مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
کورش گلنام

دردحکومت های خودکامه و خودکامگان بیش از هر چیز بی کفایتی و ناچیز بودن گنجایش و توانایی آنان برای بر خورد با قدرت و جاذبه های فریبنده و کشنده آن است. همین جاذبه های فریبنده قدرت است که سرانجام  نیز به زهری کشنده برای خودکامگان مبدل گشته وجان آنان را می گیرد. دست یافتن به قدرت سیاسی وقدرت مند شدن یک چیز است و در قدرت حل نشدن، برده قدرت نشدن و "انسان ماندن" واستفاده از قدرت سیاسی برای خدمت به مردم یک چیز دیگر!  برخوردار بودن ازآن چنان نیرو و توانی برای ایستادگی در برابر این جاذبه های فریبنده قدرت، کار هر فرد فرو مایه و کم جنبه ای نیست. در این باره، ایران و آن چه در سی و یک سال گذشته در آن روی داده است بهترین نمونه تاریخی است. کسانی که حتا در رویاهای خود نیز نمی توانستند بپندارند که روزی به قدرتی حتا ناچیز در اندازه ریاست یک اداره برسند ولی با زدن رعد و برقی و درگیر ودار رویدادی پیش بینی نشده، به سوی کرسی قدرت پرتاپ شده و چون خواب زدگان یکباره خود را در اوج دیده اند، چون نه از اندیشه، بینش و دانش مورد نیاز و نه از جهان بینی وسیاستی روشن هم سنگ و هم خوان با روزگار خود برخوردار بوده اند و چنان که گفته شد، نه گنجایش و اندازه های بایسته داشتن چنین مقامی را داشته اند، نه تنها به زودی گذشته خود و مردم،کسانی که اسباب رسیدن آنان به قدرت را فراهم نموده اند، را فراموش کرده که به هر ترفند و نیرنگی نیز دست زدند که به "قدر قدرت" و فردی فراقانونی مبدل شده تا دستشان برای انجام هر کار ناراست و ضد انسانی و هر خیانت و جنایتی باز باشد. زمانی کار بدتر و وحشتناک تر می شود که یک باور(مذهب و ایدئولوژی) نیز پایه وستون این قدر قدرت شدن در جامعه ای شود که شدیدن در وابستگی های آلوده به تنگ بینی ها(تعصب ها) ی مذهبی/ایدئولوژیکی گرفتار باشد. فرصت جویان جاه طلب که ویژگی نخستین آن ها چاپلوسی و"بله قربان" گویی است نیز که در چنین جامعه هایی هرگز کم نبوده و نیستند و در چشم به هم زدنی گرداگرد خودکامه قدرت پرست را گرفته ودست به سینه در برابر رهبر دردانه با مردم آن کنند که در حکومت اسلامی شاهد آن بوده ایم 

ویژگی بارز جنبش سبز

یک ویژگی بارز جنبش سبز، پلورالیسم و گوناگونی باورها و دیدگاه های مردم شرکت کننده در آن است که در یک چیز هم راه وهم گامند: مبارزه با حکومت خودکامه برای رسیدن به آزادی ولی این بار نه بی برنامه و بدون پیش بینی برای حکومت جایگزین در فردای آینده. مورد دیگری که آن نیز مهم بوده، تجربه به ما آموخته است و می باید به ان توجه ویژه داشت این است که همه از هم اکنون می باید آزاد باشند تا دیدگاه های خود را در باره همه چیز به روشنی بیان کنند. این نیز درست است که هم میهنانی که در ایران هستند، نمی توانند به آسودگی و در امنیت همه آن چه را که می اندیشند بر زبان آورده و یا در باره آن بنویسند. نگارنده در همآن حال که از جنبش سبز پشتیبانی نموده و خود را با آن همراه دانسته و به باورهای گوناگون در آن احترام می گذارد ولی چون دست کم این امکان وآزادی را در برون مرز دارد، دیدگاه های خود را به روشنی بیان می کند. کسی را خوش بیاید یا نیاید، درست باشد یا نباشد، من این گونه می  اندیشم.

  درک اندک خمینی

 خلاف گفته های اغراق آمیز و نادرستی که هنوز هم چنان در باره خمینی(امام راحل) برای بهره برداری های گوناگون بیان می شود ولی سخنان آن زمان خمینی بهترین سند تاریخی در باره درک بسیار اندک او از مفهوم  زندگی، انسان، آزادی، تمدن، پیشرفت، رفاه، آسایش و ...در یک جمله شور و جوشش زندگی است. دروغ گویی ها، خودخواهی ها و ندانم کاری های او که ایران را نخست به گرداب جنگی ویران گر کشاند،که به سبب نهایت بی کفایتی وبی تجربگی در اداره آن، صدها هزار ایرانی را قربانی نمود، و سپس واماندگی هایی که در اندیشه وباورهایش داشت که پایه های آدمکشی و ترور پروی در ایران و منطقه را فراهم نمود، چنان روشن است که نیازی به گفتن ندارد. پیرامونیان او نیز که در خودخواهی وقدرت طلبی و بر باد دادن ایران، دست کمی از او نداشتند. یکی از آنان رفسنجانی بوده است و دیگری خامنه ای. هریک نیرنگ باز تر، دروغ پردازتر و قدرت طلب تراز دیگری. اگر فرد سالم ترو درست کارتری هم در میان این نو به قدرت رسیدگان بوده است همین دو با همکاری هم کیشان واپس گراو قدرت طلب خود در باند" مؤتلفه اسلامی" ودیگرباندهای وابسته، به گونه ای از گردونه بیرونش انداخته و گاه حتا نابودش کرده اند. آویختن به امام راحل از دید من ریسمان پوسیده ای بیش نیست و در مبارزه برای رهایی از چنگال این خون آشامان ره به جایی نبرده ونخواهد برد زیرا او خود یکی از بانیان این ویرانی ها در ایران امروز است. 

گاندی ومصدق

کمتر کسی را می توان چون زنده یادان گاندی و مصدق یافت که اسب سرکش قدرت را رام اراده پولادین، درستی، درست کاری، شرافت، فروتنی و دیگر شایستگی ها خود نموده و قدرت را تنها در راه رفاه و آسایش جامعه، پشتیبانی از راستی و درستی و پاکدامنی و مبارزه در راه حق و دادگری به پیش برده حتا اگر دچار اشتباه هایی نیز شده باشند. آنان کجا وخودکامگان فرومایه کجا ! 

خودکامگان در حکومت اسلامی چه از دایره قدرت بیرون رانده شده ای چون رفسنجانی و چه خامنه ای که با کودتا بر پا و بر جا مانده است اینک وپس از جنبش بزرگ ومیلیونی مردم ایران پی برده اند که در چه لجن زاری فرو رفته اند. بند بازی های رفسنجانی و آدمکشی های عریان وبی پرده خامنه ای، نتیجه دست وپا زدن در مرداب خودکامگی است و نه چیزی بیش از آن!

چنین است

   هراس حکومت از جنبش مردم ایران دیگر پوشیدنی و پنهان کردنی نیست. با همه دروغ پردازی ها، قدرت نمایی ها، کشاندن نیروهای نظامی، شبه نظامی و لباس شخصی ها به خیابان ها، افزودن بر دامنه فشارها به بهانه های گوناگون از آن میان مبارزه با بد ججابی و برخوردهای سخت با دانشجویان، اعدام ها و سرکوب ها، تهدیدهای هر روزه از زبان این مقام وآن مقام، این سردار وآن سردار قلابی و .... همه دیگر رفتارهای حکومت، نمود بارز و روشنی از این هراس و نگرانی روز افزون است.

ولی جنبش سبز مردم ایران پای در راه درستی نهاده است که تا رسیدن به هدف نهایی خود از راه باز نایستاده و بازگشتی برای آن وجود ندارد. نه خامنه ای و نه نیروهای سرکوب گر او توان برابری با نیروی میلیونی مردم را نداشته و در روزی که فرا خواهدرسید چون حبابی ترکیده و نابود خواهند شد

چرا ایجاد تنش با اسرائیل درست در این روزها؟

می باید بر این گمان بود و دست حکومت اسلامی را در آنچه که دیروز در درگیری میان کماندوهای اسرائیلی و گروه ظاهرن یاری رسان به فلسطینیان در غزه رخ داد، دید. چرا می توان چنین گمانی داشت؟

  ـ1 ـ به رفت و آمدهای پی در پی سران حماس و حزب الله به ایران، و سفرهای متکی و احمدی نژاد به ترکیه در ماه گذشته توجه کنیم (1)1

      ـ2 ـ بحران آفرینی برای گمراه نمودن دیگران و جلب تگاه ها به سویی دیگر

این سیاست از شگردهای همیشگی حکومت اسلامی بوده است. رویدادی که رخ داد در حقیقت می باید یک هفته دیرتر پیش می آمد تا ما به تاریخ 22 خرداد نزدیک تر می شدیم زیرا در آن هنگام اگر گردهمایی بزرگی در ایران پیش می آمد در پوشش خبر درگیری دریایی اسرائیل و یاری رسانان به غزه گم می شد. ولی چنین نشد و گویا اسرائیل دست حکومت اسلامی را خوانده و با راه بندی زودتر از موعد بر کشتی ها، این بخش از برنامه ریزی را به هم ریخت. ولی این تنها هدف این برنامه ریزی نبوده است. گمان دست داشتن حکومت در ایجاد چنین بحرانی، چون همیشه چند هدف هم سوی دیگر را نیز داشته است که از آن میان می توان از سویی به گرفتاری پنهان کاری اتمی حکومت و خطر صدور یک"کاغذ پاره"دیگر که آشفته بازار آنان را اشفته تر می کند و از سوی دیگر کوشش یرای جلب توجه جهانیان از حکومت اسلامی به اسرائیل و  تحریک بیشتر جهانیان علیه این کشور و ضربه زدن به آن اشاره داشت. تا کنون تنها در این آخرین مورد اندکی به نتیجه رسیده اند که البته در ماهیت قضیه دگرگونی ایجاد نخواهد کرد. 

کوروش گلنام

سه شنبه 11 خرداد 1389 ـ 1 ژوئن 2010

پانویس:

 ـ1 معنای این سفر ها و نشست ها آن گاه روشن تر می شودکه بدانیم گروه مستقر در کشتی از ترک های تندروی اسلامی بودند و همه ما می دانیم که آنان نیز می توانند از دریافت کنندگان یاری های گوناگون از سوی حکومت اسلامی باشند، البته چپ های سنتی و رادیکال نیز که با آنان هم گام هستند. هنگامی که کوبا، نیکاراگوئه، چین، کره شمالی، کمونیست ها در شوروی پیشین که اکنون در لباس دمکرات ها هستند و..  از حکومت اسلامی پشتیبانی کرده و به ترور اسلامی در دنیا یاری رسانده اند چرا اینان در یک چنین نمایش سیاسی شرکت نکنند

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد
*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"