نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
کورش گلنام

می گویند سیاست هنر استفاده از امکان ها است ولی استفاده ار مجال وامکان نیز زمانی بازدهی دارد که گذشته ازداشتن هدفی روشن، از برنامه ریزی درست و همه جانبه ای نیزبرخوردار باشد.

خیزش ها در سه دهه

مردم ایران در سه دهه گذشته برای گرفتن حق وآزادی های پایمال شده خود بارها برخاسته و دست به اعتراض زده ولی با وجود همه رنج ها، خون های ریخته شده و قربانیانی که داده اند، از رسیدن به هدف خود که آزادی از ستم و خود کامگی فرمانفرمایی تبه کاران اسلامی حاکم است، بازمانده است. آخرین نمونه آن، خیزش تاریخی مردم در جنبش سبز بود که حهانیان را شگفت زده نموده و آنان را به تحسین واداشت. همه از سرکوب خونین جبش علیه کودتای انتخاباتی با خبریم. شماری این جنبش تاریخی را پایان یافته می دانند. من بر این دیدگاه نبوده ام زیرا از آغاز نیز جنبش سبز را فوران خشم انباشته شده دیرین مردم دانسته که با احرای کودتای انتخاباتی و دزدیدن رأی مردم، مجال مناسبی برای بروز یافت. بنا بر جنبش سبز در پیوند با خیزش های گذشته بوده و ریشه در آنان داشته است. این جنبش هم چنان در همه لایه های اجتماعی ایران با باورهای گوناگون نفوذ داشته و وجود دارد.

نیروی حنبش سبز

نیرومندی جنبش سبز بوده است که روندی پیش بینی نشده و شگقت انگیزرا در این حکومت پدید آورده و علی خامنه ای را در چنین گردابی گرفتار کرده است. خیزش میلیونی مردم به باند احمدی نژاد فهماند که مردم بیزار از رهبر، حکومت اسلامی و هرچه با آن در پیوند است، هستند. باند رئیس انتصابی دولت کودتا، به زودی درک کرد که برای گریز از بیزاری نیروی خرد کننده"خس و خاشاک"، باید سیاستی دیگر در پیش گرقت که شرح کوشش های ریاکارانه و رسوایی هایی که این باند پس از کودتا ببار آورد، یر همه روشن است.

اکنون هر دو باند مافیایی حکومت به خوبی می دانند که جنبش هم چنان در دل حامعه ایران وجود داشته و زنده است و با توجه به آن چه که در دو سال واندی پس از کودتا نیز پیش آمده و درگیری میان خامنه ای و رئیس دولت کودتاکه هردو باند را رسواتر از گذشته نموده است، چنبش سبز در آینده با نیرو و توانی به مراتب بیشتر و اراده مند تر از گذشته سر برخواهد آورد که هدف این نوشته نیز هست.

حرکتی ملی

اینک یک نمایش انتخاباتی دیگر در پیش است. با توجه به این نکته های مهم که:

*شکاف ها میان دو باند باقی مانده درحکومت روز به روز افزایش یاقته؛
*اصلاح خواهان پبشین نیز خود اینک گرفتار و از حکومت رانده شده و سرانجام برای نخستین بار با مخالفان حکومت که سال ها نمایشی و فرمایشی بودن انتخاب ها و گزینش ها در این حکومت را فریاد کرده بودند، هم نوا شده و انتخابات را تحریم کرده اند؛
*تحریم ها ی جهانی علیه حکومت به مرحله بسیار تعین کننده رسیده و اینک نه تنها بانک مرکزی حکومت را نیز در بر گرقته است که سخن از توافق تحریم نفت ایران نیزبه شکلی بسیارجدی در میان است که اقتصاد در هم شکسته حکومت را به ویرانی کامل خواهد کشاند؛
*وضع بسیار لرزان و شکننده بشار اسد در سوریه که مهمترین هم پیمان حکومت در منطقه است و سرنگونی او، آسیب و ضربه ای هولناک به رهبر و باندهای مافیایی حاکم وارد می کند؛
* انزوای فزاینده حکومت و اینک همکاری آشکار حکومت هایی در منطقه چون عربستان سعودی،امارات، کویت، حتا قطر و بحرین با آمریکا و اروپا برای سخت تر وکشنده تر کردن تحریم ها؛
* آمادگی و تدارک یورش نظامی به حکومت که از خطرناکترین ونابود کننده ترین گزینه ها است؛
* سستی وسردرگمی حکومت که از یک سو برای از سر گیری گفت و گو ها در باره برنامه پنهان اتمی خود که تا کنون ده ها بار به پایان رسیدن آن را اعلام داشته است ، اینک دست به نامه نگاری و التماس زده است و از سوی دیگر با همه توان نظامی برای پنهان نمودن سستی وهراس خود، با هزینه هایی فراوان به رزمایش نظامی در خلیج فارس دست یازیده و بسیار ناشیانه تهدید به بستن تنگه هرمز نموده است. تهدیدی که نه تنها توان اجرای آن را نداشته که اگر نیز بتواند در اندک زمانی نیروهای قلابیش را "پودر" خواهند کرد چون بنیان اساسی ندارند. حتا قرمانده رزمایش ها توان درست شرح رزمایش را ندارد و در مصاحبه های خود، در تفسیر مناسب و درست این رزمایش در می ماند.

یک مجال تاریخی دیگر

انتخابات پیش رو، با توجه به داده های گفته شده، درگیری های درونی دوباند حکومتی، وضعیت بسیار بحرانی در ارتباط های بیرونی حکومت با دیگر کشورها، فروپاشی اقتصادی و بیزاری هرچه بیشتر مردم از حکومت، یک بار دیگر محالی تاریخی را در اختیار مردم ایران قرار اده است تا خود را از بند تبه کاران در حکومت اسلامی رها کنند. اگر همه ما ایرانیان با همکاری همه جانبه، خود دست به کار نشویم، این حکومت ابایی ندارد که ایران را درگیر جنگی خانمان سوز نماید. این حکومت، حکومت دزدان و جانیان است. حکومتی است که برای ریا کاری، مردمانی را که در اثر وضع اقتصادی ناگواری که بر جامعه ایران تحمیل کرده اند، از سر ناچاری دست به سرقت هایی بسیار کوچک، "تخم مرغ دزدی" زده اند، دست وپا می برد ولی در پی گیری دزدی های نجومی"شتر با بار طلا" هر روز یک شیره تازه می سازد تا بر سر مردم مالیده و آنان را سرگرم نماید. دزدی های چند هزار میلیاردی آقایان و"برادران قاچاقچی خودمان" چنان دچار پیچ وتاب های فراوان، پنهان سازی ها، گرو کشی ها وزد وبند ها می شود تا آن که اصل ماجرا گم شود وبتوانند چند نفر از رده خارج شده و یا دردسر ساز را به عنوان متهم اصلی به سیخ بکشند وکار پایان یابد. چاقو که دسته خود را نمی برد! نمی شود که سراغ لانه رهبر مقدس وبرگزیدگان غارتگر او رفت؟ نمی شود که رئیس کمسیون امنیت ملی در مجلس فرمایشی راکه خویش و قوم است دراز کرد و دست وپایش را برید! دست وپا بریدن در مورد مردمان بی پناهی اجرا می شود که قربانی وضع نابسامان ایران در سایه درایت رهبر خود کامه و دیگر غارت گران مافیای حاکم بوده و در هفت آسمان نیز یک ستاره ندارند.

اینک کار شدنی تر است

علی خامنه ای و دولت کودتا قافیه را باخته اند. کار چنان بر حکومت و رهبر قلابی و" مقدس" سخت شده است که همه دستگاه های "با شکوه و معتبر" تبلیغاتی حکومت با پرداختن به داستان های مضحک و دروغین در کوشش ساختن بتی خدا گونه از او شده اند. این کوشش ها چنان رسوا هستند که هر روز شمار بیشتری از فریب خوردگان تا کنونی را نیز از حکومت کنده و دور می کند. درک نمی کنندکه برای اثر بخشی این بازی ها دیگر خیلی دیر شده است. این دستگاه سرکوب، تحاوز، غارت، دروغ، ریا وستم گری با هدایت داهیانه رهبر قلابی به انتهای خود رسیده ودرحال فروپاشی است. بیمار در حال مرگی است با آخرین نفس های بویناک خودکه هیچ دارویی برای نحات او وحود ندارد. مردم باید به نیروی خود که ارتشی بسیار نیرومند تر از ارتش قلابی، اجباری و درهم ریخته رهبر تبه کار است باور کنند. حکومتی که کارش تهمت، دروغ و ریا است وپایگاه مردمی ندارد، رفتنی است.

ای ایرانی ای که نا خواسته در خدمت این حکومت هستی، این مجال را از دست نباید داد. ای نظامی ای که خود را ایرانی می دانی و نمی خواهی ترا به کشتن خواهران وبرادرانت وادار و دستانت را آلوده جنایت های خود نمایند، در هر حا که هستی و هر گونه که خود درست می دانی برای رهایی مردم ومیهن خود به یاری آنان بر خیز تا ایران را از ننگ حکومت ولایی ورسوایی آن رهایی دهیم. انان که می پندارند تنها یک یورش نظامی این حکومت را از میان بر می دارد، هم توان و نیروی خود و مردم را باور ندارند و هم نمی خواهند به ویرانی های جنگی که بی تردید بسیار کوبنده تر وسهمگین تر از جنگ علیه عراق، افغانستان، لیبی خواهد بود، بیاندیشند. جنگ هزاران هزار قربانی، کشته و زخمی ومعلول به حا گذارده و همه زیر ساخت های اساسی میهن ما را نابود می کند. میهن ما در اختیار بیگانگان قرار گرفته وسرنوشت وآینده ما در دست آنان قرار می گیرد. بلوف های حکومت را کسی جدی نمی گیرد چون پوچ و توخالی است. علی خامنه ای موش ترسویی است که به اندازه یک ناخن جنایتکارانی چون صدام وقذافی نیز شهامت ندارد. دور وبرش از مفت خوران مجیز گو و اوباش خالی باشد، گام از گام بر نخواهد داشت. اگر جسارت دارد یک بار تنها بدون برنامه ریزی ریکارانه و در پنهان و از پیش تدارک شده، به میان مردم برود تا حایگاه خود را دریابد.

برای رهایی ایران، از وضع بسیار مناسب پیش آمده تحریم انتخابات، می توان بهترین بهره رابرده و از هم اکنون به برنامه ریزی مناسب با وضع کنونی در ایران دست زد و این امکان را به حرکتی ملی برای رهایی ایران تبدیل کرد. همه ما در هر جا به میزان توان و امکان خود می توانیم به وظیفه ملی خود عمل کنیم

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"