PEZHVAKEIRAN.COM موضوعاتی که صدای آمريکا پوشش نمی‌دهد يا در اولويت آن نيست
 

موضوعاتی که صدای آمريکا پوشش نمی‌دهد يا در اولويت آن نيست
مجید محمدی

 

فتيله‌ی اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر، فساد، تبعيض عليه اقليت‌های قومی و مذهبی و جنسيتی و تهديدات امنيتی جمهوری اسلامی در صدای امريکا بشدت پايين کشيده شده است صرفا برای کاهش حساسيت جمهوری اسلامی به اين شبکه.

رسانه ها نيز مثل همه‌ی پديده‌های بشری تغيير می کنند. اين تغيير ناشی است از بالا و پايين شدن بودجه، تغيير در ساختار نهادی، آمدن و رفتن مديران، تغيير در سياست‌های کلان، تغيير در محتوا به خاطر تغيير در ذائقه‌ی مخاطبان، و تغيير در نگرش و سياست کسان و نهادهايی که بودجه‌ی رسانه را تامين يا مدير آن را تعيين می کنند. صدای امريکا در اين ميان استثنا نيست. 

پنج تحول عمده در محتوای برنامه‌های صدای امريکا در يکی دو سال اخير رخ داده است:

از اولويت انداختن گزارش نقض حقوق بشر در ايران

از اولويت انداختن اخبار حقوق بشری در برنامه‌های خبری، برنامه‌های تحليلی و برنامه‌های هفتگی. تنها به فهرست برنامه‌های افق يا روی خط در يکی دوسال گذشته نگاهی بيندايد و آنها را با برنامه‌های تفسير خبر و روی خط در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ مقايسه کنيد. موضوعات بين المللی که حساسيت کمتری برای جمهوری اسلامی دارند جای موضوعات حقوق بشری را گرفته‌اند. البته اين طور نيست که کارکنان اين رسانه‌ به اين موضوعات توجهی نداشته باشند اما مشخص است که مديريت و سردبيری اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را وتو می کنند.

سردبير صدای امريکا دو پيشينه دارد: اول اين که با توجه به همکاری با سازمان تبليغات اسلامی می داند تا چه حد مقامات جمهوری اسلامی به اخبار نقض حقوق بشر در ايران حساسيت دارند و برای آن که حساسيت آنها را بر نيانگيزاند از اين گونه اخبار پرهيز می کند. مشخصه‌ی ديگر سردبير صدای امريکا همکاری با شرکت‌هايی مثل آتيه بهار است. اين شرکت‌ها ميانه‌ی خوشی با پرداختن به نقض حقوق بشر در ايران ندارند چون به کسب و کار کسانی که می خواهند با مقامات جمهوری اسلامی معامله داشته باشند و روابط را عادی سازند ضرر می زند.

يک نمونه‌ی جالب توجه موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد است که هر از چندی مقامات جمهوری اسلامی و حتی شخص خامنه‌ای در مورد آن صحبت می کنند (آخرين بار در ديدار با هيئت دولت که به آن در باب همکاری با فتنه گران اخطار داد) اما به طور کلی از دايره‌ی پوشش خبری و گزارشی صدای امريکا بيرون گذاشته شده چون مديران صدای امريکا می دانند که ولی فقيه دوست ندارد بحث "فتنه" از سوی ديگران و به نحو انتقادی و در چارچوب‌های حقوق بشری مطرح شود. صدای امريکا مدت‌ها يک کارشناس حقوق بشر داشت و او در برنامه‌های مختلف حضور پيدا می کرد اما مدت‌هاست که به چنين کارشناسی نيازی نمی بينند.

اخبار حقوق بشری بهترين معيار سنجش مماشات با جمهوری اسلامی يا انتقاد از آن است. بيشترين پوشش يعنی کمترين مماشات و کمترين پوشش يعنی غش کردن بدان سمت. صدای امريکا در حال تمايل بسيار زياد به مبانی جمهوری اسلامی بوده است چون اين اخبار را درز می گرفته است. به عنوان مثال در سه بخش خبری شامگاهی، شبانگاهی و ساعت خبر صدای امريکا در ۱۸ شهريور ۱۳۹۳ به هيچ وجه اشاره‌ای به انتشار وصيت نامه‌ی درويشان اعتصاب غذا کننده نمی شود در حالی که راديو فردا اين خبر را پوشش داد (تلويزيون بی بی سی فارسی در برنامه ی ۶۰ دقيقه در همين روز آن را پوشش نداد در حالی که سايت آن خبر را رفته بود). 

به زير قالی فرستادن رنج‌های اقليت‌های جنسيتی

معيار خوب ديگر برای دوری و نزديکی با نظام جمهوری اسلامی و ايدئولوژی آن در رسانه‌ها ميزان پوشش نقض حقوق همجنسگرايان در ايران يا حضور و عدم حضور همجنسکرايان ايرانی در برنامه‌هاست. صدای امريکا در يکی دو سال اخير پرداختن به نقض حقوق دگرباشان جنسی را اصولا به حاشيه برده است.

هنگامی که يکی از آهنگ‌های گوگوش که به رنج‌های همجنسگرايان می پردازد منتشر شد از يکی از ميزبانان صدای امريکا خواستم که با توجه به شهرت و محبوبيت گوگوش و نيز سرکوب همجنسگرايان به اين آهنگ در يک برنامه پرداخته شود. اما بدان توجهی نشد. مديران و سردبير صدای امريکا نه تنها از موضوعی در اين محدوده استقبال نمی کنند بلکه به دنبال بهانه‌هايی برای عدم پرداختن به آن هستند با اين توجيه که افکار عمومی در ايران اين گونه موضوعات را خوش نمی دارد. البته منظور آنها از "ايران" نيز "حکومت و اقليت کوچک همراه با آن" است.

کاهش اخبار و گزارش‌های مربوط به فساد

پس از انتشار مکالمه‌ی بيژن فرهودی با مهدی هاشمی رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور از جمله راديو فردا که آن هم تحت نظر بی بی جی (هيئت پخش فرمانداران) کار می کند موضوع را پوشش دادند اما بی بی سی و صدای امريکا که از لحاظ خط مشی بدان پيوسته اين موضوع را کاملا مسکوت گذاشتند. فساد خانواده‌ی رفسنجانی يا ناطق يا ديگر مواد فساد معمولا در سايت‌های شبه دولتی جمهوری اسلامی بيش از صدای امريکا و بی بی سی ديده می شود چون آنها می خواهند خانواده‌های قدرتمند رقيب خامنه‌ای را بدنام سازند اما همکاران سابق خانواده‌ی رفسنجانی هنوز اميد دارند با قدرت گرفتن رفسنجانی می توانند از روابط غرب با ايران منتفع شوند، رويايی که تحقق آن بسيار دشوار است. گرگ‌هايی که جای باند رفسنجانی را در دوره‌ی احمدی نژاد گرفته‌اند به راحتی قلمرو خود را به همپيمانان رفسنجانی واگذار نمی کنند.

تصور تهديد نسبت به اقليت‌های قومی و مذهبی

حساسيت رسانه‌ای ديگر جمهوری اسلامی مربوط می شود به اقليت‌های قومی و مذهبی چون آنها را تهديد امنيتی تلقی می کند. جالب است که در برنامه‌های صدای امريکا در ايام مراسم مذهبی هميشه از روحانيون شيعه دعوت می شود و روحانيون سنی کمتر جايی در اين برنامه‌ها دارند. همچنين صدای اقليت‌های قومی و برنامه‌هايی که دارند از اين رسانه کمتر شنيده می شود چون احتمالا مدير و سردبير تصور می کنند اين امر از سوی جمهوری اسلامی به معنای تبليغ تجزيه طلبی گرفته خواهد شد. جامعه‌ی ايران از مسائل موجود ميان اسرائيل و فلسطينيان بيشتر اطلاع دارد تا آنچه بر سر يهوديان و بهاييان و مسيحيان ايرانی رفته است. 

سردبير و مدير صدای امريکا چنان عمل می کنند که گويی در تهران و تحت مقررات جمهوری اسلامی دارند عمل می کنند و اگر خط قرمزها را زير پا بگذارند آنها را از کار بيکار خواهند کرد يا رسانه ی آنها را خواهند بست. از مشکلات سردبيری صدای امريکا آن است که هنوز متوجه نشده در يک جامعه‌ی آزاد دارد زندگی می کند. 

مسکوت گذاشتن تهديدات امنيتی جمهوری اسلامی

از منظر امنيت ملی مهم ترين وظيفه‌ی يک شبکه‌ی خبر رسانی دولتی اطلاع رسانی در باب تهديدات امنيتی کشوری است که برای شهروندانش برنامه پخش می شود. بخش فارسی صدای امريکا اگر بخواهد پول ماليات دهندگان امريکايی را به درستی خرج کند بايد تروريسم، آتش افروزی و جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی را روزانه گزارش کند. اما صدای امريکا در اين حوزه تقريبا هيچ کاری نمی کند. جمهوری اسلامی بی وقفه در يمن، عراق، لبنان، غزه، سوريه، بحرين، و ديگر کشورهای منطقه آتش افروزی می کند. جستجويی در برنامه‌های صدای امريکا کنيد و ببينيد تا چه حد اين آتش افروزی‌ها گزارش می شود. خبرنگاران صدای امريکا به ايران نمی توانند بروند اما به لبنان و يمن و عراق و افغانستان و کويت و عربستان سعودی که می توانند بروند. چرا رفتار جمهور ی اسلامی و همکاران جمهوری اسلامی در منطقه برای بی ثبات کردن ديگر کشورها در صدای امريکا منعکس نمی شود؟

در موضوعاتی که توضيح دادم بی بی سی فارسی نيز با همين مشکلات مواجه است اما از صدای سرزمينی که مهد آزادی و دمکراسی است بيشتر انتظار می رود تا رسانه‌ی دولتی کشوری که سوابق چندانی در کمک به آزادی مردم سرزمين های ديگر ندارد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مجید محمدی  در سایت پژواک ایران 

*علیه یهودستیزی و اسرائیل ستیزی اتحاد اسلامیسم، مارکسیسم و فاشیسم علیه یهودیان و دولت سکولار آنها [2023 Nov] 
* پنج مجموعه پرسش و پنج خلط در راستای صلح‌طلبی توهمی  [2023 Oct] 
*ستاد فرماندهی عملیات جنایی حماس و جهاد اسلامی در تهران است  [2023 Oct] 
*چگونه می‌توان منابع یک دولت-ملت را غارت کرد و آن را به خاک سیاه نشاند؟  [2023 Sep] 
*سه هدف تغییرناپذیر هر جنبش اعتراضی در ایران آینده: انحلال سپاه و بسیج، تعطیلی روحانیت شیعه، و برکناری همه مقامات رژیم  [2023 Sep] 
* نهادهای انتصابی رژیم اسلامی در ایران بلاموضوع شده‌اند   [2023 Aug] 
* دادخواه گیج و گنگ یا سوسیالیست متوهم در برابر یک انتخاب سخت  [2023 Apr] 
*شرم بر دولت بایدن  [2023 Feb] 
*لابی رژیم کودک کش، شبکه ی عوامل آن در بوق های تبلیغاتی غربی، و اصلاح طلبان شیپور را از سمت گشادش می نوازند  [2023 Feb] 
*جامعه ایران به شرایط ماقبل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ باز نخواهد گشت  [2023 Jan] 
*۱۲ پرسش در باب وکالت سیاسی به شاهزاده رضا پهلوی در دوران براندازی و گذار از یک رژیم تمامیت‌خواه  [2023 Jan] 
* روحانیت شیعه، بزرگ‌ترین بازنده انقلاب سکولار و آزادی‌خواهانه ۱۴۰۱  [2022 Dec] 
*زمان گردهمایی ۱۰۰هزار نفری در واشنگتن دی‌سی فرا رسیده است  [2022 Oct] 
* ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خسته و متزلزل شده است   [2022 Oct] 
*صدها هزار نفر را کتک می‌زنند تا مردم را قانع کنند مهسا را کتک نزده‌اند  [2022 Sep] 
* کشته شدن مهسا امینی و «اسلام‌هراسی»  [2022 Sep] 
*بخت مجتبی در نشستن بر کرسی ولایت فقیه  [2022 Sep] 
*خیز برداشتن برای جنگ با ناتو بعد از تبدیل امنیت ملی به کالای اسقاطی  [2022 Jul] 
* سرنوشت صدام در انتظار پوتین است  [2022 Mar] 
*چهار ننگ ابدی که بر پیشانی روحانیت شیعه باقی خواهد ماند  [2022 Mar] 
*مراسم سالگرد انقلاب در سال ۱۴۰۰ هیچ ربطی به انقلاب ۵۷ نداشت  [2022 Feb] 
*چگونه می‌توان یک دولت-ملت را به نکبت و فلاکت کشاند؟  [2022 Jan] 
*یورونیوز فارسی: باجی که اتحادیه اروپا به رژیم اسلامی داده است  [2022 Jan] 
* ممنوعیت‌ زنان به ورزشگاه ها؛ ممنوعیت‌های ابلهانه یا منافع پنهان   [2021 Dec] 
* بی‌نظیری سه قوه‌ دافعه، تخریب و وحشیگری امپراطوری شیعه در تاریخ امپراطوری‌ها  [2021 Dec] 
*فلاکت‌ها را چگونه توجیه می‌کنند؟   [2021 Dec] 
* اندیشکده‌های «نظام»: موسسات زیباسازی سیاست‌ها و تصمیم‌های لات‌ها و چاقوکش‌ها   [2021 Dec] 
*هزینه‌های یکدستی حاکمیت و نیروهای گریز از مرکز   [2021 Dec] 
*گران کردن بنزین عملی‌ترین راه‌ حل بحران کسری بودجه برای دولت رئیسی   [2021 Oct] 
* آیا نسل «همه‌چیزدان‌»‌های شیعه رو به انقراض است؟  [2021 Oct] 
*تبلیغات سیاسی و «چانه‌زنی در بالا» سطح مهمل‌گویی را ارتقا می‌دهد استدلال‌هایی که مرغ پخته را به خنده می‌اندازد [2021 Sep] 
*تحفه‌هایی که با پست هوایی امریکایی-فرانسوی تحویل می‌شوند   [2021 Aug] 
*آیا ۳۰ میلیون دوز وارداتی رئیسی هم به ۶۰ میلیون دوز وارداتی روحانی خواهد پیوست؟   [2021 Aug] 
* شعارهای مترو صادقیه و پاساژ علاء‌الدین به شعارهای ملی تبدیل خواهند شد  [2021 Jul] 
*جمهوری اسلامی ایران دوران سختی در پیش رو دارد  [2021 Jul] 
*چشم‌اندازهای دولت ابراهیم رئیسی   [2021 Jun] 
*آینده‌ سیاسی محمدجواد ظریف   [2021 Jun] 
*روش‌های رقابت میان نامزدهای «نظام»  [2021 Jun] 
*چهار محور تبلیغات سیاسی به نفع حماس و جهاد اسلامی  [2021 May] 
*جانشینی خامنه‌ای + بازیگران کلیدی در رویداد ۲۸ خرداد ۱۴۰۰   [2021 Apr] 
*سه گونه سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و کانادا   [2021 Apr] 
* ایرانیان سال را با هشت دروغ خامنه‌ای آغاز کردند   [2021 Mar] 
*سمت و سوی پنج پرونده امنیتی جمهوری اسلامی  [2021 Mar] 
*دانشگاه مریلند یا آشپزخانه‌ بیت، سپاه و دستگاه‌های امنیتی؟   [2021 Mar] 
* اسلامی‌سازی علوم؛ از آکادمی منیر‌الدین حسینی و مغازه مصباح تا دانشگاه هاروارد  [2021 Feb] 
*دلایل توقیف نفتکش و غنی‌سازی ۲۰ درصدی در آستانه انتقال قدرت در آمریکا  [2021 Jan] 
*کارنامه‌ی بی‌حاصل سیاست مماشات و خشنود‌سازی برای مهار جمهوری اسلامی  [2020 Dec] 
*در «بیت» خامنه‌ای چه می‌گذرد؟   [2020 Nov] 
*در جنگ ایران و عراق هر دو کشور شکست خوردند هیچ جنگی مقدس نیست  [2020 Sep] 
*نوبت بازنشستگی سیاسی حسن روحانی فرا رسیده است  [2020 Jul] 
*بازار پر رونق پیامبری، مهدویت و ارتباط با امام زمان در ایران  [2020 Jun] 
*دشمنی که نمی‌شناسند، سه افسانه‌سازی غالب در مورد ایالات متحده آمریکا  [2020 May] 
*برنامه‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ایران چیست؟   [2020 May] 
*میزان بی‌اطلاعی از مسائل ایران در گزارش‌های رسانه‌های غربی حیرت‌آور است  [2020 May] 
*خامنه‌ای: القای توهم منجی و فرار از پاسخگویی  [2020 Apr] 
*«نابحران» کُرونا و تحریم‌ها: نظام و لابی آن فرصتی برای تجدید قوا یافته‌اند  [2020 Apr] 
*پنج موج مهاجرت از جمهوری اسلامی، موج پنجم به غارتگران منابع کشور تعلق دارد،  [2020 Feb] 
*لابی جمهوری اسلامی ایران هم مانند خود آن غیرعادی است   [2020 Jan] 
*پنج افسانه در مورد قاسم سلیمانی  [2020 Jan] 
* از نظام قرار نیست «چیزی» باقی بماند   [2019 Dec] 
*آدرس‌های غلط تحلیلی در مورد اعتراضات آبان ۹۸  [2019 Nov] 
*از «یانکی گو هوم» تا «ایران برو بیرون»   [2019 Oct] 
*مغازه‌ی دو نبشی که جمهوری اسلامی باز کرده است   [2019 Oct] 
*روزی که «نرمش قهرمانانه‌ی- ۲» فرا خواهد رسید  [2019 Oct] 
*مداح اسرائیلی دیگر چه صیغه‌ای است؟ روش خلق این شتر گاو پلنگ   [2019 Sep] 
*چرا مردم ایران علیه رژیم به خیابان‌ها نمی‌آیند؟   [2019 Aug] 
*از همه‌ی دنیا طلبکارند، با همه‌ی نکبت و فلاکتی که به ارمغان آورده‌اند  [2019 May] 
*روش‌های مهندسی عقیدتی‌ـ‌سیاسی تجمعات ۲۰ هزار بلیت داربی بهار ۹۸ برای از‌ ما‌ بهتران  [2019 Apr] 
*یورونیوز فارسی آشکارا به دیگر بوق‌های تبلیغاتی فارسی‌زبان پیوسته است  [2019 Apr] 
*مردم ایران در دوران گذار، به رهبرانی مثل ترامپ نیاز دارند  [2019 Jan] 
*از زهرا کاظمی ‌تا جمال خاشقجی: رسوایی رسانه‌های غربی در گزارش نامتوازن قتل دو روزنامه‌نگار  [2018 Oct] 
*سوریه‌ای شدن، نه؛ یمنی سازی و ونزوئلایی شدن، آری  [2018 Oct] 
* کدام یک مبتذل است: موسیقی سوسن و جواد یساری یا امضای نامه‌ی لابی جمهوری اسلامی؟   [2018 Jul] 
*سه (بعلاوه یک) سناریو برای سقوط جمهوری اسلامی  [2018 Jul] 
* شش نمایش تهوع‌آور در حکومت اسلامی   [2018 Jul] 
*رهبران ایران اشغالگرند، یا هموطن؟  [2018 Jun] 
* تمام دروغ های ظریف   [2018 Jun] 
*اردک شَل روحانی، آغاز فروپاشی سیاسی  [2018 May] 
*رادیو فردا به یک خانه‌تکانی جدی نیاز دارد  [2018 Apr] 
*کاهش میانگین سن ازدواج دختران در ایران؛ چرا؟  [2018 Apr] 
*مرثیه ‌ای برای همه‌ء غرب ‌ستیزان   [2018 Mar] 
*تراژدی اسلام‌شناسی، خاورمیانه‌شناسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌های ایالات متحده   [2018 Feb] 
*رژیم‌های سیاسی با همه‌پرسی ساقط نمی‌شوند  [2018 Feb] 
*محمود احمدی نژاد: «رهبر انقلابی» که غیبش زد   [2018 Jan] 
*پا گذاشتن جمهوری اسلامی جای پای شوروی   [2018 Jan] 
*چهار ویژگی متمایز کننده‌ خیزش دی ۹۶: جدال با کابوس مستقر  [2018 Jan] 
*مهم‌ترین خطر امنیتی کشور: جمهوری اسلامی و تداوم آن   [2018 Jan] 
*«بازندگان جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶»  [2018 Jan] 
*توهم «تغییر و اصلاح» به پشیمانی رسید  [2017 Dec] 
*سپنتا نیکنام و مرگ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی   [2017 Nov] 
*اصلاحات سال‌ها پیش مُرد. همین!   [2017 Oct] 
*«جان اسنو» در تهران   [2017 Sep] 
*دشمنی اسلامگرایانه با غرب چه نتایجی دارد؟  [2017 Aug] 
*نظرسنجی‌هایی بدون ارزش علمی  [2017 Aug] 
*علی شریعتی: ایدئولوگ نظام سرکوب   [2017 Jun] 
*گام دوم مهندسی انتخابات ۹۶: چینش نامزدها و جهت دادن به کارزارها   [2017 Apr] 
* مهندسی انتخابات ۹۶ آغاز شده است  [2017 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی  [2017 Apr] 
*جریان «اصولگرا»: واگرا و آشفته   [2017 Apr] 
*رسانه‌های فارسی‌زبان با مالیات شهروندان و منابع عمومی کشورهای غربی چه می‌کنند؟  [2017 Mar] 
*معضل محمد خاتمی برای «نظام»: ضعیف، کم آزار، اما غیر قابل اعتماد  [2017 Feb] 
*چهار روایت شخصی از جنایات داعشی جمهوری اسلامی   [2017 Feb] 
*«آشتی ملی»؛ طرحی توخالی و بی حاصل برای تقرب به خامنه‌ای   [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛ سیاست‌ورزی اسلامگرایانه در چارچوب ممکن‌ها  [2017 Jan] 
*مهندسی غرور ملی با هیچ  [2016 Dec] 
*ساختار آسیب‌های اجتماعی در ایران در سه نمودار  [2016 Nov] 
*دوازده پرسش پیرامون چرایی و چگونگی پیروزی ترامپ و شکست کلینتون  [2016 Nov] 
*واکنش ها به پیروزی ترامپ/ موج نارضایی‌ها، «نخبه‌گرایی، چند فرهنگ‌گرایی و جهان‌گرایی» را به عقب راند  [2016 Nov] 
*کودک آزاری جنسی در پناه «بیت» المجرمان  [2016 Oct] 
*جنگ با مردگان «غیر خودی»   [2016 Oct] 
*نهادهای پشتیبانی ایدئولوژیک برای استبداد مذهبی، تمامیت خواهی و کشورگشایی درایران   [2016 Oct] 
*مدیران جمهوری اسلامی در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟   [2016 Oct] 
* انگاره بومی اداره و توسعه: واقعیت یا توهم؟  [2016 Sep] 
*میرقلی‌خان، امیری، دری اصفهانی: گامی کوچک از «قهرمان» تا «جاسوس»   [2016 Sep] 
*کدام‌یک اسلام را دزدیده‌اند: تروریست‌ها یا اصلاح‌طلبان؟  [2016 Jun] 
*نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی   [2016 May] 
*یک دیدار معمولی، یک عکس عادی، و موجی از اتهام و اعتراض  [2016 May] 
*عرصه‌های جدیدی که روحانیت شیعه در نوردیده  [2016 Apr] 
*ویروس ضد امریکایی؛ برندگان و بازندگان  [2016 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی  [2016 Apr] 
*چرا در انتخابات مهندسی‌شده شرکت می‌کنند؟  [2016 Mar] 
*پدیده های قابل توجه و شگفت انگیز در نتایج انتخابات ۹۴  [2016 Feb] 
*انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا تمامیت‌خواه  [2016 Feb] 
*چهار دلیل برای ترغیب به مشارکت در انتخابات ۹۴ و نقد آنها   [2016 Feb] 
*تصویب توافق اتمی در ایران: مجلس یا شورای امنیت ملی؟   [2015 Aug] 
*رژیم خمینی چگونه تداوم یافت؟  [2015 Jun] 
*نظام بی‌شرم جمهوری اسلامی: شرم، سیری چند؟ وقتی مردم قدرت پرسش نداشته باشند [2015 Mar] 
*قاسم سلیمانی: «الهه مهربانی»، «سردار عارف» یا فرمانده ترور؟  [2015 Mar] 
*معجزه‌ی حکومت ولایی شیعی: یزید نقش امام حسین را بازی می‌کند  [2014 Sep] 
*موضوعاتی که صدای آمريکا پوشش نمی‌دهد يا در اولويت آن نيست  [2014 Sep] 
*بی بی سیزاسیون صدای امریکا  [2014 Sep] 
*داعش، «سپاه قدس» اسلام‌گرایان سنی  [2014 Jun] 
*مسجدسازی دولتی به جای ساخت مسکن عمومی  [2014 Mar] 
*افسانه‌ی کمبود روحانی شيعه در ايران، مجيد محمدی  [2014 Feb] 
*برنامه‌ تلويزيونی روحانی و پنج بازنمايی از وضعيت دولت   [2014 Feb] 
*رژیم تحریم علیه تحریم  [2013 Sep] 
*ملی‌گرايی تکثرستيز: ضد غرب و پرونده‌ساز  [2013 Aug] 
*سياست‌ورزیِ تهی از شرم  [2013 Jul] 
*چرا سفر به ایران را تحریم نمی کنید؟  [2013 Jul] 
*شان يونسکوی رضا داوری: ننگ و آه  [2013 Jul] 
*توهمات علی خامنه‌ای  [2013 Apr] 
*علی خامنه‌ای و دروغ‌ها، رجزخوانی‌ها و مدعیات بی اساسش  [2013 Apr] 
*بخش فلسفه‌ی دانشگاه تهران، دکان علم‌فروشی و مدرک‌سازی  [2013 Apr] 
*فرسایش بنیان‌ها و پیوندهای اجتماعی در ایران  [2012 Dec] 
*ناشر غير امين و تبليغات سياسی  [2012 Jun] 
*تندیس‌های تنفر، اسلام رحمانی و مخاطرات امنیتی اسلام سیاسی  [2012 May] 
*خلائق را از براندازی ولایت فقیه می ترسانند  [2012 Apr] 
*«جامعه‌ ايران در سراشيبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی»   [2012 Mar] 
*مطالعات خاورمیانه یا بسط تنفر، بی خیالی و پرده پوشی  [2012 Mar] 
*روشنفکران دینی و مقدسات مردم  [2012 Mar] 
*آمريکاستيزی روشنفکران ـ فعالان چپ ايرانی: سندرم "از موضع بالا"  [2012 Mar] 
*امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ  [2012 Feb] 
*مشکلات دروازه بانان سابق رسانه‌ها  [2012 Jan] 
*کارنامه‌ی سياه و سوگناک دين سازمان‌يافته  [2011 Dec] 
*صدايش را در نخواهند آورد  [2011 Dec] 
*دين سازمان‌يافته، مروج تنفر و تبعيض  [2011 Dec] 
*بیست روش گریز از پاسخ گویی: نقدی بر گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل  [2011 Dec] 
*آیا بدون دین سازمان یافته، دنیای بهتری نمی داشتیم؟ تقديم به رافق تقی، نويسنده‌ی آذربايجانی که طعمه‌ی ترور و خشونت دين سازمان يافته شد [2011 Nov] 
*همه از دولت‌ها پول می گیرند، اما ...   [2011 Nov] 
*در جستجوی فرزندان از دست رفته   [2011 Nov] 
*رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟   [2010 Jun] 
*يک دروغ بزرگ ديگر؛ فساد اخلاقی ساختاری غرب  [2010 May] 
*جنبش سبز: اسلامگرا یا سکولار   [2010 May] 
*شهرنشينی، دانشگاه و طبقه متوسط: تهديدات امنيتی عليه ولايت فقيه  [2010 Apr] 
*از ربانی سالاری به اوباش سالاری؛ تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی   [2010 Mar] 
*رهبر جمهوری اسلامی و مداحی به قصد تقرب   [2010 Feb] 
*هشت تحليل غلط؛ پيش و پس از انتخابات رياست جمهوری   [2010 Feb] 
*زمان محاکمه‌ی خامنه‌ای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است   [2009 Jul] 
* الگوهای رایج فریب‌کاری در نظام جمهوری اسلامی  نام‌گذاری، دست‌کاری و تغییر مفاهیم و آمار، و از آنِ خود سازی [2009 Feb]