اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی
م-ت اخلاقی

 

نزدیک به ۳ ماه از حمله نیروهای عراقی(مالکی) به نیابت از رژیم خمینی به فرماندهی خامنه ای وبا چراغ سبز بسیار بزرگ آمریکا(اوباما) جهت دستگیری ۱۰۰ ساکن قرارگاه اشرف وربودن وتخلیه اطّلاعاتی کردن وسربه نیست کردن آنها می گذرد. به دنبال مقاومت دستگیر شدگان(۵۹ انسان) وبازجوئی سریع وصحرائی از آنها جهت دستیابی به شخص مسعود رجوی،۵۲ انسان در جا اعدام صحرائی شده ومابقی دستگیر شدگان یعنی۷ انسان دیگر(۶ زن ویک مرد) توّسط مهاجمین آدم ربا ربوده شده ودر زیر نورافکنهای محافظین عراقی گمارده شده از طرف آمریکا توّسط خودروئی از اشرف به بیرون قرارگاه انتقال می یابند.

تا کنون نه تنها هیچ خبر رسمی در رابطه با محل نگهداری۷ ربوده شده از طرف نیروهای عراقی ونه از طرف آمریکا که حفاظت این انسانها را به عراقیها سپرده بود نشده،بلکه هیچ خبری در رابطه با اجساد آن ۵۲ انسان مظلوم  حتّی از طرف سازمان مجاهدین به ملّت اطّلاع رسانی نشده است،ونه هیچگونه گزارشی از این جنایت .

لازم به ذکر است که سازمان مجاهدین وبه طبع آن شورای ملّی مقاومت طی چندین اطّلاعیه اعلام کرده که از محل نگهداری آن ۷ انسان ربوده شده خبر موّثق دارد واسناد وشاهدان زنده ای در این رابطه جهت اثبات ادّعای خویش در دست دارد.در این رابطه باید گفت که رژیم به عنوان سرفرماندهی این عملیات قتل وآدمربائی،ومالکی به عنوان مجری آن وآمریکا به عنوان طرف مورد اعتماد همه طرفهای دعوا از این اسناد مورد اشاره سازمان-شورا وریز جریان حمله باخبرند،تنها طرفهائی که از این اسناد وتهاجم بی خبر مانده اند،همانا هواداران واعتصابیون وخلق قهرمان هستند!؟

مخفی نگهداشتن اسامی نفرات شاهد مورد ادّعای سازمان مجاهدین قابل درک وپذیرش است .

امّا

این تهاجم  دشمن، اعتصاب غذائی در "گروگانگاه" لیبرتی وبه تعبیر مجاهدین "زندان" لیبرتی وچند کشور خارجی جهت آزادی ۷ انسان ربوده شده را  به دنبال داشت که تا کنون نزدیک به ۳ ماه است ادامه دارد،و به هیچ نتیجه عملی نرسیده است،وتنها نتیجه آن به میان آمدن آمریکا وبا پر روئی اعلام کردن اینکه :این ۷ اسیر(به تعبیر نگارنده) وبه تعبیر مجاهدین"گروگان" در دست مالکی نیستند وبه دنبال آن یعنی رژیم هیچ دخالتی در این زمینه نداشته است(شاید وبه احتمال زیاد آمریکا بخاطر ورود به گفتگو با رژیم  در تفاهم مسئله اتمی ودیگر مسائل، باعث این اعلام موضع پس از حدود ۳ ماه  شده باشد) .

در رابطه با این اعتصاب غذای طولانی مدّت،موضعگیریهای متفاوتی اعلام شده است.از مجاهدین گرفته تاخود "اعتصابیون غذاکننده" که موضع آنها همان موضع سازمان مجاهدین است ،تا منتقدین دردمند وجانسوز، تا موضعگیری برخی از اعضای شورای ملّی مقاومت وابسته به سازمان،وسرانجام دشمنان تشنه به خون مجاهدین .جالب ترین و شاید بتوان گفت"خنده دارترین" موضعگیری ،موضع آقای پرویز خزائی دیپلمات است که در مصاحبه با رادیو "ایر آوا" مبارزه در این کارزار سیاسی را تقسیم بندی کرده،ودر این تقسیم بندی ،خود را از نزدیک شدن به این عمل فداکارانه(درست یا غلط) مبّرا کرده است وهمچنان به شغل شریف "دیپلماسی "از زمان مرحوم شاه تا کنون وفادار می داند.

 

http://yourlisten.com/Radioirava/apart-from-a-hunger-strike-for-the-release-of-seven-hostages

 در این موضعگیریها بالاترین ناسزاها واتهامات(از بریده از مبارزه گرفته، تا مامور اطّلاعات وووووو) هم نصیب آنهائی شده که از سر درد و به بی نتیجه بودن این اعتصاب،اعلام موضع گیری وتحلیل کرده اند .

در اخبار اعلام شده طی روزهای گذشته از تلویزیون سازمان مجاهدین ،خبرهائی مبنی بر پیوستن دیگر اعضائی از "گروگانگاه لیبرتی" در دسته های چند نفره به اعتصابیون اعلام شد،که از نظر نگارنده این چند سطر، هم مایه نگرانی وهم مایه خوشحالی بود،نگرانی از این نظر که نکند همه یک جا بر اثر یک اعتصاب غذای طولانی، زحمت ۳ طرف معامله اصلی به ترتیب نقش یعنی"آمریکا،رژیم جمهوری اسلامی ونوچه شان مالکی" را راحت کنند و از طرف دیگر این جانسپاری جمعی مشت محکمی تحت عنوان"عاشورای مجاهدین" از طرف سازمان مجاهدین تا مدّتها بر دهان همه منتقدین کوفته شود .

امّا خوشحالی چرا ؟

با توّجه به گزارشات مستمر از اعتصابیون غذا در لیبرتی که در چندین مورد صحنه جان دادن انسانی را نشان می داد:

http://www.mojahedin.org/links/8196/

http://www.mojahedin.org/links/8197

 ،و اعتراض همه آنهائی که صادقانه وخالصانه خواهان پایان اعتصاب غذا جهت نجات جان این انسانها بودند.

 وفریاد خود اعتصابیون لیبرتی به درخواست کمک جهت رها شدن از اینهمه درد و رنج

http://www.youtube.com/watch?v=dEEdtYrWXiA

ورفتن هواداران خارج ازکشور به کلیساها ودست دعا به" آسمان" بلند کردن جهت پایان یافتن اینهمه درد و رنج،نتیجه ای به دنبال خود میداشت وآن اینکه یعنی دارد صداهائی از درون اعتراض می کنند ویعنی دیگر بس است!!

و

ای که دستت میرسد کاری بکن !!

 

گویاخانم رجوی امروز ۳ شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ برابر ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ طی اطّلاعیه اعلام کرده که :

از یاران اشرف ومحاهدان محبوس در لیبرتی در ژنو،لندن،برلین،اتاوا وملبورن که در منتهای وخامت وضعیت جسمی در آستانه شهادت قرار گرفته اند،باردیگر درخواست کرد از اعتصاب خارج شوند،بخصوص که داوطلبان جدید وارد شده و جای آنها را پر می کنند ........................

 

امید بر این بود وهست که یا اعتصاب غذا با فرمان مسعود پایان یابد، ومسئله به شکلی قضائی پیگیری شود(دادگاه اسپانیا وامثالهم)، ویا حدّاقل همزمان وبه موازات اعتصاب غذا، پرونده ای قضائی با توّجه به اسنادی که سازمان مجاهدین(بویژه شاهدان زنده)در دست دارد، در این زمینه به جریان افتد .امّا حال که جانها به قطرات آخر رسیده وتصمیم به پایان اعتصاب غذا نیست،یعنی تصمیم بر این است که اعتصاب غذا ادامه داشته باشد،پیشنهاد اینست که حدّاقل نوبتی شود،یعنی مدّتی برای هر دسته وگروهی.

در این رابطه شورائی ها وبویژه اعضائی همچون امیر آرام که اطّلاعیه صادر می فرمایند و از واژه"ما" دم می زنند ارجحترند ونه آقایان دیپلماتی همچون آقای خزائی  که از زمان شاه بر دیپلمات بودن خود چسبیده و استوار ایستاده اند.

آقای آرام می فرمایند : http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12668:2013-11-26-19-30-02&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6

 

دوستان عزيزم، در شرايط کنوني اعتصاب غذا تنها سلاحيست که ميتوان بر عليه اين دژخيمان استفاده کرد، براي رسيدن به آزادي بايد بهائي بس سنگين پرداخت و ما تا به آخر اين بها را خواهيم پرداخت و همچنان که تا کنون پرداخته ايم، بالاتر از اين را هم خواهيم پرداخت. زيرا بي تلاش هرگز به عشق نتوان رسيد.

 

بله رفقا اگر به فکر جانها هستید حدّاقل  اقدام کنید،یعنی :

 

اعتصاب غذای نامحدود

امّا

نوبتی

  م- ت اخلاقی

۵ آذر ۱۳۹۲

۲۶ نوامبر ۲۰۱۳

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]