انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢
عباس رحمتی

خامنه اى براى گرمى انتخابات رياست جمهورى در سخنرانى مشهد در فروردين ٩٢ گفته بود كه " همه گروه ها و سلايق مي توانند در انتخابات شركت كنند " او حدود شش ماه قبل از انتخابات در جاى ديگرى گفته بود كه هى نگوئيد انتخابات آزادباشد ، خوب معلومه كه بايد آزاد باشد ما سي وچند انتخابات داشته ايم كدامش آزاد نبوده است ؟ تو كدام كشورى از آنچه در ايران ميگذرد آزادتر است ! كجا صلاحيت ها ملحوض نمى شود مى خواهند يواش يواش ذهنيت را بوجود آورند تا مردم در انتخابات شركت نكنند . خامنه اى فكر مى كند در شهر كورها سلطانى / پادشاهى مى كند و خودش را كاملا به حماقت زده است او يادش رفته است چهار سال پيش كه مردم ، تنها درتهران بيش از چهار ميليون نفر به خيابانها آمده بودند تا راى دزديده شده اشان رااز ولايت فقيه دزد شان بگيرند او فراموش كرده است كه اسحله اش را از رو بسته بود و دستور قتل وعام مردم را صادر كرد تا احمدى نژاد عوام فريب را بر كرسى صدارت بنشاند تا خيالش براى چهار سال ديگر راحت باشد او يادش رفته است كه يك سال قبل از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى به مردم گفت : اين رييس جمهورى براى يك سال نيست برويد و برنامه هايتان را براى پنج سال ديگر بريزيد . درست گفته اند كه، دروغگو فراموش كار است ، خامنه اى فراموش كرده است كه در آستانه انتخابات (انتسابات) همان دوره در نماز جمعه ٢٩ خرداد ٨٨ به مردم گفت نظر احمدى نژاد به نظرات من نزديكتر است يعنى اگر آراى خودرا هم براى موسوى در صندوق ها ريخته ايد مال خود خواهيم كرد و راى بى راى ! و اينها را براى ياد آورى ملت بايد نوشت تا ديگر خطاى گذشته را تكرار نكنند ، چون يك عده حافظه فراموشكار دارند .

خامنه اى چهارسال پس از آن جنايات از شركت تمام سلايق در انتخابات مي گويد در حاليكه دوره يازدهم رياست جمهورى ،از گروه هاى ديگری هم حتا ، داخل نظام ، خبرى نيست و پدر جمهورى اسلامى رفسنجانى راهم رد صلاحيت كرده اند باز از شركت همه سلايق دم مى زند ، خامنه اى از ضربات  گذشته به هذيان گويى افتاده است و این يعنى  يك بن بست كامل براى نظام  ! ولى محمد رضا باهنر معاون رييس مجلس مى گويد هيچ بن بستى نيست و دليلى هم براى دعوا  وجود ندارد !

جناح های دست چین شده درون نظام :

از ميان گروه هاى داخل نظام سه گروه" اصولگرايان" باند خامنه اى و" جبهه پايدارى "( دولت ) و "اصلاح طلبان" به هويتى كه بين خودشان نه اصلاح طلبند و نه اصولگراى واقعي ( روحانى غرضى وعارف ) و همينكه هر سه نفرشان در قيد رييس جمهور شدن هستند گواه اين موضوع است ، درمورد اصولگرايان باهنر مى گويد : سياست راهبردى ما تغييرى نكرده است و نمى كند و تلاش داريم اصولگرايان با همديگر به اتحاد برسند و تلاش داريم به هدف مشترك برسيم

او اصولگرايان را چنين تقسيم ميكند : در يك دوره شاهد شكل گيرى ٥+٦ و يا ٧+٨ بوده ايم و همواره تلاش كرده مى كنيم به اتحاد برسيم اما دو حاشيه در اين رابطه وجود دارد و در انتخابات ٩٢ شاهد شكل گيرى سه قطب اصلاح طلب / اصولگرايان و قطبى مربوط به گروه انحرافى هستيم ، يعني گروه انحرافى را نه اصلاح طلب مى داند و نه خودى .

در واقع باهنر، معتقد است كه در اين دوره دو گروه خودى ،كه از دو جبهه بزرگ با عنوان جبهه متحد اصولگراى و پايدارى از آن نام مى برد با  يگديگر رقابت مى كنند كه جهبه پايدارى به دولت نزديك تر است ،باهنر ، چنان از جبهه ها حرف مى زند كه هركس اين رژيم را بخوبى نشناسد فكر مى كند احزاب دموكرات تر از اين گروه ها ذز ایزان  وجود ندارد و آنقدر شماره گذارى پيچيده كرده كه براى شناختن اين شماره ها مردم بايد كلاس جبر و حساب و هندسه بببينند . مثلا ٢+١ بخشي از ظرفيت اصول گرايي است اما همه آن نيست و بهتر است بجاى سه نفر به هفت نفريا هشت برسد و در نهايت در مورد يك كانديداى مورد نظر توافق پيدا كنند پس ٥+ ٦ و يا ٨+ ٧ چه ميشود ؟ او گفته بود به جبهه متحد اصولگرا و جامعه مهندسين و ادوار مجلس اسمى از من ( باهنر ) آورده اند كه من كانديد نمى شوم ولى هدف آن است كه به كانديدا مورد نظر موافق پيدا كنند. كه تا كنون به توافقى نرسيده اند ، گاف ديگرى كه باهنر داده است اينكه هاشمي رفسنجانى براى انتخابات كانديد نخواهد شدو اگر قرار باشد نظر مشورتى به ايشان دهند بهتر است شركت نكند! ولى ديديم كه شركت كردو جبهه بندى هاى باهنر را بهم ريخت و نشان داد هنوز بايد روى ديدگاهش زياد كار كند.

قبل و بعد از احراز  صلاحیت :

عدم شناخت او از شوراى نگهبان و گاف ديگر او در انتخابات آينده است ، او ميگويد ٢٠ درصدانتخابات قبل از ثبت نامها ست و ٢٠ درصد زمان ثبت نام بيش از ٥٠ درصد آن بعد از اعلام شوراى نگهبان است ، درحاليكه مى توان گفت شوراى نگهبان نظر ولايت فقيه را به جامعه تزريق مى كند و تمام كسانى كه احراز صلاحيت مى شوند نظر رهبرى اشان است ونه چيز ديگر يعنى قبل از ثبت نام و زمان ثبت نام وبعد از ثبت نام فرقى نمى كند ولايت فقيه ١٠٠ درصد انتخاب خود راقبل از همه كرده و آن انتخاب هم اصلح است ! وقتى  شوراى نگهبان چهار كانديدا را بدون مشورت اعضاء احراز صلاحيت مى كند و وقتى رفسنجانى را باكمك وزير اطلاعات و ولايت فقيه و  سپاه و آقازاده رد صلاحيت مى كنند ، نشان دهنده اين است كه انتخابات با نظر ولايت فقيه است و نه آن تقسيم بندى كه باهنر مى گويد! نايب رييس مجلس در طول هفت سال گذشته در ميدان قطبى نقش ديو و فرشته را بازى كرده است هم در انتخابات ٨٤ و٨٨  با اينكه رقيب اصلى رفسنجانى بود و بخاطر همين بود كه دوست نداشت رفسنجانى كانديد شود او مى گفت آمدنش تاثيرى ندارد ولى رهبرش آمدن او را بى تاثير نميدانست كه دستور حذف او را داده بود.

مصباح يزدي را حول برداشت تو خط خامنه ای پیچید:

مضحكه ديگر انتخابات نامزد كردند لنكرانى از سوى " مصباح يزدي ايدئولوگ رهبر بود، او كه كمتر روى دست ولايت فقيه بلند ميشود ، لنكرانى را كه تا چند روز بيش ، به مريدانش اطمينان داده بود در زمين آسمان همچون او پيدا نمى شود ناگهان او را چون آهن داغ بر زمين انداخت و با همان شتاب و دستپاچگى از كانديداتورى " سعيد جليلى" حمايت كرد . ايدئولوگ بيچاره نمى داند كه اين راه كه مى رود به تركستان است و او هم چون احمدى نژاد كشور را به بيراه خواهد كشاند و بايد تن به نامزد قالب شده از سوى رهبرى اش نمى داد و راه خودش را مى رفت . او نمی داند که با انتخاب جلیلی فاجعه دیگری رخ خواهد داد.

با مناظره ومصاحبه ها و دوئل هاى سال گذشته كه باعث باز شدن بعضى پشت پرده ها و سّر ها ى مگوى رژيم شده بود ، رهبر زوار در رفته را واداشت تا اين بار با سفارشات خود ناشيانه به كاه دان بزند و پيام خود را ناقص به ضرغامى و مجريان برساند تا در نيمه راه به باز سازى اين برنامه بپردازند ، اين بار مردم شاهد مضحكه هاى ديگر با شوهاى خنده دارتر و نمايش هاى رو حوضى با دكوراسيونهاى غربى بودند كه اين نعمت را بازهم مديون رهبرى هستند ، مصاحبه هاى تلويزيونى كه به همه چيز شبيه بود جز مناظره و دوئل انتخاباتى ، در اين شوها با تمام كنترلى كه بر روى آن بود گاه آنجا كه به ريشه مى خورد ناگهان يا صداى كانديداتور قطع مى شد و يا تبليغات هاى بى ربطى جاى آن را مي گرفت .

منا ظره ها و خنده هاى مردم :

مناظره ها آنقدر مضحك بود كه سر وصداى كانديداتورها را در آورد ، روزنامه هاى حكومتى در مورد اولين مناظره ها با عناوين همچون مناظره هاى تكرارى و حرفهاى بى چشم انداز و مبهم نام برده اند . سوالات بقدرى مضحك بود كه صداى كانديداهاى دست چين شده هم در امد بطورى كه "حسن روحانى" يك مصاحبه مطبوعاتى برگزار كرد و نشريه بازتاب رضائى هم نوشت :

اين برنامه خنده بازار بود يا مناظره رياست جمهوررى ؟ بيشتر مردم ميگويند اين برنامه ها به يك سوژه طنز تبديل شده است در اين مناظره ها از كانديداها مى خواهند نقاشى بكشند براى اينكه اين خطرش كمتر است و از سوالات سياسى و يا افشاى پشت پرده ها بهتر !

مردم با ارسال پيامك هاى طنز مى پرسند : راستى اون آقا كه كنار مجرى نشسته بود و از اول تا آخر لام تا كام حرف نزد براى چى اونجا بود؟ اون خودكار هاى رنگى كه جلو كانديداتور ها بود ن چى بود ؟ احمد توكلى نماينده مجلس گفت : اين شيوه نسبت به نامزدهاى رياست جمهورى بسيار خسارت بار بود وتعجب ميكنم كه آقايان تحمل كردند وبلندنشدند و جلسه را ترك نكردند . ستاد انتخاباتى رضائى به واقعيت اعترف كرد واعلام كرد ، ظاهراً آنهادر طراحى مناظره هاى امسال از ترس حوادث سال ٨٨ از سوى ديگر بام افتادند ( در خبر ها آمده بود كه احمدى نژاد پشت صحنه اين گونه مصاحبه ها بوده است ) .

كنكور رياست جمهورى :

يك قسمت مفتضح ديگر اين نمايش ها آنجا بود كه مجرى از كانديداها خواست به سوالاتى كه مطرح مى كند فقط به صورت تستى جواب دهيد وتوضيح اضافه ندهيد واين باعث اعتراض كانديداتورها شد .برنامه تلويزيونى كه باعث اعتراض كانديداها شد ، خصوصاً " عارف " به سوالات تستى اعتراض كرد وگفت من به احترام مردم در اينجا مي نشينم ولى جوابى به سوالات تستى نمى دهم ( ١٠ خرداد٩٢ )و اين را در شائن رييس جمهور نمى دانم . رضائى

گفت: باعجله سوال كردن يعنى چه؟ و جويده جويده سوال كردن ، با اين سوالات به كجا خواهيم رفت ؟ حسن روحانى هم در اعتراض به اين گونه سوالات گفت : بهتر بود شما از كانديداها نظر خواهى مى كرديد، سبك كارتان توهين آميز است و سوالاتى نيست كه ما جواب بدهيم ويا ندهيم، قضاوت مردم و ...

عارف مى گويد : براى مردم وكانديداها تعيين تكليف كرده اند ، مجرى ( حيدرى ) در جوابش مى گويد، اين سوالات از طرف ستاد انتخابات كشور است و قانونى است . قسمت مضحك تر اين كه به سبك كودكستان ها عكسهائى نشان دادند و از كانديدها مى خواستند برداشت خود را از عكسها باز گو كنند ، و كانديداها هم از گذاردن تعبيرات پرت و پلا فرو گذار نكردندو رسوا ترين بخش عكسها آنجا بود كه معدنى را در آمريكا نشان مى دهند كه كانديداها هركدام توضيحى دادند كه پيش ازپيش اين " شو" را خنده دار كرده بود.

عارف گفت : اين دره هاى زيبائى است كه دركشور ما ست براى جذب توريست ! رضائى : معدن سنگ آهن ومس است كه نزديك يزد است ويا كرمان كه خاكبردارى شده است و اينكه خاك خام را بر مى دارند و مى فروشند ما بايد دركشور به خام فروشى پايان دهيم !

روحانى : معدن است ، معدن ارزان شبيه مسى است كه من چندبار بازديد كرده ام ! غرضى : معدن متروكه اى كه صاحبش هم فرارى شده و پوست صاحب هم كنده شده است !

چنين سوالاتى در هيچ جاى دنيا از كانديداتورهاى رياست جمهورى جز در نظام ولايت فقيه نمى شود ، وتمامى سوالات حساب شده طرح شده است تابه مردم ايران توهين كنند ودرواقع مى خواهند ذهن مردم را از مسائل سياسى كشورو گرانى سرسام آور و دزدى هاى كلان از بانكها و چاه هاى نفت كه توسط سپاه و دارو دسته خامنه اى و احمدى نژادصورت مى گيرد انحراف بدهند اگر چنين سوالاتى را مطرح نكنند مجبورند روى مسائل حاد كشور مثل تحريم ها ومسئله هسته اى ،وجه نقدينگى و تورم افسار گريخته، بحث و فحث شود كه به مزاح رژيم خصوصاً برادران قاچاقچى خوش نمى آيد . فلج اقتصادى كه كشور گرفتار ش شده است يكى از مهمترين سوالاتى است كه مردم را آگاه ترمى كند كه رژيم آگاهانه و حساب شده از آن فرار مى كند ، سوالات ديگرى كه فراموش كرده بودند واصلان به آن اشاره نشد اينهاست :

١- تفاوت " حضرت والا " و " حضرت آقا "را توضيح دهيد!

٢- "مقام عظماى ولايت" و "شاهنشاه آريامهر " را تعريف كنيد !

٣- معنى "جانم فداى رهبر" و " جان نثار" را شرح دهيد !

٤- " بيت " و " كاخ " چه تفاوتهايى دارند ؟

٥- تفاوت دو گروه "عاشق ولايت" و " سلطنت طلب" را توضيح دهيد !

٦- " بنياد پهلوی " و" بنياد علوى " چه كاركردهائى دارند ؟

٧- جمله" سلطنت عطيه اى است الهى " چه رابطه اى با " مقام عظماى ولايت جانشين امام زمان " دارد ؟

٨- آيا " مجلس سنا " همان " شوراى نگهبان " است ؟

٩- تفاوت" راى ملوكانه " با حكم حكومتى " كدام است ؟

١٠- به نظر شما " خرابكار " چه نسبتى با " ضد انقلاب دارد ؟ )پ/ن و... سوالهای زیاد دیگر

درسالروز مرگ خمينى بازهم خامنه اى آدرس رييس جمهورش را به مردم داد وگفت من يك راى دارم كه كسى از آن خبرندارد ولى درحين حال گفت : كسانى هستند كه مردم رابه انحراف مي كشانند كه منظورش " حسن روحانى " بود كه در اين روزها رشد ١٢ درصدى نسبت به ساير كانديداها داشته است ، حال بايد ديد روحانى ويا عارف كدام به نفع ديگرى كنار مى رود و در صورت راى خورى آيا مثل گذشته سكوت مى كنند يا ملت را به پشت درب كاخ ولايت فقيه مى كشانند ، روحانى كه با اطمينان گفته است : امسال مثل سال ٨٨ نخواهد شد ، حتما پشت پرده خبرهايى است كه ملت خبرندارد! ادامه بحث را دنبال می کنیم.

 

١٥ خرداد ٩٢

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]