" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند !
عباس رحمتی

سياستمدارى
ميگويد :" حكومتى  مى تواند  دموكراتيك باشد  كه عمر دولت  آن كوتاه باشد ."

" هوگو چاوز " كه خود را یک سوسیالیست می دانست مى خواست رياست جمهورى ونزوئلا را مادام العمرى كند در واقع او مى خواست با روشهاى سركوب گرانه به حكومت باصطلاح سوسياليستى خود ادامه د هدکه سنحیتی با سوسیالیست نداشت  ، البته او  موفق نشد ولى اگر برفرض هم كه ميشد ديگر نام آن حكومت ، نه تنها جمهورى که سوسیالیستی  نبود. مردم ونزوئلا آن مقطع تاریک و پيچ ديكتاتورى را به سلامت از سر گذراندند . همانطور كه در آن مقطع شاهد سركوبى هاى گسترده مردم اين كشور بوديم كه در واقع مردم ونزوئلا بايد به اپوزيسيون خود افتخار كنند كه توانست چاوز را يك گام به عقب ببرد تا ناكام از اين دنيا رخت بربندد .

" چاوز " در زمان حياتش  توانسته بود با  دو شعار محورى و درحين حال عوامگرايانه و  البته  درميان نيمى از مردم ،  اهداف خود را پيش ببرد و بر اريكه قدرت سوارشود ١- شعار هاى ضد امپرياليستى ٢- پيروى از سوسياليست ، " هوگو چاوز " با همين دو شعار و جست هاى توخالى و تقلب هاى گسترده توانست سه دوره متوالى به عنوان رئيس جمهور كشور ونزوئلا ١٤سال بر مردم حكومت كند در سالهاى آخر دور دوم رياست جمهورى اش او سعى كرد تا اين مقام را مادام العمرى كند كه آن  آرزو را باخود به گور برد. كشور ى كه سه   دوره با يك رئيس جمهور اداره شود خبر از نبود آزادى و ديكتاتورى مطلق ميدهد .

هوگو چاوز هرگز نتوانست به شعارهاى سوسياليتسى اش جامه عمل بپوشاند ،  در زمان صدارتش فقر و جنايت بيداد مى كرد بطوريكه بنا به مشاهدات سازمان غير دولتى " ابزرواتور ونزوئلا نو ويبولنسيا " فقط در آخر هفته هاى كاراكاس (پايتخت) ٥٠ تا ٦٠ قتل صورت ميگرفت و در سال ٢٠١٢ حدود ٢١ هزار نفر به قتل رسيده اند، آمار رسمى ١٦ هزار فقره قتل است . دركاراكاس حتا ديده شده است كه براى ربودن يك ساعت مچى. دست را قطع كرده اند كه نشان از فقر مردم دارد.

اقتصاد ونزوئلا در زمان "چاوز" وابسته به نفت بود وبنا به اطلاعات رسمى ذخائرنفتى ونزوئلا به ٣٠٠ ميليارد بشكه نفت بالغ مى شود كه يكى از بزرگترين منابع نفتى جهان محسوب ميشود ٨٠ درصد از در آمد صادراتى ونزوئلا از صدور نفت تامين مي گردد ونيمى از در آمد دولت از محل فروش نفت تامين ميشود . وبا اينكه  فروش نفت  نصيب قشر كوچك جامعه  نمى شود   مشخص است كه در مصرف و برنامه هاى اجتماعى مثل آموزش رايگان ،   بهداشت عمومى ، خانه سازى براى تنگدستان هم جز مواردى نادر، كارهاى زيادى نشده است ونمونه هاى فقر كه در بالا اشاره شد دليل كم كاريى هاى چاوز بوده است از طرفى در طول صدارت طولانى اش( ١٤سال) دولت چاوز نتوانست از وابستگى اقتصادى به فروش نفت و نوسانات بهاى نفت خام بكاهد و نكته ديگر اينكه بدليل كاهش سرمايه گذارى در صنعت نفت ، استخراج نفت در سالهاى اخير كاهش يافته است .چاوز همچون رژيم ايران نفت را به حراج گذاشت تا بتواند ، دوستان ضد امپرياليست و ديكتاتورش را راضى نگاه دارد ، سال گذشته پيش از ٦ ميليارد دلار نفت رابه كوبا هديه داد تا در عوض كوباييها دستگاه پليس و سركوب وجاسوسى لازم را براى شتشوى مغزى و سركوب هرگونه مخالفتى را در ونزوئلا تامين كند . ديگر رژيم هاى منطقه هم از دريافت سهميه هاى چاوز بى نصيب نمانده اند ، ازگوريلاهاى فارك در كلمبيا تا سركار خانم رئيس جمهور آرژانتين ، طبق گزارش اكونوميست چندى پيش يك مامور گمرگ آرژانتين چمدانى را كه محتوى آن ٨٠٠ هزار دلار پول نقد اهدائى چاوز براى كمك به هزينه انتخاباتى خانم "كريستينا فرناندر" رئيس جمهور آرژانيتن را كشف كردند .

چاوز همان مسيرى ويران كننده را پيمود كه همپيمانش خوان پرون Juan Dominngo Peron در آرژانتين و فيدل كاسترو در كوبا پيمودند ؛ او به نفت متكى بود در حاليكه اين دو نفتى هم در بساط نداشتند . Rory Caroel ( روورى كرول) در كتابش مى نويسد " ونزوئلاى رهبر "هوگو چاوز " بر خلاف تبليغات گسترده او تاكيد ميكند ، آنچه از چهارده سال حكومت چاوز بجا مانده يك جامعه همچنان عقب افتاده و عوامزده (Populistic)با اقتصادى ويران و فساد گسترده است ،" چاوز "همان مسيرى را پيموده است كه پيش از آن " پرون " و" كاسترو " در آرژانتين و كوبا آغاز كره بودند. آنها هم آمريكا ستيزى را جانشين سياست توسعه و دموكراسى كردند با اين تفاوت كه اين دو از درآمدهاى باد آورده هزاران ميليارد دلارى بى بهره بودند.

چاوز كشور را تا آنجا به سقوط اقتصادى كشاند كه درجدول سنجش آزادى اقتصادى درميان ١٨٠ كشور ونزوئلا در رتبه ١٧٤ قرار گرفت .در طى چهارده سال حكومت چاوز تعداد كارمندان دولت دو برابر شد و امروز نزديك به سه ميليون كارمند رسمى در بخش دولتى شاغل هستند . ونزوئلا در حال حاضر با ده درصد كمبود بودجه مواجه است كه ناچار شدن ارزش پول ملى را سى در صد تنزول دهند ( Devaluation )زير بناى اقتصادى كشور به دليل بى اعتبارى در حال فروپاشى است ، كمبود برق و ديگر احتياجات عمومى رو به افزايش است و دولت آينده بايد با آن دست و پنجه نرم كند ( احتمالا مادورو جانشين چاوز ميشود )

كارلوس فونتس نويسنده مكزيكى به بهترين شيوه شخصيت چاوز را با القاب موسولينى M).T Tropical Mussolin) توصيف كرده است ،  با نگاهى اجمالى به دوستان و  نزديكان  " چاوز  " شخصيت هايى چون خامنه اى و احمدى نژاد و صدام و معمر قذافى - بشار اسد بهتر مى توان در مورد شخصيت و اعتقاداتش به قانون و دموكراسى وكرامت انسانى او پى برد .

با پيش از يك تريليون ( هزار ميليارد دلار ) در آمد نفتى در طى چهار ده سال گذشته  و يك اقتصاد ورشكسته با قريب ده در صد كسرى بودجه و ٣٢ در صد تنزل پول ميراث اقتصادي دوران صدارت چاوز است كه به جانشين خود هديه مى كند .

كاش چاوز به جاى شعار سوسياليستها مثل " لولا سيلوا " رئيس جمهور پيشين برزيل با استفاده از اين فرصت هاى طلايى و استتثنائى و دمكراسى اقتصاد آزاد را در كشورش پايه ريزى كند و كسرى بودجه سرسام آور و تنزل پول ملى " بوليوار " را سامان داده بود تا علائم اين بحران آغاز گر وحشت ناك را خنسا(خنثى) كرده بود .

چاوز كه حزب چپ گراى پوپوليست را رهبرى مى كرد ، قبل از مرگش "نيكولاس مادورو" را كه در ماه دسامبر گذشته به عنوان معاونت رياست جمهورى را به او واگذار و او را بعنوان جانشين اش معرفى كرده بود از او خواسته بود كه همين سياست را ادامه دهد . قبل از اين عنوان ، "مادورو "كه قبلا راننده تريلى بود هميشه همراه چاوز در همه جا حضور داشت و مدت شش سال وزير خارجه او بود كه توانست با هدايت جاوز تجربه كسب كند .

رابطه با ايران :

چاوز در طول مدت رياست جمهورى اش بارها به ايران سفر كرده بود او توانست رابطه هاى سياسى و اقتصادى وحتا عاطفى اش را با رژيم فاشيستى مذهبى ايران گسترش دهد تا جايى كه هربار كه به ايران مى رفت احمدى نژاد و خامنه اى زنان صيغه اى رابراى او و يارانش به سفارت ونزوئلا مى فرستادند تا اين سياستمدار و لمپنيسم سياسى را هميشه با خود

داشته باشند به همين خاطر بود كه هيچ رئيس جمهورى به اندازه چاوز به ايران سفر نكرده بود در طول همين سفرها بود كه همچون رفيق شفيقش "دانيال اورتگاه " و "فيدل كاسترو "با دسته گل هايشان براى فاتحه خوانى سر قبر خمينى رفتند تا گوى رقابت را در دجالگرى از هم بربايند و به دنبال فاتحه خوانى قراردادهاى اقتصادى را چشم بسته امضاء مى كردند چون همه دیکتاتورها در يك جبهه قرار داشته و دارند. قراردادهاى خانه سازى و كشاورزى و ايجاد مراكز تجارى و بيش از دهها قراردادهاى كوچك و بزرگ از شير مرغ تا جان آميزاد و باز كردن پاى سپاه به اين طرف آبها و مانورهای دریایی کنار گوش آمریکا از نمونه هاى بارز به حراج گذاشتن سرمايه هاى ملى ايران است . به همين خاطر بود كه بعد از مرگ چاوز در مراسم تدفينش ، احمدى نژاد تمام اصول اسلامى اش را زير پا گذاشت وبوسه بر صورت مادر چاوز نهاد تا بعدها چه پیش آید ؟ و دولت احمدی نژاد و جمهورى اسلامى در ايران اعلام عزاى عمومى كردند .

بعد از مرگ چاوز ، مشخص نيست سرنوشت اين نوع  سرمايه گذار هاى  هنگفت به كجا كشيده خواهد شد ؟ درحال حاضر اپوزيسيون  ونزوئلا  انتخابات را قبول ندارد و خواستار  باز شمارى آراى انتخابات شده اند ، همانطوريكه كه بعد از مرگ رئيس جمهورى مى بايد مجلس اداره كشور را به عهده ميگرفت ولى"  مادورو " خود را به مردم تحميل كرد و درهمين قدم اول بخوبى نشان داد كه "مادورو" با "چاوز " دو روى يك سكه اند.

مادورو خود مرتب تكرار مى كند كه به سياست هاى چاوز ادامه خواهد داد چون او در واقع چيزى از خود ندارد كه ارائه دهد ، بعد از مرگ چاوز نيكولاوس مادورو در جريان تبليغاتى اش براى رياست جمهورى اداى يك بلبل را در مياورد و ميگويد اين بلبل، بابا چاوز است كه در اطراف سر من به پرواز در آمده است ومى گويد برو جلو كه هوات را دارم ، درست مانند احمدى نژاد كه در سالن سازمان ملل ، هاله نور را بدور خود ديده بود . مادورو بخوبى نشان داد كه پوپوليست ها عملكرد هاى شبيه هم دارند كه چگونه مى خواهند از سادگى مردم سوء استفاده ميكنند.

"مادورو " و رياست جمهورى :

نيكلاس مادورو كه نامزد دولتى و بوليوار بود او در جريان تبليغات رياست جمهورى اش نشان داد كه چيزى جز فريب مردم و به گفته رقيبش ، چيزى جز مقلد چاوز بودن در چنته براى مردم ندارد. او به گفته "هنريكه كاپريلس" مادورو " مقلد ناشي چاوز است و خود چيزى براى عرضه كردن ندارد درحالى كه او اصطلاحات چاوز و سمبل هاى او را به عاريت گرفته و چنين وانمود مي كرد كه گويا يك انقلابى بوليوارى است . علاوه بر همه اينها ادعا مى كرد كه يك سوسياليست است و مى گفت : سوسياليسم واقعى ميان اين و آن فرق نمى گذارد چون همه ما در اين كشور زيبا با اين حق برابر متولد شده ايم كه زندگى بهترى داشته باشيم . "كاپريلس "ميگويد او نام " فرمانده سيون " را براى ستاد انتخابى اش بر گزيده بود.

مادورو برنامه هاى چاوز را براى ارائه به مردم برگزيده بود وهمانطور كه رقيب اصلى اش كه يك وكيل ثروتمند   است گفته بود چيزى از خود براى ارائه به مردم نداشت . او فقط روى  تز پوپوليستى چپ چاوز سوارشده بود تا انتخابات از قبل تعيين شده را مال خود كند. و مردم دنيا به عينه در رسانه ههـا ديدند كه مادورو هم چون چاوز به تقلبات روى آورد با اينكه از قبل اعلام كرده بودند انتخابات به روش الكتريكى برگزار مى شود ولى در خبرهاى رسانه ها ديديم كه خيلى از آراء را به نفع " مادورو " اضافه كردند و راى ها را به جاى مردم در دستگاهها  ثبت ميكردند ( يك نمونه اش را يورو نيوز نشان داد) طبق آمارى كه شوراى ملى برگزاركننده انتخابات ارايه داده است مادورو را با برترى ٦'١در صد درانتخابات ونزوئلا پيروز اعلام كرده اند وبعد از انتخابات كه" هنريكه كاپريلس" رهبر اپوزيسيون اعتراض مي كنند و" مادورو " ابتداء به خاطر سياهبازى مى پذيرد و خبر هم در٥ شنبه گذشته از راديو بخش شده است ولى بعدا طرفداران كاپريلس را در خيابانهاى كاراكاس به رگبار مى بندند و حداقل هفت نفر را مى كشند و تعداد زيادى را زخمى مى كنند [1].در مجموع با تمامى تقلبات مادورو با سيصد هزار راى خود را برتر مى داند يعنى اگر تن به شمارش مجدد آراء ميدادند به راحتى مي توان گفت حكومت بعد از چاوز به اپوزيسيون تعلق مى گرفت با اينكه شوراى ملى انتخابات اعلام كرده است ٥٤ درصد آراء بازخوانى شده است واين فقط بر اثر ناهمگونى نامها در برگه هاى راى بوده است كه بر نتيجه انتخابات تاثيرى نداشته است ولى هنريكه كاپريليس همچنان خواهان بازشمارى آراء شده است

پس از مرگ چاوز "مادورو" خود را همچنان جانشين چاوز مى دانست و بعد از نظر شوراى ملى انتخابات او خود را رئيس جمهور قانونى ميداند و با دعوت احمدى نژاد از او خواسته است تا در مراسم تحليف رياست جمهورى خود شركت كند . درحاليكه مراسم تحليف رياست جمهورى صورت مي گرفت ، مردى كه خود را در پوشش سرخ حاميان چاوز پنهان كرده بود بسوى مادورو رفته و ميكرون او را درحين سخنرانى بدست گرفته و خواست حرفى بزند كه حاميان مادورو او را دستگير كردند .بعد از مراسم تحليف اپوزيسيون ونزوئلا اعلام كرده است ما به  اعتراضات  خودمان در خيابانها و  مجامع بين الملى ادامه  خواهيم داد[2].  در حين  حال " نيكلاوس مادورو "بايد درطول شش سال آينده با مشكلات زيادى كه چاوز بر جاى گذاشته است دست وپنجه نرم كند كاهش پول ونزوئلا و تورم وسقوط قيمت نفت از يك طرف و  بيكارى و فقر و نارضايتى مردم از طرف ديگر هر روز فشار را بر مادورو و حكومت پوپوليستى چاوزيسم بيشتر خواهد كرد .

http://www.youtube.com/watch?v=HttfUXbipX4[1]

اعتزاضات ونزوئلا

http://www.youtube.com/watch?v=CxyQYQ0Czkw[2]

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]