منشور مهسا را پاره کنيد.
مژگان پورمحسن

حيرت زده ام که مگر ميشود بدون مشخص نمودن صورت مسئلهٔ فعلی مردم ايران يعنی چگونگی سرنگونی رژيم در داخل کشور و کيفيت و کميت حمايت ايرانيان خارج از کشور و بدون سرنگونی تام و تمام رژيم ضد ايرانی و ضد انسانی جمهوری اسلامی برای مرحلهٔ پس ازآن منشور نوشت!
آقای رضا پهلوی
 
شما  تنها کسی هستيد که برای امروز ايران ـ مرحلهٔ سرنگونی آخوندها ـ و با هدف انتقال خواسته های امروز ايرانيان کف خيابان دروطنمان  به شخصيتهای خارجی يعنی مرحلهٔ سرنگونی و الزامات فعاليتهای خارج کشورسرنگونی جمهوری اسلامی از مردم تقاضای وکالت کرديد. ديگران چنين نمايندگی را ندارند و بجز بنام شخصی خودشان حق ادعای نمايندگی مردم ايران را ندارند و گرنه همهٔ ما نفر به نفر، چند ميليون ايرانی خارج کشور، فارغ از هر گونه تحقيق و شناسايی و راندمان مبارزهٔ با اين رژيم نمايندگان بحق مردم ايران ميشويم و جای نداشته را آخوند وار غصب میکنيم.
رأی چند صد هزار ايرانی بشما، جناب پهلوی، برای سرعت بخشيدن به سرنگون نمودن اين رژيم جهل و جنايت داده شده که برای مردم ما بزرگترين دشمن است. شما کجاييد؟ چه کسی بشما گفته که بنشينيد با چند آدم بی تخصص و عده ای افراد ناشناس قوانين پس از سرنگونی را بنويسيد.
 
آقای پهلوی،
نه شما علم و تخصص کشورداری داريد نه نفرات امضا کنندهٔ منشورتان که اگر آنرا بدست متخصصين بدهيد آنرا درجا پاره ميکنند. جمع شما و طرفهايتان در داخل کشور از ضرورتهای پس از سرنگونی که همه اش تخصصی است و با همکاری متخصصين واقعی و با احساس مسئوليت، علم شناسان داخل و خارج کشوردر هر زمينه ای بايد حل شود نه ميدانيد نه صلاحيت حل آنها را داريد.
شما ی جمعی که درهيچ زمينه ای که امضا کرده ايد حتی آشنايی اوليه نداريد و مثلا نمی دانيد کنوانسيونهای مربوط به زبانها و فرهنگهای مختلف چيست و ميبايست طبق اصول تخصصی که فوقأ به آن اشاره کردم به نمايندگان مجلس مؤسسان برای بررسی، تغييريا تصحيح ودرنهايت تصويب تقديم شود، وارد شده ايد. شما حتی قوانين جنگ را نميدانيد درحاليکه رژيم و حاميانش در جنگ تمام عيار با کشور ايران و مردم ايرانند.
 
آقای پهلوی، از جايگاهی که صلا حيتش را نداريد و ائتلافی بی معنی کنار رويد. انقلاب ملت يکپارچهٔ ايران درجنگ تاريخی اش با بدترين دشمن تاريخش را منحرف نکنيد.
 
مژگان پورمحسن
۱۴ فوريه ۲۰۱۳
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*منشور مهسا را پاره کنيد. [2023 Mar] 
*رفراندوم برای کدام هدف؟ [2023 Feb] 
*آقای رضا پهلوی، خوابيد يا بيدار؟ [2023 Feb] 
*پاسخ به آقای افتخاری و نقل قول غلط‌شان از رضا پهلوی [2023 Jan] 
*برخی ايرانيان: بجای رضا پهلوی به شخص شخيص بنده رأی بده [2023 Jan] 
*آقای رضا پهلوی و رهبری گذار [2022 Jun] 
*شاهکارايرج مصداقی ويارانش رژيم ورجوی را شکست داد [2022 May] 
*خداجو و خودخدایی (۲) [2021 Jul] 
* خداجو يا خودخدايی [2021 Jul] 
*آخرين کارت ولايت وقيح [2021 Jun] 
*رژیم آخوندی و تشکيلات رجوی رودرروی ايرج مصداقی وخانوادهٔ دادخواهان [2021 Apr] 
*اسلام دشمن ايران وايرانيست يا آخوند [2021 Jan] 
*جنگ با رژیم خیر سرتان  [2020 Aug] 
*يک کوه درد و يک دريا اشک [2019 Aug] 
*سرنگونی جمهوری اسلامی دردرون وطن است! [2019 Jul] 
*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]