فاز تغيير !
عباس رحمتی

 

اين روزها خبرهايي به بيرون درز كرده است كه حاكي از اوضاع وخيم رژيم خدعه و نيرنگ است رژيم غارتگر ايران كه در طول ٣٩ سال  هست و نيست مردم را به يغما برده است ، اقتصاد ايران را به ویرانه ای  كامل كشانده است  تا جايي كه اين روزها تورم و كسري بودجه بيداد ميكند و جلسات اقتصادي در پشت درهاي بسته تشكيل ميشود! مسئله اقتصادي بسيار جدي است و نارضايتي هاي اجتماعي و سياسي ايران جدي تر ، بطوريكه تنها همين معضلات اقتصادی  رژيم ملاها را بزودي كله پا خواهد كرد. دلار در برايري با ريال به مرز پنج هزارتومان  رسيده است و از طرفي اقتصاد ايران در بند رانتخواران گرفتار أمده است ، تورم دو رقمي و كسري بودجه و خالي بودن خزانه دولت كارد را به استخوان مردم رسانده است و روزي نيست كه در جايجاي ايران اعتراض و تظاهرات برگزار نشود . سردمداران رژيم در حال خارج كردن سرمايه ها از بانكها هستند و صندوق بانكها در حال خالي شدن هستند ! درروزنامه هاي كشور از قول بانك مركزي خبر داده اند كه درباره عدم پرداخت وجه نقد به مشتريان تا سقف ١٥٠ ميليون ريال صادر كنند! مسئولان اقتصادي رژيم آنرا يك اقدام در جهت مبارزه با پولشوئي عنوان مي كنند ، در حاليكه واقعيت نظام بانكي در اختيار سپاه قرار گرفته است و در مجموع يك اقتصاد فلج شده را بر جاي گذاشته است .

با آغاز فاز جديد جنبش ، مردم برعليه كل نظام ،رژيم بخوبي فهميده است كه اين بار مردم براي تغيير نظام به خيابانها آمده اند و نداي جمهوري ايراني سر دادند وبا اين شعار ، رژيم را به وحشت انداخته اند، به همين دليل يكي به نعل ميزند و يكي به ميخ ، خامنه اي گوش هاي خود را بسته صداي مردم را نشنيده مي گيرد و روحاني رئيس جمهور رژيم صداي مردم را عوضي شنيد و بخاطر همين از رفراندوم اسلامي سخنراند. 

با آغاز فاز نو تغيير در ايران ، كل نظام  به وحشت افتاده  است و وحشت زده تر از گذشته به سركوب  خودي و غير خودي ادامه ميدهد و همچون گذشته به شيوه هاي مختلف در زندانهاي ايران خون مي ريزد . بعد از دستگيري گسترده جوانان در جنبش ملي دي ماه ٩٦ دختران معترض به حجاب اجباري دست زدند.تا كنون بيش از ٢٩ نَفَر از دختران را دستگير كرده و با وثيقه هاي سنگين قصد دارند از حركتهاي اجتماعي و تغييري كه جامعه خواهان آن هستند جلوگيري كند.بايد گفت ٣٩ سال است كه رژيم با همان روش سركوب ادامه ميدهد و اسلام و حجاب و نماز و روزه ... را ميخواهد به مردم تحميل كند ولي هنوز نفهميده است كه ملت و نسل جديد نمي خواهد مانند فسيل هاي رژيم زندگي كنند و امروز تغيير و دگرگون شدن را ميخواهند. 

رژيم فاشيستي تهران با گماردن پاسداران و بسيجيها و لباس شخصي ها قصد دارد جامعه را با همان روشهاي قرون وسطايي ِگذشته اداره كند. در زندانها هم وضعيت فرقي نكرده و با خشونت بيشتر وحشت خود را نشان ميدهد، جواناني را كه در ماه گذشته دستگير كرده اند اعدام  مي كنند و به خانواده هايشان ميگويند خودكشي كرده اند.افرادي مانند" سينا قنبري" و" وحيد حيدري" و دهها تن ديگر  را زير شكنجه كشته و مي گويند خود كشي كرده اند تا جنايات خود را كتمان كند.اخيرا كاووس سيدامامي استاد دانشگاه و فعال محیط زیست اعدام كرده اند و گفته اند خودكشي كرده است. [١]پس از اعتراضات دي ماه رژيم از سايه خود هم وحشت دارد بطوري كه تحمل شنيدن انتقادهاي محيط زيستي را هم ندارند. اخيرا  معاون وزير محيط ز يست  بنام "كاوه مدني" راپس از سخنراني  دستگير كرده و بعد از بازجويي و گرفتن تمامي اطلاعات اينترنتي ، او را آزاد كرده اند!با تمامي فشارهايي كه رژيم بر خودي و غير خودي  مياورد تا وضعيت را آرام كند نتيجه بر عليه خودش عمل مي کند. هم اكنون در جاي جاي ايران هر روز اعتراضات را مشاهده مي كنيم و اين آتشي در زير خاكستر است كه دوباره در حال شعله ور شدن است .چند روز پيش ١٥ نَفَر از فعالين سياسي و حقوق بشري داخل و خارج ايران طَي اطلاعيه اي خواهان بر گزاري رفراندوم سكولار پارلماني با حضور و نظارت سازمان ملل شدند، گرچه رژيم اجازه چنين كاري را هرگز نمي دهد و با وجود چنين رژيمي رفراندوم معنايي پيدا نمي كند ولي به لحاظ فشار هاي بين الملي مي تواند مفيد باشد از اين جهت كه دي ماه گذشته پرونده رژيم  مجددا توسط آمريكا به شوراي امنيت رفته است و احتمال فشار بيشتر بر روي رژيم هست.در اين بين حسن فريدون( روحاني) كه تا ديروز دستور سركوب ميداده است بلافاصله به عکس العمل ا فتاده و مسئله رفراندوم را مطرح كرده است او هنوز معتقد است كه اگر راي گيري مجدا شود ج اسلامي ٩٢ درصد راي مي آورد در حاليكه نتايج نظر سنجي ها درست ،عكس آنرا نشان ميدهد در بعضي نظر سنجي ها مردم فقط ٢ درصد به جمهوري اسلامي داده اند ، اين نشان از آن دارد كه مردم خواهان تغيير رژيم هستند. مردم با عدم حضورشان در همين راهپيمايي هاي ٢٢ بهمن امسال ( ١٣٩٦ ) نشان دادن كه رژيم اسلامي را نمي خواهند و  گوني هاي برنجِ مجاني هم براي حضور در راهپيمايي رژيم ،ديگر كارساز نيست، مردم خواهان تغييرهستند.

اعتراضات مردم در روزهاي آينده بيشتر خواهد شد هنوز مال باختگان و كارگران براي حقوق ماهانه و معوقه هايشان دست از اعتراضات خياباني بر نداشته اند و در بعضي جاها خشم خود را با پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگي  به مراكز بانكي نشان ميدهند. اين جنبش هر روز گسترده تر هم خواهد شد. شهرهاي ايران يك به يك آتش زير خاكستر است و رژيم پاسخگوي هيچكدام از خواسته هاي مردم نيست . رژيم زيركانه تلاش ميكند با دخالت در كشورهاي منطقه اوضاع منطقه را تا حدودي كنترل كند  دخالتهاي ملاها در عراق و لبنان و سوريه كافي نبود و حالا با كمك به حوثي هاي يمن قصد دارد جنگ در آنجا به درازا كشيده  شود تا بتواند بهره برداريهای بیشتری كند! با دخالت در كشورهاي منطقه، حفظ بقاي خود را در نظر دارد اما نه تنها طرفداري پيدا كرده است كه تخم نفرت را در بین مردم  اين منطقه (بزرگ ) ريخته اند بطوري كه نفرت  مردم از اين رژيم أوج گرفته است چون رژیم جنگ طلب چاه ويل پول و اسحله است كه سرازير به اين كشورها كرده است . در مقابل ،كشورهاي عربي در منطقه تا توانسته اند از آمريكا سلاح خريداري كرده اند و آنجا را به انباري از باروت  تبديل كرده اند.

سیاست خارجی:

در حال حاضر از نظر سياست خارجي بايد گفت ؛ تهديدهايي كه از طرف آمريكا در رابطه با "برجام" بر رژيم   مي شود جدي است و رژيم را به خط پايان نزديك تَر ميكند  رژيم براي كنترل اعتراضات داخلي از حربه هايي - چون ، ايران سوريه خواهد شد - حاكميت كمونيست  بجاي ج اسلامي و - ديگر اينكه وابستگي به كشوريي مثل آمريكا به  ايران بیشتر خواهد شد ! اينها تكيه كلام هاست .فرار بجلو،  نديدن واقعيت و را ه درست را نديدن  كه اين آخري مسلمن در حفظ بقاءرژيم  و با خط  اوجب واجبات و چرندیات   گفتن مسائل را حل نخواهد كرد. مسائل را  طوری دیگر ديدن همين هم خواهد شد كه شيرازه رژيم را بدر كرده و ميرود كه ملت خبر مرگ ظلمان را در کشور سردهد و جهان را برای تغییر خبردار کند.     

_____________________________________________  

 [١]علت مرگ این استاد و مسئول حفظ و حراست. نسل یوز پلنگ ایران از نابودی با این قصه شروع و ختم میشود که  برادران سپاه قصد دارند در منطقه متعلق به زندگی یوز ها   پادگان اموزشی و پایگاه. های دیگری ایجاد کنند بهمین جهت که دستور قتل عام یوز پلنگ های باقیمانده و پاک کردن منطقه از این حیوانات و دست انداختن به زمینهای منطقه را به هیئت حفاظت این حیوانات از طرف سازمان ملل را دستور دادند  اما بگمان خیلی از مردم با مخالفت شدید این هیئت و رئیس مرحوم امامی در مقابل انها موضوع مشکل شده و مهمتر اینکه اقای امامی  مسئله را به عوامل سازمان ملل اطلاع داده و درخواست کمک میکند باحتمال زیاد نماینده ای جهت بررسی وضع بایران امده و در منزل مرحوم میهمان و پس از چند روز بر میگردد برادران هم که باین عمل و نابودی این حیوانات مصر هستند اعضای گروه را دستگیر و تا سرحد مرگ انها را برای دست برداشتن از ماموریت خدا پسندانه حفاظت از این گونه نادر شکنجه داده و اقای امامی زیر شکنجه جان ميدهد  حال منبعد وظیفه و رسالت حفاظت از این حیوان زیبا و مظهر ملیت و ایرانی بودن ما در مقابل کسانی که به حيوان نجيب هم رحم نداشته یا برای کار خودشان یا برای ایجاد جاده ابریشم ترانزیت مواد مخدر قصد نابودی همه چیز را دارند باید ادامه دهنده راه این غیور مردان بوده و وصیت همه دوستداران محیط زیست این است و ما مسئولیم،و این وظیفه را باید همه ما باکمک مردم 70میلیونی انجام دهیم .

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]