جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟
م-ت اخلاقی

 

در طی ٣٥ یا ٣٦ سال گذشته که رژیم حاکم بر ایران خود را همچون کابوسی بر ایران و ایرانی تحمیل کرده وهمه چیز ایران وایرانی را به فساد وتباهی کشانده  است، در عوض ملّت ایران طی گذران زندگی پر رنج و درد خویش،با انواع واقسام  حرکاتی که از دستش بر آمده، سعی بر این داشته که انزجار ونفرت خویش را ا ز این"عصاره فساد" نشان داده و با انواع واقسام بهانه ها مبنا را حتّی بر این گذاشته که آنرا از درون هم شده بپاشاند. از برپائی اعتصابات کارگری گرفته تا آبپاشی در پارکها وبرپا کردن جشنهائی که سالها از اذهان پاک شده بود.

در یک کلام ملّت با همه خوبی وبدیهایش وبه انواع واقسام ایما واشاره ها اعلام کرده که از این رژیم وهر آنچه که شبیه آن باشد، متنفّر وبیزار ، وخواهان نابودی تام وتمام آنست .امّا با توّجه به تجربه دجّالیت خمینی، دیگر حاضر به تن دادن به فرمول زیر که خمینی ویارانش خود را با استفاده از آن"کنه" وار به قدرت چسباندند نیست،منظور این بیانست که :

بگذارید این رژیم(رژیم شاه) برود،بعدش خواهیم دید.

امّا ،

امروز جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٣ بعد از مدّتها سری به تلویزیون سازمان مجاهدین زدم،دیدم به به، رهبر مجاهدین پیام داده است.منظور پیام رجوی در ماه رمضان  ١٣٩٣(فصل ششم،نتیجه گیری وچند رهنمود برای جوانان انقلابی وموسسان چهارم ارتش آزادیبخش در داخل میهن اشغال شده) است .اینکه کلّ پیامش طوری بود که آدم فکر می کرد هنوز در عصر چاپ اطلّاعیه با دست به سر می بریم ونه عصر انترنت،وپیام خطاب به عدّه ای خاصّ ودر یک محیط بسته خاصّ است(شاید برای لیبرتی بوده باشد) بماند. ایشان در بخشی از پیام خویش چنین کشف عظیمی کرد که :

"یک استدلال سطحی وعامیانه در این باره که آخوندها به آن دامن می زنند،این است که از کجا بدانیم آنهائی که بعد از این رژیم می آیند،بدتر از اینها نباشند ؟ "

آقای رهبر در این پیامش نه تنها "تختمنبر" خالی ملاّ را پس از سقوط،از آن وسزاوار خود و مهر تابانش می داند، بلکه با این سئوال،ملّت "اعتماد سوخته" ایران  را مجرم اعلام کرده و"خطبه گونه" می فرماید:

 که شما اگر چنین سئوالی را مطرح کنید،همه عامل ملّا ،ویا حدّاقلش بازیچه دست او هستید !

در جائی دیگر ایشان با یک پز خاصّ خود، قلم رنجه فرموده می فرماید :

" هرکس که می خواهد رژیمی بدتر ازاین رژیم به سر کار نیاید،بهتر است زودتر دست به کار شده و  این رژیم را سرنگون کند ورژیم بهتری بر سرکار بیاورد ."

آقای رهبر طوری این مسئله را به رخ می کشد که انگار با تمسخر به ملّت در زنجیر می گوید،این منم که تنها می توانم تورا نجات بدهم،غیر از این همین کاسه است وهمین آش ،ونوش جانت .

باید به آقای رهبر گفت :

ملّت نه منتظر تو ونه دیگران است،بلکه خود با شیوه ها وتاکتیکهای مناسبش دمار از روزگار این رژیم در خواهد آورداین ملّت دیگر باید چکار کند که آقا خود را به رخشان نکشد ؟

تازه هر آنچه هم داری وبه رخ دیگران می کشی،ذخیره ای است که از همین ملّت داری وآنها را چارچنگولی به انحصار خود در آورده ای .

حتما باید عکس "مهر تابان" را بر دستها بالا برده واینبار نه تصویر او را درماه(همچون خمینی)،بلکه خود او را چنانکه آقا بارها فرموده، "ماه تبان" بنامند!

به این آقای رهبر باید گفت :صبح بخیر آقا :

مگر نمی بینی که ملّت مثل خوره با جشن و عزا وعروسی وآبپاشی وووو به جان این رژیم افتاده است و دارد آنرا فی الواقع دیوانه می کند ؟

اوجش هم بهانه انتخابات سال ١٣٨٧ بود(جنبش سبز) که تو خواستی با اتیکت "اشرف نشان" آنرا به جیب خودت بریزی،که البته جیب آقا پاره شد .

در جائی دیگر جناب رهبر با کمال شهامت وبدون اینکه حواسش باشد که هنوز عدّه ای در قید حیاتند و حقه خمینی را به یاد دارند، وحقّه اش سوخته شده واز کار افتاده است، می فرماید :

مشت مدّعی را می توان با یک سئوال ساده که در عین حال خطّ قرمز بین جبهه خلق با رژیم را ترسیم میکند،باز کرد:

بگو ببینم ماندگاری همین رژیم  ولایت فقیه را ترجیح می دهی یا جایگزینی شورای ملی مقاومت وهمین مجاهدین را ؟

معنی ومفهوم جمله تاریخی" آقا" اینست که :

هرکس به شورای ملی مقامت یا همان مجاهدین بگوید نه،حتما رژیم آخوندی را می خواهد !

خمینی دجّال هم پس از سقوط شاه، با همین تاکتیک،ملّت را پیروخود ویا طرفدار شاه متهم کرد :

جمهوری اسلامی ،

آری یا خیر ؟

می شد جمله بالا آقا ی رهبر را در زیر خلاصه کرد :

مهر تابان

آری یا خیر ؟

سرگذشت ملّت ایران ،مثل آن بانوی بزرگواری می ماند که از شوهری مستبد(شاه) خود را رها می کند،وبا حقه گرفتار "نامرد"دیگری"(خمینی ودم ودنبالچه هایش)  می شود. وسرانجام پس از اینکه به آن شوهر"مستبد تر" پشت می کند،شوهر نامرد دوّمی اورا خطاب قرار داده ومتهم می کند که:" اگر من نه،پس حتما معشوقه ای در سر داری" !

 در این درگیری مرد رندی تحت عنوان "محلّل" از راه میرسدکه بله ،یا من،یا همین شوهر فعلی !

ایرانی مارگزیده،دیگر گز نکرده پاره نخواهد کرد،شما آقای رجوی اگر خلوص نیت داشته و ریگی در کفش مبارک ندارید،بیائید به اینهمه سئوال وابهام(من با خوشبینی می گویم اتهام)،به جای فحش وتوهین ومارک زدن پاسخ روشن وصریح بدهید،تا به قول خودشما همه بور شوند وبروند دنبال کارشان.

آری اینجانب به عنوان منتقد ومعترض به این سخنان آکنده از توهین آقای رجوی،با همه خلوص نیتی که در زمان شاه به دنبال خمینی افتادم، وپس از افشای ماهیت کثیف او با خلوص نیت به چهره وریش او تف کردم وبا همان خلوص نیت وپاکی وبا گذشت از همه چیز خود به دنبال سازمان "مجاهدین خلق"افتادم ،وسر انجام با "آری وخیر خمینی گونه" رجوی مواجه شدم،اعلام می کنم ،اگر میلیاردها بار به اطّلاعاتی بودن وهزار جور لجن پراکنی متهمم سازید وحتّی فیش حقوقی دریافت ماهانه جعلی از طرف وزارت اطّلاعات رژیم برایم چاپ کنید،دست از روشن گری بر نخواهم داشت .چه بر علیه رژیم خمینی باشد،چه بر علیه مخالف سیاسی او .

واقعیت را باید گفت،تا راه برای چهره حقیقت هموار شود .

 

ننگ بر هرچه ولایت فقیه.

نابود باد رژیم نکبت بار جمهوری اسلامی ایران

رسوا ورسواتر باد رژیم اسلامی(مکتبی،ایدئولوژیکی) وهم مسلکان او در هر شکل وشمایلی .

بر قرارباد حکومتی ناشی از رای آگاه و آزاد ملّت

 

م- ت اخلاقی

جمعه ٢٤  مرداد ١٣٩٣

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]