حماس و صلح جویی!
کورش گلنام

این روزها از پیمان صلح همه جانبه ای میان دو نیروی تا دیروز درگیر فلسطینی، حماس و فتح، سخن می رود و خبر ها حکایت از امضای چنین پیمانی میان این دو سازمان دارد. پیمان صلحی که تا پیش از این نا ممکن و ناشدنی خوانده می شد. چه رویدادها و چه انگیزه هایی این مهم را به سرانجام رسانده و چه هدف هایی در آن نهفته است؟

چرخش شتاب انگیز حماس

باید گفت که پیمان صلح میان این دو نیرویی که چند سالی درگیری های خونین داشته و دو سیاست کاملن جدا، چه در رابطه با حکومت مذهبی ایران و چه با دولت اسرائیل رابه پیش می بردند می باید با دیدی مثبت نگریسته وآرزو کرد که درست، حقیقی و همیشگی بوده، فریب کارانه نبوده و پایانی باشدبرخونریزی های بیهوده، کینه جویی ها و خشونت های غیر انسانی به کار گرفته شده به ویژه از سوی حماس.

ولی این پرسش شاید برای همه کسانی که درگیری ها، سیاست هاو روی دادهای روز منطقه را دنبال می کنند، به میان آمده باشد که چه شد که حماس یکباره دچار چنین چرخش ناگهانی شده و به شرایط صلحی، که بنا به گفته محمود عباس، تا دیروز حماس با فرمان اربابانش در ایران با سرسختی آن را رد می کرد، تن داده وآن را در همه بندهایش پذیرفته است!؟ آن چه می تواند آشکار باشد این است که این سیاست تازه وچرخش شگفت انگیز حماس، ارتباطی مستقیم داردبا آن چه در سرزمین های عربی رخ داده و هم چنان می دهد. ولی آیا این تنها انگیزه بوده است و یا رویدادها در حکومت اسلامی نیز نقش خود را در این دگرگونی یکباره حماس بازی کرده است. بنابراین داده ها، آن چه در این چرخش و دگرگونی در سیاست های حماس نقش داشته است عبارت می شوند از :

1 ـ خیزش هر روز گسترده تر مردم در سوریه و متزلزل شدن انکار ناپذیر پایه های حکومت بشار اسد در سوریه. با توجه به سرکوب و کاربرد خشونت فزاینده و وحشیانه علیه مردم به پا خواسته سوریه، به همآن شیوه حکومت اسلامی و آن گونه که در خبر ها آمده با یاری حکومت اسلامی، کارشناسانی، سرنگونی اسد را پیش بینی کرده اند.

2 ـ دگرگونی تاریخی و جابحایی حکومت در مصر که از مهم ترین و اثر گذارترین کشورهای عرب است.

3 ـ روی دادهای ایران پس از کودتا، در گیری های تازه میان همآن کودتاگران اصول گرا که به عدم مشروعیت وبی آیندگی کل حکومت مهر تایید دوباره زده است.

4 ـ بیزاری از شیوه های ترور وخشونت در میان حتا شماربیشتری از مسلمانان که دیگر به سود شیوه رفتار وسیاست های حماس عمل نمی کند.

هر یک از داده ها در این چهار بند نیز شرح و تفسیر ویژه خود را دارد:

الف ـ سرنگونی و نبود حکومت بشار اسد در سوریه، ساز و کار حماس را که رهبران اصلی اش از آن میان خالد مشعل در آن جا ساکن هستند را نیز به هم ریخته و آنان را که از همکاران حکومت اسد بوده اند چه بسا درخطر انتقام جویی مردم سوریه قرار دهد. بنا براین، آنان می باید هر چه زودتر در اندیشه چاره جویی و گریز از سوریه باشند.

ب ـ حسنی مبارک در مصر به به پیمان صلح با اسرائیل وفادار مانده، از یاری های گسنرده مالی/نظامی آمریکا و کشورهای قدرتمند اروپایی بر خوردار بوده ودر برابر بنیاد گرایان خشونت خواه اسلامی به ویژه در فلسطین وگروه حماس، سدی به وجود آورده بود. اینک حکومت او نیز به دلیل فساد و دیکتاتوری سرنگون شده است و وضعیت تازه ای برای فلسطینی ها به وجود آمده است. نبود حکومت حسنی مبارک برای فلسطینی ها امیدواری به هم کاری مصر ی ها در جبهه برابر اسرائیل را افزایش داده و جای پای محکم تری را  به آن ها نوید می دهد. ولی پیش از آن دو جناح درگیر در فلسطین می باید با یکدیگر کنار آمده تا بتوانند با دولت موقت وجایگزین در مصر به گونه ای اختلاف های گذشته را از میان بر دارند.

پ ـ ولی دگرگونی ها در سرزمین های عربی به ویژه در مصر وسوریه، همه ماجرای چرخش کنونی در سیاست های حماس نیست. رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی در ایران، سرکوب وحشیانه مردم معترض که توجه همه جهانیان را به سوی خود کشید، رویگردانی بیشترین شمار مردم ایران از حکومت اسلامی و متزلزل شدن آشکار و هر روز بیشتر پایه های حکومت و از دست دادن مشروعیت به ویژه ولی فقیه خودخوانده و خودکامه حتا در میان شمار زیادی از ملایان حکومتی؛ می تواند خود از اهمیت وویژه و تعین کننده ای در این دگردیسی حماس بر خوردار بوده باشد. اینک هم حزب الله در لبنان و هم حماس در فلسطین دریافته اند که پایان کار حکومت اسلامی در ایرن و حکومت در سوریه نزدیک است و وضع در این دوسرزمین حتا اگر پا بر جا بمانند، هرگز نمی تواند به شکل گذشته خود بازگشته وآنان هر چه زودتر می باید مسیر خود را دیگر نموده و در جستجوی ارباب یا اربابان دیگر بر آمده تا در زیر چتر پشتیبانی مالی/نظامی آنان به سر برند.

در این میان مصر هم برای فلسطینی ها، هم برای حکومت اسلامی و هم برای اسرائیل وغرب نقشی کلیدی یافته است. برای حکومت اسلامی در ایران اگر یر جا بماند و بخواهد سیاست های ضد اسرائیلی و ضد انسانی خود را درنبود حکومت بشار اسد در منطقه به پیش برد، تنها راه باقی مانده مصر خواهد بود.

می بینیم که حکومت اسلامی با چه شتابی، سیاست "درهای باز" وارتباط با مصر به هر شرط و با دادن بیشترین امتیاز را در پیش گرفته است و بر آن پافشاری زیاد داشته و دارد و حتا به گونه ای التماس می کندکه هر چه زودتر باب رابطه رسمی سیاسی و سفارت خانه ها در دو کشور گشوده شوند که خوشبختانه با هشیاری وبیداری دولت موقت کنونی مصر، این کارانجام نگرفته است. مصری ها باید به خوبی بدانند با چه نیرنگ بازان آشوب گر، دروغ پردازو بی اخلاقی سرو کار دارند.

برای گروه حماس ولی همان گونه که پیش تر گفته شد، هم آینده حکومت اسلامی و هم آینده حکوت بشار اسد به سختی مورد پرسش قرار گرفته و نا امید کننده شده است. امری که آینده خود آنان را نیز به خطر انداخته است. به همآن میزان که سیاست روز و روی دادهادرمنطقه و جهان به ضرر حماس کارکرد داشته ودارد، به سود  گروه رقیب او، جنبش فتح و محمود عباس که راه مسالمت وگفت وگو برای از میان بر داشتن درگیری با اسرائیل را بر گزیده است، عمل کرده، شانس پیشرفت ودست یابی به هدف ها را برای آنان افزایش داده ودرهای بیشتری را بر آن ها گشوده است.

اسرائیلی ها وغربی ها نیز با توجه ویژه ای دگرگونی ها در مصر را دنبال کرده و امید دارند که مصر هم چنان راه مسالمت را دنبال کرده و از بروز خشونت های بیشتر میان عرب ها و اسرائیلی ها که به سود هیج یک از دو سوی ماجرا و همه جهان نیست، خود داری کند .آنان امیدوارند که مصری ها اجازه ندهند که گروه هایی چون حماس وجزب الله و یا حکومت اسلامی از این دگرگونی ها به سود سیاست های بنیاد گرایانه و آتش افروزانه خود بهره برداری کنند.

ت ـ بیزاری شمار بیشتری از مسلمانان از شیوه های ترور وخشونت نیز با کم تر شدن شمار ترورها به ویژه در غرب، نشست ها وکنفرانس هایی وسیله خود مسلمانان که در آن دوری خود از بنیاد گرایی، ترور وخشونت اسلامی را بیان داشته و خود در این باره دست به کوشش هایی نیز زده اند، نشان گر وضعیت بحرانی تر حکومت اسلامی و بنیاد گرایی اسلامی است. نابودی بن لادن نیز کوشش در این راه را توان مندتر خواهد نمود.

دور نیست که...

با توجه به آن چه پیش آمده است، هیچ دور نیست که حکومت اسلامی که هم اکنون احتمال از دست رفتن سوریه را نا ممکن نمی داندو آینده خود را نیز در خطر می بیند، کوشش می کند که تا زمانی در اختیار داردبرای گشایش جای پایی در در مصر وبرای آینده حکومت خود، گروه حماس را به آشتی و نوشتن پیمان صلح با جنبش فتح تشویق کرده باشد. هدف چنین سیاستی با توجه به دگرگونی در مصر و نقش مهم مصر برای فلسطینی ها، این است که وسیله آنان بتواند با مصر ارتباط گسترده بر پا کرده، به جای سوریه، باایدئولوژی واپس گرای خود در آن جا جبهه تازه ای علیه غرب واسرائیل و برای دیگر سیاست های ویران گر خود بگشاید.

وضعیتی پیچیده

رویدادهای جهان عرب و خود ایران، وضعیت پیچیده، گاه رقت بار ومسخره ای برای حکومت اسلامی و دست نشاندگان او در منطقه چون حماس وحزب الله به وجود آورده است. مصری هایی که تا دیروز دشمن حکومت اسلامی خوانده می شدند، مصری هایی که سنی مذهب ها وهم کیشان آنان، که بیشترین شمار مردمان در سیستان وبلوچستان وکردستان ایران هستند، در سی و دو سال حکومت اسلامی سخت ترین و توهین آمیزترین روزگار را داشته و نتوانسته اند آیین های مذهبی خود را آزادانه بر پا داشته و همیشه زیر فشار وسرکوب به سر برده و شمار زیادی قربانی داشته اند، اینک با دست دوستی فریبکارانه و از سر ناچاری حکومت اسلامی روبرو شده اند. چه خوب بود اگر دولت موقت کنونی و یا جانشینان آینده حکومت پیشین در مصر به فیلم ها و سندهای سرکوب، کشتار، تحقیر وتوهین سنی مذهبان در ایران زیر لوای حکومت اسلامی توجه کرده و هرگز اجازه ندهند که حکومت اسلامی جای پایی در کشور آنان برای خود باز کند. گشودن سفارت حکومت اسلامی در مصر، تنها اجازه آتش افروزی، جاسوسی، دشمنی وچند دستگی میان مردم مصر ومنطقه است ونه چیزی دیگر. وضع اسفناک امروز حاکم بر ایران خود نمونه و سند روشنی است بر ماهیت راستین این حکومت.

وپرسش آخر: آیا به صلح خواهی از سر ناچاری سازمانی چون حماس با پیشنه ای که از او در دست هست، می توان اعتمادی داشت؟ آیا این طرح ونقشه ای برای بهره وری از وضع پیش آمده در مصر وسوریه وبرای فریب و به دام انداختن جنبش فتح ومحمود عباس نیست ؟
 

 

کوروش گلنام

سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 ـ 10 می 2011

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*خامنه ای و «ترقه بازی»!
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی»
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)
*نگارش فارسی و دردسرها
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم)
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه
*اسراییل و سیاستی نادرست
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم
*منشور ملی و پایه های درست آن
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است
*اکنون نوبت آرژانتین است!
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود....
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست
*این هم یک نمونه تلخ دیگر!
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است!
*حلقه گم شده!
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای!
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری!
*جنون جنگ
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه
*جناب گنجی، شما چرا!
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد!
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش!
*زشتی های روزگار!
*جنبش سبز، هم چنان سبز است!
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت!
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه!
*سوریه وحکومت اسلامی
*آب که از سر گذشت....
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه!
*مجلس بی اختیار!
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران....
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا
*حماس و صلح جویی!
*ما و انقلاب در جهان عرب
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان!
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید!
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید!
*اعدام، جنایت است!
*در باره افشاگری های ویکی لیکس
*دانشجویان درخشیدند!
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد
*نیرنگ ها رنگ باخته است!
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار
*راه مرگ و ویرانی!
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم!
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»!
*دست آورد زیاده گویی ها!
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها
*چرا
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی!
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست!
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»!
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش
*چهره بی پوشش دین اسلام
*جناب شیخ، دروغ نگو
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»!
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی
*خون جوشان پنج قربانی دیگر
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر
*شفاف گویی رمز پیروزی است
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی
*به سوی جبهه سوم
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم!
*بر ما چه رفته است؟ - ۴
*بر ما چه رفته است؟ (۳)
*بر ما چه رفته است؟(۲)
*چه خبر خوبی!
*بر ما چه رفته است ؟
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد"
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"!
*انتخابات یا مردم فریبی؟!
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها
*"جمله تاریکیست این محنت سرای"