خداجو يا خودخدايی
مژگان پورمحسن

چند ساليست عمدتأ آقايان درتلويزيون های ايرانی خارج از کشوربحثی جدی بنام خدا باوران و خداناباوران را سامان داده اند که برای من از جانب تحصيل کردگان دردانشگاههای غربی و پژوهشگرانی که با علم سروکار دارند تانگو بسيارزشتی است باز هم بنفع رژيم ضد ايرانی آخوندی.

قبل ازهرچیزدرکارعلمی، موضوع تحقيق مشخص ميشود بنابراين خدا کيست يا چيست؟ پاسخ يهوديت، مسيحيت و اسلام بر اساس نص صريح خودشان دروغ، غيرعلمی وغير عقلائيست. امروز ديگرميلياردها کودک درکتاب تاريخ يا کتاب علوم اجتماعی از دورهٔ دبستان ياد ميگيرند که کُرهٔ زمين بيش از چهارونيم ميليارد سال عمر دارد و نژاد انسان پس از گياهان و بسياری از حيوانات در۲٬۸ ميليون سال پيش درشرق آفريقا بوجود آمده و آخرين شاخهٔ انسانی يعنی هوموسَپين ازسيصد هزارسال پيش بازدرآفريقا بوجود آمده و سفرش را بروی زمين شروع کرده و آثار اقامتش درخاورميانه به صد هزارسال پيش برميگردد. دراينجا لازم است تأکيد کنم که از آنجا که درعلم قطعيت وجود ندارد تاريخ های فوق درصورت بدست آوردن اعداد دقيقتربازتصحيح خواهند شد.

دراديان سامی، حدود شش هزارسال پيش، آن وجودی که انسان را درمنزل خويش يعنی بهشت بوجود آورد و آدم وحوا ناميد بدليل عدم تابعيت مطلق از آن صاحب بهشت،ازآنجا بيرون رانده شده و به تبعيد روی کرهٔ زمين فرستاده شدند!

پس داستان اديان سامی که به حدود شش هزار سال پيش برميگردد برآمده ازقصه های اقوام ساکن آن مناطق است. اما آن وجود فرا زمينی که صاحب همهٔ قدرتهای زمينی و فرا زمينيست اسمهای مختلفی دارد و همه چيز دراو بی انتهاست. البته انسان آن دوره کلمهٔ بی انتها را خيلی محدود فرض می کرده و مثلأ ستارگان را چراق موشی يا فتيله ای می پنداشته که خدا شبها لابد فرشتگان را می فرستاده تا جلوی پايش را روشن کنند يا شيطان را ميفرستاد تا انسانها را تشويق يا مجبور به گناه کند که اين عملگان بارگاه کاری داشته باشند و دائم گزارش بنويسند که آن دنيا معدودی دربهشت بروند و جمعيت عظيمی روانهٔ جهنم.

با شناخت فيزيک امروزی، شناخت کهکشانها، پيشرفت درشيمی و زيست شناسی، انسان قرن بيست و يکم بطورجد می تواند بگويد خدای اديان سامی، حيات برروی زمين و پيدايش انسان بزبان يهوديت، مسيحيت و اسلام وجود ندارد و بهشت آنچنان که گفته اند با مردان سرخوش و حوريان بهشتی و شراب روان  درجمهوری اسلامی برای نزديکان و آخوند زادگان و سپاهيان اسلام و هم برای زائرين عراقی درمشهد و ديگرزيارتکدهٔ امامزادگان بساطش پهن است و اينها با قدرت اللهی می توانند شعاردهند « بهشت ما همين جاست   دروغ ميگن که اونجاست».

زنان هم که درجهنم آخوند ساخته ميسوزند و بدنبال رهايی از اين جهنم تمام عيار قد علم کرده اند. چقدرخدای اديان ابراهيمی بی عرضه است که حتی به متوسلينش که اکنون درايران دهها ميليون نفرند و از او کمک حداقل آب و باران راميکنند نيز قادر به پاسخ دادن نيست. پس درجمهوری اسلامی خدای آخوندی و دين آخوند پرورده به گورتاريخ سپرده شد. اين آخوندها همان خود خدايان هستند که بايد نابود گردند. بقای ايران و ايرانی به نابودی آخوند وحوزه بسته است.

درنوشتهٔ ديگری به خداجويی و تعريف آن خدا می پردازم که در شعورمذهبی جای نمی گيرد.

۱۸ ژوئيه ۲۰۲۱

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*خداجو و خودخدایی (۲) [2021 Jul] 
* خداجو يا خودخدايی [2021 Jul] 
*آخرين کارت ولايت وقيح [2021 Jun] 
*رژیم آخوندی و تشکيلات رجوی رودرروی ايرج مصداقی وخانوادهٔ دادخواهان [2021 Apr] 
*اسلام دشمن ايران وايرانيست يا آخوند [2021 Jan] 
*جنگ با رژیم خیر سرتان  [2020 Aug] 
*يک کوه درد و يک دريا اشک [2019 Aug] 
*سرنگونی جمهوری اسلامی دردرون وطن است! [2019 Jul] 
*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]