چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى )
عباس رحمتی

با گذشت سى و پنج سال از انقلاب و يا قيام سال ١٣٥٧  در ايران و با روشن شدن نقشه هاى امپرياليسم ها در منطقه خاورميانه و طرح بزرگ و بزك كردن اين منطقه پر درآمد توسط آنها ، رژيم ولایت فقیه  را در ايران حاكم كردن كه بجای مردم  آنها را " امت "نامیدن و مردم  هم با حضور خود در ابتدا  بروز اين فاجعه را كمتر حس كردند ولى با گذشت زمان و براه انداختن جنبشهاى ساختگى و انقلاب هاى عربى بنام " بهار عرب " نيمه پنهان اين گونه انقلابات بيرون افتاد و بُعد دیگری به  روشنى از توطئه های جهان سرمایه داری را  به نمايش در آورد. در ايران اين انگيزه ها همراه با توطئه های مختلف   نيز روشنتر شد ، غربى ها  هم اکنون با حفظ سياستهاى مماشات و زد و بندهای گوناگون  با جمهورى اسلامى توانسته است تا اندازه ای موفق عمل کنند ، گرچه  در طول اين سالها منافع خود را حفظ كرد ه است  و در هر مقطعى با كم و زياد كردن  قرارداد ها، سياستهاى خود را به جلو برده است   ،لیکن تلاش کنونی برای مهار اتم سازی و به خدمت گرفتن تمام عیار رژیم است . در اين ميان آمريكا و انگليس  نقش كارگردانى  اين سناريو را بعهده داشته و دارند كه اين روزها در جلسات دربسته و مخفى   به اهداف خود نزديكتر ميشوند ، آنها  توانسته اند با تحريم و بايكوت ها ى مقطعى خوى وحشى گرى آخوندها را خصوصا در خارج كشور مهار كنند با این مقدمه از مخاطبين مي پرسم ، هيچگاه از خودتان پرسيده ايد كه چرا درسال ١٣٥٧/ ١٩٧٩ انقلاب اسلامى رخ داد ؟ آيا با حمله به عراق و افغانستان و آغاز بهار عربى برايتان روشن شده است كه اين همان دنباله انقلاباتى از جنس انقلاب ٥٧ است يا انگيزه ديگرى را متصور هستيد ؟ 

در قرن بيستم،  مردم ايران با در صد بالاى  بيسوادى و نا آگاهى روشنفكران ما خمينى با کمک غربی  توانست بر اين موج تغيير در ايران و منطقه سوار شود و نهضت آزادى  به رهبرى مهندس بازرگان هم نتوانست اين موج را مهار كند موجى كه  به قول بازرگان ، باران را به سيل تبديل كرد كه مهارش  فقط به دست مردم امكان پذير بود ولى چون مردم ايران غالبا مذهبى بودند فريب وعده های پوچ  خمينى را خوردند و به حمايت او پرداختند و به وعده هاى توخالى او ايمان آوردند ، در همان روزها يكى از دوستان چپ نگارنده ميگفت :" من آينده روشنى را تصور نمى كنم و باز تانكها و نظامى ها را در خيابانها مي بينم باز كشتار ها شروع خواهد شد و..."  چه خوب ديده بود این تراکتور ویرانگر ! اگر بیشتر مردم ، چنين آيندهای  را ديده بودند هيچگاه خميني را حمايت نم كردند !   و براحتی او و یارانش بر موج انقلاب  سوار نمی شدند .اگر ملت ايران پشت پرده اين سياست ها و تفكرات  و انگيزه هاى پليد خمينى  و  غرب  را به روشنى آن دوست عزيزم ديده بودند هيچگاه خمينى نمى توانست چنين سوار بر موج سواری  کند . 

جوانان و قشر دانشگاهى كه رسالتشان آگاه كردن مردم بود آگاهى هاى لازم را به جامعه ندادند و مصيبت بارتر اينكه گروه هاى سياسى، چپ فكرى و سياسى ما و مذهبيهاى چپتر از آنها ،همكارى گروهى /سياسى و خط و خطوط دادن به رژيمى كه تازه به قدرت رسيده بود را داده بودند ، این در حالی بود که رژیم هیچ کدام آنها را به بازی نمی گرفت  . حمايتهاى سياسى گروه هاى ملى و مذهبى از خمينى و بعدها  حمايت از  خط امام و فاجعه آميز تر از اين ، بوجود آمدن دانشجويان خط امام که دیدیم  چه فاجعه ای بوجود آوردند و امامى كه دستور شکستن قلمها و پاره کردن شکمهای مادران باردار و قتل و عام روشنفكران و دانشجويان و گروه هاى سياسى را صادر كرد. اشغال سفارت آمريكا توسط  دانسجويان  باصطلاح خط امام  و تائید آن از جانب خمینی  با نام انقلاب دوم ![65 ] فاجعه ای بود که انقلاب را از مسیر خود خارج کرد، استعفای بازرگان و بر چیده شدن دولت موقت  همه چیز را در اختیار خمینی و چماقدارانش قرار داد و ما غافل  از اينكه آمريكا نقش اول اين سناريو را برعهده داشت ، حالا كه بيش از سى و پنج سال از انقلاب ٥٧ ميگذرد بعضى  گروه هاى سياسى و تعداد ى از  افراد و شخصيت ها به  اشتباه  خود پى برده اند یکی از فدائیان اخیرن گفته است ما در آنزمان نقش داروی آرامش را داشتیم " اکستریم ها همه جا دو طرف رودر روی هم صف بندی کرده بودند و از هرطرف فشار می آوردند. حقیقت را نقض نکرده ام اگر به شما بگویم رهبری سازمان فدائی در این طوفان سیاسی، علیرغم همه بی تجربگی ها، نقش یک نیروی میانه، اهل تعامل و متعادل کننده را ایفا می کرد و تمامی تلاش خود را برای برقرای آرامش بکار می گرفت.  شواهد کم نیستند. "[ 66] و بعضى از اين گروه ها هنوز هم خود را مبرا از اين اشتباه بزرگ تاريخى ميدانند و ميگويند ما در يك مقطع فقط از خمينى حمايت كرديم تا انقلاب به پيروزى برسد و به اميد اينكه بعد از انقلاب بتوان در سرنوشت مردم و حق تعيين شرنوشتشان موثر باشیم ، گروه هاى چپ(  حزب توده ) یکی از این گروه هاست و یا راست  مذهبى مثل جنبش مسلمانان مبارز (ج. م م)که با  چپ هاى مذهبى  دیگر(مجاهدین )در اوایل انقلاب ائتلاف کرده بودند ، اولی لیبرالها و دومی ارتجاع را زیر تیغ انتقاد گرفته بودند ، هرکدام جناح مقابل خود را  میکوبیدند و راه حل مشخصی ارائه نمی دادند ،مجاهدین  در فاز سياسى با توجه به انتقادهاى تند و نشر آن  در  روزنامه ى خود به خمينى (خط و خطوط ) تشكيل ارتش بيست ميليونى  را  پیشنهاد کردند  ، غافل از اينكه  ارتشى كه فرمانده اش خمينى باشد تبديل به يك نهاد سركوب خواهد شد و همينطور هم شد ، آن ارتش بيست ميليونى از درونش بسيج و سپاه بيرون آمد و بازوی ارتش  بیست میلیونی را هم لباس شخصى ها و چماقداران  و مداحان كلت به كمر تشکیل دادند . در واقع همان ارتش وبال گردن گروهای سیاسی ایران  را گرفت و ملت  را زير سر نيزه هاى روزانه قرار داد  از طرف دیگر  بارزگان آزادی ها را طور دیگری  میدید  با چپها  هم روشن صحبت میکرد ، طوری که  وعده های خود را علنی کرد[ 67] بازرگان روز دهم اسفند  در یک پیام به مردم، «کمیته ها» و «افراطی ها» را عامل جلوگیری از کار دولت معرفی کرد. او گفت« کمیته ها با وجودی که به اسم امام و با کاغذ مارک دار نخست وزیری اقدام می کنند، ولی شناخته شده کسی نیستند .»در حالیکه  خمینی در جوابش اطلاعیه ای صادر کرد که اولین دستور سرکوب بود : «در این موقع حساس اشرار با نامهای فریبنده مشغول توطئه برضد انقلاب اسلامی هستند... اینان که دست به خرابی و اعمال ضد اسلامی زده اند و کوشش دارند مراکز حساس را به نفع بیگانگان بدست بیآورند باید بدانند که قدرت آنان بیش از قدرت شیطانی شاه و پشتیبان آنان نیست و در صورتیکه به ملت نپیوندند و بطور معقول عمل نکنند تکلیف را برای ملت شجاع ایران و تهران معلوم خواهم کرد. من تحمل این بی فرهنگی ها را نخواهم کرد. باید تمام اقشار به هر اسمی که هستند، در تحت پرچم اسلام به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر اینصورت قیام علیه حکومت انقلابی اسلامی است که جزای آن در قانون اساسی اسلام معلوم است. والسلام روح الله الموسوی الخمینی 30 بهمن 57 »
   اينها همه ناشى از عدم شناخت عمیق  از خمينى و حاكميت آخوندها بود عدم شناخت از يك جريان تاريخى بنام روحانيت  بوده و هست که كشور را به قهقراء برد ، در حاليكه پدران و پدر بزرگهاى ما زمان مشروطه را بخوبى به ياد داشتند و ميدانستند كه چه جريان خطرناكى بر سر كار ميايد و مرتب جوانان را گوشزد ميكردند ولى گوش شنوايى نبود تا از اين تجربيات تلخ درس بگيرند ! خمينى كه موقعيت را به نفع خود ديده بود از اين فرصت طلايى  کمال استفاده را برد. از جريان ذوب شده در امام و اسلام  و بعدها،  ولايت فقيه که منتظری پیشنهادش را داده بود وزمانی به اشتباه خود پی برد که کار از کار گذشته بود و حالا ولایت فقیه مطلقه شده بود!  خمینی خیلی پیچیده تر از آن بود که تصورش میرفت او همه را با هم نزد ابتدا تند تر ها را و بعد تمامی گروه های غیر خود یرا از بین برد .  استفاده از گروه ها و همچنین چپ هاى راست شده  که توسط آنها سياست خارجى  و داخلى و سيماى ج اسلامی راه اندازى شد.  خمینی و یارانش  همينكه كمى  حكومت دارى را فرا گرفتند ،یکی پس از دیگری ، حساب همه را کف دستشان گذاشتند . با اینکه بازرگان وعده تقسیم قدرت را به گروه های چپ مثل حزب توده و سازمان فدائیان  [ 68]را هم داده بود ولی حزب چماقداران گوشش به این وعده بدهکار نبود .

اطلاعیه خمینی برای سرکوب مخالفان،بخوبی نشان داد که چه کسانی در کمین نشسته بودند تا خمینی چنین موضعی بگیرد ، حزب جمهوری اسلامی اولین حزبی بود که حمایت خود را این طوری نشان داد :
«...گامهای نخست را برداشته ایم. حصار بزرگ را شکسته ایم. اکنون نوبت آن فرا رسیده است که دومین و دشوارترین بخش مبارزه ی خود را آغاز کنم: مبارزه با ضدانقلاب، مبارزه با توطئه ها، و پاسداری از آنچه به دست آورده ایم....در تمامی جنبش های گذشته، چه مشروطه و چه جنبش جنگل.... با رخنه کردن ضد انقلاب و توطئه گر و جریان های وابسته
و غیراصیل، انقلاب را منهدم ساخت.»

این بیانیه در تاریخ 30 بهمن با امضای محمد جواد باهنر، سید محمد بهشتی، سید عبدالکریم موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی انتشار پیدا کرد. همه اینها از آینده شومی حکایت داشت .

باینکه دولت موقت موافق بود تا با بکارگیری تمامی گروه هاراه جدیدی را در ایران بگشاید ولی خود محوری های خمینی اجازه نداد تا فضای  دیگری گشوده شود

تازه دو روز از شکست اعتصابات سراسری می گذشت. روز سی ام بهمن ماه ، آقای بازرگان نخست وزیر، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خویش، سیاست های دولت خود را تشریح کرد. مهمترین رئوس اساسی این سیاستها چنین بود:

«همه پرسی برای نظام سیاسی آینده، سلطنت یا جمهوری؟»

«مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل خواهد شد و بدنبال آن انتخابات صورت خواهد گرفت.»

«همه احزاب سیاسی آزاد هستند. به گروههای چپ اجازه داده خواهد شد در سیاست ایران نقشی داشته باشند و حتی به تشکیل حزب کمونیست دست بزنند. اما اگر بخواهند ناآرامی ایجاد کنند، دولت آنها را درهم خواهد شکست. فدائیان خلق که یک سازمان دست چپی هستند به خاطر حمله به سفارت آمریکا مورد ملامت قرار گرفته اند»

«ایران مشتاق است روابط خوب خود با آمریکا را از سر گیرد. ما به آقای سولیوان سفیر آمریکا گفتیم دولت آیت الله خمینی از حمله کوماندوهای چپگرا به سفارت آمریکا بسیار بسیار متاسف است.»

در همین روز و بفاصله کوتاهی اطلاعیه آیت الله خمینی منتشر شد. این اطلاعیه بدون آنکه نام بیآورد، فدائی را مورد خطاب قرار داده و همچنین خط خود را از بازرگان بگونه ای روشن جدا کرده بود. خشونت بی پرده در این اطلاعیه حتی امروز نیز بعداز 35 سال قلب انسان را به درد می آورد. بیاینه کوتاه و فتوا گونه بود این بیانه آغاز سرکوب توسط چماقداران و بعدها، بسیج و سپاه بود.


«در این موقع حساس اشرار با نامهای فریبنده مشغول توطئه برضد انقلاب اسلامی هستند... اینان که دست به خرابی و   اعمال ضد اسلامی زده اند و کوشش دارند مراکز حساس را به نفع بیگانگان بدست بیآورند باید بدانند که قدرت آنان بیش از قدرت شیطانی شاه و پشتیبان آنان نیست و در صورتیکه به ملت نپیوندند و بطور معقول عمل نکنند تکلیف را برای ملت شجاع ایران و تهران معلوم خواهم کرد. من تحمل این بی فرهنگی ها را نخواهم کرد. باید تمام اقشار به هر اسمی که هستند، در تحت پرچم اسلام به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر اینصورت قیام علیه حکومت انقلابی اسلامی است که جزای آن در قانون اساسی اسلام معلوم است. والسلام روح الله الموسوی الخمینی 30 بهمن 57 »

حکومت در دست امام»، رقم می خورد. امامشان که ابتدا قدرت سركوب را فرا گرفته بود ، گروه هاى سياسى را قلع و غم كرد تا این جریان  به مردم كردستان و تركمنستان و پلوچ ستان رسيد و بعد  چون شعله ای به كل كشور كشيده شد او حتا به خودى های خود هم رحم نکرد ،خمينى با بر كنارى منتظرى  قبل از مرگش ، خط آينده كشور را ترسيم كرد تا جاييكه امروز خامنه اى پا در ان جای می گذارد . خامنه ای  هم به همان راه با كشتار  و سركوب  بیشتر اعتقاد كامل دارد و در مواردى ركوردار شده است بطورى كه  ايران ، بعد از "چين " نخستين ركوردار جهان در كشتار شده است . رژيم در كشتار تنها ركوردار نبود در سنگسار زنان و حتا مردان و در قطع دست و در آوردن چشم و شكنجه و شلاق در خيابانها و اعدام خيابانها در ميدانهاى ورزشى  هم ركوردار است امروز وقتى صحنه هاى كشتار در كردستان و تركمنستان ايران را در "يوتيوب "ميبينيم در مقايسه با داعش آخوندهاى ايران را پيشتازتر از  آنها ميدانيم ، چون تمامى كارهاى داعش را در سي و پنج سال در ايران شاهد بوديم و هستيم . دادگاه های صحرایی خلخالی و شرکت گزمه های او  در تیر باران کردها هر انسان شیر پاک خورده را به یاد بدتر از داعش میآورد . بر اینها باید کشتار های سال 67 و 60و 88 را افزود و سنگسار هایی که انعکاس جهانی پیدا کرده است ،اینه اعمال ضد انسانی ، تمامن روشهایی است که قبل از رویش داعشیها روی داده است .

اهداف تشکیل جمهوری اسلامی :

امروز با ظهور جريان خلافت ( حكومت ) اسلامى ، داعش (عراق و شام ) بهتر مي فهميم كه غربى ها چگونه اين حركتهاى بنياد گرا را تقويت ميكنند ، بعد از طالبان ها و گروه القاعده ، امروز داعش يكشبه خود را از سوريه به عراق ميكشاند. در واقع  این حرکات دنباله همان انقلاب اسلامی ایران است . راستی  وارد كردن خمينى به ايران و تشكيل جمهورى اسلامى با چه نیتی صورت گرفت ؟  حالا بهتر می توان گفت  با اين نيت كه بتوانند در مقابل كمونيست شوروى سابق بايستند و دیوار برلین را فرو ریزند و نفت را با قیمت روزش نخردو... ولی   بعدها این سیاست  تو سط ج . ا .با یک چرخش صد و هشتاد درجه ای، تغییر مسیر داد و از اهداف غرب کمی فاصله گرفت . سياست خارجى رژيم طورى پيش رفت از طرفی سیاستهای اتمی رژیم رژیم را به شرق وابسته کرد بطوری  كه  روسيه  با همان چهارچوب فكرى حاضر شد هرگونه قرار داد اقتصادى را با آنها امضاء كند ، از گرفتن امتياز هاى بيشتر در درياى خزر ( درياچه ) تا ساختن نيروگاههاى اتمى بوشهر پا در هوا  و فروش سوخت اتمي به ايران و تا فرستادن مستشارهاى خود به ايران و حتا ،  دخالت كردن در امورات سياسى ايران و هدايت  و فرماندهى سركوبگران   در جريان جنبش سبز ، و حالا هم شركت مشترك با همين كشور كمونيستى ديروز و سرمايه دارى امروز در جنگ هاى سوريه و ليبى و لبنان و... كار به جايى رسيده كه روسيه در رابطه با مسائل اتمى و جلسات ٥+١ خط و خطوط سياسى به رژيم ميدهد و به خاطر منافع خود و انزوایی که اخیرا دچار شده است از رژیم ایران تمام عیار حمایت می کند. اخيراً وزير خارجه  روسيه " لاورف " گفته است بايد منافع ايران  در مسئله هسته اى تامين شود ! اما در جبهه ی غرب اوضاع طور دیگری است ، در اين طرف با اينكه سياستهاى آمريكايى  / انگليسى ، باعث بقدرت رسيدن خمينى شده بود دانشجويان خط امام (رژيم ج اسلامى ) سفارخانه آمريكا را به بهانه جاسوس خانه در ١٣ آبان ٥٨ اشغال ميكنند و تمامى كارمندان و كاركنان  آنجا را به مدت ٤٤٤ روز به گروگان ميگيرند و  باعث استعفاى دولت موقت  بارزگان ميشود ، همانطور که گفتم ،خمينى كه خود دستور اشغال سفارتخانه را داده بود،  اين جريان  را انقلاب دوم ناميد . در سایه بوق وکرنای تسخیر سفارت و آن همهمه و شعار که به راه می افتد، مجلس خبرگان، قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی را به تصویب می رساند. شاخک های ضدامپریالیستی فدائی فقط تسخیر سفارت را می بیند (میدید). (مصطفی مدنی ) از اين مرحله سركوب زنان بي حجاب  شدت بیشتری میگیرد( گرچه قبلا خمینی دستور حمله به بی حجاببها را صادر کرده بود )[ 69] و مخالفان اشغال سفارتخانه آغاز ميشود پرچم آمريكا را در هر جا كه ميتوانستند به آتش ميكشيدند و از اين تاريخ   انزواى سياسى  ايران شروع ميشود و نيروها وگروه هاى سياسىِ ضد امپرياليسم كه شعارگونه به مسائل نگاه ميكردند و از اين جريان حمايت كردند [ 70] در حاليكه نمى دانستند كه اين حركات راديكال گونه رژیم و حمایت گروه ها از سفارت گیری دستش رابرای   سركوب و بگیر ببندها  باز تر میکند و خود آنها  قربانی همین گروه خواهند بود ، از طرفی قضیه برعکس بود ، گروه هاى سياسى  ما نقش آمريكا را در سرنگونى شاه كمرنگ مي ديدند ،   آمريكا كار خود را در كنفرانس ها (مثلا  گوادولوپ )[ 71] و اتاقهاى در بسته پيش ميبرد و ديديم  بعد از همین کنفرانس ، آمريكا شاه را فراميخواند و شاه كشور را ترك ميكند و خمينى را با سلام و صلوات وارد ايران ميكند و چند روز بعد  هم رژيم پهلوى سرنگون ميشود در واقع خمينى را با كمك ملى مذهبى ها  به قدرت ميرسانند (مدارك بدست آمده از سفارت اين تئورى را تائيد ميكند ) ولى داعشيان خط امام  كمتر از  نُه ماه به سفارت آمريكا حمله كردند  ، در واقع مي توان گفت در ابتداء سود اين انقلاب، زياد به جيب آمريكاییها نرفت ولی در کل استراتژی آنها به اهدافش نزدیک تر شد و امروز این نیمه ی پنهان آن اهداف مشخص تر شده است . در عوض انگليس و  روسيه و اروپا بيشترين سود را از  انقلاب اسلامی  بردند و همچنان ميبرند ! ، خمينى كه برنامه ای براى كشور نداشت عصا بدست كشور را بسرعت در انزواى سياسي فرو برد و هنوز  انقلاب نطفه خود را نبسته بود که آنرا در چالشي بزرگ فرو برد ، تنها راه برون رفت از عواقبِ اين چالش  و بحران هاى داخلي و خارجى  ديگر را در تبليغ اسلام ميدانست او  صدور اسلام ( انقلاب ) را از عراق شروع كرد و باعث هشدار هاى  مكرر عراق به ايران شد [72 ] خمينى و يارانش ، در اولين روزهای به قدرت رسیدنش  با نام صدور انقلاب در واقع استارت جنگ را زده بودند. درست همين كارى را كه امروز " داعش " بنام "خلافت اسلامی "انجام ميدهد، خمينى و ج اسلامى  بشكل ديگرى در آن روزها به  صدور اسلام  پرداخته می پردازد ، اگر تكنولوژى امروز در آن زمان وجود داشت دخالتهاى خمينى عيانتر ميشد با آغاز جنگ ايران و عراق  كارخانه هاى اسلحه سازى توليدات خود را بيشتر كردند و رژيم  سلاحهاى خود را  با واسطه و بيواسطه از هر جا  تهيه ميكرد رژيم ضد اسرائيلى و ضد آمريكايى حتا از اسرائيل هم  اسحله خريدارى ميكرد!  [73 ] و در داخل  یکی پس از دیگری  فرزندان انقلاب را می بلعید ،و رفته رفته  فشارها بر مردم را بيشتر ميكرد از آن زمان تمامى كشورهاى اروپا و حتا آمريكايى ها بيشترين سود را از جنگ اين دو كشور بردند ، آمريكا که در مقاطع مختلف نشان داده بود و سعى ميكرد كه روابط خود را با ايران و رژيم عادى تر كند .  خلاصه با روى كار آمدن دولت يازدهم (تدبير و اميد ) پس از تحريمهاى اقتصادي با رژیم   سر ميز مذاكره نشست  ، هم اکنون آمريكا در جريان جلسات اخير ٥+ ١ نقش اول را بازى ميكند و احتمالا  در جلسات بعدى به اهداف اصلى خود  نزديك تر خواهد شد ، اخیرا رفسنجانی این پرده را کنارتر زده است . [74]آمریکا به غير از مسئله اتمى  قصد دارد روش برخورد سیاسی سایق خود را باز یابد (با چین )و اینچنین راه را براى  قرادادهاى ديگر خود باز  میكند. بازيهاى دوستانه واليبال در آمريكا و  تلفنهاى مستقيم اوباما  با رئيس جمهورى اسلامى  ايران و مذاكرات مسقيم با وزير خارجه آمريكا و... نشان دهنده سیاستهای نزدیک شدن این عاشق و معشوق دیرینه  را نشان میدهد . نرمش قهرمانه خامنه ای حکایت از براه آمدن رژيم ج اسلامى دارد  آنها می خواهند مثل گذشته دنیا را فریب دهند تا بتوانند از تحريمها  خود را آزاد سازنند ولى هدف آمريكا چيز ديگرى است ، همانطور كه " جان كرى، وزير خارجه أمريكا گفته است : ما ميخواهيم در موارد ديگر هم با رژيم ايران وارد مذاكرات جدي ترى شويم !

تفکرات خمينى و  ادامه آن در حاکمیت   :

هیچگاه از خودمان پرسیده ایم که چرا جامعه ایران به این وضع گرفتار شده است ؟ برای پاسخ به این سوال باید به تفکرات رهبری و بنیانگذار آن پی برد، بقول معروف" ماهی از سر می گندد نی ز دم ! ؟ مختصر  مروری به تفکرات  خمينى که  فردى ِحوزوى بود ما را به نتیجه وحشتناکی میرساند. او سالها  از كشور دور بود ، و بیشتر ین فاصله ای راکه روزانه  طی کرده بوداز چند متر تجاوز نمی کرد . كسى كه سالها در يك محيط بسته زندگى كرده باشد و دانشگاه  نرفته باشد و با علم جديد آشنايى نداشته باشد چگونه مي تواند امروزى فكر كند ؟[75 ] و اين طبيعى بود كه دانشگاه و دانشگاهيان را غربى بداند او در بدو  ورودش که بنا بود در دانشگاه تهران سخنرانی کند ، مسير دانشگاه را تغيير ميدهد و   قبرستان ( بهشت زهرا ) را بر دانشگاه ترجيج بدهد ، در حاليكه دانشگاهيانى همچون مهندس بازرگان طور ديگرى به اسلام  نگاه ميكردند ، بازرگان ميگفت : خمينى خيلى از تفكراتش برخلاف اسلام است  ، و اينكه خمينى گفته بود "وقتى اسلام به خطر مى  افتد شرب خمر دروغگويى و جاسوسي واجب است ! "اين اسلام و هيچگونه تفكر مخالفى را بر نمى تابيد ، او حتا انتقادهاى پاره تنش منتظرى را تحمل نكرد و جانشينش را هنوز به قدرت نرسيده  با دخالتهاى رفسنجانى و كروبى و خامنه اى  حذف كرد ! خمينى تمام توان خود را بر غرب ستيزى گذاشته بود و با اين تفكر به تصفيه گسترده دانشگاهیان زد او حتا مي خواست طب  اسلامى را  جايگزين طب علمى كند، ميگفت : " همه چیز استعماری دارد: طب استعماری ، فرهنگ استعماری که برای کشورهای عقب افتاده صادر می کنند . آنها می‌خواهند ما وابسته باشیم و چیزهایی که به ما می دهند وابستگی می آورد، اگر می خواهید رشد حقیقی پیدا کنید و مستقل شوید اول این وابستگی فکری و قلبی را کنار بگذارید.

او اسلام كه نام مستعار خودش هم بود را به همه چيز ربط ميداد  «آنكه اسلام براى آن آمده است: براى برگرداندن تمام موجودات طبيعى به الوهيت و تمام علوم طبيعى به علم الهى. و از دانشگاه‌ها هم اين معنا مطلوب است. نه اينكه خود طب را- البته طب هم بايد باشد، علوم طبيعى هم همه بايد باشد، معالجات بدنى هم بايد باشد- لكن مهم آن مركز ثقل است كه مركز توحيد است. تمام اينها بايد برگردد به آن جهت الوهيت.» (صحيفه امام، ج 8، ص 435)در جاى ديگر غرب را خالى از  علوم ميداند ! «اسلام براى برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم، به مرتبه توحيد است. تعليمات اسلام، تعليمات طبيعى نيست؛ تعليمات رياضى نيست؛ ... تعليمات طب نيست؛ ... لكن اينها مهار شده به توحيد. برگرداندن همه طبيعت و همه ظِلهاى ظلمانى به آن مقام نورانى، كه آخِر مقام الوهيت است. بنا بر اين، بايد اين معنا كه علوم -ما از آن هم تمجيد مى‏كنيم؛ تعريف مى‏كنيم؛ همه علوم طبيعى، همه علوم مادى- لكن آن خاصيتى كه اسلام از اينها مى‏خواهد، در غرب از آن خبرى نيست -اگر هم باشد فقط يك چيز نازلى است- ... آنى كه اسلام مى‏خواهد تمام علوم، چه علوم طبيعى باشد و چه علوم غير طبيعى باشد، آنكه از آن اسلام مى‏خواهد، آن مقصدى كه اسلام دارد، اين است كه تمام اينها مهار بشود به علوم الهى و برگشت به توحيد بكند.» (صحيفه امام، ج 8، ص 434-435)با چنين تفكراتی مردم هنوز نميدانستند كه ايران به كدام سمت ميرود  در حاليكه غربى ها خود ميدانستند  چكارى انجام داده اند! و میخواهند ایران را به کجا بکشانند!  چه كسي مي توانست  تصور كند كه اين رژيم ، يك شبه  ره صد ساله رود و  ايران را  صد سال به عقب ببرد؟  اقتصاد ايران را به چنين وضعى گرفتار  كند ؟  گوئيا ، آنها به روشنى روز مي دانستند كه خمينى را انتخاب كردند و بخاطر همين هم بود كه در بدو ورودش به قبرستان رفت  و همان جا بود كه به دهان ملت زد و مردم هم  به دهان دولت وقت ( بختيار ) !خمينى در طول ده سال حكومتش هرچه خواست بر عليه غرب سخن راند و غربى ها هم که عادت به آن دارند کار خودشان را انجام دادند و همیشه درپى منافع خود ! آنها چنين فكر ميكردند و بر زبان نمى آوردند ، ميگفتند خمينى  هرچه مي خواهد برعليه ما بگويد كما اينكه گفت ! و غرب هم زياد بي ميل نبود که چنین کند ، غربى ها ميگويند براى ما قرار دادهاى اقتصادى با ارزش تر از اين حرفهاست ! و ديديم ، چنين تفكرى سى و پنج سال به ج  اسلامى فرصت داد تا هركارى كه مي خواهد انجام دهد.

تفکرات سیاسی خمینی :

ماجرا جویی های خمینی ریشه در افکار او دارد او که از علم جدید چیزی نمی دانست ،با دانشگاه و دانشگاهیان هم مخالفت میکرد در حوزه هم قصد زمین زدن رقبای خود را داشت در آن زمان با نزدیک شدن به "نواب صفوی" که برای جذب نیرو به حوزه رفته بودند ،ایشان ( خمینی و مرتضی مطهری )  برای برخورد با آیت ا...بروجردی از آنها حمایت میکردند و زمانی که آیت الله بروجردی فهمیده بود، گفته بود ، تعجب است که عقلای قم با اینها ( فدائیان اسلام ) همکاری و از آنها حمایت میکنند که منظور آقای خمینی و مطهری بود .( خاطرات منتظری )   نواب و فدائیان اسلام  میخواستند جلسات حوزه را بهم بزنند آنها نیز کسانی را که به اسلام انتقاد می کردند ترور میکردند، ترور "احمد کسروی " و " حسین فاطمی"   براه انداختن جشن کتاب سوزان از کارهای ضد انقلابی این گروه افراطی ( فدائیان اسلام )  است که خمینی از آنها حمایت میکرد یادمان نرود  بعد از انقلاب هم خمینی  میگفت کاری کرد که مصدق کرد اسلامی نبود ما با ملی رابطه خوبی نداریم و مجلس و همه چیز باید اسلامی باشد و کار مصدق را در  ردیف کار محمدرضا شاه در سال 1342 و هجوم به مدرسه فیضیه میدانست او میگفت این همه تعریف ( از مصدق ) ، چه سیلی به ما زد این آدم (مصدق ) که طلبه ها را در فیضیه به مسلسل بست ! ما چقدر سیلی از ملیت (ملی گرائی )  خوردیم و باز  شرم نکرده میگوید چه است این همه گریه برای چهار تکیه استخوان ( منظورش مصدق بود ) او با هرگونه نوگرائی و  علم جدید  و حتا ملی گرایی مخالفت میکرد و همه چیز را در اسلام خلاصه میکرد.

قدرت بیشتر و حفظ قدرت:                             

خمينى با سياستهاى ماكياولى ، بكش تا زنده بمانى خط و خطوط خود را پيش برد با تشكيل سپاه  ابتداء ميگفت ، ميخواهيم از كشور دفاع كنيم ولى بعد از جنگ ،  سپاه خود ، شاخى شد كه در شكم  مردم  فرو رفت و تماميت خواه ها  توانستند تقريبا تمام سرمايه هاى  كشور را مال خود كنند ، خمينى اقتصاد را مال خر (خود وخودى ) دانست و با اين تفكر راه را براى افرادى چون رفسنجانى و خامنه اى و سپاه و...  باز كرد ، رفسنجانى در مجلس اول كه رئيس مجلس بود نقش مهمي در اين رابطه داشت ٨ سال در مجلس و ٨ سال در كاخ رياست جمهورى خود فرصتى براى به غارت بردن سرمایه های ایران و خراب كردن اقتصاد كشور كافى نبود تا رقيب ش خامنه اى لومپن ترين فردی که نه سواد حوزوی بالایی داشت ونه توانسته بود در علم جدید بیشترفتی داشته باشد رفسنجانی او را یک شبه به رهبری میرساند  و خامنه ای که توانسته بود خود را به جامعه تحمیل کند از این بی تفاوتی جامعه کمال سوء استفاده را برد تا جایی که توانست  رياست جمهورى  را خود با کمک پسرش به برگزیندند . احمدی نژاد رئیس جمهور برگزیده ولایت فقیه   با شعار آوردن نفت بر سفره هاى مردم  فريبى ديگر را رقم زد و با فروش ٨٠٠ ميلياردى نفت  در طول ٨ سال حكومت ننگين خود ، ركوردى تازه  بر جای گذاشت  و با بردن  ٦٠٠ ميليارد دلار  از رقيب  انتخاباتي اش پيشى گرفت   .سياستهاى  خمينى و رفسنجانى و خامنه ای   بود كه وضعيت سياسى -اقتصادى  كشور را به چنين روزي انداخته است . بقول  اقتصاد دانانان " وقتي اقتصاد تورم زا شد با تمام يد و بيضايش چون سيلى همه چيز را در بر ميگيرد" وضعيت امروز ، نتيجه همان سياستهاى اوايل انقلاب است ، بر تمامى اينها در روند این دزدیها بايد   رشوه گيرى و دزدى و فقر و  اعتیاد و فروش مواد مخدر ، تن فروشى ، صدور سكس ، خودکشی در سراسر ایران که آمارهای جهانی را در هم شکست . علاوه بر اینها  جنايتهاى شبانه   را افزود که نتيجه اقتصادى خودى (خر ) دانست و...                                                                          

 

قلمها را بشكنيد  و مردم را بکشید!

زمانی که آیت الله خمینی در سال ۱۹۷۹ از مهاجرت به ایران برگشت و ورود خود را جشن گرفت، کانون نویسندگان ایران، انقلاب اسلامی را به وی تبریک گفت وهیات دبیران از وی بعنوان رهبر جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری تقاضای ملاقات نمود. مدتی طول نکشید و رهبر انقلاب اعلام کرد: «بشکنید این قلمها را!»( 26 مرداد 1358 صحیفه 281_84) و هیات تحریریه روزنامه‌ها و نشریات مستقل و آزاد در ایران مورد حمله قرار گرفت، غارت شد و وسائل و تجهیزات آن ویران گردید. کار در کانون نویسندگان به انشعاب کشید، چرا که یک گروه - گروهی که اکثرا به حزب توده تمایل داشتند (که عدالت اجتماعی را بر بیرق خود نوشته بود) بقیه اعضاء را که می‌خواستند جلساتی مانند جلسات ده شب شعر انیستیتو گوته برگزار کنند، بعنوان ضد انقلاب محکوم کرد. نتیجه اینکه مجمع عمومی کانون نویسندگان با اکثریب آرا هیات دبیران پنج نفره را نه تنها عزل بلکه از کانون نویسندگان اخراج نمود. من از هر دو طرف نامه‌هائی در یافت داشتم و متقابلا عمل هر دو گروه را بطور مساوی محکوم کردم. برای هردو گروه نوشتم، کانون نویسندگان ایران مجلس موسسان انقلاب کبیر فرانسه نمی‌باشد بلکه اتحادیه‌ای است برای رفع مشکلات نویسندگان. اما صدای ضعیف من(حمید صدر ) در کوران دعوای طرفین انعکاسی نداشت. اوج سوء استفاده از کانون زمانی بود که هیات دبیران جدید اقدام به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکائی در سفارت این کشور را در تهران بعنوان اقدامی ضد امپریالیستی و انقلابی مورد تائید قرارداد. با وجود این مانع از این نشدند که خمینی کانون نویسندگان را در لیست پاکسازی قرار ندهد. من نیزدر تبعید خود خواسته در شهر وین نشسته بودم و عاجز و نا توان فقط نگاه می‌کردم و غالبا نمی‌دانستم، آیا باید گریه کنم یا بخندم. (حمید صدر) [ 76] در جمهورى  اسلامی ،شكستن قلم با فرمان خمينى در مرداد ١٣٥٨ آغاز شد [ 77] و تا آنجا كه فرمان ( فتوا )   قتل سلمان رشدى را صادر كرد ! در داخل دستور  ترور نويسندگان و همچنین کوتاه نیامده وفتوای قتل  در  خارج ِ كشور  را نیز صادر كرد . اكنون  در يك نگاه كلى  ،  ببينيم بر صاحبان قلم  در  كشورمان چه رفته  و درسطح جامعه ى روشنفكرى بر اهل قلم چه ميگذرد ؟  بعد از حکم های اعدام  بدون دادگا ه و تیرباران سران رژیم گذشته ، ترورهای شخصیت ها شروع میشود که  اولین آن  وزیر مهندس  بازرگان یعنی دكتر سامى بود و بعد از آن همانطور که پیش بینی میشد ترور شخصیتهای سیاسی و فرهنگی شروع میشود نگارنده در یک مقاله ای تقریبا تمامی ترورها را جمع آوری کرده ام .[78]در یک نگاه وضعیت کشور و نویسندگانش  چنین است ، سيرجاني ، ميرعلايى ، مختارى ، پوينده و غفار حسينى ، زالزاده ، دكتر تفضلى و مجيد شريف  و خيلى كسان ديگر را ربوده و كشته اند يكى را باطناب خفه كرده اند ، ديگرى را زير ماشين له كرده اند يا باشياف پتاسيم استعمال كرده و به سكته واداشته اند گلشيرى دق مرگ 

شده ، شاملو و ساعدی سیمین بهبهانی (خلیلی) ودهها تن دیگر از ميان ما رفته اند و جمعى دیگری اخیرا فوت كرده به مرگ طبيعى و فشار هاى روز افروزن   بدرود حيات گفته اند  و يا در صف ارزاق گم شده اند.

تعداد زيادى  از افراد اپوزيسيون  همچون عبدالرحمان قاسم لو ، دكتر شرفكندي و يارانش در برلین  ترور شدند و سران اصلی رژیم با حکم دادگاه ( میکونوس )محکوم  شدند  و همچنین   دكتر كاظم رجوى در سوئیس و حسين نقدى ،در ایتالیا، دكتر بختيار آخرين نخست وزير پهلوى در فرانسه  ، عزيز خزاعى (از سران ارتش ) در آلمان  و از هنر مندان   دكترفریدون فرخزاد و دهها تن ديگر  تن ديگر در خارج كشور ترور شده اند . 

عدهء زيادى هم در اين مدت  كشور را ترك گفته اند و شتر تبعيد يا ترك شرمسارانهء ديار در خانه آنها هم خفته و يا در" سوق " و"  كوى بزازان " و " اهل بخيه " نيز برخى خياطها در كوزه افتاده اند و بليط مهاجرت خريده اند . جمعى هم در ايران مانده اند و بركرسي افتخار غلطهاى جانانه ميزنند مى بُرند و ميدوزند ، بعضيها هم مثل " منطق دان. " يونسكو به جمع كرگدنها پيوسته اند و از نئشه رياست سرخودى مقام " روشنفكرى " و هنرمندى و " نابغگى دوران خويش. " سرخوشند و حال ميكنند ( از كتاب ساعدى  از او و درباره او )

فرق بين دو نظام :

گرچه رژیم پهلوی با این افراطیهای بنیانگذار قابل مقایسه نیست ولی از قول مرحوم حسینعلی منتظری جانشین عزل شده خمینی در یک کلام باید گفت : کارهایی که جمهوری اسلامی کرده است روی شاه را سفید کرده است !دیگر فرقی که بین این رژیم با رژیم پهلوی دارد  این است که شاه شاید در یک مورد روزگاری دموکراسی خود را در خصوص فضیلت هایی نظم – انضباط ، رهبری ، پادشاهی و ارتباط شخصی خود را با خداوند در ارتباط می دانست ، درحالیکه رهبری رژیم چه با خمینی و چه با خامنه ای مرتب همه چیز را با اسلام در ارتباط میدانند و این تفکر تا امروز پیش رفته و خواهد رفت بطوری که باریدن باران و برف را با دعای رهبری در ارتباط میداند و علت زلزله را هم بی حجابی زنان  میدانند !  رژیمی که  رهبرش و اعوان و انصارشان میخواهند مردم را به  زور به بهشت ببرند  و رئیس جمهورش چندان  برای نرفتن مردم به بهشت دل نمی سوزاد! (نقدی زهزار نسیه بهتر است – خیام ) وعده های نسیه بهشت را به زنان و مردان دادن برای به کرسی نشاندن مواضع کاملا ارتجاعی رزیم زن ستیز است .[ 79] تبعیض بین زن و مرد در ادارات  و جنسیتی کردن دانشگاهها یکی از اهداف رژیم است، ضد فرهنگی کردن رژیمی که زن را همیشه درجه دوم میداند ، سهم 5درصدی برای زنان در مجلس و گرفتن حق قضاوت از آنان و حتا  جلو گیری زنان از تماشای فوتبال و کشتی در استادیوم ها از قوانین مادون بدوی است در حالیکه در زمان شاه زنان خود از بازیکنان فوتبال در میدانهای بین المللی بودند! رژیم  تفسیر هایی زشت و زننده ای از زن را در موارد مختلف نشان داده است ،بطوری که امام جمعه های رژیم ،گاه  ، زن را تا حد  تشبیه اتوبوس و تاکسی پایین آورده اند. قوانین تبعیض آمیز ج .ا علیه زنان بر ساخته های اعراب بیش از اسلام است که قوانین به اجتماعات قبائلی مرد سالار ورئیس قبیله سالار آن دوران تعلق داشته است . در رژیم گذشته نه به لباس پوشیدن مردم کار داشتند و نه  به موزیک گوش کردن جوانان  ،جمهوری اسلامى از بدو تاسيس اش تا به امروز با موزيك -  ترانه هاى شاد و جشن و بايكوبى و حتا جشن تولد  مخالف بوده است  تا جایی که تاکنون چندین نفر جان خود را بخاطر جشن تولد و یا شادی  و پایکوبی  از دست داده اند  كه  با قلم و نويسندگان به تحریر در آمده است و رژیم  مخالفت خود را بخوبى نشان داده است .

درس بزرگی که می توان از این تاریخ گرفت ، این است که چرا با وجود میلیونها جوان دانشگاه رفته  باید به سادگی حرفهای غیر علمی و صدتا یک غاز کسانی را که  تفکراتشان به  زمان بادیه نشینی بر میگردد  باور داشته باشیم ؟ جرا در هر موردی شک نمی کنیم و به وعده های نسیه و سر خرمنی بهاء میدهیم ؟    چرا به تفکرات ارتجاعی   پشت پا نمی زنیم و تکلیف خود را با این تفکرات مشخص نمی کنیم و چرا جهان شمولی نمی اندیشیم تا از این  وضعیت  خانمانسوز  کنونی   و   حاکمیت  از نظام  ایدیولوژیکی  و حوزوی نجات یابیم ؟

پایان

 

 

[65 ] http://www.bashgah.net/fa/content/show/49666

[66 ] مصطفا مدنی در مصاحبه با عصر نو

[ 67] روز ششم اسفند پنجاه و هشت، بازرگان در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفت: «فدائیان و حزب توده در انقلاب فراموش نخواهند شد. آنها نیز مانند دیگران جای خود را خواهند داشت».

[68] همانجا

[69] روز هفدهم اسفند مصادف با روز جهانی زن، پیش از آنکه رفراندم برگزار شده باشد و قبل از آنکه کسی دانسته باشد، حکومت آینده ایران چه نوع حکومتی ست. آیت الله خمینی پیشاپیش و در یک سخنرانی جنجالی در قم نام و مشخصات این جمهوری را اعلام کرد: «مملکت، مملکت اسلامی است. ما جمهوری اسلامی را داریم پایه گذاری می کنیم. باید قوانین اسلامی مو به مو اجرا بشود. در خانه ها، ادارات حتی دانشگاه و مدارس خانمها باید رعایت حجاب را بکنند. از فردا همه باید با حجاب اسلامی به ادارات بروند».

[70]بعد از  تسخیر سفارتخانه آمریکا ، رهبران گروه های سیاسی درخواست ملاقات با دانشجویان و رهبران خط امام در سفارت خانه را می کنند در میان آنها  تا آنجایی که به  یاد دارم  برای مثال دکتر پیمان را پذیرفتند ولی از پذیرش و ملاقات  مسعود رجوی سر باز زدند .  درمقابل سفارتخانه تمامی گروه های ضد امپریالیستی  با پرچم و آرم های سازمانی اشان میز کتاب و حضور شبانه روزی داشتند . لازم به یاد آوری است زمانی که م- رجوی در زندان بود وقتی از او می پرسیدند چه کتابهایی باید خواند می گفت ، کتابهای دکتر پیمان ولی بعدا از او با لقب پاسدار سیاسی  نا م برده میشد !

 

[ 71]در جلسات اين جزيره كوچك كارتر رئيس جمهورى آمريكا فراخواندن شاه را نزد فرانسوىها و انگليسى ها مطرح  ميكند و شاه در دى ماه ٥٧ به خارج ميايد و انقلاب ايران سرعت ديگرى ميگيرد . اگر به قبل تر ماجراها نگاه كنيم متوجه ميشويم كه چه اتفاثاتى  در انتظار ايرانى هاست . مثلا بعضى از ساواكى ها دو سال قبل از انقلاب ميگفتند : شاه بايد اين جريان " كاپيتولاسيون را بردارد ! در اداره غلات آنجا كه پر از آمريكايى بود ساواكى ها مرتب ميگفتند شاه بايد كاپيتولاسيون را بردارد بعضى از كارمندان و كارگران ميگفتند از اين حرفها نزن اخراجت ميكنند ولى بعدن نه تنها اخراج نكردند كه ارتقاء رتبه هم به او يا آنها ميدادند ، چون آنها خبر داشتند كه آمريكايى ها ميخواهند احساسات مردم را بر عليه شاه زياد تر كنند يعنى خود آمريكا آتش بيار معركه بود . بعدها با مداركى كه اسفارت آمريكا بيرون آمد مشخص شد كه ساواكى ها خود ميدانستند كه آمريكاميخواهد شاه را بردارد و خمينى و دارو دسته اش را بقدرت برساند و ملاقاتهاى بهشتى و سوليوان در بحبوحه ى انقلاب ، خود نشان دادكه كا سه اى زير نيم كاسه بوده است .    

[72 ]هشدار هاى عراق را قبل از جنك ايران و عراق آقاى آقايى ديبا كه در آنزمان نماينده ايران در سازمان ملل بود ياد آورى كرده بود او در مصاحبه با راديو آمريكا گفته است : عراقى ها به ما گفتند به خمينى بگوييد دست از اين كارهاى بچه گانه برداريد و گرنه ماجوابش را خواهيد داد (جوابش همان جنگ بود ) ولى خمينى  به اين حرفها گوشش بدهكارنبود و باعث شد براى تودهنى زدن به خمينى وارد ايران شوند  و جنگ هشت ساله براه اندازند. وباز قبل از شروع جنگ ، عراقى خا " محمود دعايى " نماينده خمينى را خواسته بودند و به آن پيام صدام را داده بود تا بگوش خمينى برساند ، آنها به دعايى گفته بودند : به خمينى بگو اينقدر در مسائل عراق دخالت نكن وگرنه جنگ پيش خواهد آمد .  خمينى و يارانش حتا قبل  از انقلاب هم ماجرايى داشتند، آتش زدن سينما آبادان راخمينى و خامنه اى برنامه ريزى كردهبودند تا ساواكِ شاه را مقصراعلام كنند و اين بهانه اى شد تا مردم به شاه بد بين تر شدند . در اين آتش سوزى بيش از ٤٥٠ نفر جان خود را از دست دادند كه در ميان آنها  زنان حامله و كودكان كم سن وسال وجود داشت ،اگر پيشتازان انقلاب دقيق تر كنكاش ميكردند  ملت ايران اين ترفند را در آن زمان از جانب آخوندها نمي خوردند و انقلاب روند ديگرى پيدا ميكرد .          

[73 ] بكبار محمد محمدى نماينده مجلس اول را در كوه ديدم ،   براى ما تعريف ميكرد از اوضاع و احوال جنگ و غيره. يكى از دوستان كه حالا در ميان ما نيست ( حسن زواره ) از او پرسيد راست است كه  ايران  از اسرائيل اسلحه خريده است ؟ محمدى در جواب گفت درست است ،  ايران از كجا بتواند اسلحه ميخرد ! محمدى يكى از افراد چپ آنزمان مجلس بود

[74] رفسنجانی اخیرن  در رابطه با مبارزه با داعش گفته است ما حاضریم با آمریکا همکاری کنیم بشرطی که آمریکا با ما صادق باشد! و اینچنین  پرده را کنار می زند  .

 [75] م تبریزی از نمایندگان مجلس اول  حدود بیست و پنج سال پیش(یک سال قبل از  مرگش ) می گفت خمینی بیش از صد سال از جامعه عقب تر است  و منتظری پنجاه سال .

 [76] http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/17351/این لینک مقاله کامل آقای صدر است

 

[ 77]یکی از برجسته ترین اختلافات مابین بازرگان و آیت الله خمینی بر سر تمامیت خواهی، حذف کامل نیروهای مخالف و تحمل یا عدم تحمل جریانات سیاسی دگراندیش بود. تمام انتقادات روحانیت طرفدار آیت الله خمینی و حزب جمهوریخواه اسلامی به این مسئله خلاصه می شد که بازرگان با دشمنان اسلام سازش می کند. نخستین یورش علیه مطبوعات و بویژه روزنامه های مستقل مانند کیهان، اطلاعات و آیندگان آغاز شد.

[78] http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-56619.html

[79] من که امروز بهشت نقدحاصل میشود/ وعدهء فردا ی زاهد راچرا باور کنم ؟

نقد بازار بنگر و آزار جهان / گر شما این سود و زیان مارا پس!

چمن حکایت بهشت میگوید / نه عاقلست که نسیه خرید و نقد بهشت - حافظ

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]