شاهکارايرج مصداقی ويارانش رژيم ورجوی را شکست داد
مژگان پورمحسن

چقدر نظام اسلامی و رژيم آخوندی دست دردست رجوی مدفون درترس دراين دوسال ونُه ماه بهم نان خونين قرض دادند و همصدا و همکارشدند تا ايرج مصداقی را ازپيگيری ابتکارش دردستگيری جانی حميد نوری و محاکمهٔ عادلانه اش درسيستم قضايی سوئد بازدارند اما اين شيرمَرد بهمراه يارانش همهٔ ترفندهايشان را نقش برآب کرد و کمرهردونيروی ارتجاعی را دراين پرونده شکست.

برخی دوستان ميگويند عکس العمل های رژيم، جانی حميد نوری وحتی خانواده اش قابل پيش بينی بوده و است اما چرا سازمان مجاهدين اينگونه ديوانه واربه ايرج مصداقی مبتکراين دستگيری وهمراهانش حمله ميکند؟ خدمت اين دوستان عرض ميکنم که سازمان مجاهدين دهه هاست شهيد شده و ديگرما چنين سازمانی درايران نداريم. مجاهد خلق به مردان و زنانی اطلاق ميشود که دررويارويی با رژيم ضد ايران و ايرانی جمهوری اسلامی مسلحانه جنگيدند و خودشان آگاهانه و با اشتياق به مبارزهٔ مسلحانه عليه رژيم ولايت آخوندی روی آوردند و به رژيم مسلحانه حمله کرده و جاويدان شدند. بنابراين تعدادشان محدود بود.

بقيه هواداران ساده ای بودند که نشريه و کتاب و نواراين گروه را ازسال ۵۸ تا خرداد ۱۳۶۰درخيابانها وسرچهارراه ها و درمدارس ميفروختند و رژيم تقريبأ همه شان را يا کُشت و يا بزندان و زيرشلاق و شکنجه بُرد. هدف اوليهٔ رژيم هم همين طيف گستردهٔ هوادارازکودکان دبستانی و دبيرستانی تا نوجوانان دانش آموز، دانشجو، کارگرو کارمند بود که پشتوانهٔ مردمی و اجتماعی اين سازمان محسوب ميشدند. و اما آخرين گروه هموطنانی بودند که به سازمان مجاهدين نه تعلق ايدئولوژيک نه سياسی و نه تشکيلاتی داشتند ولی برای حفظ فرزندان ايران از چنگال خونين رژيم به اين بچه ها کمکهای بسياری ميکردند و خوشبختانه رژيم موفق نشد اين گروه را نيزدرو کند. اين گروه ازنسل منقرض و درحال انقراضند که ديگربلحاظ سنی هم ازدورهرنوع فعاليتی سالهاست که خارج شده اند.

اما آن دسته افرادی که درآلبانی، فرانسه و ديگرکشورهای اروپايی، آمريکا و کانادا تحت نام مسئولين، اعضا و هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران شناخته ميشوند ازنام اين سازمانِ تمام شده درايران سوء استفاده می کنند. اين افراد که متوسط سنی شان ۶۵ سال است و اکثرشان با بيماری های مختلف درگيرند نيروهای تحت فرمان مسعود رجوی درخارج ازايران و بنابراين خارج ازصحنهٔ نبرد رودررو با رژيم درايران هستند. بنابراين علت وجودی اين افراد دروضعيت ذکرشده در کشورهای مختلف حتی يک مبارزهٔ بسيارضعيف سياسی با نظام اسلامی حاکم بروطنمان نيزنيست بلکه رجوی به اين نيروها صرفأ درپی حفظ شخص خودش

احتياج دارد و اين وظيفهٔ اين زُمبی هاست. زُمبی را من بقصد تحقير اين افراد نمی گويم بلکه ازآنجايی که خودشان را « فدايی مسعود» و « فدايی رهبر» ميدانند و به رهبردرسوراخ موش پنهان شدهٔ خويش که درصحنهٔ سياسی ايران وحتی درخارج ازايران نيزهيچ نقشی ندارد افتخارمی کنند بجززُمبی من کلمه ای نمی شناسم.

کسانی که به رهبرهميشه فراری ازخطربا يگانه پرنسيپ « همگی فدای من »بعنوان رهبرايدئولوژيک ـ سياسی ـ نظامی وتشکيلاتی افتخارميکنند و « راهبرتمام شکستهای سازمانشان » را ميپرستند بجززامبی نميشود گفت.

ايرج مصداقی هوادارسابق مجاهدين که دوسال و نيم پيش بدون هيچ گروه وتشکيلاتی، بدون حسابهای بانکی « رجويان»، صرفأ براساس همت، اراده و شجاعت  خويش و با همياری چند نفرباندازهٔ انگشتان يکدست توانست يکی ازجانيان کشتار۶۷ درزندان گوهردشت را به دادگاه استکهلم بکشاند و طی دوسال ونيم صدها توطئهٔ رژيم و رجوی خائن به دادخواهان را درهم بشکند درحلق رجوی آنچنان گيرکرده که برای خفه نشدن دست و پا ميزند.

او که ازسال ۱۳۶۰ درخارج است با اينهمه ادعا و امکانات و نيروهای درخدمت نتوانست حتی يک جانی رژيم را بپای همچون محاکمه ای بکشاند.

ايرج مصداقی، درود درود، درود

ما دادخواهان با تو هستيم

 

مژگان پورمحسن

۴ ماه مه ۲۱۲۲

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*شاهکارايرج مصداقی ويارانش رژيم ورجوی را شکست داد [2022 May] 
*خداجو و خودخدایی (۲) [2021 Jul] 
* خداجو يا خودخدايی [2021 Jul] 
*آخرين کارت ولايت وقيح [2021 Jun] 
*رژیم آخوندی و تشکيلات رجوی رودرروی ايرج مصداقی وخانوادهٔ دادخواهان [2021 Apr] 
*اسلام دشمن ايران وايرانيست يا آخوند [2021 Jan] 
*جنگ با رژیم خیر سرتان  [2020 Aug] 
*يک کوه درد و يک دريا اشک [2019 Aug] 
*سرنگونی جمهوری اسلامی دردرون وطن است! [2019 Jul] 
*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]