دست آورد زیاده گویی ها!
کورش گلنام

سفر رئیس دولت کودتا به آمریکا برای شرکت در گردهمآیی سران کشورها، یک بار دیگر بی خردی، ندانم کاری، نا آشنایی در اندازه ای اندک به زبان دیپلماسی و در نتیجه بی ادبی ها و زیاده گویی های شرم آور او را دربرابر جهانیان به نمایش گذارد. فریب کاری و ژاژخایی او اندازه ندارد.

چرا ؟

چرا این آدم بی خرد وبیهوده گو تا این اندازه دوست دار شرکت در چنین گرد همآیی هایی است در حالی که بیشتر برای "صندلی های خالی" روزه خوانی کرده، کسی او را جدی نگرفته ودوری و بیزاری خود از او را به شیوه های گوناگون از آن میان همین نبودن درسالن و یا نماندن و ترک آن به هنگام یاوه گویی های او، نشان می دهند؟

الف ـ یکی از انگیزه های روشن چنین نابخردی ها از سوی او، عقده و شهوت به شهرت و جاه طلبی است. او می پذیرد که همه ناسزایش بدهند ولی تصویرش را به بهای هدر دادن سرمایه های مردم ایران، در نشریه ها منتشر و یا در تلویزونی نشان دهند. گاه می توان دید که این آدم، خلاف دهان گنده گوی خود تا چه اندازه کوچک وخوار است. به شو آخر شب های تلویزیون های غرب به ویژه آمریکا وتمسخر در جهان تبدیل شده است ولی چون درک و شخصیت اجتماعی درستی ندارد، نمی فهمد که تا چه اندازه چهره زشت وشرم آوری در میان جهانیان دارد. اگر هم اندکی درک کند، ندید گرفته و یا خود را به راهی دیگر می زند.

ب ـ انگیزه دیگر که بسیار مهم است، ایجاد شلوغی وفتنه گری برای گمراه کردن دیگران از توجه به وضع اسفبار وفاجعه آمیزی است که همراه با رهبر و دیگر کودتاچیان قلدربرای مردم وسرزمین ایران به وجود آورده اند. او با این هیاهو ها و بافته های خیالی و دروغ پردازی ها و واژگونه گویی ها به پندار خود می خواهداز زیر بار مسئولیت رفتار ها و کارهای فاجعه بارخود، رهبروباندهای وابسته، شانه خالی کند. هیاهو می کند که در باره مشکل ها و گرفتاری های مردم ایران مورد پرسش قرار نگیرد وآن ها را پنهان کند. برنامه سفر به لبنان نیز، هم از این زاویه قابل فهم است و هم دامن زدن به آتش افروزی، سنگ اندازی در راه صلح در منطقه و اگر امکانی باشد، بپا کردن جنگ تازه ای درمنطقه تا شکست سیاست ها جهانی، تحریم ها وخرابی هایی که درنتیجه آن درایران ببار آمده است را پوشش دهند. آن چه در مورد این رئیس دولت کودتایی جالب تر است، این است که حتا برنامه ریزی برای ایجاد این هیاهوها نیز ثمره کار و کوشش اندیشه خود او هم نیست و پشت آن می توان چهره مشایی و یا ناپاک تر وناراست تراز او، ثمره هاشمی را دید.

پ ـ نکته سومی که در این باره می توان به میان آورد واین نیز به نوبه خود از سر چشمه های مهم فتنه گری ها و سر در گمی های حکومت اسلامی و از ویژگی های بارز آن است، دشمنی سردمداران این حکومت با تمدن وپیشرفت بشری و درماندگی در برابر آن است. بی سبب نیست که در این چند سال گذشته با روشنی ای بیش از گذشته، آزادی های اجتماعی و فرهنگ و تمدن غرب را مورد یورش قرار داده و با بزرگ ترین دست آورد آن یعنی "دموکراسی"که نتیجه سده ها درگیری وخونریزی، کوشش ها و جان فشانی های اهل اندیشه ومردمان در کشورهای گوناگون غرب بوده است، به مبارزه ودشمنی ای کور، بیهوده و بی سرانجام بر خاسته اند.

چه دست آوردهایی؟

دست آوردهای رفتار نابخردانه وخیال پردازی های کودکانه رئیس دولت کودتا در نشست سازمان ملل از آن میان بحث تمسخر آمیز رهبری جهان، تحریم های سخت تر و بیشتر است که چنان آشکار است که بی نیاز ار تفسیر است.

تحریم هشت مقام حکومتی (که دیری نخواهد پایید که دیگر کشورها نیز ازآن پیروی کنند همآن گونه که هلند چنین کرده و اتحادیه اروپانیز در همین روزها انجام آن را به بحث می گذارد)، که بی گمان در آینده بر شمار آنان افزوده خواهد شد؛ دیگر تحریم های سیاسی و سخت تر شدن سفر دیپلمات ها وفرستادگان حکومتی(که خواست اصلی و همیشگی شماری از کوشندگان در رابطه با تحریم ها بوده است)؛ تنگ تر کردن دایره تحریم های تجاری، اقتصادی و در یک واژه بهم ریختگی و آشفتگی بیشتر وضع اقتصادی و ارزی در ایران تنها بخشی از این دست آوردهای بزرگ سفر رئیس جمهور کودتا به آمریکا و سخنرانی در سازمان ملل برای صندلی های خالی و مصاحبه ها و دروغ پردازی های همیشگی او در آن جا است. بخش دیگر این دست آوردها، دامن زدن بیشتر به درگیری های درون حکومت است.

بالا گرفتن دامنه در گیری های درونی

آینده تاریک و مبهمی که حکومت برای وابستگان به خود به وجود آورده است به ویژه پس از انجام کودتا، به افزایش ریزش ها در حکومت و بالا گرفتن ایده فرار وگریز و دوری از حکومت دامن زده است. در گیری های درونی وتهمت زدن ها به یکدیگر درحکومت که به دخالت و پند و اندرز چندین و چند باره و بی اثررهبرخودخوانده منجر شده است، دیگر پنهان شدنی نیست ودر جامعه بروز بیرونی و گسترده یافته است.جدایی سه دیپلمات ایرانی در سه سفارت خانه حکومت تنها بازتاب اندکی از این ریزش ها است و شگفتی های بیشتری در راه خواهد بود.

خشم روزافزون

آیا بیهوده است که سخنان رئیس دست نشانده و کودتایی دولت، هر روز بی ادبانه تر و گستاخانه تر شده و خلاف آن چه که به غرب نسبت می دهد، خود و رهبر و باندهای وابسته به او، روز به روز عصبی تر و سردرگم تر می شوند؟ با وجود لشگری که او همراه خود به آمریکا برد(نیاز بود که شماری در سالن های سخنرانی باشند که برای او دست زده و تشویق کنند)، با وجود میلیون ها دلار هزینه که برای تبلیغ نابخردی های خود وحکومت از کیسه مردم به هدر داده و هفت روز بیهوده در "آمریکای جهان خوار" ماندو آن مضحکه ها را به وجود آورد، شکست خورده و وامانده تر به ایران بازگشت و فورن نیز اثر شکست سفر او با تحریم های تازه ترو این بار با تحریم شماری از مقام های حکومت به اتهام جنایت، که در گونه خودتا کنون بی پیشینه بوده است، آشکار شد.

ولی پرسش دیگری نیز در میان است. آیا سفر هفت روزه او تنها برای تبلیغ وهیاهو بود؟ تاریخ در آینده نشان خواهد داد که حکومت اسلامی، به ویژه رهبرو شخص او کوشش بسیار کرده اند(وهم چنان می کنند) که شاید آمریکایی ها را به دادن امتیازهایی در گفت وگو واداشته تا به خیال خود اگر بتوانند آبرومندانه از این تنگنا رها شده و پنهانی تسلیم شوند.

ژاژخایی ها و دریدگی های شدید رئیس جمهور دست نشانده وکودتایی پس از بازگشت از آمریکا، نشان می دهد که کوشش های پشت پرده او وسیله لابی ها به جایی نرسیده، تیر او به سنگ خورده وبا شکست و سرافکندگی او را بر گردانده اند. می توان لحن گفته های او در باره اهمیت سازمان ملل، شورای امنیت در روزهای نخست سفر به آمریکا به ویژه در دیداربا دبیر کل سازمان ملل و التماس به اوباما برای گفت وگو با خودرا در ان جابا آن چه که پس از بازگشت به ایران در این باره بر زبان آورد را سنجید تا میزان دورویی، زیاده گویی وچرخش فراوان او را در گفتار دید؟ با وجود انتشار سخنان ومصاحبه های پی در پی او در آمریکا و وجودفیلم این سخنان، او پس از بازگشت حتا در باره این گفته های خود نیز گزارش های دروغ به مردم داد و با بی پروایی چاشنی گفته های گستاخانه خود را چند برابر بیشتر نمود. این نیز چشم داشت بیهوده ای بوده است که کسی پنداشته باشد که چنین آدم نیرنگ باز و دروغ پرداز و شکست خورده ای، درباره کوشش های پشت پرده و نشست های پنهانی ای که با آمریکایی هاداشته است، واژه ای بر زبان آورد؟

به راستی این سیاست های ویرانگر تا کجا دنبال شده و این حکومت چگونه می خواهد با تکیه بر زور ودروغ و با چنین آشفتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به زندگی خود ادامه دهد؟ تا چه زمانی مردم ایران باید بهای سنگین زیاده گویی ها و نابخردی های این حکومت را بپردازند؟

بی گمان شرکت کنندگان در جنبش سبز با هشیاری رویدادها را دنبال کرده و برای پی گیری مبارزه خود برای رهایی از فرمانفرمایی این حکوت در تمامیت آن، خود را آماده می کند.
 
 

کوروش گلنام

یکشنبه 18 مهر 1389 ؟10 اکتبر 2010

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"