آقا وخانم تنها مقاومت
م-ت اخلاقی

 

پیروزی رمّال بر جلّاد با هجوم ملّت هویت باخته و از خود بیخود شده واز همه جا رانده و از هیچ جا خوانده شده به صندوقهای مارگیری رژیم،انعکاس هیچ چیز نبود مگر یک "آریی" به جمهوری نکبت اسلامی(مضمون حرف خامنه ای)و یک"نه" گنده به قمپزهای تنها مقاومت خود خوانده .

آقا وخانم تنها مقاومت،شما در آن لحظه تاریخ سوز یعنی ٣٠ خرداد ۱٣۶٠ که گلوله را شیپور نکشیده(شیپور آمادگی شرایط سیاسی واجتماعی) شکلیک کردید رژیم پست وبیشرف"همه چیز فاسد کن" را مهر بیمه عمر زدید، و به دنبال این شلیک شیپور ناکشیده به خواست و آرزوی رفسنجانی که ماه ها قبل از ٣٠ خرداد گفته بود یا همه اینها را(بیشتر اشاره به مجاهدین) باید در یک جا جمع کرد ویا همه را باید اعدام کرد عمل کردید، چرا که پس از این شلیک بی موقع بهترین بچه های مردم ایران را در تنور قتل و کشتار دیو بزرگ سرازیر کردید(بخش اوّل خواست رفسنجانی) و مابقی را به اضافه همه مخالفین دیگر جریانات ساسی و حتّی "فرهنگی-هنری" را به خارج از ایران بطور عام دربدر و بطور خاص در اشرف عراق محصور کردید(بخش دوّم  خواست رفسنجانی) و ایران خالی شد از موج انسانهای سیاسی رها شده از خفقان سیاسی شاهنشاهی، و خارج کشور شد محل سرگردانی و بریدگی این انسان های سیاسی از ملّت خود.

سالها به همه مارک زدید و در پی آن یا همه را از خود راندید و یا غیر مستقیم در شقه شقه کردن دیگر تجمعات عملاً دامن زدید تا ثابت کنید که "تنها مقاومت" خودتان هستید، یعنی به جای جاذبه به دافعه دامن زدید.

در طی ۸سال جنگ ناعادلانه خمینی و عراق فریاد زدید که "صلح" طناب دار رژیم است و برنده این جنگ تنها مقاومت است، امّا عملا دیدیدیم که تا رژیم خمینی ذلیلانه قطعنامه ۵٩۸(آتش بس میان خمینی وعراق) را پذیرفت،این شما یعنی تنها مقاومت خود خوانده بود که طناب را بر گردن خویش حس کرد و برای رهایی از این طناب عملیات فروغ جاویدان را بر پا کرد که شکست این عملیات به نیروهای شکست خورده خمینی روحیه داد و خود را "پیروز" جنگ اعلام کرد، یعنی شما آقا و خانم تنها مقاومت با این"عملیات شکست خورده"،به نیروهای وارفته از جنگ روحیه تزریق کردید و همه دیدند که مرصاد رژِیم شکست تمام عیار خمینی در جنگ ۸ ساله را لاپوشی کرد که حتّی "دجّال زهرخورده" را از پاسخگویی به ویرانی حاصل از جنگ بی حاصل را نیز بی پاسخ گذاشت. پس از این تاریخ بود که عملا بچّه های مردم ایران را در عراق مشغول وقت گذرانی کردید تا شاید"طغاری بشکند ماستی بریزد..." و دیدیم که اصلا ماستی وجود نداشت که طغارش بشکند.

پس از تجاورز بی دلیل آمریکاو ائتلاف به عراق و مبدّل شدن عراق به "تله مرگ" عملا به خواست همه جانسوزان برای خارج کردن هر چه سریعتر"بچّه های مردم ایران" از این تله دهن کجی کرده و همه درخواست کنندگان را یک جا به وزرات کثیف اطّلاعات رژیم سرازیر کردید، جدای از این که این خود شما آقاو خانم تنها مقاومت بودید که بیش از ۱٠٠٠ رزمنده را ابتدا به جیب وزارت اطلاعات ریختید وصدها رزمنده دیگر را طی چند نوبت تهاجم برادران عراقی رژیم، به تنور قتل وکشتار رژیم سرازیر و سر انجام اتوبوس اتوبوس"اشرف عراق" را ترک و به فرمان و سفارش آمریکا آلبانی نشین کردید وبا بوق وکرنا پیروزی پیروزی اعلام نمودید !؟

برنده همه اتّفاقات بالا نتیجه اش پیروزی رژیم شد ونه شما،شماها عملا برای رژیم عمر خریداری کردید وهمچنان می کنید،می گوئید نه،با نگاهی ساده به آتش بس وپس از آن ماندن در عراق (بطورکلّی) طناب دار بر گردن رژیم خمینی شد یا بر گردن  آقا وخانم تنها مقاومت ؟

مسئله اتمی

طی سالها تعقیب و مراقبت مراکز اتمی رژیم را افشاء کردید و به ارباب بی مروّت و نامرد دادید تا شاید نظری به این آقا و خانم تنها مقاومت بکند، و باز هم فریاد زدید که این طناب دار بر گردن رژِیم است وجام ذهر ،امّا دیدیم و لمس کردید وکردیم که آخوند و ارباب به سرکردگی آمریکا نشستند به خوشی وخوبی میوه را خوردند و هسته اش را بر سر ملّت ایران کوبیدند. قبل از توافق این ملّت بود که بهای اکثر تحریم ها را پرداخت کرد وپس از توافق این موج دلار و قراردهای شرکتهای غربی بود که به جیب آخوندسرازیر شد. این هم دوّمین پیروزی برای رژیم شد، آیا قبل از این قرارداد برجام وفرجام و کوفت و ذهرمار، رژِیم بیشتر زیر فشار و در انزوای بین المللی و حتّی داخلی بود یا پس ازآن ؟

 کاش مراکز اتمی افشاء نشده بود واصلا رژیم شده بود عین کره شمالی، آیا در این صورت رژیم در زیر بیشترین ضربات نمی رفت ونفرت جهانی را بر نمی انگیخت ؟

با افشای مراکز اتمی وبه دنبال آن توافق بین طرفهای غربی ورژیم،تحریمها از سر رژِیم برداشته ومسئله حقوق بشر به فراموشی سپرده شده و عملا برای رژیم باز طول عمر و آبرو خریداری کردید،بله شما ها آقا وخانم تنها مقاومت رژِیم را از نفرت وانزوا ومرگ نجات دادید.

آری شما ها عملا به عنوان عنصر داخلی چوب زیر بغل رژیم طی این حدود 4 دهه بوده ایدو همچنان هستید،عامل خارجی بنظر این نگارنده فرعی است .

با آن شلیک شیپور ناکشیده در ٣٠ خرداد ۱٣۶٠،ملّت بیچاره را  در دست رژیم بدون هیچ پناهگاه سیاسی،اسیر رها کرده و ما همه نیروهای آزاد شده پس از سرنگونی رژیم سلطنتی را که می توانستیم بهترین پناهگاه و سنگر حفاظتش باشیم را آواره غربت کردید.طبقه بسیار متنفّر از رژیم و کمی امیدوارش حالا چراغ به دست گرفته در بدر به دنبال شاه می گردند وبه جای شعار :

 مرگ بر شاه، مرگ بر شاه،فریاد می زنند :

 برگرد شاه برگرد شاه، برگرد شاه !؟

در آدرس زیر ببینید وببینیم تصاویر و فیلمهائی را که نشان می دهد چطوری ملّت بدبخت وفریب خورده به دنبال چند آخوند جنایت کار وشیاد مرده شور وبچه باز وفاحشه ساز افتاده اند،این ننگ است و خواری پس از اینهمه اعدام ودار و درفش و دربدری !؟

شما آقا وخانم تنها مقاومت با همه فداکاریها،البته از جیب مردم وبچه های همین مردم چه گلی بر سر این"ملّت بی هویت شده" زده اید ؟

نتیجه حدود ٤ دهه تلاش با خط وخطوط شما، ٤ پیروزی بزرگ برای رژیم فاسد اسلامی ایران شد :

۱-خالی شدن ایران از بهترین وفداکارترین نیروهای آزاد شده پس از سرنگونی شاه وباز گذاشتن دست رژیم فاسد اسلامی ایران برای به هر شکل رقصاندن مردم بی پناه .

۲-تبدیل شکست جنگ ۸ ساله خمینی با عراق به پیروزی(روحیه دادن به نیروهای شکست خورده در جنگ،پس ازشکست عملیات فروغ) .

٣-حل مسئله اتمی رژیم به نفع دول غربی وخروج رژیم از تنگنا وسرازیر شدن دلار و یورو وانواع واقسام شرکتهای غربی حتّی آمریکائی واسرائیلی به ایران وفراموشی وبه سطل زباله ریخته شدن مسئله حقوق بشر در ایران (به پیامهای تبریک سران کشورهای غربی به آخوند شیّاد روحانی کمی توّجه شود) .

٤-پراکنده وتکه تکه کردن تمامی ایرانیان مخالف رژیم در  خارج از کشور اعم از گروهی یا فردی تحت عنوان زدن انواع واقسام مارکها ونپذیرفتن اشکلات خویش .

آدم گریه اش می گیرد وقتی صفهای طویل این ملّت مسخ شده در داخل ایران واین موجودات ۲ پای خارج کشور را در پای صندوقهای مارگیری رژیم می بیند!؟

با هم ببینیم برخی از فیلمها وتصاویر را ،حتّی آنجائی که فریادی از مخالفت بلند می شود،ملّت به جنبش سبز اشاره می کند ونه به شما ،

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpqEcEluegw

https://www.youtube.com/watch?v=1PbxFRz42kQ

https://www.youtube.com/watch?v=6LS6SVuXwiw

 

تا هنوز فرصتکی باقی است شیوه تازه ای پیشه کنید ای

 

 

آقا وخانم تنها مقاومت

 

 

م- ت اخلاقی

شنبه ٣٠ اردیبهشت ۱٣٩۶

۲٠ ماه می ۲٠۱٧

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]