محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
کورش گلنام

بيدادگاه حکومت اسلامی، آزاده ای چون طبرزدی را محکوم به نه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق نمود.
فرمانروايان کودتاچی در ايران می پندارند چنين بيدادگری ها در باره آزاده ای چون او که تنها بزه و کار ناراستش همين آزادی خواهی وزبان گويا وافشاگرش عليه ستم گری و پای مال نمودن حق انسانی خود و ديگر هم ميهنانش بوده است، نشان از توانايی، دادگری و تزلزل ناپذيری حکومت آنان دارد! قدرت، پول و مقام جون موريانه ای در چوب، وجدان و حس انسانی آقايان را نابود کرده است. به راستی اين خود باختگان چه پاسخی دارند که سی سال با "خون شهدا" چهره شسته و نما سازی کرده اند و هر روز به زبان نيرنگ، بارها خود را مديون از جان گذشتگی آنان دانسته اند ولی با فرزند برومندی از خانواده همين شهيدان که در جنگ دو + شش دو برادر از دست داده، خود نيز سال ها در جنگ شرکت داشته و آسيب ديده است، چنين رفتاری داشته و چنين حکمی برای او صادر کرده اند؟
از زبان خودطبرزدی درباره شرکت خود وبرادرانش درجنگ بخوانيد:
"من هيچ گاه عضو «تشکيلات بسيج» نبودم بلکه، مثل ميليون ها پير و جوان ديگر ايرانی، چند نوبت داوطلبانه در جنگ شرکت کردم[سال های ۶۰ تا ۶۵]. اما در آن زمان هر کس که عضو سپاه و ارتش نبود، ولی به صورت داوطلب به جبهه می رفت، بسيجی خطاب می شد. من نيز از اين دست بسيجی ها بودم که به محض اينکه از جبهه برمی گشتم، ديگر بسيجی نبودم. بعبارت ديگر، بسيجی بودن من با سه بار شرکت در جنگ و ترکش خوردن مترادف بود و هيچ ارتباطی با تشکيلات بسيج نداشت و من حتی برای يک ساعت هم عضو هيچ يک از تشکل های از اين دست نبوده ام. فعاليت من هميشه در حوزۀ مسايل سياسی- فرهنگی و در چارچوب انجمن های دانشجويی بود"
در باره برادارانش چنين می گويد:.
"يکی از برادرانم در ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۹، يعنی درست ۲۰ روز از جنگ در پل «مارد» آبادان و هنگام نبرد با متجاوزان عراقی، کشته شد و برادر ديگرهم در سال ۱۳۶۲ در همان آبادان جان خود را از دست داد"
سال ها پس از جنگ، انديشه پويا و وجدان بيدار وآگاه طبرزدی، ديگر به او اجازه نمی دهد که چشم بر روی ناراستی ها، ستم گری ها، دروغ پردازی ها و ويرانگری ها بسته و هم چنان از حکومت جانب داری کند. بنا بر اين او به يکی از اثر گذار ترين شخصيت ها در جنبش دانشجويی تبديل شده و و از سال های ۷۶ـ ۱۳۷۵ تا کنون، ديگر نتوانسته اند زبان افشا گرش را با وجود همه فشارها، به زندان کشاندن هاو ايجاد سختی ها وتنگناهای فراوان برای او و خانواده او، خاموش کنند.
آقايان چه پاسخی دارند که سال ها با او وخانواده او، کسی که نخست از پشتيبانان آنان بوده و پس از آغاز بيداری ودوری از سياست های ويرانگر آنان، تنها جنگ افزار برنده اش زبان و قلمش بوده است و هميشه راه مسالمت را بر گزيده است، سال ها چنين ستمگرانه رفتار کرده اند؟
ويژگی
يکی از مهمترين ويزگی های طبرزدی، دگرگونی گام به گام درانديشه، منش، روش و پيش رفتن او در راه راستی ودرستی است. ساده نيست که از يک باورمند سخت حکومتی، شرکت کننده و آسيب ديده در جنگ با از دست دادن دو برادر در راه آرمان ها ی آن روزگار خود، به يکی از سر سخت ترين منتقدان حکومت بدل شدن ! مهم تر از اين ولی انتقاد از خود طبرزدی و بر خورد به گذشته و اشتباه های خود به زبانی روشن و گويا است! کاری که بسياری از رهبران سازمان های سياسی مخالف حکومت هنوز نيز پس از سی سال انجام نداده اند! دليری می خواهد. ساده نيست که يک باورمند به حکومت اسلامی، چنان پويايی، پرسش گری، کاوش گری، راستی جويی وراستی خويی از خود نشان دهد که امروز نه تنها به افشاگر سر سخت ستم گری های حکومت بدل شود که در ميان اين آدم خواران، به روشنی خواستار جدايی دين ومذهب از حکومت وقدرت (حکومتی سکولار)و برپايی دموکراسی در ايران شده و در اين راه همه گونه سختی وفشار را نيز به جان بخرد.
اتهام های بی پايه
با اتهام های بی پايه و کليشه ای که مد روز و پا پوش شناخته شده فرمانروايان "اسلام ناب محمدی" است، با حکم ستم گرانه ای که بر همين مبنای پوچ ودروغين در بيدادگاه حکومت اسلامی برای او صادر کرده اند، با دفاع جانانه او در اين بيدادگاه(تا آنجا که امکان داشته است) و گفتن از ناراستی ها و نادرستی های حکومت و گفتن ازحق زيست، زندگی وآزادی همه شهروندان ايران، با سر خم نکردن او در برابر کسانی که اتفاقن خود ورهبرانشان متهم به جنايت و آتش افروزی در گستره نه تنها ايران که در جهان هستند، نام طبرزدی درتاريخ مبارزه ايرانيان برای آزادی پر رنگ تر و چهره ونام حکومت اسلامی و فرمانروايان دروغ پرداز آن ننگين تر شد. همه آزادی خواهان ايران وجهان در کنار طبرزدی و خانواده گرامی و سختی کشيده او هستند. با پايداری کسانی چون طبرزدی، آينده ايران روشن تر می نمايد.
آيا هنر است و نشانی بر توانايی که حکومتی در کمال بی قانونی و قلدری، انسانی مسالمت جو را به اتهام هايی پوچ و واهی به بند کشيده، زير فشار وشکنجه قرار داده، امکان دفاع قانونی را از او گرفته، حتادو تن از وکيل های گرامی ای که وکالت او را داشته اند، نسرين ستوده و محمد اوليايی فر که هر دو از آزادگان سر افراز ايران هستند را به زندان انداخته، بيدادگاهی غير علنی در پشت درهای بسته، بی وجود هيئت منصفه و خبرنگاران ورسانه های مستقل تشکيل داده و حکمی چنين ضد انسانی صادر کرد؟ چنين است که بايد گفت: محکوميت طبرزدی، نشان توانايی حکومت نيست که واژگونه آن، نشان درماندگی و زبونی اوست در برابر يک تن آزادی خواه با دستانی بسته و بی هيچ امکان قانونی برای نشان دادن پوچی اتهام ها و دروغ پردازی ها!

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"