اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟
عباس رحمتی

برج بابل، اگر امکان می داشت برج بابل را بسازند بی آنکه از آن بالا بروند، ساختن آن مجاز می بود.
از کتاب داستانهای کوتاه کافکا ترجمه ع . ا. حداد

 

واقعیتها را باید گفت:

 

چرا رژيمى كه جناياتش جهانى شده است بعد از سى و چهار سال برسر كار مانده است ؟ بايد واقعيت ها را گفت تا مردم خصوصا جوانان كشور در قدم بعدى آگاهانه تر عمل كنند . يكى از مهمترين مسائل مبارزه رهبرى است كه بايد به آن توجه خاصى شود تا ديگر تاريخ بصورت تراژديكش تكرار نشود.

در ايران چه در حاكميت و چه در اپوزيسيون سعى شده و ميشود كه از رهبرى که باید الگو باشد(Vorbild) یك سوپرمن ويا فردى آسمانى بسازند تا مردم را هميشه مطيع و فرمانبردار تربيت كنند از قديم گفته اند ،ايرانى بايد آقا بالا سر داشته باشد تا كارى را انجام دهد آياچنين است ؟ اگر جواب منفى است  پس اين ضرب المثل از كجا آمده است؟ آيا ايرانى مستقل نمى تواند به وظايف انسانى خود عمل كند ؟ چنين روشي مسلما در اروپا هم وجود داشته است ولى براى رسيدن به استقلال و آزادى كشورشان مبارزات زيادى كرده اندتا به اینجا رسیده اند ،البته  در همان زمان هم نه در اروپا و نه در آمريكا به شكلى كه در ايران كنونى وجود دارد نبوده است و شايد رمز موفقيت آنها در همين بوده است كه به اينجا رسيده اند . در ايران  ، حتا  حكومت هاي شاهنشاهى هم چنين روشهاى آسمانى نیز اعمال مى شده است ،  ناصر الدین شاه قبله عالم می شود و محمد رضا شاه كمر بسته امام رضا  ، بعضى ها هم از او انتظار معجزه هم داشتند ! در رژيم جمهورى اسلامى تا آنجا پيش ميروند كه خمينى را در ماه مى بينند و از او معجزه مى خواستند و همين شيخ روحانى او را اول بار امام ناميد که افتخار هم می کند  ( البته با پيشنهاد دانشجويان ) او با این القاب به خمینی جاى پايش را محكم كرد و باعث شد بعضی ها هم او را معصوم ( بيگناه) پندارند. فخرالدين حجازي يكى از مداحان دربار خمينى يك بار  در حضور خود ش ايستاد و گفت < امام بگو ، كه تو امام زمانى> وكم نياورد با پرويي تمام به او گفت < بگو كه معجزه مى كنى و صاجب معجزه هستى ! > ولى خود خمينى بلافاصله گفت چنين نگوييد ! اما مريدان خمينى در گوشه و كنار كشور پهناور ايران از او با  صفت "امام "از او ياد ميكردند و اين امر به او مشتبع شده بود، تا جايى كه كودكان و بيماران را براى شفاء و معجزه نزد او ميبردند ( بار ها ديده شده بود كه خمينى دستتش را براى بوسيدن نزد مردم آزاد مى گذاشت و يا او شال و كلاه و روسىى زنان و ... مردم را تبرك مى كرد ) اين روش بشكل مورثى ادامه پيدا ميكند[1] تا از ديد اين جماعت دست بوس ،امامت به خامنه اى ميرسد تا جاييكه آخوندى ،در وصف  خامنه اى ميگويد: خامنه اى  از شكم  مادر " ياعلى " گويان بدنيا آمده است ! و او خود امام است ! البته خامنه اى ، قبل از ياوه هاى مريد كِت بسته اش ،پيشا پيش خود را امام ناميده بود و معصوميت اش را با جناياتى كه انجام داده ثابت كرده است و  تا آنجا پیش میرود که برای ذیدن او و بر داشتن  قند از قندان خامنه ای ثبت نام می کنند و نوبت می گیرند و یا پا بوسی از خامنه ای توسط مصباح یزدی ،[2] صورت می گیرد تا با اين روش به خداي خود نزديكتر شوند  او همچون خمینی حتا چنين مرامى را به اطرافيان و پاسداران ومريدانش در زندانها آموخته است كه اگر مى خواهيد به خدا نزديك شويد از منافقين ( گروهها و سازمانهاى مخالفش ) و كفار بيشتر بكشيد ! درست است كه مى گويند هرچه انسان را بال و پَر بدهند و القاب بيش از حد به او بدهند فكر مى كند بيش از آنچه مردم مى گويند قدرت دارد وادعاى خدايي هم مى كند، در واقع اين عملكرد مردم است كه ديكتاتور ها را پررو تر و دريده ترمي كند ، فراعنه هم هميشه مى گفتند < اَن ربكم آعلا > آنها هم ، هميشه مى گفتند ما خداى برتر هستيم ، بايد پرسيد چرا انسانهاى زمين پهناور در قرن تكنولوژى و بيشرفت از رهبران خود، انسانهاى آسمانى ميسازند؟ انسانهايى كه شيبه خودشان هستند و برترى آسمانى از ديگر انسانها ندارند ولى باز در قرن ٢١ از آنها بتى مى سازند در حد پرستش خدا وگاهی معجزه  ؟ چرا انسانها گول چنين افرادى را مى خورند ،كسانى كه نه بار فكرى دارند و نه دانشگاهى رفته اند و نه معجزه اى كرده اند و نه كشف واختراعى را انجام داده اند آيا اين گونه مردمان يك بار در خلوت خود فكر كرده اند و از خود سوال كرده اند، که چرا كشورهايى كه رهبرانش به مذهب تكيه زده و سياست را با مذهب در آميخته اند هميشه عقب افتاد تر از كشورهايى هستند كه دمكراسى و سكولار يسم ( جدايى دين از سياست )را پيشه راه خود قرار داده اند ، در جا نزده و مرتب در حال پيشرفت هستند. كافى است به مخترعين و كاشفان اين كشورها نگاهى بيندازيم تا باورمند شويم،  البته كشورهاى دمكرات، هيچوقت از اين مرام( دموكراسى ) در كشورهاى در حال توسعه حمايت نكرده و نخواهند كرد ، آنها خود رهبرانى را به اين كشورها تحميل مي كنند كه راحت تر به منافعشان برسند . و براى رسيدن به اين اهداف شوم ، جنگهاى مذهب عليه مذهب و جنگهاى داخلى براه مى اندازند تا به فكر دموكراسى نباشند به  افغانستان وحاکمیت طالبان توسط آمریکا نگاه کنید زمانی که آنها را نمی خواهند با جنگ ، قدرت را از آنها می گیرند  و یا به عراق و سوريه ليبى و مصر وتونس ... نگاه كنيد چه كسانى اين جنگهاى خانگى را براه مى اندازند؟ در ایران  با برداشتند شاه و آوردن خمينى مردم ايران را به سمت و سويى ديگر مى كشانند، آنها دل به حال مردم نمی سوزانند دموکراسی شعاری بیش نیست ، از شعار دموكراسى برای  مردم با انقلاب ٥٧ چه کسانی بيشتر سود بردند  ؟ ما يا كشورهاى غربى ؟ و اين داستان همچنان ادامه دارد . چه كسانى خمينى را تا عرش الهى بالا بردند تا اقتصاد را مال خر بداند و از اين طريق منافع زير زمينى ما را به تاراج ببرند ؟ چه كسى يا كسانى ، خامنه اى را به رهبرى رساندند تا آينده مردم ایران را چنین تیره و تار کنند و خود بر برج بلند قدرت تکیه زنند و چه كسى اجازه داده است تا در ايران بيش از سي و شش هزار امامزاده( حتا امامزاده سيار ) بسازنند و با اين امام زاده ها تا ريال آخر مردم را به جيب بزنند چه كسانى از اين عقب افتادگى سود مى برد ؟ آيا خامنه اى اگر بخواهد نمى تواند دستور جمع كردن اين بساط را صادر كند ؟ چرا چنين كارى را نمى كند ؟ جواب در يك كلمه عاميانه خلاصه مى شود " ناندانى " تكيه بر مذهب يعنى سود بردن سه قشر از جامعه زور و زر  و تزوير (كه هر سه صفت در حاكمان ايران و غربى ها  مستتر است . در ایران (سپاه / بازار و روحانیت )

بیشبرد خط غرب بشکل پیچیده

آيا علت عقب ماندگى ما اين گونه بت سازى ها نيست  ؟ آيا با ورود خمينى به ايران و  حاکمیت جهموری اسلامی  به  هدف غربى ها  نزدیک شد  یعنی همان شد  كه كميته سيصدی ها [3]مى گفتند؟ همان كميته اى كه سازمان CIA سيا و انتليجنت سرويس و موساد و ... تشكيل دادند تا درصد رشد جمعيت دنيا را به صفر برسانند ، كه گوشه اى از آن فعاليت ها به ايران مربوط مي شود  يعنى با ورود خمينى استارت اين كار در ايران و منطقه  خاورمیانه زده شد ، خمينى كه( بقول يكى از همنشينان خمينى )اگر پشه اى در اتاقش بود به اطرافيان ميگفت پنجره را باز كنيد تا پشه بيرون برود! البته كه مى خواستند رئوفيت او را به مردم نشان دهند ، اما وقتى پاى قدرت بيش مى آمد از اعدام زنان باردار و بچه هاى ١٣ ساله هم نمى گذشت ! در سالهايى كه قدرت را در دست داشت دستور اعدام هزاران هزار نفر را صادر كرد تا اسلام عزيز را حفظ كند ، به فرمان او در همان روزهاى اول حاكميتش در مدرسه ى رفاه دهها ژنرال ارتش و نخست وزير شاه هويدا را بدون هيئت منصفه ، محاكمه و تير باران كردند  تا قدرت مذهب را به جهانيان نشان دهند وبا اين عمل شنيع نشان دادند  كه جان انسانها بى ارزشتر از يك پشه است ! راستى چه كسي اين قدرت را به خمينى داده بود كه چنين وحشيانه به جان ايرانيان افتاده بود ؟ غربى ها يا حمايت امام گونه مردم از او ؟

اوج قدرت خمینی  و افول روشنفکران

خمينى خود قبل از ورودش به ايران تصور نمى كرد كه بتواند چنين جايگاهى را از سادگى مردم كسب كند البته اين سادگى فقط از جانب مردم نبود ، دكتر مهندسها و روشنفكرانى كه دانشگاه رفته بودند ايضاً ! كمى با خودمان رو راست باشيم ، راستى علت اين همه عقب افتادگى روشنفكران ما در كجا نهفته است ؟ چرا ما بعد از گذشت صد واندى سال از انقلاب مشروطه و آشنايى با تفكرات و تجربه ى خيانت افرادى مثل شيخ فضل الله نورى كه خواهان انقلاب مشروعه بودن باز دو باره به دنبال خمينى كه پيرو او بود ، رفتيم ؟ چرا مردم با اين همه تجربه از گذشته و خيانت هاى روحانيت و افرادى مانند او و آيت الله كاشانى با خيانتش به دكتر مصدق باز هم اشتباه گذشته را تكرار كرديم  . این بار تاریخ را چون گذشته نوشتیم و باز مردم ما تمام اختيارات زندگى خود را به آنها دادند ، چرا از اشتباهاتمان درس نگرفته و نمى گيريم؟چرا بجاى منطقى بودن،عاطفى ماندن را برگزيده ايم ؟

توجیه های شرعی

چرا با اين همه عقب ماندگى وتفكرات ارتجاعى كنار مياييم ؟ چرا هنوز هم بعضى از افراد و خانواده ها دختران و پسران خود را براى عقد كردن به آخوندها مراجعه مى كنند ؟ چرا هنوز با دادن مازاد دارايي هاى خود به عناوين مختلف آخوند ساخته ( خمس- ذكات و سهم امام ) [4]حوزه ها را حمايت مى كنند و پولهاى هنگفتى را در كيسه ها و جيبهاى دراز آخوندها مى ريزند ، يادتان هست كه خمينى با گرفتن سهم امام  و افتتاح شماره حساب صد امام ، چه پولها و اجناس گرانبهايي ( گردنبندهايي از طلا و نقره و زمرد و... ) نصيب خود {امام } كرد ، با اين اقدام ، چه چيزى نسيب مردم ايران شد ؟ يعنى با توجيه هاى شرعى هم درآمدى براى خود درست كرده اند و هم وظايف دينى براى مردم تعيين مى كنند ، همين توجيات را هم بعد از برقرارى جمهورى اسلامى هم به وضوح مى بينيم كشورى كه روزگارى مهد تمدن بود ناگهان يك چرخش ١٨٠ درجه اي به عقب مى كند و به دوران باديه نشين بر مى گردد تا جايي كه قانون اساسى را كه خود تدوين كرده اند را ناديده گرفته و قوانين را از فقيهى مى گيرند كه رهبرى كشور را در دست دارد ، مى گويند قوانين قرآنى است ولى حكم حكومتى هم دارد ( يعنى هرچه ولايت فقيه گفت ) يعنى نظر نمايندگان ( خودشان )مردم هيچ ارزشي ندارد. در جايى دختران و پسران را به خاطر بدحجابى دستگير مى كنند و در جايى ديگر براى شكنجه گران و بازجوهاى بيسوادشان توجيه شرعى مى كنند وميگويند بازجو حكم يك دكتر را دارد و مى تواند شكنجه كند هنگام شكنجه به زنان و دختران نگاه كنند ، تجاوز مى كنند و مى گويند با اين كار ما شما را از عذاب الهى دورمى كنيم و به گفته خمين ى با اين ديد ، نگاه مى كنند كه ما جهنم شما را شفا خانه مى كنيم ! زندانيان را در حالى كه در قبر تا تابوت ( جاى تنگ ) قرار ميدهند به آنها مى گويند: ما اين كار را براى اين مي كنيم كه فشار روز اول قبر را براى شما كم كنيم ! قيامت در زندانها درست كرده اند كه به زندانى قيامت را نشان دهند ، تمامى اين تفكر از انديشه هاى پوسيده ولايت فقيه گرفته شده است ، توجيه شرعى را نگاه كنيد، خمينى مى گفت ، اگر كسي رييس جمهور آمريكا را بكشد از عذاب الهى او كم كرده است يعنى يك جنايتكار ، ترور را چنين توجيه شرعى مى كند كه جنبه شرعى و قانونى بدهد كه اگر ترور هم كنيد از طرف خدا ست و شما به بهشت ميرويد ! حتما به آتش كشيدن سينما ركس آبادان و كشته شدن بيش از دويست نفر كه تعداد زيادى بچه در ميان آنها بود ه است هم (قبل از انقلاب ) در راه خدا بوده است ؟ ترور دست جمعى مردم در سينما ركس آبادان كه خامنه اى و خمينى از افراد دست اندر كاران آن بوده اند تا اين عمل ضد مردمى را به گردن ساواك (وزارت اطلاعات شاه ) بيندازند.

چرا چنين رژيمى هنوز بر سر كار است ؟

چرا بعضى ها هنوز در ايران با آگاهى به اين همه جنايات ، آخوندها را از خود طرد نمى كنند آخوند هايى كه در طول ٣٤ سال حكومتشان تمام ِ هست ونيست ايران را ربوده اند ولى هنوز در راس قدرتند و احكام عجيب و غريب ١٤٤٠ سال پيش را صادر مى كنند؟ البته علل مختلف دارد ولى يكى از عمده ترين علتها پشتيبانى مردم از اين احكام و قوانين ارتجاعى است كه ج. اسلامى توانسته است چنين گستاخته حكمرانى كند .اگر مردم با هر عمل ضد انسانى رژيم عكس العملى نشان داده بود، امروز بعد از ٣٤ سال ما ، مسلما جايى ديگر قرار داشتيم ، مثلا به عنوان مثال سنگسار را در نظر بگيريد، مردم بجاى اينكه اعتراض كنند به تماشاى اين عمل ضد انسانى ميروند و به آخوند ها اجازه ميدهند كه هرچه گسترده تر به آن قوانين باديه نشينى عمل كنند تا جايى كه اخيرا مانند طالبان افغانستان دراستاديومهاى ورزشي سنگساركنند. مردم اگرنمى خواستند اعتراض هم بكنند مى توانستند در خانه هايشان بنشينند كه يك نوع اعتراض آرام بود ولى اين كار هم نكردند وبارفتنشان به استاديوم ،خواست رژيم را لبيك گفتند!

اتحاد و اعتراض تنها راه

اعتراض به قوانين ارتجاعى يكى از وظايف مردم ايران است در هرموردى كه مردم اعتراض كرده اند رژيم را به عقب نشينى وادار كرده اند نمونه اش همين انتخابات اخير رياست جمهورى بود وقتى كه خامنه اى اوضاع را قمر در عقرب مى بيند با اينكه مهندسي هاى تازه اي در سر مى پروراند، تن به كانديداى عتداليون داد گرچه اين يكى هم  نماینده خامنه ای است و مورد تاييد شوراى نگهبان بوده است  ولى اعتراضات دوره قبل بى تاثير نبودو يك نه بزرگ به ولايت فقيه بود . يا مقاومت اخير دختران در تهران (پونك وخانى آباد ) و شهر شيراز ، دختران شجاع ايران با گشتهاى منكرات رژيم بر خورد كردند ، خواهر زينبى ها كه به بد حجابى دختران گير داده بودند را چنان زمين گير كردند كه نتوانستن كسى را دستگير كنند و دست از پا دراز تر گورشان را گم كردند. مردم ايران بايد هميشه اين سوال را از خود بكنند ، چرا دولت هاى اروپايي و يا آمريكايي ها نمى توانند از چنين قوانينى استفاده كنند چرا اروپاييان وساير كشورهاى غيره اسلامى روزانه با اين گونه مسائل روبرو نيستند ؟ چرا مردم تركيه كه يك حكومت اسلامى دارند چنين قوانينى را نمى پذيرند و اگراردوعان به سمت محدودتر كردن آزادى ها گام بردارد، مردم در همان گام نخست ، اعتراضهاى خود را آغاز مى كنند، نمونه اش همين پارك گزى بود كه دنيا را تكان داد وبا اعتراضات گسترده مردم دولت را به عقب نشينى وا داشتند و يا مثل مردم مصر كه نطفه اختناق و سركوب را در همان ابتداى راه خفه كردند و رژيم ارتجاعى اخوان المسلمين ( برادران اسلامى ) را از صحنه سياسي كشور بيرون كردند اگر ما ايرانيان هم در همان روزها و سال اول جمهورى اسلامى چنين كارى را كرده بوديم هرگز نعلين پوشان ايران نمى توانستند چنين بلايى بر سر ايران و ايرانى بياورند .

هنوز هم دير نشده است ، بقول معروف هر وقت ماهى را از آب بگيريم تازه است ، تنها راه مبارزه با چنين رژيم فاشييسى مذهبى و به قول ستاربهشتى تحمل نكردن بردگى است ، اتحاد است و باز اتحاد و مبارزه است ! اگر مى خواهيم اين طاعون حكومتى از ايران پهناورمان رخ بر بندد و به آزادى دست يابيم بايد بهايش را هم بپردازيم ، ما ایزانیان بايد اختلافات گروهى و طايفه اى و قومی  و... را كنار بگذاريم ، تا به يك اتحاد بزرگ سراسری  دست يابيم تا از اختلافات دست بر نداريم رژيم به بازيهاى گذشته اش ادامه خواهد داد ، يادمان نرود انگليسى ها مى گويند اختلاف بيانداز و حكومت كن بس بايد به اين رژيم كه نسبش هم انگليسى است و خط وخطوط انگليسى ها را تا به امروز بخوبى بيش برده است جواب مناسب بدهيم و فقط با اتحادمان است كه مى توانيم تو دهنى محكم بزنيم و آن روز دير نيست . فراموش نكنيم ، آزادى هديه اى است گرانبها كه به ارزانى به هركس ندهندش !

01.08.2013

عاقبت رهبران قدرت خواه:

جواب  قدرت و رهبران تمامیت خواهی که بر برج بلند قدرت تکیه زده اند را دوستمان چنین جواب می دهد.

برجِ بلند قدرت، مشکلِ سمیرامیس ــ و مشکلِ همه رهبران معظم ــ همین بود که توانست از برج بسیار بلندی که ساخت بالا برود و به فراز آن که رسید وبه پایین نگاه کرد احساس خدایی کرد. کافکا اینجا یک« تعلیق برمحال» را نشان می دهد. ظاهرا" هیچکس نمی تواند برج بلند ِ قدرت را که بر افراشت در برابر وسوسه بالا رفتن از آن مقاومت کند. گرچه در اوج و بالاترین نقطه ، سقوطی دردناک در انتظار او باشد. ناصر کاخساز 01.08.2013

 

 

[1] http://www.youtube.com/watch?v=4rEdAj5uFbw  مراسم دست بوسی /فیلم

[2] http://www.youtube.com/watch?v=f-jyznyQgZQ مراسم پا بوسی

[3] کمیته 300 تشکیل شده  است از عمده ترین سازمانهای اطلاعاتی که در سالهای 1969 پایه ههای آن ریخته شده است بعضی از این سازمانها  عبارتند از فرمان  سنت جان اورشلیم (Order of St. John of Jerusaem) است . باشگاه روم (Club of Romme)، صندوق  مارشال آلمان  ، بنیاد سینی ( Cini Foudation)، گروه میزگرد  (Roound Table)، جامعه فابیانها ، اشرافیت سیاه ونیزی ، جامعه کلوپهای هل فایر

خمس ، يعنى يك پنجم ( دارايى ) يكى، جامعه مونت پلرین (Mont Pelerin Socieety)

[4]از راههاى مالياتى است كه شيعيان به بدان معتقدند يعنى براى رفع مشكلات مالى امت اسلامى و توزيع عادلانه براى تقويت بنيه حكومت اسلامى وضع شده است يعنى سرمايه و اضافى سرمايه بايد براى زندگى فقرا و برابرى آنها با سايريد داده شود كه در ايران تماما به حوزه و سهم امام و درحال حاضر به ولايت فقيه تعلق دارد .

ذكات Alms Tex از دستورات اسلامى است ( فروع دين ) در مورد چيزهايى وضع شده كه انسان آنها را با كمك طبيعت بوجود مياورد ، آن هم طبيعت سهل و ساده يعنى انسان به نسبت كارِ كمى انجام داده و طبيعت كار بيشتر انجام مى دهد و محصول رايگان در اختيار انسان قرار مي دهد ، مثلا گندم را كه انسان بوجود مياورد و در قسمت كمى عقل او دخالت دارد ( منظور گندم ديم ، با آب باران است ) قسمت بيشتر فعاليت طبعيت است ، از اين رو اسلام مى گويد ، اينجا از طبيعت استفاده كردى بايد آنرا در راههايى ديگر بدهى .

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]