زیر سئوال بردن رهبری
م-ت اخلاقی

پس از تجربه بزرگترین فریب تاریخ میهنمان تا کنون،یعنی فریب خمینی ،وتجربه "شوروشعور" ،همیشه تا مطلب یا نوشته،فیلم،گزارش وحتّی شعری را می بینم یا می خوانم ،ابتدا بادیده شک به آن نگاه کرده،وپس از برسی همه جوانب(به نسبت توان وامکاناتم) به قضاوت در باره آن می نشینم .

راستش به سایت اصلی مجاهدین یعنی"آفتابکاران" سری زدم،چشمم به نوشته ای تحت عنوان :

"بیانیه اعتراضی ایرانیان ازاده علیه توجیه شکنجه توّسط آیت الله بی بی سی،به امضای زندانیان دلیر از داخل زندان،به تاریخ 23.5.1394  افتاد.آدرس این بیانیه به قرار زیر است" :

http://aftabkaran.com/akhbar.php?id=25241

پاراگراف اوّل این بیانیه با جملات زیر شروع می شود :

 "بخش فارسي تلويزيون بي بي سي اخيرا در برنامه يي به نام ”پرگار“ با به ميدان آوردن سردژخيمان و شكنجه گران ساواك شاه و شيخ، شكنجه و شلاق زدن زندانيان سياسي را توجيه نموده و به شستن دستان خون آلود شكنجه گران شاه و شيخ پرداخت ".

ابتدا به عنوان یک زندانی سیاسی شکنجه شده رژیم جهل وجنایت خمینی(زائیده و ثمره اعمال حکومت ننگین  پهلوی) وبه عنوان"بارها فراری ودربدر شده" از دست ساواک جهنمی شاه(به خاطر دستگیر نشدن)،به این اطّلاعیه حسّاس شده ودر ذهن خویش گفتم،مشکلات واختلافاتم با عملکرد سازمان مجاهدین به کنار،ولی از شکنجه وشکجنجه گر وبویژه رادیو وتلویزیون خبر پراکن و به حقّ نامیده شده"آیت الله بی بی سی" که بهترین بلندگوی تبلیغاتی خمینی بود و هست، وبه گفته شاعر نامدار احمد شاملو،"حرامزاده ترین نوع سانسور"،که نمی شود گذشت، پس باید این اطّلاعیه را من هم به عنوان یک زندانی سیاسی امضاء کنم .

امّا کمی مکث کرده وگفتم شعار ممنوع،شعور آری،لذا از روی یوتوب بطور کامل هر دو برنامه"آیت الله بی بی سی" را مشاهده وگوش کردم.

امّا،

در آخر بخشی از پاراگراف اوّل بیانیه "ایرانیان آزاده این جمله حسّاس وکلیدی"سردژخیمان وشکنجه گران ساواک شاه وشیخ" آمده است.این جمله را برداشته وبر روی ۲ برنامه "پرگار آیت الله بی بی سی" قرار دادم .

هرچه که نگاه کردم فقط ۲ نفر در این جمله جای گرفتند،یکی احمد فراستی از رهبران عملیاتی اداره سوّم ساواک"بدنام" شاه ،ودیگری تئوریسین توجیه شکنجه و شکنجه گران یعنی عرفان قانعی فرد(تحت عنوان موّرخ).

هرچه ریز شدم که ۲ مدافع شکنجه وشکنجه گر دیگر را در این برنامه "پرگار کج و کول" پیدا کنم،موّفق نشدم،در این برنامه نه سعید شاهسوندی و نه مصطفی مدنی(هیچ شناختی راجع به این فرد ندارم) نه تنها به توجیه ویا به دفاع از شکنجه وشکنجه گر نپرداختند،بلکه همه سعیشان این بود که چهره مخوف ساواک شاه وآن رهبرعملیاتی اداره سوّم بدنام شاه وتئوریسین حاضر در جلسه یعنی عرفان قانعی فرد را افشاء وبه بینندگان معّرفی کنند .

آن سر دسته ساواکی یعنی "احمد فراستی" وتئوریسین توجیه شکنجه وشکنجه گر یعنی"عرفان قانعی فرد" چندین بار به سازمان مجاهدین وشخص مسعود رجوی قصد حمله شدیدی را داشتند،که سعید شاهسوندی هر دو نفر را بر سر جایشان نشاند وبه آنها به زبان بی زبانی فهماند که جای شما نیست که "شکر اضافی"بخورید.

پس از مشاهده این برنامه،سئوالی در ذهنم پیش آمد که چرا در این بیانیه که در پشتش مجاهدین(مسعود رجوی) نشسته اند،اینچنین بویژه به سعید شاهسوندی هجوم آورده واو را "همردیف" رئیس ورهبر عملیاتی ساواک شاه می نامند ؟

به عنوان یک زندانی سیاسی که رژیم خمینی را با پوست وگوشت وروحم تجربه کرده ومی شناسم،باید محکم بگویم که سعید شاهسوندی را رژیم مفتی رها نکرده واو را همینطوری "الله بختکی" رها نساخته که به خارج کشور بیاید، یا او قول همکاری داده،یا رژیم می خواسته از او بهره برداری سیاسی بکند، امّا این را هم باید به ذهن راه داد که شاید شاهسوندی قول همکاری داده و پس از رسیدن به خارج کشور زیر این قول زده است،به زبان عامیانه :

الله و یعلم،یعنی خدا میداند .

مهم موضعگیری وعمکرد کنونی ایشان در برابر جنایتکار حاکم(رژیم خمینی) است ونه چیز دیگری،ایشان از زمانی مورد غضب دستگاه رهبری مجاهدین(شخص مسعود رجوی) قرار گرفت که،شروع به علنی کردن انتقادات اساسی خویش به شخص مسعود رجوی کرد،وگرنه همین الان موجوداتی در روابط مجاهدین قرار دارند وحتّی صاحب رتبه "تشکیلاتی" هم هستند که شخصا چندین نفر آنها را با اسم ورسم وسابقه وهمکاریشان با رژیم "شکنجگه و دار" می شناسم و۲ نفر از آنها"زندانبان"خود اینجانب در دوران زندان بوده اند .

الغرض تنها چیزی که این سئوال مرا که چرا این"بیانیه" سعید شاهسوندی را "همردیف" یکی از رهبران بدنام ساواک شاه قرار داده پاسخ داد، این بود که :

در سیستمها ی"توتالیتر" بزرگترین گناه، گناه کبیره زیر است :

 

زیر سئوال بردن رهبری

 

در آخر از خوانند گان نوشته کوتاه بالا در خواست دارم که حوصله به خرج داده وبه ۳ برنامه زیر توّجه کنند :

https://www.youtube.com/watch?v=LNFfdb-LKII  بخش اوّل برنامه"آیت الله بی بی سی"

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsnMZUcAfJg  بخش دوّم برنامه" آیت الله بی بی سی"

چهره واقعی احمد فراستی یکی از رهبران بد نام ساواک شاه :

https://www.youtube.com/watch?v=9pQ-dyFcqT0

درآخر پیشنهاد می شود که همه زندانیان سیاسی شکنجه شده در زمان شاه توّسط عناصری همچون ثابتی ودریدگانی همچون احمد فراستی ،به دادگاه های بین المللی شکایت کرده واین جانیان را به دست عدالت بین المللی بسپارند،بویژه از بخش حقوقی سازمان مجاهدین با آن دستگاه عریض وطویل انتظار هست که پیشگام چنین عمل مردم پسندی باشد(اگر واقعا دردش افشای شکنجه وشکنجه گران است)،تا رسانه های استعماری همچون"آیت الله بی بی سی" به خود جرئت آوردن چنین جانیانی را جهت سفید سازی وقانونی نشان دادن شکنجه وشکنجه گر نکنند،ضمنا از زندانیان سیاسی زمان شاه نیز در خواست می شود تا با شرح شکنجه های وارده برخود ودیگران،چهره به اصطلاح موّرخان قلّابی"شاه وشیخ پسندی" همچون عرفان قانعی فرد را افشاء کنند،موّرخی که از شکنجه گر با الفاضی همچان"شادروان" یاد می کند.امّا به عینه روشن است که این موّرخ"شاه شیخی" همه دست وپا زدنش آن،هم درست در مقطع سالگرد کشتاربیرحمانه سال 1367 اینست که با دفاع از شکنجه های شاه،جنایت های غیر قابل تصّور کنونی  شیخ را توجیه وقانونی نشان دهد.

افسوس وهزاران افسوس که مسعود رجوی،سازمانی با آن همه عظمت واحترام را به چنین روزی کشاند،که چنین عناصری همانند فراستی ومدافع تئوریکش قانعی فرد جرئت ظاهرشدن را به خود پیدا کرده وطلبکار هم شده اند.حساب آخوندهای جنایتکار که روشن است .

م – ت اخلاقی

۲۶ مرداد ۱۳۹۴

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]