دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟!
م-ت اخلاقی

 

پس از اعتراض به حقّ وپایان ناپذیر بانوان و دوشیزگان میهن بر علیه روسری این سمبل و بیرق اسارت زن در دیدگاه ضدّ زن وعقب افتاده اسلام ناب محمّدی، بانوی اوّل دارو دستۀ تنها مقاومت خود خوانده یعنی مریم رجوی  برای اینکه از قافله عقب نمانده باشد و جهت مجاهد خور کردن به شیوۀ"ملا خور کردن" این حرکت  اصیل ایرانی و ضدّ اسلامی(انقلابی—ارتجاعی)، طی اطّلاعیه ای همراه با عکسی رتوش شده و بدون هرگونه چین و چروک در چهرۀ مبارک، با همان روسری پرس شده به زیر گردن به سبک"شراء الحنک" عمامۀ آخوندهای بی همه چیز،همراه با صفی از زنان لچک به سر تحت عنوان  کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران طی اطّلاعیه ای تحت عنوان :

 " محکومیت دستگیری زنان به‌خاطر"نداشتن" حجاب و اقدام فوری برای آزادی بی‌قید و شرط آنان" خیزی انقلابی برداشته البته در حالی که به چارقد چسبیده تا باد تاریخ آنرا نبرد، چارجنگولی یک سقوط آزاد کرده و از مجامع بین المللی درخواست می کند که جهت آزادی  بی قید و شرط آنها اقدام کنند.

 به این بانوی "چارقد بسر" با ید گفت : دیر آمده ای همشیره(ه با فتحه) .

 اوّلا دستگیری زنان ایرانی بخاطر" نداشتن "حجاب نیست،بلکه بخاطر "اعتراض" به وجود اصل خود حجاب است و نه تنها حجاب بر سر برخی از زنان میهن ، در این زمینه شما همشیره یا اصل مطلب را نفهمیده اید یا خود را به نفهمی زده و بانوان و دوشیزگان آزاده و هوشیار میهن را از جنس اسلامی خویش می پندارید،تکرار می کنم که اعتراض آنها به اصل وجود حجاب است .

 دوّما : این حرکت اصییل ایرانی،دقیقا قلب و نوک سرکوب " رژیم "اسلامی" ایران را  که همانا در بیرق"حجاب" که یکی از پایه ها ی اصولی و شعائر  اسلام  از هر نوعش چه انقلابی و چه ارتجاعی است،هدف قرار داده است .

اینکه می گویم پایه های اصولی و شعائر اصلی هرنوع اسلام ،از جملۀ اسلام انقلابی مدّعی این جماعت، بخاطر اینست که هیچگا ه از بدو تاسیس سازمان مجاهدین تا تبدیل شدن آن به جماعت رجوی ،نه یک نوشتۀ کوتاه یا تحلیل یا جزوه تحت عنوان فلسفۀ "حجاب" از طرف این جماعت انتشار نیافته است،اگر وجود دارد،بزرگواری کرده جهت روشن شدن اذهان،یا حدّاقل اذهان اعضای زن خود آنرا نشر دهید. فلسفۀ حجاب در دیدگاه اسلام بنا به کلیۀ متون اسلامی از قرآن گرفته تا حدیث و روایت و الی آخر بطورکلّی چیزی نیست مگر همان دیدگاه جنسی آخوندهای مرد سالار و بنیانگذارش محمّدابن عبدالله .زنی که حامل حجاب است،جبرا دیدگاهش نسبت به خود وهمۀ زنان و مردان یک دیدگاه جنسی است ،ونه حتّی جنسیتی،اگر چنین نیست ،پس چه فلسفۀ انقلابی برای آن در چنته وجود دارد ؟

موضع خمینی و حتّی بنظر این نگارنده،آورندۀ چنین فرمانی ،یعنی شخص خود محمّدابن عبدالله  از ابتدا و بدون هیچ پشت و وارو زدنی روشن بوده و است،بنا به اقرار همۀ آنها حجاب برای جلوگیری از تحریک غریزۀ جنسی مردان بیان شده و در این زمینه شجاعانه و شجاعتر از هر مسلمان انقلابی توجیه گری صدها جزوه و کتاب و حدیث و روایت و فواید آن در این زمینه نشر داده که قابل دسترسی است.

تکرار می کنم هیچگاه و در هیچ مقطعی حتّی یک جزوه ساده تحت عنوان "فلسفه" حجاب از بدو تاسیس سازمان تا مبدل شدن آن به جماعت رجوی تا کنون نشر داده نشده است .

امّا فلسفۀ شما به اصطلاح "مسلمانان انقلابی" جیست که مانع همبستگی عملی با این حرکت آزادیبخش بانوان و دوشیزگان ایرانی میهن را نداشته و در این زمینه با آخوندهای مرتجع در یک صف ایستاده اید ؟

با توّجه به توضیحات بالا،پس لطف کرده بقول معروف اوّل از همه برادری(اینجا بخوانیم خواهری) خود را اثبات کرده و سپس ادعای میراث بکنید .لذا شما اگر خیلی رو راست هستید و قصد"مجاهد خور" یعنی همان ملاخور کردن این حرکت واعتراض بجای بانوان و دوشیزکان میهن را ندارید،بدون هر فلسفه بافی، جهت همبستگی با این حرکت فی الواقع انقلابی که قلب رژیم سرکوبگر اسلامی را هدف گرفته است،لچک از سر برداشته و طی اطّلاعیه ای صادقانه ابتدا اوّل بانو و سپس از شورای رهبری جماعت بخواهید که یک جا این سمبل اسارت و نکبت زن ایرانی را که همانا چیزی نیست،مگر محکوم  دانستن زن به عنوان یک موجود جنسی در برابر مرد و تعیین شخصیت اجتماعی زن توّسط "نگاه مرد" ،یک جا از سر بردارند و این سمبل اسارت و نکبت را در چهارشنبه سوری در پیش ،به آ تش بسپارند و یکی از پایه های اصولی سرکوب و حقارت و اسارت زن ایرانی را تاریخا به خاکستر مبدّل سازند .

 در آخر هم همشیره از شما درخواست می شود به"اخوی مسعود" بفرمائید،چطور آنجا که عکسها و تابلوهای خمینی دجال و خامنه ای رمال را ملّت به آ تش می کشند،شب و روز همصدا با آخوندهای پدر سوخته فریا د میزنید که این سرنخ در دست مجاهدین است،امّا اینجا که یکی از شعائر و اصول مشترک شما با آخوند ها داردبه دست تاریخ سپرده می شود،صدایتان در نمی آید و اطلّاعیه صادر نمی کنید که  هدایت کنندۀ این حرکت اسلامسوز به  دست یگانهای موهوم ارتش آزادیبخش در داخل خاک میهن  است ؟!

خوشبختانه این حرکت اصیل ایرانی بانوان و دوشیزگان شجاع میهن،همان"پل خربگیری" معروف است  که هر خری بخواهد بدون پرداخت بهاء از روی آن رد شود،دستگیر و بهمراه آخوندها و اندیشۀ تاریخ در رفته اسلام(حدّاقل در ایران) به زباله دان تاریخ فرستاده خواهد شد .

پس لطف کرده سر از برف بیرون کشیده و "اعتراض"به حجاب را بجای" نداشتن "حجاب به مجامع بین المللی  قالب نکنید.و در آخر هم از شما سئوال می شود که چه پاسخی برای ضرب المثل پر معنی ایرانی در زیر در رابطه با حجاب دارید دارید :

دم خروس

یا قسم حضرت عبّاس ؟!

اطّلاعیه مورد اشاره را می توان در آدرس زیر مشاهده کرد :

https://news.mojahedin.org/i/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86

م- ت اخلاقی

شنبه 3 نکبت ماه 1396

3 فوریه 2018

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]