آقا وخانم تنها مقاومت
م-ت اخلاقی

 

پیروزی رمّال بر جلّاد با هجوم ملّت هویت باخته و از خود بیخود شده واز همه جا رانده و از هیچ جا خوانده شده به صندوقهای مارگیری رژیم،انعکاس هیچ چیز نبود مگر یک "آریی" به جمهوری نکبت اسلامی(مضمون حرف خامنه ای)و یک"نه" گنده به قمپزهای تنها مقاومت خود خوانده .

آقا وخانم تنها مقاومت،شما در آن لحظه تاریخ سوز یعنی ٣٠ خرداد ۱٣۶٠ که گلوله را شیپور نکشیده(شیپور آمادگی شرایط سیاسی واجتماعی) شکلیک کردید رژیم پست وبیشرف"همه چیز فاسد کن" را مهر بیمه عمر زدید، و به دنبال این شلیک شیپور ناکشیده به خواست و آرزوی رفسنجانی که ماه ها قبل از ٣٠ خرداد گفته بود یا همه اینها را(بیشتر اشاره به مجاهدین) باید در یک جا جمع کرد ویا همه را باید اعدام کرد عمل کردید، چرا که پس از این شلیک بی موقع بهترین بچه های مردم ایران را در تنور قتل و کشتار دیو بزرگ سرازیر کردید(بخش اوّل خواست رفسنجانی) و مابقی را به اضافه همه مخالفین دیگر جریانات ساسی و حتّی "فرهنگی-هنری" را به خارج از ایران بطور عام دربدر و بطور خاص در اشرف عراق محصور کردید(بخش دوّم  خواست رفسنجانی) و ایران خالی شد از موج انسانهای سیاسی رها شده از خفقان سیاسی شاهنشاهی، و خارج کشور شد محل سرگردانی و بریدگی این انسان های سیاسی از ملّت خود.

سالها به همه مارک زدید و در پی آن یا همه را از خود راندید و یا غیر مستقیم در شقه شقه کردن دیگر تجمعات عملاً دامن زدید تا ثابت کنید که "تنها مقاومت" خودتان هستید، یعنی به جای جاذبه به دافعه دامن زدید.

در طی ۸سال جنگ ناعادلانه خمینی و عراق فریاد زدید که "صلح" طناب دار رژیم است و برنده این جنگ تنها مقاومت است، امّا عملا دیدیدیم که تا رژیم خمینی ذلیلانه قطعنامه ۵٩۸(آتش بس میان خمینی وعراق) را پذیرفت،این شما یعنی تنها مقاومت خود خوانده بود که طناب را بر گردن خویش حس کرد و برای رهایی از این طناب عملیات فروغ جاویدان را بر پا کرد که شکست این عملیات به نیروهای شکست خورده خمینی روحیه داد و خود را "پیروز" جنگ اعلام کرد، یعنی شما آقا و خانم تنها مقاومت با این"عملیات شکست خورده"،به نیروهای وارفته از جنگ روحیه تزریق کردید و همه دیدند که مرصاد رژِیم شکست تمام عیار خمینی در جنگ ۸ ساله را لاپوشی کرد که حتّی "دجّال زهرخورده" را از پاسخگویی به ویرانی حاصل از جنگ بی حاصل را نیز بی پاسخ گذاشت. پس از این تاریخ بود که عملا بچّه های مردم ایران را در عراق مشغول وقت گذرانی کردید تا شاید"طغاری بشکند ماستی بریزد..." و دیدیم که اصلا ماستی وجود نداشت که طغارش بشکند.

پس از تجاورز بی دلیل آمریکاو ائتلاف به عراق و مبدّل شدن عراق به "تله مرگ" عملا به خواست همه جانسوزان برای خارج کردن هر چه سریعتر"بچّه های مردم ایران" از این تله دهن کجی کرده و همه درخواست کنندگان را یک جا به وزرات کثیف اطّلاعات رژیم سرازیر کردید، جدای از این که این خود شما آقاو خانم تنها مقاومت بودید که بیش از ۱٠٠٠ رزمنده را ابتدا به جیب وزارت اطلاعات ریختید وصدها رزمنده دیگر را طی چند نوبت تهاجم برادران عراقی رژیم، به تنور قتل وکشتار رژیم سرازیر و سر انجام اتوبوس اتوبوس"اشرف عراق" را ترک و به فرمان و سفارش آمریکا آلبانی نشین کردید وبا بوق وکرنا پیروزی پیروزی اعلام نمودید !؟

برنده همه اتّفاقات بالا نتیجه اش پیروزی رژیم شد ونه شما،شماها عملا برای رژیم عمر خریداری کردید وهمچنان می کنید،می گوئید نه،با نگاهی ساده به آتش بس وپس از آن ماندن در عراق (بطورکلّی) طناب دار بر گردن رژیم خمینی شد یا بر گردن  آقا وخانم تنها مقاومت ؟

مسئله اتمی

طی سالها تعقیب و مراقبت مراکز اتمی رژیم را افشاء کردید و به ارباب بی مروّت و نامرد دادید تا شاید نظری به این آقا و خانم تنها مقاومت بکند، و باز هم فریاد زدید که این طناب دار بر گردن رژِیم است وجام ذهر ،امّا دیدیم و لمس کردید وکردیم که آخوند و ارباب به سرکردگی آمریکا نشستند به خوشی وخوبی میوه را خوردند و هسته اش را بر سر ملّت ایران کوبیدند. قبل از توافق این ملّت بود که بهای اکثر تحریم ها را پرداخت کرد وپس از توافق این موج دلار و قراردهای شرکتهای غربی بود که به جیب آخوندسرازیر شد. این هم دوّمین پیروزی برای رژیم شد، آیا قبل از این قرارداد برجام وفرجام و کوفت و ذهرمار، رژِیم بیشتر زیر فشار و در انزوای بین المللی و حتّی داخلی بود یا پس ازآن ؟

 کاش مراکز اتمی افشاء نشده بود واصلا رژیم شده بود عین کره شمالی، آیا در این صورت رژیم در زیر بیشترین ضربات نمی رفت ونفرت جهانی را بر نمی انگیخت ؟

با افشای مراکز اتمی وبه دنبال آن توافق بین طرفهای غربی ورژیم،تحریمها از سر رژِیم برداشته ومسئله حقوق بشر به فراموشی سپرده شده و عملا برای رژیم باز طول عمر و آبرو خریداری کردید،بله شما ها آقا وخانم تنها مقاومت رژِیم را از نفرت وانزوا ومرگ نجات دادید.

آری شما ها عملا به عنوان عنصر داخلی چوب زیر بغل رژیم طی این حدود 4 دهه بوده ایدو همچنان هستید،عامل خارجی بنظر این نگارنده فرعی است .

با آن شلیک شیپور ناکشیده در ٣٠ خرداد ۱٣۶٠،ملّت بیچاره را  در دست رژیم بدون هیچ پناهگاه سیاسی،اسیر رها کرده و ما همه نیروهای آزاد شده پس از سرنگونی رژیم سلطنتی را که می توانستیم بهترین پناهگاه و سنگر حفاظتش باشیم را آواره غربت کردید.طبقه بسیار متنفّر از رژیم و کمی امیدوارش حالا چراغ به دست گرفته در بدر به دنبال شاه می گردند وبه جای شعار :

 مرگ بر شاه، مرگ بر شاه،فریاد می زنند :

 برگرد شاه برگرد شاه، برگرد شاه !؟

در آدرس زیر ببینید وببینیم تصاویر و فیلمهائی را که نشان می دهد چطوری ملّت بدبخت وفریب خورده به دنبال چند آخوند جنایت کار وشیاد مرده شور وبچه باز وفاحشه ساز افتاده اند،این ننگ است و خواری پس از اینهمه اعدام ودار و درفش و دربدری !؟

شما آقا وخانم تنها مقاومت با همه فداکاریها،البته از جیب مردم وبچه های همین مردم چه گلی بر سر این"ملّت بی هویت شده" زده اید ؟

نتیجه حدود ٤ دهه تلاش با خط وخطوط شما، ٤ پیروزی بزرگ برای رژیم فاسد اسلامی ایران شد :

۱-خالی شدن ایران از بهترین وفداکارترین نیروهای آزاد شده پس از سرنگونی شاه وباز گذاشتن دست رژیم فاسد اسلامی ایران برای به هر شکل رقصاندن مردم بی پناه .

۲-تبدیل شکست جنگ ۸ ساله خمینی با عراق به پیروزی(روحیه دادن به نیروهای شکست خورده در جنگ،پس ازشکست عملیات فروغ) .

٣-حل مسئله اتمی رژیم به نفع دول غربی وخروج رژیم از تنگنا وسرازیر شدن دلار و یورو وانواع واقسام شرکتهای غربی حتّی آمریکائی واسرائیلی به ایران وفراموشی وبه سطل زباله ریخته شدن مسئله حقوق بشر در ایران (به پیامهای تبریک سران کشورهای غربی به آخوند شیّاد روحانی کمی توّجه شود) .

٤-پراکنده وتکه تکه کردن تمامی ایرانیان مخالف رژیم در  خارج از کشور اعم از گروهی یا فردی تحت عنوان زدن انواع واقسام مارکها ونپذیرفتن اشکلات خویش .

آدم گریه اش می گیرد وقتی صفهای طویل این ملّت مسخ شده در داخل ایران واین موجودات ۲ پای خارج کشور را در پای صندوقهای مارگیری رژیم می بیند!؟

با هم ببینیم برخی از فیلمها وتصاویر را ،حتّی آنجائی که فریادی از مخالفت بلند می شود،ملّت به جنبش سبز اشاره می کند ونه به شما ،

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpqEcEluegw

https://www.youtube.com/watch?v=1PbxFRz42kQ

https://www.youtube.com/watch?v=6LS6SVuXwiw

 

تا هنوز فرصتکی باقی است شیوه تازه ای پیشه کنید ای

 

 

آقا وخانم تنها مقاومت

 

 

م- ت اخلاقی

شنبه ٣٠ اردیبهشت ۱٣٩۶

۲٠ ماه می ۲٠۱٧

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان
*آقا وخانم تنها مقاومت
*نه به ارتجاع
*انتخابات فرانسه
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام
*یا تب،یا مرگ
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد
*پوست خربزه ! ­؟
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟
*اسلام
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین»
*پاریس شهر بوسه وعشق
*الله اکبر
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان
*زمینه سازان کشتار
*امنیت یا انتقال ؟
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت !
*انصاف داشته باشیم !
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم...
*زیر سئوال بردن رهبری
*؟! ؟!...
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟!
*تا زنده ایم
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش !
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری
*یک زمانی
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
*نظر دادن- نقد کردن
*بهم ریخته‌ام
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟
*مادر ج...؟ْ!
*ملّت،موسسان چهارم!؟
*به ریش هرچه آخوند است.................
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت
*سقوط پرشتاب
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟
* خطّ قرمز کجاست ؟
*بدون شرح ! ؟
*سرکی به هفت حصار
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا
*ژنو – اعتصاب غذا
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟
*مروارید وقطعه 19 فروردین
*مسعود رجوی کجاست ؟!
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی
*جلیقه وکلاه خود
*«عجب آشفته بازاری است ای دل»
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟
*یک خواهش
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی
*آقای کدیور وحیا
*شاد باش به خامنه ای
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟
*خواست یک شهروند ایرانی
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن
*خامنه ای در آینه
*آقای سروش!
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟
*١٩ بهمن در زندان
*چرا سانسور ؟!
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم
*اگر
*همبستگی یعنی چه ؟
*برای علی صارمی
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی
*آیا در فردای ایران ؟
*نامه ای به خدا
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم
*سئوال
*گر رسم شود که مست گیرند
*اپورتونیست
*دخت ایران و کرّۀ خمینی
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟
*تز و آنتی تز
*حیات سخیف انگلی
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری
*برگردانی از برشت
*رسد آدمی بجائی
*هشدار- ضرورت
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان
*تف در آش ملت
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟
*خامنه ای قاتله...
*ما سه تا ......
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟
*کوتاه سخن
*من
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات
*اشرف یا اشرفی ؟
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک
*قطعه مروارید
*هشدار
*بشرهای بی حقوق
*من ترانه ام
*عکس: بدون شرح
*سلام ای سرزمین شیروخورشید
*اصحاب کهف