  حضور داشتند . 

سرهنگ  خزاعى در همان كتاب رابطه ارتش و دولت را بخوبى نشان داده بود در آنجا طرح جدايى ارتش و دولت را مطرح كرده بود ( مانند ارتش تركيه ) او  ميخواست و همیشه  ميگفت ارتش يك ارگان جدى و جدا از دولت براى دفاع كشور است  در زمانى كه در ايران بود با همين طرح خود کفای ارتش ، با رژيم اختلاف پيدا ميكند  و با پافشارى سرهنگ بر روى اين طرح با نماينده خمينى  درارتش  اختلاف پيدا كرده و او را از ارتش تصفيه ميكند او اهداف ارتش را ملى ولى  مستقل ميدانست او مي گفت  كسانى كه تخصصي از مسائل نظامى ندارند نبايد در ارتش دخالت كنند ، ارتشي بدون دخالت آخوندها و سپاه و ارتش شریعه ( دينى ) را يك ارتش من در آورى ميدانست او ميگفت حتا رئيس جمهور فقط مي تواند از طريق فرمانده كل و فرماندهان در جريان باشد و حق دخالت در مسائل نظامى را ندارد او اطلاعات دقيقى از ارتش داشت بطوريكه در آنزمان ، مصطفا چمران ، گفته بود هروقت اطلاعات دقيق از سربازان شمال و جنوب و... ميخواهيم از سرهنگ خزاعى مي پرسيم ! 

ترور خاموش و پيچيده سرهنگ خزاعى !   

ترور به شيوه آرام ولى پيچيده صورت ميگيرد ، به اين صورت كه دو نفر از تروريست ها  را به در منزل ايشان مى  فرستند تا او را  در همان جا ترور كنند  لازم به  ياد آورى است كه  منزل سرهنگ در شهر" اووه رات "Overath  در منطقه"  برگيش گلاد باخ "Bergischgeladbach  در نزديكى شهر كلن بود،  كد پستى آن محل ٥٠٤٩١ است ، ترور در سال ٢٠٠٢ صورت ميگيرد.

ترور در ساعت يك ونيم بعد از ظهر در يك روز آرام توسط دو نفر كه يكى از آنها كلاه گيس زنانه اى بر سر داشت وخود را  شبيه همسر مقتول آراسته  بود،صورت میگیرد!  قاتل  با پالتويى  كه همسر مقتول بيشتر اوقات  زمستان بر تن داشته   آراسته كرده بود او  سعى كرده  خود را كاملا شبيه همسر مقتول  درآورد تا در صورت ديدن صحنه ترور توسط همسايگان يا عابرين ، چنين تداعى شود كه قاتل،  زن (همسر مقتول ) بود ه است ، و اين نشان ميدهد كه روزها  در آنجا رفت و آمد ميكرده اند و همه چيز را زير نظر داشته اند ، در واقع اين  ترور  از نادر ترورهايى است كه رژيم با مهارت كامل انجام   داده است  تروريست ها با اين كارشان ميخو استه اند نشان دهند كه همسر مقتول ترور را انجام داده است ، كما اينكه چنين تصورى براى يكى از همسايه ها كه صحنه ترور را ديده بود پيش آمده بود ، يكى از همكاران فرزند سرهنگ خزاعى ( همسايه ) به او گفته بود كه مادرت را ديده ام كه يك كلت به سمت پدرت گرفته بود و شليك كرد و پا به  فرار گذاشت  ! بعد فرزند سرهنگ به او توضيح ميدهد كه مادر  با پدرم هيچ اختلافى نداشته است كه  به سمت او شليك كند تروريستها صحنه سازي كرده اند كه چنين تصوراتى براى امثال تو و مردم بى خبر کوچه و خیابان   رخ دهد در صورتيكه نحوه ى ترور به اين شكل بوده است كه ، تروريستى كه كلاه گيس و لباس زنان بر تن داشته است با كلت در مقابل سرهنگ ايستاده و نفر دوم با يك دستگاه شوك ( ولتا ژ بالا ) Simens Volt  كار را تمام مى كند و نفر بعدی  با كلتش به سمت  سرهنگ ( مقتول) تيرهاى خلاص را ميزند .

همانطور که در بالا گفتم  دولتهايى كه با رژيم  ج. اسلامى  روابط سياسى و اقتصادى دارند تمام زمينه ها را براى ترور فراهم ميكنند آلمان /ایتالیا / فرانسه /سوئیس از این کشورهاست  در اینجا هم  از رژيم خواسته اندبی سر و صدا باشد و در جاهای دیگر هم خواسته شده  حتى الامكان ترورها  بى سر و صدا باشد يعنى ترورها نبايد بشكل گرم و با اسلحه باشد بايد با سلاح سرد مثل چاقو و  و يا راديو اكتيو و اخيرا هم  با دستگاه شوك ( ولتاژ بالا) صورت گيرد.   در آلمان  و فرانسه  فرخزاد  و دکتر بختیار را هم  با چاقو قطع قطع کردند !بعد از ترور سرهنگ

خزاعى ، جسد او را كالبد شكافى ميكنند كه مشخص ميشود او در آنِ واحد با دستگاه شوک به او سكته مغزى و قلبى ، (در يك زمان )دست داده است ، اين موضوع را پزشك خصوصى سرهنگ هم تائيد كرده بود ،پزشك  او گفته بود از نظر پزشكى  هيچ  وقت در يك لحظه دو نوع سكته ( مغزى و قلبى )  اتفاق نمى افتد مگر اينكه با دستگاه ولتاژ (شوك) با درجه بالا صورت گرفته باشد . لازم به يادآورى است از نظر علمی  اگر به سوژه (مقتول ) ولتاژ كمتر از ٢٠٠ داده شود سوژه نمى ميرد ولى در اينجا بايد گفت ، تروريست ها با آخرين درجه ولتاژ (٢٠٠٠) سرهنگ خزاعى را كشته اند  تا مطمئن شوند ترور كاملا صورت گرفته باشد. 

ترورهاى با ولتاژ بالا ، امكان دو سكته را باهم دارد ، چون تمام سيستم  عصبى را از كار مى اندازد و خون رسانى به اندامهاى حياتى مثل قلب و مغز و شش ها ( ريه ها ) را قطع مى كند . زمانى  كه  خون رسانى به اين اندامها قطع شود سكته صورت ميگيرد ، اين مسئله را دكتر خصوصی  سرهنگ خزاعى هم تائيد كرده است . بعد از ترور با دستگاه شوك تروريست ها براى رد گم كردن ( فردى كه كلاه گيس و گريم داشته ) دو بار به سوژه شليك مى كند كه براى دو منظور دست به چنين كارى مى زند اول اينكه كسى متوجه ترور با ولتاژ بالا نشود و دوم اينكه مطمئن شوند كه سوژه  كشته شده است ( تير خلاص ) بلوز سوراخ سرهنگ را خانواده اش به مقامات قضائي نشان داده اند . 

سرهنگ خزاعى يكى از برجسته ترين شخصيتهاى نظامى و سياسى بود كه در ايران آموزش نظانى محمد رضا شاه پهلوى را در زمان جوانى اش بعهده داشته است و از آنجايى كه معتقد به براندازى رژيم بود در خارج كشور هم همانطور كه در بالا نوشتم با در خواست اپوزيسيون به آنها از نظر اطلاعات نظامى كمك شایان توجه ای كرده است ولى تعجب در اينجاست كه چرا شوراى ملى مقاومت و مجاهدين خلق  از اين جنايت پرده برنداشنه اند و در قبال اين ترور سكوت مى كرده اند ؟ مسعود و مريم رجوى  فقط با فرستادن  دسته گلهايشان بر مزار سرهنگ خزاعى از او تجليل به عمل مياورند !    

سرهنگ خزاعى هميشه مى گفت : هيچگاه دل خوشى از تيمسار فلاحى وزير دفاع وقت نداشتم ، او هميشه در  زمان خدمتش  از او ناراضى بود . سرهنگ عزيز خزاعى يك ايرانى سلحشور و مبارزى بود كه معتقد بود بايد از گروه هاى برانداز حمايت كرد و خود  تا زمانى كه زنده بود از مبارزه با جمهورى اسلامى دست بر نداشت . درود بر سرهنگ خزاعى ، روزى كه تولد یافت  و روزى كه جاودانه شد ، او هميشه در دل هر ايرانى آزاديخواه زنده خواهد ماند . 

_____________________________________________________________________

 

[1] در آلمان ترورهای دیگری صورت گرفته است که از آن جمله می توان از ترور  رهبران کرد در رستوران میکونوس در برلین و ترور  دکتر فریدون فرخزاد شومن و شاعر و خواننده مجبوب مردم نام برد  خبر ترور او هم تا چند روزاول خاموش ماند . لازم با یاد آوری است  ترور رستوران میکونوس هم بعد از گذشت سه  سال دادگاهی بالاخره( خامنه ای و رفسنجانی /فلاحیان/ولایتی )از   سران رژیم را تروریست نامیدند  و آنها را محکوم کردند ولی رابطه های اقتصادی چند برایر شد .   

[2] سال ١٣٣٨ سال پيوند همه جانبه تر رژيم  كودتايى شاه با آمريكا ست تا حد راه افتادن فرستنده تلويزيونى آمريكايى ها در تهران  ، قرار داد دو جانبه ميان شاه و آمريكا از يكسو و نقش فعال شاه در پيمان نظامى بغداد كه پس از خروج عراق از آن به پيمان " سنتو " معروف شد كه با واكنش هاى تند شوروى روبرو شد . وامهاى پياپى آمريكا به ايران براى خريد سلاح و پيمان هاى نظامى و اعزام مستشاران  نظامى ارتش آمريكا به ايران عليرغم اعتراضات اتحاد شورى ادامه يافت در همين سال " آيزنهاور " رئيس جمهور آمريكا سفرى پنج ساعته به ايران كرد و در مجلسين شورا و سنا سخنرانى كرد ! مركز پيمان نظامى بغداد پس از قيام افسران ملى عراق به رهبرى"  عبدالكريم قاسم"  و اعلام خروج اين كشور از پيمان نظامى بغداد از پايتخت عراق به پايتخت تركيه منتقل شد. حكومت عبدالكريم قاسم در عراق ضربه بزرگى به نقشه هاى آمريكا در منطقه زد و به همين دليل از هيچ توطئه اى براى ساقط كردن اين حكومت فرو گزار ى نكرد سرانجام  با يك كودتا نظامى موفق شد عبد الكريم قاسم را كشته و ورق را در عراق به سود خود برگرداند ، در مرداد ١٣٣٨ نام  پيمان بغداد به سازمان پيمان مركزى " سنتو " تغيير يافت.  

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*تغيير تيلرسون، روياي سرنگوني يا فرصتي ديگر؟!  [2018 Mar] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]