نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
کورش گلنام

ملایان حاکم که امروز دیگر همه باید دانسته باشند که انقلاب مردم ایران برای آزادی را دزدیدند و آن را بنام خود کردند، اکنون می خواهند انقلاب ضد استبدادی مصر وتونس را هم دزدیده و این دو خیزش بزرگ مردم دراین دو سرزمین را نیز ریاکارانه نتیجه سی و دو سال حکومت اسلامی/اجباری خود، که به تبه کاری شهره جهان است، بنمایانند!

همه ما می دانیم که واژه "شرم" برای سران این حکومت معنای خود را کاملن(کاملا")از دست داده و "وقاحت" و "بی شرمی" جای گزین آن شده است. سخنان رهبر خود خوانده کودتاچی و رئیس دولت دست نشانده او در باره بر خاستن و اراده مردمان تونس و مصر برای به دست گرفتن سرنوشت خویش و رسیدن به آزادی وتاکید بر این حق انسانی و قانونی آنان، یک نمونه تازه ولی کاملن شناخته شده ورسوای حکومت اسلامی است. کسانی که خود پس از کودتای انتخاباتی در سرکوب خونین و وحشیانه مردم در اعتراض به ربایش رأی خود، چنان کارنامه"درخشانی" در جنایتکاری از خود به جای گذارده اند که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد، اینک برای همآن خواسته ها در سرزمینی دیگر گلو می درند و ابراز همبستگی می کنند! ریا کاری و وارونه نمایی این تبه کاران مرز و اندازه ای ندارد. در این باره به چند نکته اشاره می شود:

1ـ واژگونه آنچه رهبر خود خوانده و گروه های مافیایی وابسته به او می خواهند وانمود کنند، خیزش، خواست و روش مردم در تونس و مصر نه تنها هیچ تناسب و نزدیکی با خواسته های تبه کاران درحکومت اسلامی ندارد، که بسیار هم سو و هم ساز با اعتراض های مردم ایران به حکومت اسلامی به ویژه پس از کودتای انتخاباتی است.

2 ـ کار هشیارانه و زیرکانه موسوی و کروبی در دعوت مردم ایران به گرد همآیی وتظاهرات در روز 25 بهمن، برای پشتیبانی از مردم مصر وتونس، خامنه ای و باندهای وابسته را دچار سرگیجه نموده و به تنگنایی سخت کشانده است. این حرکت به جا و درست، حکومت اسلامی را در برابر دروغ گویی ها و وارونه نمایی های خود قرار داده است.

3ـ موج دستگیری های چند روز گذشته، اختلال در اینترنت و ماهواره ها و... هزینه های نجومی برای کشاندن شماری از مردم به راه پیمایی فرمایشی و مسخره 22 بهمن، محاصره خانه کروبی و موسوی و بریدن پیوندها ویا ایجاد دردسر وتنگنا در رفت وآمده ها و تماس های آنان، دستگیری کوشندگان و همکاران نزدیک تر به این دو  و....  نشانی دیگری بر ریا کاری و هراس حکومت از گردهمآیی ها و تظاهرات های ضد حکومتی مردم ایران است.

اگر مردم ایران بخواهند

اگر مردم ایران بخواهند از هزینه های فراوانی که تا کنون و در این سی و دو سال در برابر حکومت واپس گرا و درنده خوی اسلامی داده اند بهره نهایی را برده و به آزادی و خواست های خود برسندبه ویژه پس از خیزش تاریخی و میلیونی علیه کودتای انتخاباتی که با ابتکارها، شیوه های نو و همبستگی کم مانند، جهانیان را شگفت زده نمود و تحسین وپشتیبانی همگان را بر انگیخت و برگ تازه و زرینی بر تاریخ مبارزه انسان ها برای آزادی و سربلندی افزود، از همه گونه شایستگی و توانایی بر خوردارهستند. نیروی مردم معترض ایران اگر اینک و در این روزها که در دیگر سرزمین ها چون تونس ومصر مردم بپا خواسته و دیکتاتورها را به زیر کشیده اند، به درستی و با همآن هشیاری و ابتکار از آن بهره گرفته و سدهای ایجاد شده در راه گرد همآیی ها را بشکنند، به خوبی می توانند کار را به پایان برده و خامنه ای و باندهای مافیایی وابسته به او، که هم چون کنه بر مال و قدرت چسبیده وبدین وسیله خون مردم ایران رامی مکند، از اریکه قدرت به زیر کشانده و به سرنوشت حسنی مبارک ها دچار کنند.

مردم امروز خود به خوبی آگاهند که هر چه حکومت بیشتر  به سرکوب و خفقان دست می زند، هر چه بیشتر  بازداشت و شکنجه واعدام می کند، هر چه بیشتر از"فتنه" و"سران فتنه" ای که در حقیقت خود ساخته و پرداخته و در آن گرفتار آمده است، می گوید، نشان ازهراس بیشتر از نیروی فراوان و خرد کننده مردم معترضی دارد که یک سال پیش به ویژه، آن را با هشیاری، ابتکار و همبستگی کم مانند خودبه بهترین شکل به حکومت و جهانیان نشان داده اند.

اگر آن پیش نهاد به کار بسته شود

چنین می نماید که مردم اراده کرده اند که به هر شکل روز 25 بهمن، به پیشنهاد درست و بجای جنابان موسوی و کروبی برای همبستگی با مردم تونس و مصر به خیابان ها بیایند. برنامه ای که از سوی شماری از کوشندگان و آزادی خواهان مصرمورد استقبال وتحسین قرار گرفته  (در باره واکنش تونسی ها آگاهی ندارم) وآنان نیز با درایت پیشنهاد روزی را برای همبستگی با مبارزه مردم ایران با استبداد حاکم داده اند. همین مورد خود به خوبی نشان می دهد که هذیان های رهبر و دست نشاندگان او درحکومت اسلامی در باره مبارزه مردم تونس ومصر با خودکامگی واستبداد وهم سویی آن با حکومت اسلامی، تا چه اندازه بی پایه وفریب کارانه است.

تا کنون پشتیبانی از این راه پیمایی در ایران و بیرون از ایران گسترده و فراوان بوده است و خون تازه ای در رگ جنبش سبز پدید آورده است که بسیار در خور توجه است.

. در این میان کوشندگانی در ایران به مردم پیشنهاد داده اند که هم چون مردمان مصر با آمادگی کامل و برای ماندن در خیابان ها و بازنگشتن به خانه هاتا گرفتن نتیجه نهایی، به خیابان ها بیایند. این کاری بود که در همآن آغاز جنبش سبز و تظاهرات چند میلیونی مردم که حکومت را دچار پریشانی و گسیحتگی کرده بود می بایست انجام می شد. البته روشن است که نگارنده نیز چون کسان دیگری در برون مرز نمی توانستیم برای مردمی که در میدان اصلی مبارزه و در آن سرکوب شدید بودند، تعین تکلیف کنیم. اگر زمانی نیز پیشنهادی داده شده باشد بر مبنای ارزیابی ها از وضع مردم و حکومت و برای مبادله اندیشه بوده است. بر این مورد تاکید شد زیرا داده های پس از کودتا و خیزش مردم نشان داد که وضع حکومت در روزهای آغاز جنبش سبز به قدری خراب و ترس چنان شدید بوده است که حتا آقا و هم کاسگان اودر اندیشه فرار بوده و خود را برای این امرآماده می کرده اند. شوربختانه با عدم برنامه ریزی درست و با آن همه هزینه ها، آن مجال از دست رفت ولی تجربه سنگینی به دست آمد. تجربه ای پر هزینه از این قرارکه: زمانی که حکومت ریاکار اسلامی در تنگنا های سخت قرار می گیرد، هم از سویی نباید به تبه کاران حاکم مجال سازماندهی نیروهای سرکوب گر خود را داد وهم از دیگر سو نباید به وعده های دروغین حکومت کمترین توجهی نشان داده و امیدی بر "اصلاح" وبه سازی آنان بست. سال ها است که کسانی فراوان گفته ونوشته اندکه: حکومتی که زندگی وحیاتش به سرکوب وفشار، بازداشت، شکنجه، اعدام، همه گونه جنایت، خیانت، ریاکاری ودروغ و وارونه سازی گره خورده است و برای دردست داشتن قدرت، از هر گونه آتش افروزی در هر جا که بتواند ابا نداشته و به اندیشه های واپس گرایانه، خرافی، توخالی و بی سرانجام، کینه توزی ونفرت پراکنی در میان مردم ایران ومنطقه با هزینه کردن ازهمه  سرمایه های مادی ومعنوی ایران دامن زده و برای زندگی وجان انسان ها کمترین ارزشی قائل نیست، توان به سازی واصلاح را ندارد. چنین حکومتی با چنین پیشینه ای ازتبه کاری ها، خود بیش از هر کس دیگری می داند که"دگرگونی" و "به سازی" در دستگاه بدنام و آلوده تا مغز استخوانش، چه معنایی می تواند داشته باشد!

مردم تونس ومصر دیکتاتورها را فراری دادند. مردم ایران نیز به خوبی از عهده این کار بر می آیند. اراده مردم بر به دست آوردن آزادی ورهایی از بند ستم گری های حکومت اسلامی، ده ها چون خامنه ای را به گور و جایگاه تاریخی خود خواهد فرستاد. بر این باور داشته باشیم.

 

کوروش گلنام

آدینه 22 بهمن 1389 ـ 11 فوریه 2011

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"